Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 juni 2024 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Lidingös blivande akvarium "Akvatiska" snart på samråd

tisdag 24 september 2013 00:03

Så här kan Akvatiska gestalta sig, från Ropstenssidan. Byggnaden är 18,5 meter hög. Bryggan till höger får bli 50 meter lång. Illustration Berg|C.F.Møller

Så här kan Akvatiska gestalta sig, från Ropstenssidan. Byggnaden är 18,5 meter hög. Bryggan till höger får bli 50 meter lång. Illustration Berg|C.F.Møller

Planerna avancerar för det stora akvariet vid Islinge. Nästa vecka inleds en fyra veckor lång samrådsperiod med utställning i stadshuset och biblioteket, där anläggningen presenteras. Hela anläggningen är döpt till Akvatiska och kan bli ett stort besöksmål på Lidingö. Samrådshandlingarna ställs ut mellan 2 och 30 oktober i stadshuset och på biblioteket.

Lidingösidan har tidigare skrivit om verksamheten, se artikel den 17 januari 2013. Nu visas ett mer genomarbetat material. Hela planområdet, som ägs av Lidingö stad, är på cirka 1,5 hektar varav 1 hektar utgör vattenområde. Strandskyddet kommer att upphävas. När allt är klart regleras detaljplanens genomförande i tomträttsavtal mellan Lidingö Stad och Akvarievärlden GF AB (som driver Akvatiska).

Huvudbyggnaden är placerad parallellt med Lilla Värtans strandlinje. Huvuddelen placeras på mark men vissa delar byggs ute i vattnet. Byggnaden har en bottenvåning på cirka 1 000 kvm (50m x 20m) och är 3,5 våningsplan hög (entrédelen är cirka 18 m hög). Totalt rymmer huset cirka 3 000 kvm bruttoarea.

Enligt stadens förvaltningar behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning göras. Staden ser akvariet som en del i möjligheten att på sikt skapa en längre sammanhängande strandpromenad. Kan man även förmå SL att lägga en ny hållplats för Lidingöbanan vid den gamla brogrenen kan många åka kommunalt till anläggningen. Till Lidingöbanans hållplats vid Torsvik är det dock bara cirka 350 meter. Planen medger även att en pendelbåtslinje kan lägga till vid anläggningen. Gångavståndet från Ropstens tunnelbanestation till den planerade anläggningen är f.ö. kortare än vägen från Slussen till det populära muséet Fotografiska i Stockholm.

Akvatiska ska ha akvarieverksamhet, utställningar och pedagogisk verksamhet. Utställningen byggs upp som en vandring från tropisk regnskog till nordens söt- och bräckvattenmiljöer. Stora akvarier med fiskar från olika delar av världen ska finnas liksom undervattensrum så besökarna kan se Österssjöns växt- och djurliv. I vattnet utanför byggnaden ska man bl.a. kunna se sälar och en fisktrappa. Nära entrén blir det restaurang och pub.

Man har beräknat att 75 parkeringsplatser behövs, två platser för bussar, handikapparkering och ett 50-tal cykelparkeringsplatser. Besökstopparna tror Akvatiska infaller under sommaren, på helger och skollov. Skulle det behövas fler p-platser finns möjlighet att bygga ett öppet däck över de planerade platserna.

Vid entrédelen blir det ett större trädäck med sittplaster i olika vinklar. Ett antal sjöbodar byggs som kan få en flexibel användning beroende på säsong. Glass på sommaren, värmestuga för promenader och skidåkning på vintern. En 50 meter lång gästbrygga planeras med anslutning till trädäcken.

