Väder Lidingö

Lidingö torsdag 29 september 2022 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

Jako Bakovic 16 aug 16:37 om Lidingöpartiets valsedel klar

Bygga ny simhall för nuläget eller en mer framtidssäkrad investering?

lördag 11 augusti 2018 00:01

Det går absolut inte att motsäga att det är en väsentlig förbättring med en ny simhall som är 4,5 gånger större än dagens Gångsätrahall, därom råder ingen tvekan. Det låter som en fantastisk förbättring när vi hela tiden matas från våra styrande i kommunen med endast den uppgiften, och att det är så väsentligt mycket mer kostsamt med en 50m-bassäng.

Vad som inte framkommer är att beslutet grundar sig på den behovs- och efterfrågeanalys som utfördes 2008 och 2015 utan att någon ny mer aktuell behovsanalys är genomförd. Det finns inget i utredningen som speglar den förändring som skett och den utveckling som fortgår med starkt ökade aktiviteter inom olika simidrotter för såväl allmänhet, motionsidrott och mer tränings- och tävlingsinriktad verksamhet. Det gäller för samtliga åldersgrupper från barn till pensionärer.

Beslut är nu på väg att fattas (kommunstyrelsen behandlar förslaget på måndag 13 augusti) på grundval av en utredning som inte bygger på en dialog med den del av Lidingös föreningsliv som har ett aktivt engagemang i simning i olika former, och därför har starka intressen i utformningen av en ny simhall, samt att ett simhallsbeslut ska framtidssäkra tillgången på tillräckligt med bassängyta på Lidingö.

Det finns inget i den genomförda utredningen som tar hänsyn till de verksamhets- och utvecklingsplaner som finns inom de föreningar som är representerade i det Simhallsråd som skapats för att samla föreningslivets synpunkter och behov på den nya simhallen. Simhallsrådet, som representerar cirka 4.000 lidingöbor, är omnämnt som intressegrupp i utredningen men inget i den definierade behovsanalysen och beslutsunderlaget pekar på att någon hänsyn har tagits till de synpunkter som framförts.

Ska det nu drivas igenom ett beslut om en ny simhall av våra styrande som saknar insikt om simidrotten inom olika intressegrupper, och den utveckling som sker på bred front inom alla åldersgrupper, vilket succesivt ökar det framtida behovet av bassängyta?

Nu är det bara argument som 4,5 gånger större simhall som framförs och att en 50m-bassäng är så mycket dyrare.

Vad gäller kostnaden så verkar kalkylen ge oss lidingöbor en dyr 25m-bassäng jämfört med vad en del andra kommuner kan kostnadsberäkna och genomföra ett 50m-bassängbygge till. Dessutom grundar sig kalkylens årliga drifts- och underhållskostnader på traditionell byggteknik utan jämförande kostnadsberäkning av alternativa byggmetoder för bassänger som blivit allt vanligare de senare åren p.g.a. de väsentligt lägre drift- och underhållskostnaderna samt den längre livslängd som den tekniken innebär.

Varför inte göra rätt nu när vi har chansen och bygga en delbar 50m-bassäng som kommer att klara tillgänglighetsbehoven för samtliga intressenter inom såväl föreningsliv och allmänheten under simhallens 50 åriga livslängd?

Det finns kommuner som är lika stora eller mindre än Lidingö som nu projekterar och ska bygga 50m-bassänger vilket är intressant då man i dessa kommuner måste ha en helt annan inställning till nyttan med den ökade bassängytan som en större bassäng ger.

Även vi på Lidingö ska kanske se på simhallskostnaderna som en del styrande i andra kommuner formulerar saken: ”Det är kommunens investering i kommuninvånarnas hälsa”.

