Väder Lidingö

Lidingö tisdag 31 januari 2023 v. 05

Senaste kommentaren - Se fler

Nya bron ska vara 7,0 meter hög

tisdag 2 maj 2017 00:01

INGEN ÄNDRING. Vid Lidingös kommunfullmäktigesammanträde den 27 mars ville en större del av oppositionen, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, att beslutet om Lilla Lidingöbron skulle utredas ytterligare. De två tunga punkterna var brons höjd och dragning av Lidingöbanan genom Lidingö centrum, se Lidingösidan 3 april. Men den politiska majoriteten i kommunstyrelsen vill inte utreda någonting utan skickar tillbaka ursprungsärendet till fullmäktige, utan ändringar.

Den nya bron ska inte ha högre seglingshöjd än 7,0 meter, säger Lidingö politiska majoritet. Illustration: Knight ArchitectsDen nya bron ska inte ha högre seglingshöjd än 7,0 meter, säger Lidingö politiska majoritet. Illustration: Knight Architects

På kommunstyrelsens möte på måndag den 8 maj kommer ärendet om Lilla Lidingöbron upp igen. Men de styrande M+LP+KD slår fast att "kommunstyrelsen står fortsatt bakom sitt ursprungliga förslag". Bron ska vara 7,0 meter hög och det är inte aktuellt att utreda om Lidingöbanan ska dras genom centrum. Punkt. Och eftersom ett ärende bara kan skickas tillbaka till kommunstyrelsen via minoritetsåterremiss en gång, kommer frågan att avgöras av kommunfullmäktige, i vilket majoriteten har majoritet...

L+C+MP+S vill att teknik- och fastighetsförvaltningen ska utreda vilken brohöjd som krävs för att isgående pendelbåtar kan passera och utreda hur en dragning av Lidingöbanan via Lidingö centrum ska kunna göras med hög respektive låg bro. Kommunstyrelsen skriver som sin förklaring att säga nej till utredning att "när ärendet var uppe i mark- och miljödomstolen 2015 valde Stockholms läns landsting, som svarar för pendelbåtstrafiken, att inte driva frågan om segelfri höjd för isgående pendelbåtar".

Kommunstyrelsen vill dock fortfarande avvakta med själva investeringsbeslutet i väntan på att trafikförvaltningen/SL kommer till skott vad gäller ett eller två spår på bron. Men dubbelspår eller ej, det påverkar inte de befintliga planerna och tillstånden för att bygga bron. Så 7,0 meters segelfri höjd är kommunstyrelsens linje, sedan den ändrades från 5,6 meters fri höjd. "Det är av yttersta vikt att den nya bron är tillgänglig för alla trafikanter. En högre höjd gör att bron blir mer svårtillgänglig för de trafikanter som ska nyttja bron, bl.a. fotgängare, cyklister och rullstolsburna personer". Stigningen blir alltså 1,4 meter på en cirka 900 meter lång bro.

"Det är inte möjligt att göra bron högre med nuvarande brokoncept. Att ändra planerna och arbeta för att bygga en hög bro skulle medföra att avtal, utredningar, projektering och tillstånd skulle behöva göras om från början. Det skulle ta mycket tid och resurser i anspråk", skriver kommunstyrelsen till fullmäktige som förklaring. Ännu värre är att med en förskjuten tidplan så kan underhållskostnaderna för den gamla bron öka och att risk finns för trafikstörningar på den gamla bron.

Dela Nya bron ska vara 7,0 meter hög

Kommentarer

Hans Lefvert 2017-05-09 09:27

Anders Johansson

Din beskrivning av den höga bron är vilseledande.

Den höga bron lutar 2 % från Ropsten upp tills den efter ca 450 m möter bilbrons höjd med 11.5 m fri segelhöjd. Sedan följer bron bilbrons höjd fram till Torsvik. Den nya bron som ligger ca 100m norr om bilbron svänger in över bilrampen från Norra Kungsvägen, där rampen är låg. Brofästet läggs intill bilbron.

Den nya bron leder alla trafikanter genom det nya Torsvik och Lidingö centrum, Lidingöbornas nya mötesplats.Genom att den nya bron ges en svag lutning 2% slipper cyklisterna de branta backarna upp mot Torsvik och Baggeby.

Anders Johansson 2017-05-08 09:33

Angående lutning och bygge av högbro - med 2% lutning i 675 meter (vilket är avståndet från kajkanten i Ropsten som må vara utgångspunkten för en ny bro) till att passera Norra Kungsvägens påfartsramp, så kommer man upp i 2%*675m=13,5meters höjdskillnad. Det är nästan en halv abborrebacke på Lidingöloppet det - hoppas ni är sugna på det.

MEN det räcker inte för att få en ny högbro att klara av just samma påfartsramp från Norra Kungsvägen - det fattas ca 3 meter i höjd för att bilarna ens skall klara av att passera....

