Väder Lidingö

Lidingö tisdag 2 juni 2020 v. 23

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

(C): Lidingöborna kritiska mot Centrum/Torsviks-förslaget

fredag 23 mars 2012 11:15

Centerpartiet på Lidingö har gått igenom de synpunkter som lämnades in på Översiktsplanen. Man har funnit att flertalet som svarat är kritiska till en befolkningsökningen på mellan 11 000 – 15 000 invånare. I ett pressmeddelande säger oppositionsrådet Kent Ivarsson:
– De inlämnade synpunkterna visar att medborgarnas synpunkter och ställningstagande stämmer väl överens med Centerns tidigare reservation mot utställningsförslaget.


Pressmeddelande från Centerpartiet:


Stark kritik mot Översiktsplanen. Folkomröstning om enbart Centrum/Torsviksfrågan eller hela Översiktsplanen?

Lidingöborna har nu sagt sitt om utställningsförslaget till Översiktsplanen om hur Lidingö ska utvecklas till 2030 som kommunledningen (M, Fp och KD) föreslagit.

Centerpartiet har gått igenom de inlämnat synpunkterna och funnit att flertalet som svarat är kritiska till befolkningsökningen på 11 – 15 000 invånare vilket förslaget innebär.

Lidingöborna är speciellt kritiska mot Centrum/Torsviks-förslaget och tycker att exploateringsgraden är alldeles för stor och vill ej att naturmark tas i anspråk inom området. Endast en mindre andel av svaren är positiva till projektet i nuvarande omfattning. En övervägande del av de inlämnade synpunkterna är tveksamma till att dra Lidingöbanan genom centrum.

Flera är negativa till exploateringen av t.ex. Gåshagahöjden bl.a. av skälen att bibehålla ett grönområde samt risk för ökad biltrafik på Södra Kungsvägen. Många Gåshagabor vill ha en egen idrottshall. Ett antal har uttryckt önskemål om att staden ska bygga ett nytt modernt badhus.

Förslaget att bygga en spårvagnsdepå till Spårvägs Citys vagnar är en dålig idé och får konsekvenser då det måste byggas en ny bussdepå i Stockby, anser många Lidingöbor som lämnat synpunkter.

Innan staden fattar beslut om en översiktsplan bör det dessutom göras en övergripande ekonomisk analys. Många synpunkter har också framförts hur viktigt det är att analysera risker och konsekvenser för den kommunala ekonomin.

Kent Ivarsson, oppositionsråd Centerpartiet, gör följande kommentar:
– De inlämnade synpunkterna visar att medborgarnas synpunkter och ställningstagande stämmer väl överens med Centerns tidigare reservation mot utställningsförslaget. Majoritetens förslag om att folkomrösta om Centrum/Torsvik är ett bevis på att majoriteten nu backar från utställningsförslaget och har lyssnat på medborgarna.

– Men förslaget väcker också frågan om beslutet kring Översiktsplanen kan antas innan Lidingöborna sagt sitt i en folkomröstning om Centrum/Torsvik. Frågan gäller också om principen att enbart folkomrösta om Centrum/Torsviksprojektet eller att folkomröstningen ska gälla hela Översiktsplanen? Detta förutsatt att man får tydliga alternativ som är faktabaserade, säger Kent Ivarsson.

Kent Ivarsson menar att det kan vara demokratiskt tveksamt mot medborgarna att fastställa Översiktsplanen före folkomröstningen, då kommunledningen själv vill vända sig till medborgarna om råd i en fråga som har stor bäring på hela Översiktsplanen.

Dela (C): Lidingöborna kritiska mot Centrum/Torsviks-förslaget

Kommentarer

Christer Mohlin 2012-04-01 14:53

Vad kostar den enklaste överdäckningen av Torsviksdiket?

Det verkar som om de allra flesta tycker att en överdäckning av Torsviksdiket är en bra idé. Jag har iaf inte sett eller hört några argument emot detta. Sedan kan man ju göra överdäckningen på många olika vis beroende på vilka problem man försöker lösa.

Jag tycker att det vore intressant att förstå ungefär hur mycket det skulle kosta att överdäcka Torsviksdiket enbart för att få bort buller och då få en parkyta ovanpå den mark som skapas?

Inte för att dra något tåg där. Ingen nydragen väg/tåg-tunnel. Inte för att få en hållfasthet som krävs för att bygga hus ovanpå. Inte för att expandera Lidingö Centrum. Bara för att överdäcka det fula och bullriga diket.

Det vore intressant att veta om Paul Lindquist eller Göran Tegnér har sett några övergripande ekonomiska analyser kring detta?

Göran Tegnér 2012-04-01 13:42

Svar till Lars H Ericsson

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet, tar upp diskussionen om Lidingös ansvar för befolkningsökningen. Den frågan är viktig att diskutera. Som demokratiskt valda Lidingöpolitiker har vi både ett lokaltpolitiskt ansvar inför våra egna väljare men även ett vidare samhällsansvar i vår alltmer globaliserade värld för välfärd och en hållbar utveckling.