Stefan Gyllberg
Ordförande Lidingö Simklubb
Styrelseledamot Stockholms Simförbund
Simidrottsrepresentant i arbetsgrupp för anläggningsfrågor i Stockholmregionen


Lidingö Simhallsråd är:
• Aktiv Ungdom Lidingö
• Föreningen Utvecklingsstörda Barn&Ungdom FUB
• Friluftsfrämjandet Lidingö
• Lidingö Gymnastikskola & Lidingö International Gymnastics
• Föreningen Hjärt&Lung Lidingö
• Pensionärernas Riksorganisation PRO Lidingö
• Lidingö Ortopedmedicinska
• Lidingö Triathlon
• Lidingö Simklubb
• Privata simskolor: Lidingö Simidrottsklubb, Monas Simskola och Sinikkas Simskola

Dela Bygga ny simhall för nuläget eller en mer framtidssäkrad investering?

Kommentarer

Amelie Tarschys Ingre (L) 2018-09-05 08:27

Tack Simhallsrådet för ert arbete kring den nya simhallen och den analys av underlaget som ni gjort. Er kunskap är mycket värdefull!

Liberalernas vision är att kombinera familjebad med lekdel, träningsbanor och rehab. Gärna också ett hopptorn/trampolin på 1 och 3 m. När vi bygger en ny simhall måste den naturligtvis byggas för framtiden men också ta ansvar för ekonomin.

Annika Tolf 2018-08-13 07:07

Hur kommer det sig att kommunen använder våra skattepengar till att bygga ett gym??? Det finns redan många bra aktörer på ön, både privata och andra aktörer som Friskis och Svettis.
... och hur kommer det sig att man väljer att bygga litet och dyrt när det gäller simhallen. Är ”Hälsans ö” bara en tom slogan? Håller med om att en kompetent grupp som set över kostnaderna måste tillsättas. Det har den senaste tiden drivits alldeles för många projekt som varit ogenomtänkta och dåligt planerade inom kommunen. Ska simhallen bli ytterligare ett projekt som dessa?? Låt oss göra detta bra och genomtänkt för en gång skull!!!

Daniel Larson (S) ledamot i kommunstyrelsen 2018-08-12 22:28

Vi vill ta höjd för ett hopptorn i den nya badanläggningen! Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 augusti ska majoritetens förslag till ny simhall behandlas.

Vi socialdemokrater vill ha en modern badanläggning för alla. En anläggning som tillgodoser mångas behov och förväntningar, byggd på ett hållbart sätt.

Entréavgifterna måste ligga på rimliga nivåer och anläggningens utbud måste säkra ett gott besöksunderlag.

Vi menar att det i förslaget saknas ett hopptorn och ett tillräckligt djup för att möjliggöra simhopp och aktiviteter såsom vattenpolo, konstsim och dykundervisning.

Om besökare till anläggningen, inte minst större barn och ungdomar, ska finna badet attraktivt måste det finnas dykmöjligheter. Därför bör förslaget innehålla ett djup i en del av bassängen på minst 3,5-4 meter samt ett hopptorn som möjliggör simhopp från 1, 2 och 5 meter. Förslaget behöver inför beslut ett underlag som visar vad detta skulle betyda för investerings- och kostnadsnivån samt den totala årskostnaden respektive beräknad ökad intäktsmassa, räknat på ett uppskattat ökat antal besök.

När beslutet ska tas, förhoppningsvis utifrån ett bättre förslag än det majoriteten har ställt sig bakom, vill vi att Lidingö stad ska utlysa en projekttävling (arkitekttävling) för att ge möjlighet för flera firmor att rita på den nya badanläggningen. Det skulle öka våra chanser att få fram ett förslag på en riktigt snygg, funktionell och modern badanläggning - för alla.

Daniel Larson (S) ledamot i kommunstyrelsen

Anders Bergstedt 2018-08-12 21:42

Jag har ingen kunskap i denna fråga men nog håller jag med alla som vill ha en 50-metersbassäng. Den skapar naturligtvis helt andra utvecklingsmöjligheten och Gångsätra kan bli utmärkt för rehabilitering.

Eftersom vi överraskande får bidrag som täcker halva lilla Lidingöbron borde Lidingö utan vidare klara fördyringen.