Bild: Berg|C.F.Møller

Bild: Berg|C.F.Møller

Bild: Berg|C.F.Møller

Bild: Berg|C.F.Møller

Illustration Berg|C.F.Møller

Illustration Berg|C.F.Møller

Illustrationsplan över anläggningen. Illustration: Berg|C.F.Møller

Illustrationsplan över anläggningen. Illustration: Berg|C.F.Møller

Höjder. Västerkroken till höger. Illustration Berg|C.F.Møller

Höjder. Västerkroken till höger. Illustration Berg|C.F.Møller

Illustration Berg|C.F.Møller

Illustration Berg|C.F.Møller

Så här kan byggnaden se ut, från Islinge Hamnväg. Illustration Berg|C.F.Møller

Så här kan byggnaden se ut, från Islinge Hamnväg. Illustration Berg|C.F.Møller

Dela Lidingös blivande akvarium "Akvatiska" snart på samråd

Kommentarer

Hans Collinder 2013-10-10 09:44

Hajar nytt tillskott på Haga
Den tropiska miljön i Fjärilshuset på Haga har nu utökats med havet. På lördag öppnas ett havsakvarium med hajar, korallrev och en mängd andra marina arter.

– Jag vill visa sambandet mellan regnskogen och världshaven och deras stora betydelse för alla levande varelser, säger Mikael Odell som äger Fjärilshuset.
– Och så var det dags att tillföra en ny pusselbit i vår tropiska miljö.

Pusselbiten är 30 meter lång, 12 meter bred, fyra meter djup och rymmer 1,2 miljoner liter vatten.

Hans Collinder 2013-10-08 13:33

Citat:
“För alla hajälskare vill jag upplysa om att Fjärilshuset på Haga den 12e oktober slår upp dörrarna till ett av nordens största hajakvarium.
Pia 3 oktober 2013, 12:49”

Och med akvariet på Djurgården och det tänkta i Torsvik, skulle vi alltså ha tre akvarier inom en radie av endast c:a 5 km. Lidingö kommer i så fall med ganska stor sannolikhet att snart begåvas med ett enormt 22 m högt och 50 m brett, tomt, svart schabrak i skepnad av ett kärnkraftverk. Göteborg har ett akvarium, Sjöfartsmuseet, och det är en äldre vacker byggnad och inte svartmålat. Det är mycket intressant att läsa ett tidigare inlägg om hur man ville gestalta den tidigare företagarens byggnad, som skulle anpassas på ett helt annat sätt till miljön och med stor hänsyn till grannarna. Detta har man uppenbarligen helt lämnat utan eftertanke.

Daniel 2013-10-07 13:44

Jag förstår inte vad Bosse menar. Akvariumet går inte emot flertalet av punkterna, som f.ö. formulerades då byggnationen avsåg en marina och inget annat. Jag skulle snarare säga att flertalet av punkterna annars är väl uppfyllda.

Ett knappt hundratal meter från strandkanten, högt belägna på klippan, ligger 3-4 villor. Strax bakom dessa, än högre placerade, ligger lika många rätt intetsägande flerfamiljshus. Vissa boende i dessa hus skulle möjligen kunna få lite skymd sjöutsikt om akvariumet byggs. Flerfamiljshusen i fråga skymmer å sin sida sikten för de bakomliggande höga tegelhusen på Torsvikssvängen. Tegelhusen är i mina ögon väldigt fula och utgör ett väldigt stort blickfång från bron. Om nu gestaltning och utsikt är A och O, vem godkännde alla dessa dåligt gestaltade hus, och kanske vi ska arbeta för att få dem rivna istället? Och tänk på alla som på 30-talet brukade stå där och beundra vyerna, vad besvikna dom måste blivit! Och hur långt från strandkanten kan man bo men fortfarande förvänta sig orörd sjöutsikt?

Bosse 2013-10-07 11:26

Akvariet bryter starkt mot samtliga nedanstående förutsättningar som gällde vid tidigare plansamråd för Torsvikskajen för tre år sedan. Akvariet måste därför nu underkännas om inte ett nytt fiasko skall ske på Torsvikskajen.

