Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

Vem äger Villa Söderås?

torsdag 5 mars 2015 18:50

Alltsedan årsskiftet 2012-2013 har Villa Söderås på Elfvik varit ett diskussionsämne på Lidingö. När de nya ägarna av restaurang- och konferensanläggningen nästan direkt efter övertagandet sågade ner träd på stadens mark och allén inne på det egna området väckte det både förundran och protester. Följande årsskifte stängdes hela verksamheten tvärt. Personalen sades upp några dagar före julhelgen 2013 och sedan dess har Villa Söderås alltmer förvandlats till ett slutet område. En av Lidingös pärlor är numera försvunnen bakom en hög jordvall toppad av höga tujor. Men frågorna hänger hela tiden i luften - vem äger fastigheten, vad är syftet med att förändra som man nu gör?

Bakom häcken skymtar taket på Villa Söderås huvudbyggnad. På skylten varnas för pågående byggarbeten.Bakom häcken skymtar taket på Villa Söderås huvudbyggnad. På skylten varnas för pågående byggarbeten.

Lidingösidan har tillsammans med en oberoende journalistgrupp försökt att kartlägga ägarskapet under de senaste åren. Anläggningen har bytt ägarbolag flera gånger och just nu ägs fastighetsdelen av Villa Söderås ytterst av Trafalgar Shipping Ltd i Hong Kong, se nedan.

Låt oss ta det från början:
Sedan 1993 drev entreprenören Cristina Romell verksamheten på Söderås i privat regi genom sitt bolag Villa Söderås AB. I augusti 2003 sålde Nordea Fastigheter även själva hela fastigheten till Cristina Romell. Vid årsskiftet 2012-2013 avyttrade Cristina Romell anläggningen, både fastigheten och driften, till Solparken Förvaltnings AB. Redan i februari 2013 kom den första rapporten om att träd sågats ned på stadens mark. De nya ägarna började också ta bort delar av allén upp till huvudingången, för vilket krävdes länsstyrelsens godkännande. I mars kom en ny VD och planer presenterades som visade att Villa Söderås skulle rustas upp både vad gällde byggnader och trädgård. "Vi ska vara Lidingös pärla" sa dåvarande VD:n till Lidingösidan.

Två ensamma träd, varav det ena står på stadens mark, utanför den ombyggda entrén. Resten är tujor.Två ensamma träd, varav det ena står på stadens mark, utanför den ombyggda entrén. Resten är tujor.

Ombyggnadsarbetet pågick under sommaren och flera blivande bröllopspar bokade in sina fester till våren 2014. Tre dagar före julafton 2013 fick personalen meddelande om att Villa Söderås skulle stängas från den 1 januari 2014. Samtidigt började underentreprenörer som inte fått betalt för sina arbeten att montera ned det som gick att ta tillvara. Vem som skulle ta över ägandet var fortfarande oklart.

Den okände ägaren såg till att ännu fler träd fälldes, denna gång inom det egna området, som snart var i det närmaste trädlöst. Två träd (oxlar?), varav det ena på stadens mark, fick så kvar utanför entrén. I slutet av maj 2014 började lastbilar med enorma jordmassor lämna av sina lass på området. Under en vecka, dygnet runt, spred lastmaskiner jorden så att det byggdes upp en jordmur runt området. Dessutom lades jordmassor upp framför huvudbyggnaden så marken höjdes med nästan två meter på vissa ställen.

Fortfarande var det oklart vem ägaren var till fastigheten, men ryktet började gå att inget ägarbyte ägt rum. I juni kunde Lidingö stad få fram att fastighetsägare var Villa Söderås 1 AB, med ende ordinarie styrelsemedlemmen Tommy Lindström. Lindström undertecknade ägarens svar på stadens förfrågan om varför jordmassorna lagts ut.

Jordmassor har lagts upp vid fastighetsgränsen ner mot Elfviks brygga.Jordmassor har lagts upp vid fastighetsgränsen ner mot Elfviks brygga.