Amelie Tarschys Ingre (L) 2018-08-12 18:56

Tack för en bra artikel. Vi liberaler är angelägna om att snarast påbörja byggandet av den simhall som Lidingö så väl behöver. Vi är liksom många andra besvikna över bristande samråd både med oppositionen och simhallsrådet vars synpunkter tyvärr avfärdas mycket lättvindigt i underlaget.

Tyvärr är den konsultrapport och det beslutsunderlag Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna presenterat efter nästa fyra år i majoritet så bristfälliga att det inte är ansvarfullt att fatta ett beslut på en kvarts miljard av skattebetalarnas pengar.

Vi tror att med ett större befolkningsunderlag dvs om man räknar in även de som bor och kommer att bo i Norra Djurgårdsstaden skulle Lidingö kunna bygga en 50 m bassäng.

Mark Shay, Styrelsemedlem Lidingö Simklubb 2018-08-12 17:57

Du ärver en stor sjötomt vid Elfvik och 10 mkr. Börjar du direkt bygga en villa om 85 kvm som kostar hela 10 mkr, eller kontaktar du ett antal arkitekter och byggfirmor för att se vad du kan få för villa med din budget?

De politiska partierna tycker olika om 25m kontra 50m-bassäng. Även inom Moderaterna, som har en tydlig profilering kring "4,5 gånger större" och en 25 x 25m bassäng, råder utifrån kommentarerna här olika syn på saken.

Men alla oavsett parti kan enas om att vi ska agera ansvarsfullt med stadens pengar, och vi vill alla ha en så bra och rymlig simhall som möjligt för de pengar vi investerar.

Därmed finns det en väg framåt för Kommunstyrelsen på måndag 13/8, genom att de begränsar sitt genomförandebeslut till sitt mandat att ansvarsfullt allokera stadens kapital och hantera risker, men utan att göra anspråk på att vara simhallsexperter.

Låt Kommunstyrelsen fatta ett beslut 13/8 om att bygga simhallen i Dalénum med undervisningsbassäng + familjebad + motions- och tävlingsbassäng + gym, och besluta vad det får kosta att bygga och driva under hallens förväntade livslängd.

Därefter låt marknaden bestämma vad vi kan få för de pengarna. Låt de entreprenörer som jobbar med aktuell simhallsteknik och byggteknik svara kommunen och visa genom sina offerter vad man faktiskt kan bygga och åstadkomma inom denna budgetram i dagsläget och utifrån rådande marknadspriser på arbete och material.

Gör också en ny och realistisk genomgång av vilka verksamheter och intäkter de olika bassängalternativen kan omfatta, då man i utredningen drar den märkliga slutsatsen att en 50m-bassäng inte genererar en krona mer i intäkter än en bassäng hälften så stor.

Lidingö kan bevisligen få en delbar 50m-bassäng plus mycket annat som är hälsofrämjande och värdefullt för de 275 miljoner kronor som idag står i förslaget till Kommunstyrelsen, och till en rimlig driftkostnad med låg risk. Lidingö kan också få en bassäng som är hälften så stor, med ett flertal andra finesser, för samma 275 miljoner.

Låt Kommunstyrelsen ta det beslutet - dvs val av utförande - längre fram när man har svart-på-vitt vad entreprenörerna och simhallsutvecklarna kan leverera och förbinda sig till i både bygg och drift. Då får staden också en klarare bild över risker och kostnader kopplade till olika val av material (betong- kontra stålbassäng, kakel kontra PVC), reningsteknik, ljusinsläpp, temperaturnivåer, mm, som är utifrån en något teoretisk konsultrapport omöjligt att idag överskåda och ta ställning till.

Vi har en välplacerad och generös markyta i Dalénum för den nya simhallen. Pengar finns för att bygga och driva simhallen för kommande generationer. Kommunstyrelsen bör besluta nu att ta nästa steg framåt i arbetet, och genom stadens kompetens som beställare se till att Lidingöborna får en så stor och bra simhall som bara möjligt inom den budget som fastställs.