Vid Lidingö stads tidigare fiasko på Torsvikskajen, när man ville att det skulle byggas en anläggning för försäljning av motorbåtar, gällde enl. Lidingö stad nedanstående förutsättningar för byggnationen. Förutsättningarna finns redovisat i planbeskrivningen som var en bilaga till ”Informationen om plansamråd” till lidingöborna i oktober 2010.

1. Läget intill vattnet har ett högt representativt värde då det är mycket centralt beläget på ön, alldeles intill Lidingös entré. Området utgör ett blickfång från vattnet, från bergshöjden ovanför, fån Lidingöbron och från gång- och cykelbron. Stora krav ställs därför på gestaltningen.
2. Utformningen skall präglas av det nära läget till vattnet i såväl form som material.
3. Byggnaderna skall placeras med bakkanten mot slänten i öster för att ordentligt (estetiskt) förankra byggnaderna mot slänten. Genom en luftig och grön konstruktion mellan byggnad och branten i öster döljs lastytor, parkering och sophantering. Detta medför att oattraktiva miljöer undviks i stadslandskapet.
4. Byggnaderna blir inte högre än att man från Islinge hamnväg ser taken på byggnaderna.
5. All bebyggelse skall förses med takvegetation. Detta bidrar till att byggnaderna bättre smälter in i omgivningen, särskilt från Islinge hamnväg, Norra Kungsvägen och Torsviksplatån.
6. Stående på Islige hamnväg skall det vara möjligt att genom fönster ana vattnet på andra sidan av byggnaderna.
7. Fasaderna mot vattnet öppnar upp sig med stora glasytor och utförs i varma material i mänsklig skala.
8. Byggnaderna har stora och lätta takutsprång som ger en paviljongliknande gestaltning.
9. Kvällstid bildar de upplysta undersidorna av taken svävande ytor, vilka tecknar sig som en varm lysande lykta på horisonten och levandegör Lidingös siluett, vilket bidrar till en mer välkomnande entré till ön.
10. Allmänhetens tillträde till vattnet och möjlighet att passera genom området längs med vattnet är av största vikt. Detta möjliggörs genom placering av byggnaderna i bakkanten av tomten. Genom planområdets förslås en strandpromenad som en del av ett längre sammanhållet stråk utmed strandlinjen.
11. Genomförandet av planförslaget kommer att leda till positiva miljökonsekvenser för landskapsbilden då området bebyggs med estetiskt tilltalande byggnader. Vidare bidrar förslaget genom den stensatta hamnplanen, träkajerna och trädplanteringarna till en förhöjning av områdets attraktivitet.

Akvariet bryter mot alla ovanstående elva punkter som var förutsättningar för byggnation på Torsvikskajen så sent som för tre år sedan. Det skulle vara en skam för Lidingö om denna enormt fula byggnaden med 22 m höjd över vattnet skulle byggas på denna för Lidingö så representativa och plats.

Akvariet är 19,5 meter högt över den stora parkerings- och vägområdet mot Lidingösidan samt 50 meter långt. Akvariet är ca 10 meter högre än byggnaden som redovisades för lidingöborna för tre år sedan. Väggytorna mot Lidingö och vattnet blir enormt stora och dominerande vilket förstärks av att byggnaden placeras i strandkanten i strid med vad som sades för tre år sedan.

Boende på Torsviksberget är befogat oroliga för att få denna enormt stora byggnad framför sig. I Lidingö Tidning 27/9 avfärdade vårt ”klarsynta” kommunalråd Paul Lindquist de boendes oro med följand häpnadsväckande uttalande. ”Det blir inte någon försämring för de boende. I dag ser de en grusplan, i framtiden kommer de kanske att se ett hus.”

Inte nog med att Lidingö stad vill att det nu byggs en byggnad som skulle skämma ut Lidingö, man vill dessutom i strid med gällande lag gynna en enskild företagare genom att basera arrendekostnaden på ett för lågt marknadsvärde. I brev till Kommunstyrelsen i december 2012 påstår stadsdirektören Kjell-Olov Karlsson att marken endast är värd 1500 kr/kvm vilket betyder att de 5000 kvadratmetrarna endast skulle vara värda 7,5 mkr och då ingår att företagaren utan kostnad får utnyttja 10000 kvm vattenområde för kommersiell verksamhet. Arrendekostnaden kommer därför att bli enormt lågt.