Alla de invånare som vi säger nej till, som Lidingöpartiet: ”släpp ingen … över Lidingöbron” tvingas då slå sig ned i regionens periferi, i Nynäshamn, Vallentuna eller Upplands Bro eller ännu längre bort från Stor-Stockholms växande arbetsmarknad. Resultatet av en sådan politik bli långa pendlingsavstånd och mera koldioxidutsläpp totalt sett i regionen. Att säga nej till en successiv folkökning är att hävda livsrum före tillgänglighet.

Den ”fasansfulla” siffran 15.000 nya invånare skrämmer många. Men det är precis den folkökning som Lidingö galant har klarat av och upplevt sedan år 1960 (14.811 själar noga räknat). Detta motsvarar en 50-procentig folkökning räknat på dåtidens folkmängd strax under 30.000 invånare. Detta motsvarar samtidigt ett årligt tillskott på 290 nya invånare. Visst många nostalgiker längtar nog tillbaka till svunna tider utan någon trängsel och med mera livsrum per invånare. Förra året ökade Lidingö folkmängd med 124 individer.

Lägg märke till att ÖP:ns utställningsversion på dess framsida visar tiden som ett spann mellan åren 2030 och 2050. Förverkligandet kan lika väl inträffa först år 2050 som år 2030. Detta skulle i så fall innebära en årlig folkökning på ca 395 individer per år de kommande 38 åren. En sådan utveckling är inte helt väsensskild från vår senaste 50-åriga historia. Den lägre siffran på ett tillskott av 11.000 invånare motsvarar fram till år 2050 ett årligt tillskott på 289, vilket är en person färre per år än under de senaste 50 åren!

Lidingös andel av Stockholms läns befolkning uppgick år 1968 till 2,5 % (35.739 invånare jämfört med 1.427.236 invånare i länet). År 2011 hade Lidingös andel sjunkit till 2,1 %. Lidingös befolkningsandel har således sjunkit med 16 %. Med ÖP-förslagets bedömda befolknings-tillskott skulle Lidingös andel år 2030 (eller 2050) uppgå till 2,2 %. Mot denna bakgrund kan man fråga sig huruvida Lidingö har tagit sitt regionala ansvar eller ej.

Till sist ett klarläggande: En viss framtida folkmängd är inget som vi politiker beslutar om. Vår uppgift är att planera för en god livsmiljö och med god tillgänglighet med bevarad natur och grönområden i Lidingö även för framtida generationer och att lösa de samhällsproblem som uppkommer. Ej heller har vi inom Alliansen ännu inte tagit ställning till det framtida bostadsbyggandet i Lidingö.

Enligt Sveriges kommuner och landstings miljöindikatorer har de totala växthusgaserna i Lidingö minskat med hela 35 % från 87 kiloton till 56 kiloton (koldioxidekvivalenter) mellan åren 1990 och 2009. Samtidigt har folkmängden i Lidingö ökat med 15 %, eller med knappt 6.000 invånare på 19 år). Detta visar att förbättrad miljö kan vara förenlig även med en samtida folkökning.

Göran Tegnér 2012-04-01 12:01

Svar till Karl S

Frågan om omdragningen av Lidingöbanan via Centrum ska nu utredas av SL igen, vilket är bra.

En sådan omdragning har både för- och nackdelar. Jag har tidigare pekat på några viktiga nackdelar som att det troligtvis skulle kosta 1,4 miljarder kronor (enligt SL år 2007) samt att restiden förlängs med ca 3 minuter jämfört med den nuvarande genare sträckningen. Idag är det ca 22 % av alla som åker kollektivt från södra Lidingö (med Lidingöbanan och buss 201) som stiger av innan Ropsten. Att andelen är så låg beror så klart delvis på att det bara är 201:an som passerar centrum bekvämt, men i huvudsak på att resmålen ligger i Stockholms Stad och i övriga länet. Med den strax förestående upprustningen av Lidingöbanan med bl.a. nya vagnar och dubbelspår (och även tätare turer) kommer restiden från Gåshaga att kunna förkortas med ca 3 minuter och väntetiderna kunna halveras från AGA, vilket i stort sett motverkar nackdelen med restidsförlängningen på omvägen via Centrum.

Fördelarna är dessutom att Centrum/Torsvik blir mer tillgängligt för de boende från Södra Lidingö och från Norra Djurgårdsstaden, att markvärdet och fastighetsvärdena stiger i denna troligtvis förtätare stadsdel (uran förtätning – troligtvis ingen omdragning av spårvägen). Centrala Lidingö blir då en riktig spårvägsstad ungefär som Norrköping.

Innan vi har alla uppdaterade fakta på bordet är det för tidigt att ta definitiv ställning till förslaget att dra Lidingöbanan via Centrum, anser jag.

