Väder Lidingö

Lidingö måndag 24 februari 2020 v. 09

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

C om Norra Skärsätra: Först översiktsplan, sedan detaljplan

onsdag 11 januari 2012 11:24

Norra Skärsätra. Längst ned till höger skymtar Kottlasjön och högst upp till höger anas Stockbysjön. Det är området inom den vitprickade linjen som kan få en ny detaljplan. Illustration: Lidingö stad.

Norra Skärsätra. Längst ned till höger skymtar Kottlasjön och högst upp till höger anas Stockbysjön. Det är området inom den vitprickade linjen som kan få en ny detaljplan. Illustration: Lidingö stad.

I måndags beslutade en majoritet av kommunstyrelsen att låta ta fram en detaljplan för Norra Skärsätra. Centerpartiet och Lidingöpartiet reserverade sig mot beslutet.

I ett pressmeddelande skriver oppositionsrådet Kent Ivarsson, Centerpartiet:

– Centerpartiet är kritisk till att redan nu lämna uppdrag att ta fram en detaljplan för för Norra Skärsätra som omfattar bl.a. Gamla färgfabriken och Kottla Gårds-området.

– Kommunledningen M, Fp och KD i förening, borde ha inväntat synpunkter från lidingöborna inte minst utifrån att man redovisat området som ett utvecklingsområde i översiktsplanens utställningsförslag.

Kent Ivarsson menar att området är mycket känsligt och det finns flera tecken på att skogen kan ha naturvärden utöver det ordinära. Delar av skogen gränsar till Långängen- Elfviks naturreservat och utgör buffertzon till reservatet. Bebyggelse av området kan få konsekvenser för Kottlasjön om området bebyggs med ökad belastning av föroreningar. Området bedöms ha höga kulturvärden. Genom området löper en av Lidingös äldsta vägar – Storgårdsvägen.

– Så länge den nya översiktsplanen inte är antagen borde man inte lägga ett uppdrag att ta fram en detaljplan inom området. Det är att åsidosätta processen och föregripa arbetet kring översiktsplanen och inte ta vara på möjligheten att lyssna på medborgarna. Tyvärr upplever vi det inte vara första gången det händer, säger Kent Ivarsson.

Dela C om Norra Skärsätra: Först översiktsplan, sedan detaljplan

Kommentarer

Tommy 2012-02-17 10:10

Jag tycker att Jörgen W:s förslag är alldeles utmärkt. Enkelt och uppfyller precis det vi vill ha – utveckling och tillväxt i harmoni med bevarande av våra unika miljöer. Inte som det nu är dvs delvis på bekostnad av dessa miljöer.

Lisa 2012-02-16 10:24

Jag håller helt med Jörgen W. Om detta tydliggjordes skulle alla intressenter veta vad de hade att förhålla sig till. Byggbolag/exploatörer skulle veta att vissa områden var fredade och inte ständigt försöka driva på en exploatering och boende/nyttjande av dessa områden skulle slippa att ständigt leva under hot om exploatering.

Var tydliga! Det tjänar alla på.

Jörgen W 2012-02-16 09:30

Jag tycker att frågan om tillväxt och bevarande är ganska enkel att lösa.

Varför slår man inte TYDLIGT fast att:

* tillväxt dvs byggande tillåts endast där man omvandlar markanvändning t ex industri till boende eller där det sker en förtätning inom detaljplan.

* i övrigt sker ingen ytterligare exploatering på Lidingö. Inga nuvarande grönområden ( t ex Norra Skärsätra) eller områden av stort allmänintresse/högt kulturvärde får bebyggas eller förvanskas. Ett förstärkt skydd för dessa områden bör framarbetas.

Om ovanstående verkar det finnas en väldigt stor samsyn hos lidingöbor (möjligtvis inte hos exploatörer/byggbolag) dvs hos de som bor, vistas, betalar skatt och värnar om öns framtid.