Enmansföretagaren sade i januari 2013 att projektet skall kosta 65 mkr och den 1 oktober säger han 80 mkr. Alla som har erfarenhet av stora komplicerade byggprojekt vet att de blir dyrare än planerat. En rimlig gissning är att slutkostnaden, om projektet färdigställs, kommer att hamna på minst 100 mkr. Eftersom företagarens är ensam finansiär genom sitt företag och även sakkunnig för uppbyggnaden och driften av detta komplicerade och riskfyllda projekt förutsätts det att inget oförutsatt inträffar som t.ex. ekonomiska problem eller att enmansföretagaren drabbas av något oförutsett som t.ex. sjukdom. Vad har Lidingö stad för planering om något sådant skulle inträffa? Det blir naturligtvis Lidingö stad som i så fall, på skattebetalarnas bekostnad, kommer att få ta över ett kanske halvfärdigt akvarieprojekt.

Johan 2013-09-30 09:56

Underbart. Som lidingöbo slipper man åka över bron för upplevelser värt namnet. Jag kommer bli en trogen kund i detta härliga projekt!

Bästa som hänt Lidingö hittills.

Egon Glas, arkitekt (TSAR), Grönköping 2013-09-28 08:46

Vilken underbar byggnad.

Kommer jag givetvis att fara upp till Stockholm för att se denna monolit som sannerligen representerar sina egna värden när den väl är färdigställd.

Har Lidingö Stad begåvats med ett kommunalråd som förstår sig på arkitektur bättre än de flesta slika. Huru synd att Paul gav med sig för den gemena opinionen och inte landsatte Torsviks-Centrum-projektet. Dessa bondeförbundare och andra bakåtsträvare, som sätta käppar i hjulet för mästerbanerföraren Paul. Gå de oförstående Lidingöborna nu miste om en ny citysanering; huru bättre blev icke Stockholm då Klara blev City, med alla sina underbara monoliter i form av Kulturhuset, Riksbankshuset, bankpalats såsom Skandinavbankens, Götabanken, PK-bankens och Jordbrukskassans, för att icke tala om de fem Hötorgsskraporna. Almar ner, alltså Hjalmar Mehr, och Lidingös kommunala råd – beslutsfattare med visioner för framtiden. Män som vet hur Sverige styr kosan framåt.

Väl i Stockholm kommer jag efter att ha varit ute å Lidingön, berusad af den underbara monoliten, att besöka en arkitektkollega i hans pietetsfullt renoverade 1700-talshus ute å Djurgårdsön.

Elisabeth Akerman 2013-09-25 15:37

Skamligt! Det är det rätta ordet för Akvatiska oavsett om man är bakåtsträvare eller framåtsträvare bör man inse att det är miljöförstöring det handlar om. En gigantisk, ful byggnad i mörk betong med en enorm parkering. Allt detta ökar trafiken, bullret, skräpet, avgaserna. Å ena sidan säger kommunledningen att vi har problem med trafikbuller å andra sidan vill de förvärra situationen. Varför bygger man inte en vacker simhall där istället. Protestera medan tiden är, sedan är det för sent. Att Akvatiska inte ingår i “förtätningen av Torsvik” är ingen slump. Det kan drivas igenom utan protester.

Karin 2013-09-25 14:18

Bosse har rätt som bland mycket annat säger att nya bron kommer att kräva mycket markutrymme för upplag under byggnadstiden. Låt bron färdigställas innan man ev går vidare med akvarieplanerna. Annars är risken stor att kommunen tar sig vatten över huvudet och missar både här och där.

Maggie 2013-09-25 13:44

Paul Lindquist , kommunalrådet , kommer att gå till historien som

Lidingös egen Hjalmar Mehr……….