Johan Karlsson 2012-03-29 13:20

Tack Paul Lindquist för svar. Jag håller dock inte med om dina synpunkter förutom att det är bra att planlägga ett område om man vill införa skydd mot att det exploateras.

Men om man vill göra detta kan man ju välja att detaljplanera en del av området – som ni ju gjort med kvarteret Isstacken i angränsande område. Kv Isstacken har brutits ur sitt sammanhang enkom för att en exploatör – byggbolaget Erik Wallin AB – vill exploatera. Lidingö Stad är positiva till detta trots att byggbolaget aldrig lovats bygglov/detaljplanering av området, det riskerar vattenkvaliteten i Kottlasjön, det påverkar menligt djurlivet och det förändrar för all framtid områdets kulturhistoriska betydelse. En intressent tillåts driva igenom en oåterkallelig förändring som tusentals lidingöbor motsätter sig. Och Lidingö stad gör ALLT för att området SKALL bebyggas Hur tänker ni här?

I det område som du beskriver som tomtmark ovanför gamla färgfabriken och idag ägt av JM måste det ju ha varit så att JM – som är öns största exploatör – en gång köpt detta, och många andra områden på ön , utan löfte om att få bygga. Lidingö kan inte ha någon som helst skyldighet gentemot JM att de skall få bygga där. Tvärtom, när ön nu är så exploaterad och detta enligt alla sätt att se det är ett obebyggt “grönområde” så borde Lidingö Stad skatta sig lyckliga att man inte har ställt ut några löften och därigenom kan välja att bevara området för oss lidingöbor. Varför gör ni inte detta?

Jag tycker att ni tänker fel och har fel synsätt. Om ni istället satte på er andra glasögon och istället utgick ifrån att skapa/bevara så många natur- och kulturmiljöer som möjligt på Lidingö så skulle oanade möjligheter dyka upp. Inte minst i Norra Skärsätra. Försök att tänka om lite!

Paul Lindquist 2012-03-27 21:47

Johan och Thomas!

Med Norra Skärsätra avser vi det område som tidigare innehöll den s k Färgfabriken, marken ovanför som delvis ägs av JM samt villaområdet bredvid.

Däremot är det inte aktuellt att planlägga marken söder om Kottlavägen

Delar av Norra Skärsätra är grönområde och ska så förbli, men Färgfabrikstomten är en tomt om än för tillfället obebyggd. Likaså finns det obebyggda tomter ovanför. Normalt sett brukar vi inte heller betrakta privatägd mark som grönområde.

När det gäller villaområdet bredvid saknar det idag detaljplan vilket är den direkta orsaken till planuppdraget. Utan detaljplan har kommunen nämligen väldigt liten möjlighet att påverka byggnation, avstyckning av tomter och liknande.

Paul Lindquist 2012-03-27 21:17

Daniel!

Det beslut som är taget gäller upprsustning av Lidingöbanan längs den befintliga sträckan samt sammankopplingen med Spårväg City.

Det kommer innebära tystare och bekvämare tåg, kortare restid och ökad tillgänglighet.

En ev omdragning via Centrum är däremot inte ännu beslutad, utan ska först utredas av SL och Lidingö stad. En viktig parameter är då restiden. Den blir naturligtvis längre än nuvarande sträcka i upprustat skick, men inte nödvändigtvis längre än idag då restiden kommer att förkortas efter upprustningen tack vare nya dubbelspår och bättre signalsystem.

En annan aspekt är ju hur många lidingöbor som får nytta av en omdragning och vilka resmönster som finns. En tredje är kostnaden och hur den fördelas. Även påverkan på stadsmiljön och övrig trafik måste vi ta hänsyn till.

Detta kommer som sagt var att utredas innan vi tar något beslut och du kommer som lidingöbo ha möjlighet att påverka beslutet, dels genom samrådet i höst, dels genom den kommande folkomröstningen.

Likaså vill vi ha in kloka synpunkter på hur Centrum ska uvecklas så att det blir attraktivt och lockar till besök.

Centrum/Torsviks utveckling är en viktig fråga och från Moderaterna är vi är måna om att dels få fram ett bra beslutsunderlag och dels få in synpunkter från Lidingöborna innan vi tar beslut.

Daniel 2012-03-27 11:51

Jag tar tåget till jobbet inne i stan varje dag. Ser därför fram emot ett smidigare pendlande med nya tåg, dubbelspår och sammankopplingen med Spårväg City. Smolket i bägaren är den planerade dragningen via Centrum. Det måste ha räknats på vilka tidsförluster de olika alternativa dragningarna generar, men ingenstans ser jag dessa siffror? Jag har inga direkta ärenden i Centrum så för mig är det inte värt fyra minuters extra restid varje dag. Är det däremot en minuts extra restid per dag så kvittar det väl. Så hur många minuter snackar vi om? Har man väl lämnat jobbet i stan så har man bara sikte på att så snabbt som möjligt komma hem till middag, dagishämtningar, fotbollsträningar osv.