Under hösten och vintern har arbetet fortsatt med att avskärma "Lidingös pärla" från Lidingö. En ny taggig gind har kommit på plats och tujorna hindrar insynen. Utanför stängslen hänger skyltar som talar om att området är en byggarbetsplats och att rivningsarbete pågår. Enligt uppgifter till Lidingösidan kommer ombyggnader "större än stambyten" att ske under minst ett år, förmodligen längre.

Lidingö stad lämnade 2013 över ett krav på 2,7 miljoner kronor till ägaren för de träd som fälldes. Den processen har ännu inte kommit gång. Man avvaktar om liknande ärenden kommer att få prövingstillstånd i Högsta Domstolen. Staden har också krävt att marken framför huvudbyggnaden ska återställas. Det ärendet är överklagat till länsstyrelsen.

Så här ser ägarbilden ut när det gäller fastighetsdelen:
Solparken Förvaltning AB, som alltså köpte Villa Söderås Fastigheter AB från Cristina Romell, ägs av Johan Lundberg med Lars Ekman som ersättare. I samband med köpet inträdde Tommy Lindström i Villa Söderås Fastigheters styrelse. 2013 bildades Villa Söderås 1 AB som fusioneras med Villa Söderås Fastigheter AB.

I Hong Kong finns företaget Trafalgar Shipping Ltd som via två, av Johan Lundberg ägda, bolag äger Villa Söderås 1 AB, som nu bytt namn till VSQ Property AB. Tommy Lindström och Lars Ekman (ersättare) utgör styrelsen för VSQ.

Så här ser ägarbilden ut när det gäller verksamheten:
Villa Söderås AB, som ägdes av Cristina Romell, ingick i Solparkens köp. Under 2013 byttes styrelsen ett par gånger i Villa Söderås AB.

Nu har bolaget HH Hotel Holding AB med Tomas Gestrup som VD och Lars Ekman som ersättare tagit över och själva verksamhetsbolaget döpts om till H1H Hotel AB. Besöksadressen är Villa Söderås, Söderåsvägen 1, Lidingö. Vari verksamheten består är fortfarande oklart.

Den som vill läsa tidigare artiklar på Lidingösidan om Söderås kan skriva in ordet Söderås uppe i sökrutan. Då kommer en lista upp med tidigare publiceringar.

När en bil kör in genom plåtporten kan man få en skymt.När en bil kör in genom plåtporten kan man få en skymt.

Dela Vem äger Villa Söderås?

Kommentarer

Mikael Olofsson 2015-03-25 13:29

Det är väl bara att stänga av el och vatten till fastigheten så lär väl en representant ge sig till känna?

Bo Widerström 2015-03-13 13:41

HANTERING AV VILL SÖDERÅS SKANDALEN AV BÅDE POLISEN OCH
LIDINGÖ STAD VÄCKER NYA FRÅGOR..

I artikel i Lidingö Tidning 13 mars säger polisen att de fortfarandeinte har fått tag i någon skyldig för trädfällningen. I slutet av samma artikel framgår att styrelseledamoten i Villa Söderås AB Tommy Lindstrand svarat Lidingö Tidning via mail att det handlar om att få en rätt värdering av de träd som Villa Söderås AB skall betala Lidingö stad. Lindstrand nämner ett värde på 1 mkr. Detta betyder att Villa
Söderås AB erkänner trädfällningen som polisen i början av samma artikeln påstår att ingen erkänt!

I samma artikel säger bygglovschefen Agneta Tarandi att om inte Villa Söderås tar brt de olovligen uppfyllda vallarna "måste vi göra det på kommunens bekostnad". Detta är ett häpnadsväckande uttalande att hon deklarerar att Lidingö stad skall bekosta borttagningen av vallarna som bevisligen Villa Söderås utfört utan marklov.

Vidare säger Agneta Tarandi i artikeln angående framförd oro för rivning med hänsyn till de uppsatta varningsskyltarna om pågående rivningsarbeten "att hon fått reda på att skyltarna bara vill varna
allmänheten om pågående byggnadsarbeten".

Agneta Tarandi måste redovisa på Lidingösidan vilka byggnadsarbeten som pågår på Villa Söderås. Vidare vilka ansökningshandlingar om bygglov för dessa byggnadsarbeten som Lidingö stad fått in och vad Lidingö stad då svarat Villa Söderås AB.