På det sätt som kommunen idag håller på att ständigt försöka exploatera grön- , natur- och kulturområden så kommer det ständigt att uppstå en stor frustration hos oss lidingöbor – för det är ju inte detta vi vill! När skall våra styrande politiker börja inse detta?

Jocke@ 2012-02-14 17:22

Intressant att läsa Anna Rheyneclaudes Kihlmans inlägg i början av den pågående debatten. Det finns inget OM i hennes inlägg. Är det medvetet? Har hon glömt det? Eller är det som alltid i de här frågorna att de är uppgjorda i förväg? Självklart borde den första frågan efter det att en utredning är genomförd vara OM man överhuvudtaget skall/bör bebygga området. Jag är medveten om att det är politikerna som i slutändan fattar beslutet i kommunstyrelsen – men det borde väl ändå åligga stadsbyggnadskontoret och tjänstemännen att även utreda OM det överhuvudtaget är lämpligt att bygga?

“Under den pågående planprocessen har vi heller ingen skyldighet att bevilja bygglov och hinner därmed först ta ställning var och i vilken omfattning byggnation är lämpligt.”

Christina Magnusson 2012-02-14 16:53

Jag vill bo på en grön, skön och vacker ö – Lidingö! Idag och imorgon!

:-)

Curt B 2012-02-14 14:54

“Viktiga utgångspunkter i förslaget till ny översiktsplan är att:
• Grönstrukturen ska bevaras och utvecklas.”

Precis så här står det i förslaget till ny översiktsplan för Lidingö och det citeras också ordagrant på kommunalrådets blogg. Hur rimmar ovanstående tydliga uttalande med nu föreslagen exploatering av Norra Skärsätra och Kv. Isstacken i Kottlagårdsområdet. Båda viktiga grönområden där det ena gränsar direkt till Långängens naturreservat och det andra är ett helt orört grönområde som fungerar som en viktig grön lunga för djurlivet på ön.

Självklart borde inget av dessa områden ens utredas för en exploatering – de tillhör ju i allra högsta grad “grönstrukturen” på ön som skall bevaras!!

Elsa 2012-02-14 14:26

Exploatera inte sönder vår fina ö!

Cattis 2012-02-13 15:11

Varför inser inte alla att vår natur-och kulturmiljö här på Lidingö är vår största tillgång! Det borde ju vara en självklarhet. Eller? Jag och min man bosatte oss här för två år sedan och de faktorer som avgjorde för oss var a) närhet till naturen b) underbara miljöer c) närhet till stan. Vi har många vänner som vill flytta hit och det är precis detta som lockar – inte en exploatering av Lidingö. Det är feltänkt!

Cattis

Lennart 2012-02-10 12:00

“Det nyligen antagna miljöprogrammet ger tydliga avtryck i vårt budgetförslag. För mig är miljöarbetet prioriterat de närmaste åren liksom satsningar på våra grönområden. Energieffektiviseringar, landskapsvård och flera strandnära cykel- och promenadvägar är viktiga framtidssatsningar för Lidingö.”

“Dessutom finns det fördelar med att koncentrera bebyggelsen till på redan ianspråktagen mark såsom vi tidigare har gjort i Gåshaga och Dalénum – det sparar våra grönområden.”

Ovan är två uttalanden som jag tror de flesta lidingöbor med mig håller med om. Var kommer de ifrån? Vem/vilka har sådan insikt? Lidingöpartiet? Naturskyddsföreningen? Nej – kommunstyrelsens moderate ordförande Paul Lindquist. Uttalandena kommer från hans blogg. Samtidigt driver han igenom en detaljplanering av den obebyggda gröna lungan Norra Skärsätra där stora delar av marken ägs av byggbolaget JM samt en exploatering av Kv Isstacken vid Kottlasjön och direkt granne med Långängens naturreservat (även denna mark ägs av ett byggbolag). Ord och handling?!? Döm själva!

Lasse J 2012-02-10 10:51

Hej,

Härligt att se att det är fart på Lidingösidan igen.