Många av oss som bor på sydöstra ön har ofta tio minuters backig promenad till och från tåget. Jag är därför rädd att vi inte kommer ta tåget till Centrum för att handla i någon större utsträckning ändå, vare sig på väg hem från jobbet eller på helgerna. Däremot så besöker jag Centrum med bil 1-2 gånger i månaden, företrädesvis på helger.

Därtill så tycker jag Lidingö Centrum är totalt felritat från början, så det inbjuder inte direkt till besök. Att förlägga butikerna i yttervarv längs ett trekantigt kvarter, vissa uppe på en loftgång, gör att det mest känns som ett blåshål, butikerna blir utspridda och man får dålig överblick. Man skulle förlagt det i innervarv, som ett skyddat torg eller butiksgata. Ett samlat restaurangtorg hade heller inte skadat.

Liselotte 2012-03-26 14:01

Det känns tråkigt att behöva säga det men jag orkar inte riktigt höra eller läsa Paul Lindquists uttalanden eller insändare längre. Det saknas lyhördhet och självkritik. Hade gärna efterlyst en lite mer nyanserad syn och mer ödmjuk ton.

Kan inte moderaterna vaska fram en yngre och mer modern politiker som tydligare kan värna Lidingös framtid?

Thomas J 2012-03-26 13:50

Jag håller med Johan. Bor själv i Skärsätra och promenerar ofta med hunden vid Kottlasjön och går på vägen hem igenom det område som tydligen kallas Norra Skärsätra. Konstigt då vi i alla tider kallat det Kottla. Att kalla detta för ianspråktagen mark stämmer ju inte med verkligeheten. Det är ju bara naturmark. Dalgången mellan “Skärsätra och Norra Skärsätra” där Kottlavägen löper fram till Kottlasjön är en riktig naturupplevelse. Kuperad och med vackra träd längs båda sidor av vägen.

Har Paul Lindquist sett området i verkligheten? Hur kan han säga att detta inte är ett grönområde? Och att säga att det inte finns engagemang kring att området bevaras är ju också helt fel. Då området debatterades här på Lidingösidan för några veckor sedan var över sextio insändare starkt emot en exploatering – men det verkar inte påverka kommunalrådet.

Johan Karlsson 2012-03-26 13:01

“En oro som återkommer i olika skrivelser är dock att grönområden ska försvinna. Men låt mig då tydligt klargöra att något sådant förslag finns inte. För att inte ta grönområden i anspråk koncentreras den tillkommande bebyggelsen till redan ianspråktagen mark i huvudsak nära kollektivtrafik och handel. Detta är miljösmart och värnar Lidingös särart”. (Utdrag ur insändare av Paul Lindquist)

Hur definierar Paul Lindquist grönområde? Är det ett grönområde som är markerat som grönområde på kartan eller är det ett grönområde som är ett grönområde i verkligheten? Som t ex Norra Skärsätra. I verkligheten är detta ett grönområde som inte är ianspråktaget. För alla som promenerar där och njuter av området är det ett grönområde. Men för Paul Lindquist är det ett “utredningsområde” dvs ett grönområde som han planerar att exploatera. Och när han är färdig är det inte längre ett grönområde och vi lidingöbor är en grön lunga fattigare. Allt annat, Paul Lindquist, är en lek med ord! Ja t.o. m. värre än så. Stå istället upp för alla kvarvarande grönområden på ön – definitionen borde vara “mark som idag inte är ianspråktagen eller detaljplanerad”.

Paul Lindquist 2012-03-25 23:55

Kent Ivarsson och en del andra kommentatorer försöker ge sken av att vi inte lyssnar, men det är just det vi gör.

När det gäller samrådsförslaget förordade flest alt A (förtätning i redan bebyggda områden) och alt C (nästan ingen ny förtätning alls) medan betydligt färre förordade alt B (utspridd förtätning)

Utställningsförslaget är varken A, B eller C utan vi har här försökt ta tillvara det bästa i alla scenarierna och även tagit till oss synpunkterna som då kom in.

De synpunkter som har kommit in på utställningsförslaget kan i huvudsak sammanfattas enligt följande:

1) Ett kedjebrev som är förvillande likt Centerpartiets ställningstagande vad gäller Lidingöbanan och Centrum-Torsvik som de gjorde redan innan utställningen genomfördes. Spårvagnsdepån är redan beslutad av ett enigt kommunfullmäktige och en ev omdragning av banan något som ska studeras. Det är inget som slås fast i ÖP. Inte heller antalet bostäder. ÖP pekar förvisso ut Centrum-Torsvik som ett utvecklingsområde. Det har även C ställt sig bakom, likaså fanns det med i alla tre samrådsalternativen. Det vi diskuterar är omfattningen och det kommer som sagt var inte att beslutas i ÖP utan längre fram.

