Väder Lidingö

Lidingö lördag 4 juli 2020 v. 27

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

(C)-budget 2012: Minska kostnaden för stadshusets ombyggnad

tisdag 15 november 2011 00:01

Centerpartiet vill sänka investeringskostnaderna för ombyggnad av Stadshuset med 155 mkr till förmån för bl.a. skolor och Lidingövallen. Partiets budgetförslag bygger på oförändrad skatt 2012.

Centerpartiet på Lidingö föreslår i sitt budgetförslag att renoveringen av Stadshuset för perioden 2012 – 2014 på totalt 200 mkr ska minskas till totalt 45 mkr baserat på de siffror som finns i 2011 års budget. Detta i avvaktan på en presentation av en handlings- och prioriteringsplan för den totala renoveringen.

Vi anser att försiktighet bör råda, när det gäller investeringar i rådande ekonomiska läge, skriver partiet i ett pressmeddelande om sin budget för 2012. Mot denna bakgrund vill Centerpartiet föreslå att befintlig ram 400 mkr för extern upplåning kvarstår istället för den föreslagna höjningen till 600 mkr.

Stadens vision, strategiska mål och verksamheter ska i sin helhet anpassas till det nyligen antagna miljöprogrammet. Implementeringen, kopplad till indikatorer och tidplan, ska synliggöras och följas upp i stadens samtliga verksamheter.

Centerpartiet föreslår därutöver följande större förändringar och prioriteringar i förhållande till majoritetens förslag:

  • Skolpengen inom den kommunala skolan omstruktureras för att garantera att varje elev behandlas lika, allt enligt skollagens intentioner. Utgångspunkten ska vara att skolpengen ska vara densamma som för friskolorna. Reformen föreslås träda i kraft höstterminen 2012.
  • Ökade investeringar för fukt- och mögelsanering i stadens grundskolor. Här avsättes 15 mkr i extra investeringsreserv för år 2012. Vi vill också ta fram en åtgärdsplan för att rusta upp nedslitna skollokaler och satsa på fungerande skolgårdar som lockar till lek och utevistelse.
  • Ett nytt bidrag till anhörigvårdare inom äldre- och handikappomsorgen införs till en kostnad av 0,7 mkr.
  • Lidingövallen upprustas och moderniseras i en sammanhållen strategi genom en investeringskostnad på totalt 16 mkr år 2012 – 2014.
  • Förbättringar av Södra Kungsvägen, trafiksäkerhet och boendemiljö. Investeringskostnad 3 mkr 2012.
  • Tidigareläggning sker av belysning avseende Lidingöloppet sista del under år 2012. Investeringskostnad 3 mkr.
  • Åtgärdsprogram för röjning, tillförsel av friskvatten och restaurering av vattensystemet Långängskärret – Stockbysjön – Kottlasjön – Kvarndammen med tillhörande vattendrag. Investeringskostnad totalt 4,5 mkr år 2012 – 2014.
  • Ny gång- och cykelväg byggs mellan skidbacken och Björkudden till en investeringskostnad på 2 mkr år 2012.
  • Satsningar på sommarentreprenörskap och sommarjobb med 0,6 mkr.

Centerpartiet föreslår oförändrad kommunalskatt för 2012 på 18,62 kronor. Budgeten för Lidingö behandlas och avgörs på kommunfullmäktiges möte den 28 och 29 november.

Dela (C)-budget 2012: Minska kostnaden för stadshusets ombyggnad

Kommentarer

Paul Lindquist 2011-11-29 14:17

Det är klart att man inte vinner lika många röster på att renovera ett stadshus som att som Centerpartiet ge pengar till en ny friidrottsanläggning, fast den just har blivit renoverad, men om man vill ta ansvar då måste man också vara beredd att vårda de fastigheter vi redan har – oavsett om det går skolbarn eller bor äldre i dem. Eller som i detta fall är en arbetsplats för drygt 250 medarbetare och därtill hjärtat i den kommunala demokratin.

Efter 40 år finns det nu ett omfattande renoveringsbehov. De tekniska installationerna är i princip slut vilket innebär att man behöver byta ventilationsaggregat och kanaler, stamrenovera ledningarna, byta ut armaturer, el-centraler, kablage, datanät, brand- och inbrottslarm samt styr- och reglerutrustning.

Även ytskikten behöver renoveras såsom innerväggar, undertak och golv.

Vi måste också se till att byggnaden uppfyller dagens normer. Vi behöver effektivisera ytanvändningen, förbättra arbetsmiljön och minska energianvändningen. Det senare som bekant en viktig del i miljöprogrammet.

Genom att reservera dessa pengar i en investeringsreserv visar vi att vi tar ansvar för en av våra viktigaste fastigheter. Men det innebär inte att vi har fastställt den exakta investeringsnivån eller gett fastighetskontoret carte blanche på att spendera pengarna.

Innan någon renovering sker kommer ordentliga underlag att behöva tas fram. Frågan om att riva stadshuset och istället bygga ett nytt, som föreslagits av vissa partier och handlarna i Centrum måste också prövas.

Kanske är det bättre att ha butiker och bostäder på denna plats och istället flytta stadshuset något kvarter? Vi får se.

Men oavsett om stadshuset renoveras eller ett nytt ska byggas, så kostar det pengar. Pengar som vi ansvarsfullt synliggör genom investeringsreserven. Alternativet vore att lura oss själva och revisorerna, men framförallt lidingöborna.

Humphert 2011-11-28 20:22

Vilka kostnader för att bygga om stadshuset det handlar om.
Jag skulle vilja skriva en femtedels miljard, minst och då kanske det slutar på minst en fjärdedels miljard kronor.
Tänk vad mycket andra bra investeringar staden kunde lägga ner pengar på och som får stryka på foten för det här slöseriet med pengar.
Det finns många gång- och cykelvägar som saknar belysning.

Tomtefar 2011-11-15 10:23

Rörande den pågående debatten i och omkring översiktsplanen samt i planerna på förtätning av Centrum-Torsvik har – en liten fågel viskat – att man borde använda stadshuset till helt andra verksamheter än som stadshus.
Så glöm jätteinvesteringar på ca 200 miljoner och planera istället flytt och kraftig rationalisering av stadshusets verksamhet. Och sätt igång förändringsarbetet snart… Bygg Torsviksstaden nu!
Vi kan inte “sitta kvar på stationen” när utvecklingen av Värtanområdet tar fart.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google