Väder Lidingö

Lidingö onsdag 21 februari 2024 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Lidingö stad kallsinnig till Villa Söderås förslag

måndag 7 maj 2018 00:01

VILL ÖPPNA I MITTEN. Villa Söderås har, som alla minnesgoda lidingöbor vet, varit en följetong sedan 2013. Då köptes fastigheten av företaget SFF Nordic AB som är helägt av Johan Lundberg. Det började med att enskilda träd och även en allé togs ned, slänten ned mot Hustegafjärden och runt husen fylldes upp med jordmassor och hela området ringades in av två rader med tujor. Den som vill läsa bakgrunden kan gå in på Lidingösidan 18 augusti 2016, där länkar finns till tidigare artiklar och bilder.

Det inlämnade förslaget för Villa Söderås. Illustration: Bjerking ABDet inlämnade förslaget för Villa Söderås. Illustration: Bjerking AB
Enligt Villa Söderås hemsida, se denna länk, kommer den pågående restaureringen vara klar omkring år 2020 och då "kan Villa Söderås åter tas i bruk inom områdena hotell-, restaurang- och konferensverksamhet, eller för institutionella ändamål, i enlighet med Lidingö stads detaljplan", som det står på hemsidan.

Sedan flera år pågå en tvist med Lidingö stad om markutfyllnaden runt husen. Staden har uppmanat ägaren att återställa marken, ägaren har överklagat, ärendet har hamnat hos länsstyrelsen och hos mark- och miljödomstolen och staden har hotat med ett vite på 350 000 kronor eftersom det krävs marklov för att få fylla ut som man gjort. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har inte beviljat något marklov.

Nu har konsultföretaget Bjerking, på uppdrag av Villa Söderås ägare, kommit med ett förslag vad gäller en del av markutfyllnaden. Eftersom utfyllnaden inneburit att "kontakten med vattenbrynet brutits" och man varken kan se Hustegafjärden eller strandpromenaden från huset, och inte heller huset från strandpromenaden, så har "en pusselbit från landskapsbilden" försvunnit. Därför föreslår konsultföretaget att marken terrasseras och att "en trallriksformad platå skapas nära fastighetsgräns".

Den tallriksformade platån förbinds då med trappor upp mot huvudbyggnaden och samtidigt tas mittpartiet bort av den jordfyllning som slänten fått, liksom tujorna i mittpartiet. Resten av häcken "klipps ned till mer mänsklig skala, vilket tillgängliggör villans fasad mot farleden igen".

Skiss som visar hur markfyllnaden ska minskas. Huvudbyggnaden längst till vänster, Hustegafjärden till höger. Illustration: Bjerking ABSkiss som visar hur markfyllnaden ska minskas. Huvudbyggnaden längst till vänster, Hustegafjärden till höger. Illustration: Bjerking AB

På detta förslag har miljö- och stadsbyggnadskontoret svarat, i slutet av april:
"Ni har i tidigare beslut förelagts att återställa marken. Beslutet är överklagat men ännu inte avgjort. Ni har även sökt marklov i efterhand vilket avvisades på grund av ofullständiga handlingar. Kontorets vidhåller tidigare bedömning om att ´vallarna´ inte är anpassade till de befintliga markförhållandena och att åtgärden skadar de höga natur- och kulturvärdena på platsen. Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven i 2 och 8 kap plan- och bygglagen, varför bygglov inte kan beviljas". Om ägaren till Söderås vill revidera sin ansökan måste det ske senast i morgon, 8 maj. I annat fall kan man återkalla ansökan eller låta nämnden behandla ansökan. Förvaltningens rekommendation blir i så fall avslag.

Fortsättning följer.

Villa Söderås, maj 2018. Foto: Bengt JanssonVilla Söderås, maj 2018. Foto: Bengt Jansson

Dela Lidingö stad kallsinnig till Villa Söderås förslag

Kommentarer

Anders Bergstedt 2018-05-15 10:41

Lidingö Kommun har under alla turer med Söderås och Iranska ambassaden visat en total inkompetens. Man har vid flera tillfällen haft möjlighet att gå in med grävskopor och återställa. Istället har man låtit "snabbe Tommy" driva en fullständigt häpnadsväckande cirkus där det under många år inte ens gick att få reda på vem som var den verklige ägaren av Söderås.

Både då det gäller Iranska ambassaden och Söderås har kommunen till slut backat och försökt att komma till en överenskommelse. Detta har utnyttjats till att föra fram positionerna ytterligare.

Jag har ytterligare exempel på att kommunens jurister inte tolkat lagstiftningen till kommunens fördel utan låtit juridiska spetsfundigheter sätta stopp för kommunens agerande. Det gäller bl.a. en skrotbil som i snart 3 år stått uppställd på Tyktorpsvägen. Marken tillhör Lidingö Stads Tomträttsaktiebolag.

Nu har vi också facit av överenskommelsen om Spårväg City. För dessa tre haverier finns det två kommunalråd som har i stort sett hela ansvaret.

Lars Liefvendahl 2018-05-08 09:19

Jag hoppas verkligen att Lidingö stad inte viker sig för det tidigare beslutet att marken skall återställas till sin ursprungliga form. Det är obegripligt att Villa Söderås trots protester envist försöker driva igenom det fruktansvärda ingrepp som nu skett.

Jonas Vestlund 2018-05-07 20:49

Helt enig med föregående kommentarer.

Lisbeth Håkanson 2018-05-07 17:00

Instämmer fullt ut med Ken Sihvers kommentarer beträffande Villa Söderås.
Jag önskar Lidingöstad framgång i ett återställande till det tidigare vackra Villa Söderås.

Monica Järnefelt 2018-05-07 16:37

Monica Järnefelt 2018-05-07
Instämmer till fullo med ovanstående kommentar av Ken Sihver. Det är verkligen dags efter många års kämpande från kommunen och Lidingöborna att ett återställande sker. Lycka till önskar jag Lidingö stad.

Ken Sihver 2018-05-07 09:05

Villa Söderås är beläget i ett för landskapsbilden synnerligen viktigt läge på Elfvik med kringliggande naturreservat. Ingreppen runt Villa Söderås har skett med extrem okänslighet
gränsande till skadegörelse.

Lång tid har gått och det är därför glädjande för Lidingöborna om vi nu under 2018 kan se
ett återställande av Villa Söderås. Önskar därför Lidingöstad total framgång i sin strävan till
att förfulningen och de lagvidriga åtgärderna undanröjs.

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google