2) Oro bland Torsviksborna kring vad en förtätning ska innebära. Man vill veta hur förslaget kommer att se ut och man pekar ut vissa platser man inte vill se bebyggda. Detta kan dock inte besvaras i ÖP utan något vi måste återkomma till i planprogrammet för Centrum-Torsvik. För närvarande pågår en dialog med boende, fastighetsägare och företagare i området.

3) Gåshagabor som inte vill att vi ska bebygga Gåshagahöjden (det är inte heller planen, skaffreringen är felaktig i förslaget), men få en idrottshall till Futuraskolan (det är ingen ÖP-fråga).

4) Boende i Bodal som inte vill ha förtätning i sitt näroimråde. Vi kommer att återkomma med ett reviderat förslag rörande detta.

I övrigt är det spridda skurar av åsikter, men sammantaget kan man konstatera att få har lämnat synpunkter på de föreslagna mindre förtätningarna i Rudboda, Larsberg, Norra Skärsätra, Högsätra eller på Näset. Inte heller har det kommit många synpunkter på att verksamhetsområdena på Bosön eller Stockby får utvecklas eller att impedimentmarken mellan Preem-macken och Carl Malmstenskolan tas i anspråk.

En oro som återkommer i olika skrivelser är dock att grönområden ska försvinna. Men låt mig då tydligt klargöra att något sådant förslag finns inte. För att inte ta grönområden i anspråk koncentreras den tillkommande bebyggelsen till redan ianspråktagen mark i huvudsak nära kollektivtrafik och handel. Detta är miljösmart och värnar Lidingös särart.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det som debatten framförallt gäller är utvecklingen av Centrum-Torsvik, inklusive en ev omdragning av banan. I övrigt verkar ÖP-förslaget i huvudsak vara ganska okontroversiellt.

Vad Lidingöborna kommer att tycka om Centrum-Torsvik i slutändan är svårt att säga. Att ett par hundra lidingöbor har skickat in synpunkter är EN viktig signal, men vad tycker alla de tusentals som ännu inte har gjort sin röst hörd? Och hur kommer man att ställa sig till förslagen när de väl presenteras? Just nu debatterar vi förslag som ingen har sett för de finns inte än.

Därför kommer vi nu först ha en dialog med de som bor och verkar i området. Därefter kommer flera olika förslag att tas fram som alla lidingöbor får tycka till om och slutligen kommer vi att folkomrösta om två olika alternativ med olika omfattning på exploateringen.

Därmed kommer vi inte bara att lyssna på lidingöborna, vi kommer att låta dem avgöra denna viktiga fråga.

Elin 2012-03-25 18:31

Snälla Alliansen -besinna er! Hör ni inte vad lidingöborna vill. Hur kan ni politiker vara så i otakt med folkviljan. Bevara våra grönområden. Bevara våra kulturområden! Exploatera försiktigt där det skapar värde – t ex omvandling av industriområden till bostäder! Förtäta inte sönder existerande kulturmiljöer! Bygg ut kollektivtrafiken!

Lars H Ericsson 2012-03-25 18:26

Många påstår att Lidingö inte tar ansvar för befolkningsökningen i Stockholm län. Somliga påstår till och med att Lidingö inte tar ansvar för problem som kan uppstå på grund av den globala uppvärmningen! Mycket ska man få höra!

Sanningen är att Lidingö redan är Sveriges femte mest tätbefolkade kommun och Stockholmsregionens fjärde mest tätbefolkade. Är det nån kommun i landet som tagit ansvar för befolkningsökningen så är det Lidingö. Och vi har gjort det på ett sådant sätt att människor trivs med Lidingö som bostadsort. Låt oss inte förstöra det. Säg nej till massexploateringen som förslaget till ny Översiktsplan innebär. Kräv ett nytt förslag i samklang med människor, natur och miljö.

Lars H Ericsson, ordförande i Lidingöpartiet 2012-03-25 18:06

Det är glädjande att många som lämnat synpunkter på Översiktsplanen tycker om att Lidingöbanan ska bli en modern spårväg och gå in till Stockholms city. Vissa förordar istället T-bana till Lidingö centrum och eventuellt längre ut på ön.

T-bana är inget bra alternativ för Lidingö som småskalig kommun eftersom en nybyggd T-bana kräver ett oerhört stort befolkningsunderlag. Generellt skulle man kunna säga att Lidingö idag har befolkningsmässigt underlag för cirka fyra T-banestationer. Alla förstår att T-bana inte på ett bra sätt kan ersätta Lidingöbanas idag 13 stationer. Södra Lidingö är den mest befolkade delen av Lidingö, men boendet är utspritt över hela södra ön, så ett par T-banestationer på södra ön skulle inte förslå långt. En mängd matarbusslinjer skulle krävas. Med Lidingöbanan får stora delar av öns befolkning direktförbindelse med Stockholms city utan byten.

På denna punkt delar Lidingöpartiet till 100% samma uppfattning som öns styrande majoritet.

