Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Lidingö Näringsliv: Här är vår vision för näringslivet på Lidingö år 2025

torsdag 3 november 2016 06:35

Nu under hösten pågår en uppdatering av Lidingö stads Näringslivspolicy. Arbetet har påbörjats och hittills har de olika föreningarna i Lidingö Näringsliv (Företagarna Lidingö med Handelssektionen, Lidingö Nyföretagarcentrum, Handelskammaren Lidingö, Kvinnor & Företag, Destination Lidingö och Lidingö Centrum Företagarförening och Lidingö Hantverksförening), Lidingö stad och de olika politiska partierna samverkat. Policyn kommer att gälla till 2025 och kompletteras med ett antal aktivitetsområden som ska genomföras.

Detta arbete är alltså avgörande för Lidingö näringslivs framtid och berör oss alla. Ett antal viktiga områden finns behandlade och nästa steg är att involvera alla företag på ön. Ni kommer alla få en webenkät som går ut från Lidingö stad vecka 46-47. Den 1 december blir det också en Workshop där alla företag som vill kan delta. Boka redan nu denna dag mellan ca 17.00-19.00 och som därefter avlutas med en Pubkväll på Jernet.

De olika föreningarna inom Lidingö Näringsliv har mot bakgrund av detta diskuterat vad vi vill och presenterar nedan vår syn så här långt. Vi representerar många företagare på ön men har inte träffat alla och det finns många som inte är representerade i någon förening. Vi vill att företagare på ön ska dra åt samma håll, lära känna varandra och att företagen ska vara konkurrenskraftiga.

Nuläge
• Lidingö har tappat sin framskjutna position i Svenskt Näringslivs kommunranking.
• Lidingö Näringsliv ser att näringslivsfrågorna kommer långt ner på listan över politikernas prioriteringar trots att 4 av 5 nya jobb kommer från småföretagare med under 50 anställda. Lidingö kännetecknas av ett stort antal enmansföretag och företag med ett fåtal anställda.
• Handeln, framförallt sällanköpshandeln, på Lidingö backar. Många åker till större shoppingcentra utanför ön och miljardbelopp i köpkraft försvinner från ön. När Norra Djurgårdsstaden växer upp, finns stor risk att den trenden tilltar.
• Lidingös kommunikationsnod utgörs av Ropsten och ligger alltså utanför ön. Ropsten kommer i framtiden heller inte att vara tillgängligt som vår kommunikationsnod. Samtidigt finns ingen klar bild av att Lidingö Centrum kommer att överta Ropstens roll som kommunikationsnod.
• I dagsläget utformas de större trafiklederna för att försvåra, inte förenkla, effektiva transporter till och från ön, vilket inte gynnar utvecklingen av vare sig samhället eller näringslivet.
• Näringslivet upplever en stor brist på mark och lokaler lämplig för lättare hantverksföretag inom Lidingö. I översiktsplanen anslogs området mellan Baggeby och Larsberg för detta ändamål. Nu är en del av marken dock tagen i anspråk för parkeringsplatser.
• Lidingö Näringsliv vill att Lidingös unika tillgångar bättre ska beaktas, t ex: ett stort intellektuellt kapital, Lidingös läge med både närhet till storstad och skärgårdsmiljön samt den entreprenörsanda som finns på ön sedan generationer tillbaka.
• Hoten som måste hanteras är framförallt: Ökat pendlande till Stockholm och andra kranskommuner, att service och handel utlokaliseras till andra sidan bron, att fler arbetsplatser flyttar från ön och att ålderspyramiden kollapsar, dvs. att vi framöver bara är pensionärer. Ett viktigt hot är också att få rätt kompetens till vård, skola och omsorg samt till vår handel och övriga företag som vill växa.
• Hela Stockholmsregionen utvecklas, bostäder och nya företagsområden med attraktiva arbetsplatser växer upp och servicen till medborgarna förbättras. Stockholms stads planläggning av Djurgårdsstaden finns en uttalad vision att skapa 30 000 nya arbetsplatser i området. Att inte följa med i den utvecklingen innebär att Lidingö kommer att gå bakåt i jämförelse med närområdena.

Vision för näringslivet på Lidingö 2025
Lidingö Näringsliv ser följande vision för näringslivets utveckling på ön. Lidingö "Hälsans Ö" kännetecknas av hållbar samhällsutveckling och ett positivt företagsklimat med god samhällsservice där man upplever att det är attraktivt att starta och bedriva företagande. Lidingö är i högre grad självförsörjande på arbetsplatser, mötesplatser och samhällsservice och det är möjligt att leva och verka där man bor.

