Väder Lidingö

Lidingö onsdag 28 oktober 2020 v. 44

Senaste kommentaren - Se fler

Jennie Lindahl 9 okt 08:17 om Finns det endast 57 hjärtstartare på Lidingö?

C: Utred alternativa lösningar för nya bron

torsdag 22 september 2016 06:17

INTE RIMLIGT STÄNGA SJÖVÄGEN. Vid tisdagskvällen möte i miljö- och stadsbyggnadsnämnden stod detaljplanen för Lilla Lidingöbron på dagordningen. Den politiska majoriteten, M+LP+KD, sa som väntat ja till planen, medan Centerpartiet yrkade på återremiss. C, L och MP reserverade sig

Patrik Buddgård, gruppledare för Centerpartiet och Kent Björnberg, fullmäktigeledamot säger i ett pressmeddelande:
”Vi måste undvika en ny situation likt AGA-depån, där beslutet togs på en begränsad informationsmängd utan att helhetsperspektivet med spår i Stockholm stad var klargjort eller överenskommet. Därför vill vi ha klara svar om Spårväg City, Östlig vägförbindelse och hur omstigningen i Ropsten ska se ut innan Lidingö går vidare i broprojektet. Detta är en bro vi lidingöbor ska leva med i över 100 år. Det är viktigt att vi har på fötterna när beslutet tas.”

Från början var planen att Spårväg City skulle vara klar 2016. I och med detta behövde en ny spårvägsbro stå klar innan den ökande spårtrafiken kom igång mellan spårvägsstallarna i Aga och anslutningen i Ropsten. Men Spårväg City dröjer och nu är beslutet att frågan tas upp efter år 2019.

Centerpartiet frågar nu, utifrån tisdagens beslut, om det är rimligt att stänga igen sjövägen för 100 år framåt med stora begränsningar för båtpendlingen i framtiden. Den nya brons fria seglingshöjd kommer vara 5,6 meter. Partiet anser att konsekvensanalysen av detaljplanen är otillräcklig för att ta ett välgrundat beslut. Istället vill partiet att man utreder alternativa brolösningar. Stadens mål är t.ex. att 80 % av lidingöborna i en framtid ska ta sig till arbetet via gång, cykel eller kollektivtrafik.

I pressmeddelandet preciserar Centerpartiet vad man anser:
1. Att detaljplanen inte ska antas i detta skede.
2. Att Gamla Lidingöbrons funktion och säkerhet ska verifieras genom installation av Early Warning-system samt att staden undersöker möjligheten att få second opinion från Trafikverket och Stockholm stad för att verifiera status för Gamla Lidingöbrons hållfasthet.
3. Att en underhållsplan tas fram för att hålla Gamla Lidingöbron i drift till 2025-2030. Detta skulle ge tid för att säkerställa att staden bygger bästa lösning för den nya bron.
4. Att nya brons utformning bestäms utifrån svar om Spårväg City, svar om Östlig vägförbindelse, samplaneringen med Stockholms stads detaljplaner för Ropsten samt utifrån välgrundade beslut om segelfri höjd samt Lidingöbanans framtida dragning.

Dela C: Utred alternativa lösningar för nya bron

Kommentarer

Hans Lefvert och Robert Hellesen 2016-09-23 08:45

Det är de bestående resultaten av politiken som bedöms i efterhand av kommande generationer. Lilla Lidingöbron ska leva i 120 år! Hur kan någon våga besluta om brons utformning utan att analysera alla alternativ? Utan att ta hänsyn till den framtida utvecklingen?

Landstinget vill inte medverka till ett extra spår på den nya bron (inte ännu i alla fall). I en tidigare studie 2012, ville inte Landstinget medverka till en finansiering av Lidingöbanan genom Centrum/Torsvik.

En nödvändig förbättring av kollektivtrafiken på Lidingö genom utveckling av Lidingöbanan stryps dels av orimliga kostnader för att dra om Lidingöbanan från en låg bro upp mot Torsvik/Centrum och av enkelspår på bron.

Slutsatsen är att Landstinget motverkar sig själva, när den stora investeringen i depån i Dalenum, upprustning av Lidingöbanan och total ombyggnad av Ropsten inte fullt kan utnyttjas för Lidingös samhällsutveckling.

Lidingöbor som pendlar på södra ön får en upprustad pendlarförbindelse med Stockholm. Kostnaden för denna förbättring är skyhög och kan naturligtvis inte enskilt motiveras samhällsekonomiskt. När det dessutom kan vara så att Spårväg City inte kommer att byggas överhuvudtaget, är misslyckandet desto större.

Landstingets huvudansvar är att investerade skattemedel ska användas så att de gör mesta möjliga nytta.

Lidingö Stad har genom sin envisa inställning att alla kostnader för infrastruktur för kollektivtrafik ska tas av Landstinget, kommit på kollisionskurs. Alla vet ju att investeringar i kollektivtrafiken numera samfinansieras med kommunerna. Aktuella exempel är T-banan till Nacka och hela upplägget med Sverigeförhandlingen. Lidingös nuvarande inställning är kontraproduktiv och kommer att leda till att Lidingös invånare framöver måste leva med regionens sämsta kollektivtrafik, just när vi behöver den som mest, när biltrafiken ska minskas i framtiden.

Man kan inte annat än beklaga att denna situation har uppstått. Det visar brist på initiativ och vilja att förbättra samhället, just den uppgift som skattebetalarna förväntar sig att de förtroendevalda har som fokus.

Nu måste stridsyxorna grävas ner, initiativ tas av både Landstinget och Lidingös politiker för att lösa situationen på ett konstruktivt sätt där den framtida kollektivtrafiken på Lidingö är i fokus och inte den egna budgeten som måste komma i andra hand.

Detta borde vara alla politikers självklara inställning om de vill förbättra samhället.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google