Faktakoll 2012-03-25 12:30

Demokrati på kryckor

M/FP och lydpartiet KD har många tydliga visioner för Lidingö. Tyvärr verkar inte dessa stämma med vad befolkningen önskar för sin ö.

Först frågar man Lidingöborna om alternativen A, B & C. De flesta medborgarna väljer då C (försiktig exploatering). Hörde ni något däruppe i Stadshuset?

Sedan formulerar man en ambitiös översiktsplan och talar (och skriver) om 3.000 nya lägenheter i Torsvik – kanske med spårvagn som komplement till redan utmärkt bussförbindelse. Enormt storvulet projekt. Omdragning av spårvagn är en miljardaffär – sannolikt med förlängd restid som konsekvens.

Var någonstans lyssnade man på medborgarna? Var tog alternativ C vägen? Hur kunde det bli ett alternativ A “plus extra allt”?

Nu kommer medborgarnas reaktion som ett brev på posten. Stenhård kritik. Politikerna börjar backa; det är ju nästan komiskt att läsa hur Paul Lindquist nu vill ha fakta och säger sig vilja höra Lidingöbornas åsikter. Fakta har ju funnits sedan 2010 (Samrådsredogörelse ÖP) och Lidingöbornas åsikter verkar han inte bry sig om så länge de inte sammanfaller med hans egna.

Det blir spännande att se hur de olika alternativen inför den planerade folkomröstningen kommer att utformas. Vågar man gissa att det blir ett BRA alternativ och ett DÅLIGT; så att det inte blir så krångligt för medborgarna att tycka som Paul?

Karl S 2012-03-25 11:54

Intressant att Paul Lindquist säger att Lidingöalliansens “vision” är att dra Lidingöbanan genom centrum. Folkpartiets, och kanske hela Lidingöalliansens trafikexpert, Göran Tegnér verkar inte alls övertygad om det fiffiga med denna dragning. Omdragningskostnaden på 1,4 miljarder är inte motiverad enligt hans uppfattning.

Enligt Paul Lindquist är “visionen” att bullret ska minska i Centrum/Torsvik. Därför vill man däcka över diket men istället ha en spårvägslinje dragen mitt bland husen. Den går säkert tystare än dagens Lidingöbana, men det blir både plingande varningssignaler vid övergångsställen och gnissel i kurvorna. Sedan ska ju alla vagnar för hela Spårväg City ut på morgonen och in på natten, på spåren i Centrum.

Om jag inte minns fel är även Kristdemokraterna med i Lidingöalliansen. Har någon uppfattat om de har några egna tankar vad gäller översiktsplanen och kommunikationerna?

Tore Kullgren 2012-03-25 06:37

Tja… varför inte? I Norrland är det kallt, mörkt och massor av mygg. Och de flesta svenskar vill bo där det finns jobb.

Elsa 2012-03-24 21:39

Med Tore Kullgrens resonemang är det bättre att vi stänger ner hela Norrland och koncentrerar hela befolkningen till Stockholmsområdet i höghus – som Manhhattan. Då kan det bo 9 miljoner människor i Stockholmsområdet. Då kan vi bevara den biologiska mångfalden i Norrland och samtidigt strunta i vår närmiljö och i djuren, som ändå inte byr sig om var de bor. Självklart skall vi ta vara på vår planet idag och i framtiden men att hävda att bygga extremt tätt på Lidingö på ett avgörande sätt skulle påverka miljön känns långsökt. Då finns det nog oändligt många saker som skulle göra större insats som t ex utbyggd miljövänlig kollektivtrafik, vindparker i Stockholmstrakten, närproducerat och mycket mer. Jag tycker snarare att Tore Kullgrens inlägg saknar perspektiv – perspektiv på hur vi bevarar våra näraliggande natur- och kulturmiljöer. Om alla engagerade sig i sin närmiljö på det här sättet skulle det sannolikt leda till ett stort antal miljösmarta val som skulle gagna i både stort och smått. I både nära och globalt. Det viktigaste är engagemang för miljön – inte för exploatering av den!

Tore Kullgren 2012-03-24 19:51

Motståndet mot förtätning lider av brist på perspektiv. De närmaste årtiondena kan global uppvärmning komma att göra miljontals människor över hela världen hemlösa. Därmed är det vår tids största ekologiska problem. Utsläpp av kväveoxider, kolväten och partiklar är också påtagliga problem. Det mesta kommer från bilpendling.

Arbetsmarknaden i Stockholm kommer fortsätta växa, och därmed efterfrågan på bostäder, som redan idag är enorm. Dessutom ökar befolkningen genom att födelsetalen ökar (tre barn är det nya två).

Om kommunerna i den inre Stockholmsregionen, däribland Lidingö, stoppar nybyggen, kommer bostadshusen i stället hamna i Norrtälje, Kungsängen eller Nynäshamn, där de blir lägre och glesare. Mer mark kommer exploateras, och pendlingsvägarna till city, Solna och Kista blir längre, och mer bilberoende.