Christina Rosenkvist 2018-08-12 16:17

Lidingö Simidrottsklubb är en icke tävlingsinriktad simklubb. Godkänd av Riksidrottsförbubdet.
Alltså faller den inte under privata simskolor.
Jag driver en privat simskola Christina Rosenkvists simskola.
Vår klubb ser fram emot att det byggs en 50 m bassäng samt en djupdel för simhopp etc.
Vänligen
Christina Rosenkvist
Ordförande
Lidingö Simidrottsklubb

Sinikka Rantapää 2018-08-11 23:43

Anser att ny simhall är en av Lidingös viktigaste och förhoppningsvis även vettigaste framtida investering för hälsa, trivsel och ekonomi på Hälsans ö.

Håller med Patrik Björklund att kommunpolitiker kan behöva hjälp av en kunnig liten grupp i planeringen för mer långsiktig och ekonomiskt hållbar investering när det gäller ny simhall.
Den kommer att locka och användas av såväl motionärer, familjer, tävlingssimmare, seniorer, handikappade, dykare, vattengympare, kroppsbyggare, äventyrare, osv. Listan kan göras lång!

Patrik Buddgård (C) 2018-08-11 19:32

Tack för en mycket bra text! Centerpartiet har inte gett upp än på länge utan kommer fortsätta kämpa för en 50m simhall som är det enda rimliga för att klara behoven för 50 år framåt!

Henrik Åkermark 2018-08-11 15:41

Mycket bra att frågan om en 50-meters bassäng kontra 25-meters bassäng kommit upp igen, även om det verkar vara i elfte timmen. Inte minst som det också presenteras siffror av Anders och Patrik som så tydligt belyser frågan. Baserat på min långa erfarenhet i industrin med alla tillfällen att granska och bedöma projekt, kostnadsförslag och lönsamhet har jag varit mycket tveksam till den konsultrapport som gjorts för en ny simhall och ur vilken jag fått ta del av brottstycken. Vi moderater är måna om att vara rädda om skattekronorna och det innebär ett ännu större ansvar att kräva en professionell genomlysning av ett så stort projekt som en ny simhall innebär, men också att samtidigt undvika höga konsultkostnader. Vi har mycket kompetenta tjänstemän i kommunen som helt säkert kan ta ett större ansvar. Dessutom kan vi få erfarenheter från andra kommuner, t.ex. Borås, som byggt mycket kostnadseffektivt. Därför är det viktigt att den nya och mycket kompetenta politiska ledningen i kommunen tar sig en ny funderare innan beslut.

Henrik Åkermark
Moderat fullmäktigekandidat
och
Motionssimmare

Patrik Björklund och Anders Wennberg 2018-08-11 12:31

Simhallsutredningen innehåller en massa grova fel

I somras presenterade Lidingö Stads sin utredning av ny simhall på Lidingö. Utredningen var gjord av en tjänsteman samt en extern konsult.

Utredningens syfte var i detta skede att ta reda på hur stor simhall behöver Lidingöborna och vad kommer det att kosta för skattebetalarna.

Man valde att dela upp funktionen i 4 delar dvs 25m 8 banor, 25m 10 banor, 50m 8 banor samt 50 m 10 banor. I dessa 4 alternativ ingår familjebad, Rehabpool samt Gym om 800m2. Familjebadet är en rund liten pool ca 40 cm djup och ev. mindre vattenruschtbana.

Nedan har stadens konsulter kommit fram till hur badet kommer att användas.

Redan här ser man att familjepolen verkar locka de flesta besökarna. Dock så har jag svårt att förstå hur att alla åldersgrupper är intresserade av familjebad, eller är det så att man kan tänka sig att bada i familjebadet om man har ett mindre, icke simkunnigt barn med sig. Likväl har simklubben många duktiga 8-12-åringar samt masters dvs +40 som simmar regelbundet, men de kanske klassas som motionssimmare.

Vidare kommer utredningen fram till att behovet av en 50m-bassäng anses vara ringa, då den endast utnyttjas till tävlingssimning. Detta stämmer till viss del, men vattenytan är den viktigaste. Men problemet är att det endast är kategorin 65+ som har möjlighet att bruka anläggningen på vardagar (och då utan barn eller barnbarn). I princip alla andra åldrar är hänvisade till simhallen efter skola eller arbete. Då spelar det ingen roll om man håller extra öppet mitt i veckan. Staden har föreslagit att hallen skall vara öppen 80 timmar i veckan, för vem?