Således, om ni gillar en ny högbro, börja om, för ni måste ha en lutning på uppskattningsvis 2.5% HELA vägen.

Plus att denna nya högbro kommer att få en totalhöjd på över 23 meter - antagligen 25 meter - när man lägger till luftledningar för Lidingöbanan med mera - det är ett massivt landmärke det!

Hans Lefvert 2017-05-04 21:03

Carl- Johan Schiller

Varför ska man låsa brohöjden till 7 m innan man utreder Lidingöbanan genom centrum?

Argumentet i Lidingö Stads skrivelse till kommunstyrelsen, att en högre bro inte är tillgänglig för alla trafikanter, saknar grund. I utredningen av Lilla Lidingöbron framgår att ”upp till 2% lutning (1 m höjdskillnad på 50 m) är godtagbar standard”. En bro som börjar lågt i Ropsten och ansluter högt i Torsvik kan göras med 2 % lutning. Denna bro har även den stora fördelen att inte begränsa den fria segelhöjden vid Lidingö i förhållande till bilbron. Att dra om Lidingöbanan genom Torsvik/Lidingö C från en hög bro är den naturliga trafiklösningen, som dessutom är kostnadseffektiv.

Att utesluta denna i en kommande utredning framstår som kontraproduktivt och inte alls förenligt med att utreda och driva frågan om Lidingöbanan via Lidingö C.

Hans Lefvert
Ordf. Centrala Lidingö Villaägareförening (CLV)

Philip Hallberg (MUF) 2017-05-04 20:46

Det skulle vara bättre med en effektiv Högbro! Vi i MUF Lidingö och i MUF Stockholm är för en högbro

Anders Johansson 2017-05-03 09:27

Norra Lidingöbanan måste prioriteras FÖRE omdragning av den södra - att hela tiden tro att allt blir bättre och enbart fokusera, som de flesta som skriver på denna sida, genom omdragning av befintlig sträcka är totalfel.

Att återuppväcka norra Lidingöbanans sträcka, som då kan supporta i princip alla boende inkl. Näset och Rudboda, på ett relativt kostnadseffektivt sätt borde vara prioriterat helt enkelt.

Om man ser till hur många bussar som spyr ut avgaser som kan tas bort, så borde de flesta inse vinsten med norra Lidingöbanan. Allt snack om snabbussar från norra Lidingö till Danderyd med mera är ju bara helt fel - om det finns sådant underlag på norra sidan => bygg NORRA LIDINGÖBANAN och inget annat.

Det är en komplett lösning.

För den som tycker att bron skall vara hög: Glöm bort en ny bro, börja kämpa i så fall för att Lidingöbanan skall gå på befintliga bron i mitten - ta bort ett bilfält helt enkelt i varje riktning - löser segelfri höjd, och ger möjlighet till att dra både till centrum via Lidingövägen fram till Stureplan, eller NK Expressen om den nu någonsin kommer prioriteras (MP gör allt dom kan för bekämpa denna lösning).

Således, valet står som jag ser det mellan ovanstående två varianter:
1) Ny bro på typ 7 meter och NORRA LIDINGÖBANAN via centrum, Lidingövallen (inse hur effektiv och miljömedvetet detta är vid t.ex. Lidingöloppet med flera lopp - att alla kan åka spårväg istf bussar som spyr ut avgaser osv) - som kan förlängas till Näset och/eller Rudboda.
2) Dra om Södra via nuvarande bro och INGEN ny bro i över huvudet taget.

Jag tycker att 2 är fel, den tjänar inte norra Lidingö ens i närheten och är kapitalförstörelse eftersom den nya områdena på Norra Lidingö fortfarande blir beroende av olja. Men skall man nu prioritera enbart södra sidan av Lidingö så skall vi i alla fall inte kasta pengarna i sjön för en ny högbro som kommer se ful ut och tvingas vara högre än nuvarande för att klara frihöjden på påfartsrampen från Norra Kungsvägen (men det verkar alla högbroförespråkare missa totalt).

Ulf Norhammar 2017-05-03 00:06

Det tycks bli så att "Lilla Lidingbron", som ligger inom Stockholms hamnområde där sjöfart inte bör hindras, kommer att ha en segelfri höjd på 7 m. Och det skall den förstås vara under brons hela livstid som är minst 100 år enligt en mångfald inlägg på Lidingosidan. Enligt direktiven till nya RUFS (Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen) som nyligen fastställts skall planeringen utgå från att vattenståndet i havet (dvs Östersjön) vid kommande sekelskifte är minst 1 meter högre än idag. Det betyder förstås att om Lidingöbron när den är 75 år skall kunna släppa fram 7 m höga fartyg måste den utföras med 8 à 9 m höjd över nuvarande "högsta medelvatten".