Biologisk mångfald skall bevaras. Men djur och växter sätter inget värde på att bo centralt. Det är inte ekologiskt att offra fem hektar skog i Gnesta för att bevara en hektar skog på Lidingö. Det är önskvärt att ha kvar natur på ön, frågan är bara till vilket pris.

Enligt översiktsplanen kommer öns stora sammanhängande naturområden bevaras. Det kan vara angeläget att förstärka skyddet genom att göra nyckelbiotoper till naturreservat, bland annat Carins mosse.

Det största felet i kommunens stadsplanering är slöseriet med mark till nya villatomter, bland annat i Skärsätra. Kommunen borde i stället tillåta byggande av flerfamiljshus på villatomter, som vid Grevilli. På så sätt ökar befolkningen och serviceunderlaget på Lidingö, utan att naturmark går förlorad.

Centerpartiet och Lidingöpartiet framställer sig som ekologiskt medvetna. Ser de något ansvar hos Lidingö att åtgärda vår tids värsta miljöproblem?

Kent Ivarsson 2012-03-24 12:41

Jag har använt mer än 20 timmar att läsa lidingöbornas inlämnade synpunkter på utställningsförslaget till Översiktsplan som kommunledningen (M, Fp o KD) ställt sig bakom. Det är förödande kritik som riktas mot förslaget! Intrycket är att kommunledningen har en strävan att få fram rätt svar från medborgarna utan att lyckas! Vilket innebär att man om och om igen envist försöker få fram det svar från medborgarna som kommunledningen vill ha! Först samrådet där lidingöbornas svar var tydligt - gör något annat! Nu utställningsförslaget – där lidingöbornas budskap är: detta ställer vi inte upp på, det är inte färdigt! Intrycket är att man nu vill försöka igen för tredje gången gillt att få rätt svar! Men varför inte då rösta om hela Översiktsplanen? När det gäller spårvagnsdepån så hänvisade jag till de synpunkter som lidingöborna lämnat. Vi står självfallet bakom avtalet om lidingöbanans upprustning!

Paul Lindquist 2012-03-24 11:34

Det är tråkigt att Centerpartiet väljer att ägna sig åt plakatpolitik i en sådan här viktig fråga snarare än utifrån ett ansvarsfullt helhetsperspektiv medverka i en seriös diskussion om Översiktsplanen.

Från majoritetens sida välkomnar vi att så många lidingöbor har bidragit med kloka synpunkter och det tar vi självfallet med oss i det fortsatta arbetet. Vi kommer också att återkomma under våren med ett reviderat förslag.

Centrum-Torsvik är utpekat som ett utvecklingsområde där vår vision är att minska buller och förbättra boendemiljön genom att överdäcka det s k Torsviksdiket, dra om Lidingöbanan via Centrum och Torsvik och ge handeln i Lidingö centrum förutsättningar att utvecklas så att den långsiktigt kan bära sig.

I Centrum-Torsvik finns också möjlighet att förtäta med nya bostäder utan att ta Lidingös vackra grönområden i anspråk. På så sätt kan vi ta vårt ansvar för regionens utveckling och kommande generationer samtidigt som vi bevarar Lidingös särart.

Hur mycket och på vilket sätt Centrum-Torsvik ska utvecklas bestäms dock inte i Översiktsplanen utan i det kommande arbetet med planprogram för stadsdelen. Det arbetet har nyligen påbörjats och i dagarna skickades en enkät ut till boende, företagare och fastighetsägare i området. Mer om detta kan man läsa på stadens hemsida.

Vi är mycket lyhörda för lidingöbornas synpunkter och just därför kommer vi ha en omfattande dialogprocess rörande Centrum-Torsvik, som dessutom avslutas med en folkomröstning, innan vi tar beslut. Till skillnad från Centerpartiet har vi nämligen inte ännu bestämt oss utan vill först få fram såväl faktaunderlag som lidingöbornas åsikter.

När det sen gäller spårvagnsdepån har kommunfullmäktige redan tagit ett enigt beslut om att bygga en spårvagnsdepå som ska innehålla såväl Lidingöbanans som Spåväg Citys tåg. Detta var en förutsättning för att SL skulle satsa på en upprustning av banan.

Att Centerpartiet nu tar avstånd från det beslut man tidigare varit med om att fatta är minst sagt anmärkningsvärt.

Gunilla 2012-03-24 10:00

Skall precis ut och promemera i vårsolen. Gäller att passa på medans det finns några grönområden kvar :-)!

Elsa 2012-03-24 09:51

Politiker! Sluta förstöra vår vackra ö! Ändra synsätt! Utgå istället ifrån hur vi bäst kan bevara och utveckla de kvaliteter vi förfogar över i form av natur- och kulturmiljöer. Detta måste vara huvudfokus. Och det måste få kosta. Vårda, rusta upp och köp in dessa områden och bevara dem för oss och kommande generationer.