Normal öppettid borde vara Mån-Tors 07:00-09:00 14:00-22:00 fredag 07:00-09:00 14:00-20:00 Lördag/Söndag 09:00-18:00. Det ger 66 timmar i veckan. Därtill kommer simhallen nyttjas av privata företag rehab etc. samt skolor. Dessa timmar får betalas av nyttjaren och skall inte lastas skattebetalarna.

Det är endast en 50m-bassäng som man kan dela i 4 delar samtidigt. Då skulle allmänheten lek och allmänheten motion, simskolan samt simklubben kunna utnyttja hallen samtidigt alla dagar i veckan.

Vad kostar detta? Till att börja med kommer Staden samt inhyrda konsulter att kosta ca 10% av totalkostnaden, vilket är minst 25 Mkr. Byggkostnaden för simhallen har uppskattats till 40 000kr/m2. Den mycket höga kvadratmeterkostnaden motiveras med att byggbranschen är överhettad, vilket den var för 1,5 år sedan. Man har heller inte funderat på om det finns något sätt att bygga simhallen billigare samt en lägre driftskostnad. Man har inte tagit med att det ofta finns skalfördelar, dvs bygger man större får man ett lägre kvadratmeterpris.

Här är prisuppskattningen av de olika alternativen. Man har lagt till en delningsbrygga som kostar ofattbara 14 mkr för 20,5 meter men bara 7 Mkr för 25m. Enl. uppgifter från Malmbergs (svensk utrustningsleverantör till simhallar) kostar en delningsbrygga 2,3 Mkr färdigmonterad.

Nedan stadens beräkning:
Bassängstorlek Bassängrum yta m² Bassängrum tillkommande m² m² x 1,4 m² x 40 000 sek 10 % byggherre-kostnad Tillkommande kostnad för delningsbryggor Total investerings-kostnad
25 x 20,5 m 1 000 0 236 000 000
25 x 25 m 1 150 150 210 8 400 000 9 240 000 245 240 000
50 x 20,5 m 1 660 660 930 37 200 000 40 920 000 14 Mkr 290 920 000
50 x 25 m 1 920 920 1 290 51 600 000 56 760 000 7 Mkr 299 760 000

Sammanställningen av driftkostnaderna har man beräknat att det inte kommer att det inte kommer att komma en endaste extra besökare även om det finns plats.

Detta stämmer inte då andra simhallar har fler besökare vid en större badyta. Med detta resonemang behöver man inte bygga en ny simhall över huvudtaget. Skulle lidingöborna besöka simhallen i lika stor utsträcknings som grannkommunerna skulle vi få ca 40% (41,3%) fler besökare om vi har plats för dessa. Detta skulle innebära extra intäkter på ca 5,7 mkr/år, då har man inte räknat in tävlingar etc. Att Lidingö skulle vara helt ointressant för tävlingar kan ju diskuteras, Lidingö har ju tävlingar som Lidingöloppet mm. Varför detta skall det vara helt uteslutet är underligt.

Vidare borde man även dra ned på antalet anställda då man inte behöver ha simhallen öppen 80 tim i veckan. Detta medför också besparingar om ca 1 mkr/år. Utredningen slår dessutom fast att boende på Gärdet och Östermalm eller Stockholm hellre åker till Järfälla eller Täby än Lidingö.

Stadens siffror:

Kategori 25 x 20,5 m 25 x 25 m 50 x 20,5 m 50 x 25 m
Investering 236 000 000 245 240 000 290 920 000 299 760 000

Kapitalkostnader (6%) 14 160 000 14 714 000 17 455 000 17 995 000 Investering 236 mkr. 3% internränta + 3% avskrivning (avskrivningstid 33 år)
Drift, (el, värme, vatten mm) 4 500 000 4 690 000 5 337 000 5 661 000 900 kr/m² x m2 inklusive underhållskostnad
Personal 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 Ca 13 stycken heltidsanställda
Övrigt 800 000 800 000 800 000 800 000

Totalkostnad/år 25 060 000 25 804 000 29 192 000 30 056 000

Intäkter 14 213 000 14 213 000 14 213 000 14 213 000 Baserat på föreslagen prislista
Nettokostnad/år 10 847 000 11 591 000 14 979 000 15 843 000

Även kapitalkostnader är felredovisat då man lägger ihop internränta 3% samt 3% avskrivningar som en kostnad som inte sjunker.