Har Lidingö stad varit på plats och inspekterat de pågående byggnadsarbetena? Redovisa för lidingöborna vilka byggnadsarbeten som pågår. Rimligen borde nu Lidingö stads tilltro för Villa Söderås AB vara i det närmaste noll.

I detaljplanen för Villa Söderås anges att fastigheten får användas för "instutitionsverksamhet". I "MittI-tidningen" 2014 01 13 säger Anna Hadenius att "De som köpt fastigheten har köpt den med dessa förutsättningarna för användning". Anna Hadenius och Agneta Tarandi måste nu lämna sina kontorsstolar och åka ut till Villa Söderås och inspektera om fastigheten används för den tillåtna verksamheten och
även kontrollera om de pågående byggnadsarbetena syftar till en anpassning av verksamheten för en sådan tillåten verksamhet.

Om fastigheten används för en verksamhet som inte överensstämmer med detaljplanen kan Lidingö stad enl. PBL förbjuda den pågående verksamheten.
Förmodligen vill alla lidingöbor att Lidinö stad nu utnyttjar sina lagliga möjligheter gentemot Villa Söderås AB.

Att inte Lidingö stad stoppade de under lång tid pågående olovliga uppfyllnadsarbetena runt Villa Söderås är en skandal då de hade klart stöd i PBL.

Bo Widerström 2015-03-06 13:11

VARFÖR HAR INTE LIDINGÖ STAD AGERAT PÅ ETT PROFFESSIONELLT SÄTT OCH OMEDELBART STOPPAT DE OLOVLIGA ARBETENA?

Enligt PBL 11 Kap 31 § under rubriken
"Förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd" kunde Lidingö stad ha stoppat de olovliga arbetena.

31 § Om det är uppenbart att ett byggnads-, rivnings- eller markarbete eller en annan åtgärd strider mot denna lag eller en föreskrift eller
ett beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förbjuda att arbetet eller åtgärden fortsätter.

Ett förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd måste inte beslutas i byggnadsnämnd utan får delegeras till enskild tjänsteman. Detta för att det oftast är bråttom att stoppa arbetena. Ett sådant beslut
gäller omedelbart. Ett förbud mot fortsatt arbete kan riktas mot fastighetsägaren eller den som utför arbetet.

Om arbetena fortsätter trots förbudet kan man begära handräckning från t.ex. polisen.

Varför stoppade inte Lidingö stad arbetena med de omfattande trådfällningarna och uppfyllnadsarbeten när man har stöd i lagen?

Även de nu pågående byggnadsarbetena kan stoppas.

På Lidingösidan stod följande 2014 09 16.

"Nu har ordföranden i miljö- och stadsbyggnadsnämnden Anna Rheyneuclaudes Kihlman, M, undertecknat ett skarpt brev till Villa Söderås1 AB och förklarat stadens uppfattning för ägaren: Återställ
marken som den var tidigare, annars får ni betala ett vite på 350 000 kronor. Ni har tre månader på er."

För mig låter det som ett mycket förmånligt erbjudande till ägarna från Lidingö stad med innebörden att om ni inte återställer får ni betala 350 000 kronor. Kostnaden för att återställa de olovliga arbetena är mycket högre än det låga vitet. Enligt förarbetena angående viten i PBL skulle vitet varit mycket högre. MEN DET ENDA VERKNINGSFULLA HADE VARIT ATT STOPPA ARBETENA.

Harald Strömfelt 2015-03-06 00:08

Så här såg det ut i somras från luften.

http://youtu.be/E7uOf2GnnK8

Tror inte dom har för avsikt att ta bort jordvallen.

Birgitta Olsen 2015-03-05 22:22

Släkting till Adam Backström kanske? Han som så gärna ville ha Västra Yttringe till sitt nya hem.

Greger Näslund 2015-03-05 22:20

Det torde kräva byggnadslov för så omfattande markarbeten. Finns det?

Bengt Jansson 2015-03-05 21:56

Vem är ansvarig för denna skandal ?

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google