Maggie

Kung i baren 2013-09-25 07:51

Jag hoppas att det är alkoholförsäljning på verandan!!! Då är jag bokad varje sommarkväll på Akvariet! Bra konkurrens också Gåshagas sealoung (eller hur det stavas) Detta kommer verkligen ge en fin piff utåt för alla våra “icke” lidingöbor! Hellre nytt fräscht och exklusivt än en massa betonghus på Lidingö!

Bosse 2013-09-24 23:35

Inga det är mycket berättigade farhågor, ang. ekonomin för akvarieprojektet, du framför.

Företagaren har sagt att akvarieanläggningen kommer att kosta 65 mkr. Det är mycket ovanligt att inte stora komplicerade projekt drabbas av stora fördyringar under tiden projektet genomförs. Jag befarar att det inte finns några seriösa kalkyler utan det handlar förmodligen endast om gissningar. Att akvariet i stället kan komma att kosta minst 90 mkr inkl. räntekostnader och byggherrekostnader m.m. är mycket troligt.

Jag har tidigare frågat Paul Lindquist om Lidingö stad har fått några kalkyler och affärsplan för hela detta projekt omfattande både investeringskostnad och drift av anläggningen. Paul Lindquist svarade då att jag måste vända mig till företagaren för att få dessa. Bevisligen har således inte Paul Lindquist haft något intresse av att kräva sådana viktiga handlingar innan man skriver avtal med företaget och igen startar ett nytt dyrt och ogenomtänkt planarbete bara en kort tid efter fiaskot med den tidigare planerade markförsäljningen till en båtförsäljare.

En fördyrande omständighet är att den drygt 20 m tjocka utfyllnaden i vattnet ligger på ett lerlager ovanpå det fasta berget som medför att utfyllnaden kan glida på detta lerlager ovanpå det fasta berget om inte huset grundläggs med mycket dyra nedborrade stålkärnepålar genom fyllnaden ner i det fasta berget.

Joel 2013-09-24 21:14

Inga>> Det är till att högt ställda krav, “tusentals bilar på Islinge Hamnväg” och ändå en flopp.

Inga 2013-09-24 18:45

Har ni sett anläggningen på Djurgården, ett ruckel. Hur ska detta löna sig på Lidingö när det inte går på Djurgården. Risken finns att det blir en flopp trots sannolika kommunala subventioner av tomträttsavgift och investeringar i gator o avlopp. Tyvärr är mer än halva ytan tänkt som parkering – ytparkering i bästa sjöläge. Och det vill till att folk inte tar bilen för då blir det tusentals bilar på Islinge Hamnväg.
Är inte bakåtsträvare utan realist. Detta kommer att kosta hur mycket som helst att anlägga och sköta med mycket tvivelaktiga intäkter så jag tror inte alls att det blir något av.

Bosse 2013-09-24 18:30

2012 avslutades Paul Lindquists fiasko när han under ca tre år kämpade för att sälja hela mark- och vattenområdet vid Torsvikskajen, med en totalyta på 32000 kvm och därav 11000 kvm mark, till underpris till en båtförsäljare som var på obestånd. Lidingö stad förlorade miljonbelopp på denna ”affär”.

Nu vill Lidingö stad plötsligt, utan några som helst studier över vad hela detta mark- och vattenområdet bäst kan användas till, sluta ett ofördelaktigt arrendeavtal med en företagare i akvariebranschen. Stadsdirektören Kjell-Olov Karlsson anger i skrivelse till Kommunstyrelsen i december 2012 att marken har ett marknadsvärde på endast 1500 kr/kvm! I detta enormt låga marknadsvärde för marken ingår då dessutom att företagaren får använda det stora vattenområdet för kommersiell verksamhet utan någon som helst kostnad! Detta betyder att Lidingö stad anser att 5000 kvm sjötomt inkl. 10000 kvm vattenområde för kommersiell verksamhet som akvarium, konferenser, restauranter och pub har ett marknadsvärde på 7,5 mkr vilket då skall utgöra grund för arrendepriset. Vem som helst inser att detta marknadsvärde är helt fel. Detta betyder att Lidingö stad gynnar en enskild företagare på lidingöbornas bekostnad.