Vidare kan man fundera på varför Lidingö stad skall bygga 800 m2 gym för 32 Mkr, det finns flera privata fastighetsägare samt flera gym på Lidingö, detta skulle även dra ned driftkostnaderna med 720 000 kr/år.

Det är viktigt att värna om lidingöbornas skattepengar därför bör man fundera på om detta upplägg är vettigt. Borås kommun byggde en 50m-simhall för 54 Mkr, men då krävs det engagerade tjänstemän samt kompetenta politiker.

Vårt förslag är att tillsätta en mindre grupp med kompetenta Lidingöbor, som har dokumenterad erfarenhet av byggnation samt kommunal upphandling. Gruppen skall hjälpa tjänstemännen att ta fram en 50*25 m en ordentlig simhall för maximalt 250 Mkr.

Framförallt tag bort dessa konsulter som bara kostar pengar (Stadens konsult uppskattar att tjänstemännens och konsultkostnaderna uppgår till ca 10% av byggkostnaden)

Patrik Björklund
Anders Wennberg

Moderater som håller i skattepengarna

Per Lilja 2018-08-11 12:02

Moderaternas förslag på 25 meter är en bra nytta/kostnadskompromiss anser de själva. Jag håller med. Vill man ha politiker som inte tar/kan ta ansvar så kan man lägga sin röst på något annat parti i valet. Kolla med Mp/V.

Pia Muller 2018-08-11 11:23

Lidingö - Hälsans ö!
De som var med och beslutade om denna inriktning för Lidingöborna vill jag ge en eloge! . Vi har fått utegym, bättre och roligare lekparker, fina och väl underhållna promenadvägar för att nämna några förbättringar! Jag önskar verkligen att vi fortsätter verka i den andan genom att bygga en ordentlig simhall som passar alla. Simning är en motionsform som passar de flesta.
Inte minst de som har fysiska begränsningar. En 50 m bassäng är en klok investering . Ger bättre fysisk och psykisk hälsa som på påverkar mycket annat!

Johan Andersson 2018-08-11 08:57

Du lyfter fram en hel del goda argument Stefan.

De styrande upprepar alltid "50m blir dyrare". Visst, så är det nog. Men det som är intressant är ju hur ev.mycket dyrare men framförallt hur kalkylerna påverkas. Så vitt jag kan se har de styrande inte redovisat (åtminstone inte på Lidingösidan) skillnaden i vare sig planerings, bygg eller driftskostnader. De har ej heller redovisat skillnaden i omsättning en 50m bassäng skulle innebära eller vilket underlag de använt sig av för beräkningarna. Jag har eller inte sett föreslagen besökskostnad redovisad.
Kanske skillnaden inte är så stor som det ges sken av???

Ledningens matematikförmåga har ju tidigare visat sig, för att uttrycka sig milt, tveksam. Exempel, "låt oss bygga en cykelmotorväg ingen vill ha för 5M för att få ett statsbidrag på 2M..."

En ordentlig simhall vill medborgarna ha. En som möter flera generationers behov.
Inte cykelmotorvägar för en handfull trikåcyklister (som ändå kör på vägen).

Bo Eliasson 2018-08-11 06:20

Det känns helt rätt att ändra inriktning och bygga 50 m nu.
Jag känner många andra som gärna skulle motionssimma regelbundet om det finns plats men aldrig gör det då det är otrevligt med trängsel i bassänger. En ny bredare 25 m bassäng lär inte lösa alla de behov som finns. Det måste vara betydligt smartare och mer ansvarsfullt att bygga 50 m direkt.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google