Att stigande hav inte bara är fantasier underströks så sent som i morse (2 maj) när kommuner i södra Sverige i P1 berättade om de problem man redan har med högre havsnivå. För Stockholmstraktens del handlar det inte bara om brohöjder och att inte bygga där det är låglänt utan också om den framtida vattenförsörjningen. Mälaren, vår stora dricksvattentäkt, ligger bara 0,8 m över Östersjöns medelyta och måste skyddas från inträngnng av havsvatten. Det kan knappast ske genom att låta Mälarens yta stiga eftersom det skulle sätta stora jordbruksarealer och stadsdelar i städer som Västerås och Eskilstuna under vatten. I SvD för ett halvår sedan diskuterades den problematiken i ett utförligt reportage om pågående grundliga studier. Ett seriöst perspektiv tycks vara att valla in en del av innerskärgården och låta Mälaren växa så att Lidingö kommer att omges av sötvatten. Där kan vattenståndet hållas på nuvarande nivå genom att tillrinningen från Mälardalens alla åar pumpas ut till den då högre liggande Östersjön. Omöjligt? Nej,så har man ju gjort i flera decennier i Holland där Nordsjöviken Zuidersee omvandlats till innanhavet Ijselmeer.

Om man får tro de insatta är det alltså mycket som talar för att Lilla Lidingöbron så småningom kommer att gå över en vattenyta som ligger 1 m högre än idag - antingen det är fråga om saltvatten eller sötvatten. Tänk på även på det när brohöjden slutgiltigt skall klubbas.

Amelie Tarschys Ingre (L),oppositionsråd 2017-05-02 19:25

Så bra att Carl Johan Schiller (KD) och majoriteten inte är emot att utreda, samt att driva, frågan om att dra Lidingöbanan via Lidingö centrum.

I december avslog majoriteten Liberalernas nämndinitiativ till kommunstyrelsen där vi lyfte bl a Lidingöbanan via centrum och ville ha en utredning om det samlade transport- och kollektivtrafikbehovet med en redogörelse för bästa lösningen både på kort och lång sikt innan vi tar beslut om Lilla Lidingöbron.

Om majoriteten nu ändrat sig är jag den första att välkomna det. Kanske kan ni då bifalla Liberalernas motion i samma fråga som lämnades in till kommunfullmäktige i januari och ännu inte behandlats.

Amelie Tarschys Ingre (L)

Patrik Buddgård (C) 2017-05-02 16:50

Att i detta skede anse att en utredning om Lidingöbanan via Lidingö Centrum inte är aktuellt är lite förvånande. Detta eftersom att den bro som planeras från majoritetens sida omöjliggör en dragning via Lidingö Centrum via högt läge. Om det inte är "rätt ställe" att fatta beslut om att utreda vilket sätt som är bäst om man ska dra Lidingöbanan via Centrum innan bron byggs innebär det att man låser fast sig i en lösning (låg anslutning) utan att ha hela faktaunderlaget. Det tycker vi från Centerpartiets sida är olyckligt.

Jan Sjöberg, Lidingösidan 2017-05-02 13:50

Kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD) säger att Lidingösidan "påstår att vi säger nej till Lidingöbanan via Centrum är inte riktigt. Tvärtom så arbetar vi för att det ska bli verklighet men vi väcker rätt fråga i rätt forum".

Det jag gjort är att se vad som står i själva beslutsförslaget, som ska behandlas på kommande kommunstyrelse. Där står: "Kommunstyrelsen anser därmed inte heller att en utredning om dragning av Lidingöbanan via Lidingö centrum är aktuellt att göra i det här skedet". I Lidingösidans text står att "det är inte aktuellt att utreda om Lidingöbanan ska dras genom centrum".

Att se det som att majoriteten "säger nej" är en alternativ tolkning.

Jan Sjöberg, Lidingösidan

Carl-Johan Schiller 2017-05-02 11:13

Det stämmer inte att vi i KD och övriga majoriteten är emot att utreda, samt att driva, frågan om att dra Lidingöbanan via Lidingö C. Tvärtom tror vi att det skulle vara en mycket bra idé och vi verkar för detta i våra förhandlingar med landstinget.

Det gäller docka att rätt beslut tas på rätt ställe. Beslutet som nu är på bordet är att stoppa bygget av bron i väntan på mer information från landstinget kring dubbelspår på bron. angöring i Ropsten samt sammankoppling med spårväg City och flera andra frågor. Vi vill nu avvakta den informationen innan vi drar igång fler dyra utredningar.

Men att påstå att vi säger nej till Lidingöbanan via Centrum är inte riktigt. Tvärtom så arbetar vi för att det ska bli verklighet men vi väcker rätt fråga i rätt forum.

Carl-Johan Schiller (KD)
Kommunalråd

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google