1. Lidingös profil – Hälsans Ö, har utvecklats med olika förtagskluster som t ex Hälsans hus, Idrottens hus, Matens hus, Hantverksby och andra liknande branschspecifika kluster.
2. Lidingö har ett levande näringsliv med mångfald i symbios med ett attraktivt och hälsosamt boende.
3. Lidingö är Stockholm närmaste småstad och Lidingöbor upplever Lidingös utbud av service och tjänster som det självklara valet.
4. Lidingö Centrum är vår nya konkurrenskraftiga stadskärna med en unik arkitektur, miljö och mötesplatser. Så kallade ”Ankarbutiker” är kompletterade med unik handel och service restauranger, caféer, bibliotek, bio, etc.
5. Lidingös olika Närcentra är konkurrenskraftiga och har en sammansättning av handel och service utifrån sina kunders behov och de är lönsamma.
6. Besöksnäringen på Lidingö är hög och både besöksnäring och handeln är kända för sitt miljötänk och sin goda service genom en utbredd förståelse och personlig omtanke för kundernas behov.
7. Företagen på Lidingö har innovationskraft, rätt kompetens, mångfald, konkurrenskraft och utvecklas i en positiv riktning.
8. Fler kan både bo och verka på Lidingö. Lidingö har ett fortsatt inslag av större arbetsgivare, småföretag som växer och ett ökat antal innovativa nystartade företag. Självförsörjningsgraden av arbetsplatser har ökat på Lidingö.
9. Lidingö är en del av Stockholmsregionen och har ett utbyggt och givande samarbete med andra kommuner i regionen.
10. Sist men inte minst viktigt är: Vägnät och övrig infrastruktur är företagens ryggrad och är utbyggt för att framtidssäkra effektiva och hållbara transporter över hela ön och med fastlandet.

De viktigaste aktiviteterna för att genomföra visionen
• Utveckla varumärket Hälsans Ö.
• Staden och näringslivet ska arbeta gemensamt för att utveckla varumärket och därmed öka Lidingös attraktionskraft för företagande. Varumärket bör i framtiden uppfattas som ett kvalitetsmärke, för hållbar utveckling för all verksamhet på ön och även stå för mat, motion, hälsa och fritid.
• Staden ska möta företagarnas behov/intressen av mark och lokaler i översiktsplanen och stadsutvecklingsprojekt.
• Staden ska också skapa förutsättningar för tillkomsten av företagskluster med olika branschinriktning samt för lättare hantverksföretag, så som sträckan Baggeby/Larsberg, (som nu är taget till parkeringsplatser) Stockbyomårdet, etc.
• Staden ska prioritera utbyggnaden av Lidingö Centrum
• Öka hastigheten på utbyggnaden av Lidingö Centrum och handelns möjligheter i stadskärnan Lidingö Centrum/Torsvik i enlighet med den antagna översiktsplanen.
• Utveckla våra Närcentra.
• Dessa har periodvis haft svårt att överleva, på grund av för litet boendeunderlag. Eftersom nya bostäder nu är under planering är det av största vikt att staden i samverkan med näringslivet identifierar aktiviteter för att stödja företagare i dessa områden.
• Skapa fler jobb på Lidingö och skapa innovationskraft
• Staden och näringslivet ska tillsammans göra det möjligt och locka större företag att etablera sig här samt kompetensutveckla och stödja våra småföretag i att växa.
• Nyföretagande ska stimuleras och nyanlända och unga ska komma i arbete.
• Staden ska sträva efter att få fler universitetsenheter förlagda till ön.
• Stadens service och myndighetsutövning till företagare ska vara lättillgänglig.
• Staden ska synliggöra upphandlingsprocessen genom att erbjuda utbildning och dialog.
• Upphandling och konkurrensutsättning ska anpassas också efter småföretag.
• Staden ska underlätta företagens vardag genom att erbjuda e-tjänster.
• Utveckling av näringslivet på Lidingö sker i nära samverkan mellan Lidingö stad och Lidingö Näringsliv.
• Utveckla vägnät och kommunikationer som är ett kritiskt framgångsområde för företagarna
• Staden ska verka för att vägnätet ska utvecklas med effektiva transportleder (Norra-/Södra Kungsvägen) som förenklar för näringslivet att utvecklas och inte störa boendeområden.
• Lidingö Centrum ska utvecklas till Lidingös kommunikationsnod med goda allmänna transportmedel inom ön, lika väl som in mot Stockholm och ut till Lidingö samt parkeringsgarage under mark.
• Lidingö Näringslivs uppfattning är att spårvägen ska dras genom centrum för att ge bästa möjliga tillgänglighet till den planerade stadskärnan.
• Den nya bron ska klara att dra spårväg till Lidingö Centrum, dubbla spår, båtkollektivtrafik och möjlighet att senare dra fram tunnelbanan till ön.

Katarina Palmstierna, ordförande Företagarna Lidingö
Johan Hjort, ordförande Lidingö Nyföretagarcentrum
Ann Nagel, ordförande Destination Lidingö
Anna Grånäs, Jakobsson, ordförande Kvinnor & Företag
Gerre Versteegh, ordförande Handelskammaren Lidingö
Roland Rothman, ordförande Lidingö Centrum Föreningen
Kenneth Nylén, talesperson för Lidingö Hantverksförening

Fakta/Bakgrund
• Lidingö är företagartät kommun med:
• 6.400 företag med en blandning av aktiebolag och enskilda firmor 1.600 ekonomiska föreningar, vilka tillsammans ger arbetstillfällen åt drygt 9000 personer.
• Det är ca 62% av alla arbetstillfällen i staden.
• 2013 startades 442 nya företag.
• 85 % av småföretagen vill växa
• 69% ser goda möjligheter för det.
• Småföretagens andel av Stockholms läns kommunala skatteintäkter är 38 %. Näringslivet på ön utgör alltså en viktig del av stadens framtid och står för en försvarlig del av kommunens skatteintäkter (dvs. skatteintäkter från enskilda företag och löntagarnas kommunalskatter).

Källa: Företagarna Lidingö

Dela Lidingö Näringsliv: Här är vår vision för näringslivet på Lidingö år 2025

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google