Ändra synsätt!

Karin S 2012-03-23 17:20

Jag tycker att övertäckningen vid Torsvik är bra. Den skulle försköna en tråkig del av ön och möjliggöra för ytterligare boende/affärsverksamhet.

Men att ge sig på områden som Norra Skärsätra som idag är orörda grönområden är direkt skamligt. Jag tycker faktiskt inte ens att politikerna borde ha rätt till att fatta detta – oåterkalleliga – beslut. Den typen av “miljöförstörande” beslut borde det verkligen folkomröstas om. Och inte som nu låta det bakas in som en del av en översiktsplan.

Det krävs verkligen att vi lidingöbor står upp lite mer för våra återstående grönområden – innan det är för sent!

Jonas Lundgren (v) 2012-03-23 15:48

Hej

Jag tycker det är tråkigt att se den Not in my Backyard-inställning centerpartiet speglar här. Det är uppenbart att det i nuläget uppstått en utvecklingskritisk oppinion inom centern som påminner om den som ledde till Lidingöpartiets bildande. Emellertid tycker jag man måste se det som att vi på Lidingö inte får bli en segregerad kommun nära Stockholm. Jag tycker att en överdekning av torsviksdiket, detta sår i Lidingös anlete är nödvändigt. Lika väl är det för Lidingös utvecklings skull nödvändigt att utreda möjligheterna att FRA Lidingöbanan via det nya området Centrum-Torsvik som bör förtätas klokt och med eftertanke, därför föreslår vänsterpartiet exempelvis att bebyggelsen i området ska vara i form av energisnåla s.k. passivhus och att dessa ska ha en upplåtelseform på minst 50% hyresrätter.

Mvh
/Jonas Lundgren
vänsterpartiet Lidingös kommunpolitiska grupp

Korre 2012-03-23 14:58

Lidingö är i stora drag färdigexploaterat! Bygg endast väldigt selektivt och framför allt där vi omvandlar gamla industriområden, som AGA, till bostäder.

Karin S 2012-03-23 14:53

“Vill bevara grönområden
En återkommande synpunkt är att grönområden och Lidingös särart ska bevaras”.

Så inleds sammanställningen av synpunkter som inkommit på översiktsplanen. Trots detta envisas våra politiker med att exploatera våra kvarvarande grönområden. Jag har med förskräckelse följt den tidigare debatten här på Lidingösidan om Norra Skärsätra och kvarteret Isstacken. Här låter tydligen våra politiker två exploatörer diktera villkoren istället för att man sätter ned foten och visar att man menar allvar med sin politik om att bevara våra natur- och kulturområden. Börja lyssna på folkviljan. Nu uttrycker en majoritet av 800 svar att man vill bevara våra unika miljöer och grönområden. Tidigare har tydligen knappt 3.000 personer uttryckt att man vill bevara en äng i kvarteret Isstacken obebyggd vilket politikerna ignorerat. Varför sker inget? Varför går ni emot en så tydlig folkvilja? jag förstår verkligen inte…….! Och vad kommer att ske här i Gåshaga – skall ni exploatera ytterligare?

Johan T 2012-03-23 14:29

Mycket intressant att se hur många Lidingöbor som engagerat sig i att skriva och uttrycka sin vilja att bevara Lidingös värdefulla miljöer. När enskilda frågor som rör vår närmiljö kommer upp så kommer engagemanget fram. Skall bli spännande att se hur våra ledande politiker agerar på detta. Speciellt moderaterna som hittills kunnat ducka dessa frågor eftersom de valts på sin skattepolitik. Men nu håller inte detta längre. I nästa val kommer det att se annorlunda ut och “betongmoderaterna” gräver redan nu sin egen grav. Absolut störst värde just nu har bevarandet av våra unika miljöer – inte en exploatering av dem. Lidingö har redan tagit sitt ansvar för Stockholms expansion genom att vara en av landets mest tätbefolkade kommuner.

Moderat – men inte “betongmoderat”

Tomtefar 2012-03-23 14:02

Bästa centerpartister m. fl.
Var inte sådana bakåtsträvare! Inse att vi är en del av Stockholm och att vi måste delta i utvecklingen av världens vackraste huvudstad.
Men jag håller med om att vi inte skall bygga någon spårvagnsdepå – tänk bort spårvagnarna helt och gör en klok satsning på flera miljöbussar drivna med lokalproducerad biogas. Gasledningen finns, bussdepå finns. Stora besparingar finns att hämta här… och massor av lidingöbor på södra ön kan få en väsentligt mycket flexiblare kollektivtrafik.
Och slutligen, jobba för att T-banan går ut till Lidingö Centrum istället…

Eva J 2012-03-23 13:56

Jag läste igenom sammanställningen av kommentarer kring översiktsplanen som gjort och hittade inte någon av mina synpunkter presenterade under den del av Lidingö där jag bor. Vem och hur har man gjort urvalet/sammanställningen?

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google