Lidingö stads Miljö- och stadsbyggnadskontor beskriver själva detta enormt värdefulla område på följande sätt: “Läget intill vattnet har ett högt representativt värde då det är mycket centralt beläget på ön, alldeles intill Lidingös entré. Hela området utgör ett blickfång från vattnet, från bergshöjden ovanför, från Lidingöbron och från gång- och cykelbron”.

Jag har tidigare uppmanat Paul Lindquist att gör en seriös utredning om vad hela Torsvikskajens mark- och vattenområde bäst kan användas till för lidingöbornas bästa innan man sluter avtal med en ny företagare som dessutom försvårar användningen av resten del av området. Men det är tydligen inget som Lidingö stad tycker är viktigt.

Eftersom hela markområdet enligt Lidingö stad är på 11000 kvm d.v.s. markområdet innanför akvarieområdet är 6000 kvm stort utan möjlighet till annan infart än genom det tänkta akvarieområdet kommer möjligheten till att använda detta område inkl vattenområdet att bli högst begränsad.

Dessutom kommer Lidingö stad nu att gå miste om mångmiljonbesparingar för byggnationen av den nya järnvägsbron eftersom man nu inte kan använda denna, enda kvarvarande, yta som etablerings- och upplagsyta för brobygget. Istället för dessa uteblivna besparingar kan det bli merkostnader för t.ex. de enormt stora pålningsarbetena p.g.a. det intilliggande känsliga akvariet intill pålningsarbetena.
Totalt kommer det att bli ca 6000 m pålning för bron med pållängder på upp till 60 m.

Jag säger inte att det är något fel med ett akvarium men det måste först göras en seriös genomtänkt planläggning av hela området vid Torsvikskajen och arbetena på området måste ske i rätt ordning samt självklart måste det slutas affärsmässiga avtal som inte gynnar en viss företagare.

Det är bara att inse att de styrande på Lidingö inte har förmågan att fatta genomtänkta beslut och tillvarata liodingöbornas intressen.

Anders Odéen 2013-09-24 18:23

En strålande idé, tänk att det finns framåtsträvare, något att vara tacksam för i ett mer och mer konservativt och nej-sägarmässigt Lidingö. Och vad bra ur bland annat undervisningsperspektiv och som utflyktsmål för andra än lidingöborna… Jag ser fram emot invigningen!

Mr Yimby 2013-09-24 15:47

“Groteskt” är det nya inne-ordet på Lidingö, i alla fall bland bakåtsträvarna. Så fort en förändring föreslås så skriker gammelgardet “GROTESSSSKT”.

Jag tycker att ett akvarium skulle var mycket trevligt – läget är perfekt ur många aspekter och blir en tillgång för Lidingö-borna och för utsocknes besökare. Fram för fler initiativ av detta slag!

Micke 2013-09-24 12:38

Återställa och bevara tycks vara mantran för vissa så fort något ska utvecklas.
Släpp hörnflaggan och kom in i matchen. Acceptera att det finns de som vill mer än att sitta på en bänk och mata fåglarna.

Anders 2013-09-24 11:41

Fantastiskt bra och roligt initiativ!
Idag är det ju bara en grusgrop så det finns bara vinnare med detta förslag! Fram för fler entreprenörer som drar besökare över bron!!!

Bo 2013-09-24 10:40

Groteskt och vansinnigt klåfingrigt!

Låt den lilla men trevliga och välbelägna parkbiten vara ifred och återställ den till det ursprungsskick den var innan den obegripligt nog offrades till grustag.

De styrande politikerna på Lidingö marscherar envetet mot ett valnederlag med varje nytt förslag.

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google