Jag har med spänning följt debatten här på sidan kring Skärsätraområdet. Den är i sig relevant och viktig, men frågan är mycket större än så. Den belyser hur politikerna är allt mer bortkopplade från medborgarna/väljarnas åsikter dvs bortkopplade från själva grunden i demokratin dvs att tillvarata väljarnas förtroende. Istället agerar de utifrån sina egna agendor som alltmer ofta går stick i stäv med det förtroende på vilket de blivit valda.

Hur kan man stoltsera med att göra 121 mkr i vinst när man har brister i äldrevård, skola, fritid, idrott, kultur och natur- och kulturmiljöer? Lidingö Stad är INTE ett vinstmaximerande företag – men det drivs sannerligen som ett sådant! Har politikerna helt missat vad vi lidingöbor vill ha? Hur vi vill att politikerna värnar om vår ö? Våra miljöer? Hur vi vill att de bygger en fungerande omsorg? Skola?

Det behövs en öppen debatt om detta – snarast. Där politikerna tvingas ut “på banan“för att visa var de står i nyckelfrågorna, vad de gjort och vad de planerar att göra!

Jossan 2012-02-10 09:12

Hur långt ifrån väljarnas vilja är egentligen våra politiker?!

Jag håller helt med insändaren som talar om Moderaternas hegemoni på ön. Som parti har man tydligen helt tappat kontakten med sina väljares vilja. De människor/väljare som idag flyttar till Lidingö eller redan bor där gör detta i stor utsträckning pga MILJÖN, NATUREN och KULTURMILJÖN – inte för att det är en kommun som exploaterar dessa tillgångar så fort det ges möjlighet. Det är inte detta vi röstat på er för. Det är inte detta mandat ni har fått. Sluta springa giriga exploatörers och byggbolags ärenden! Följ väljarnas/lidingöbornas vilja och ansträng er för öns bästa – idag och i framtiden.

Moderaterna tappade stort i förra valet- mycket pga av vägfrågan (Gåshaga). Idag verkar det som om Moderaterna är helt omedvetna om vilka diskussioner som försigår hos allt bredare grupper på ön kring deras agerande i miljö- och kulturfrågor. Jag håller med Johan – sluta med retoriken och sätt kraft och pengar på att bevara och utveckla – för allas bästa – våra natur- och kulturtillgångar!!

Johan 2012-02-09 13:31

121.000.000 kronor i överskott!

POLITIKER!

Använd pengarna till att visa att ni verkligen menar vad ni säger och att det inte bara är läpparnas bekännelse. Moderaterna och kommunalrådet Paul Lindquist har vid flera tillfällen uttalat sitt stöd för att bevara natur- och kulturmiljöer på ön – samtidigt som man agerar tvärtemot varje gång. Nu har man möjlighet att agera:

* fondera t ex 25 mkr av överskottet för inköp av mark som är viktig att bevara ur natur- eller kulturmiljöperspektiv.

* med en belåningsgrad på 40-50 procent skulle man ha 35-40 mkr att köpa in mark för.

Genom detta skulle man kunna göra en insats för dagens och framtidens lidingöbor………

…..men tyvärr är nog politikerna uttalanden bara “tomma ord“

Anders Larsson 2012-02-04 17:02

När jag läser inlägget av byggnadsnämndens ordförande Anna Rehyneclaudes Kihlman i början av alla de här inläggen så får jag känslan av att hon vill bevara och inte bebygga området, men jag kan ha fel. Det får väl tiden utvisa, men låt oss, för Lidingös skull, hoppas att det är så.

Anders

Anna J 2012-02-04 14:57

Vilken underbar dag på Kottlasjön. Kommer precis därifrån efter sex varv på lånfärdsskridskor runt sjön. Ljuvligt! Såg tidigare inläggen på den här sidan och jag kan bara hålla med. Låt oss bevara de naturvärden vi har på ön. Det område ni nu talar om har en precis lagom avvägning mellan bebyggelse och natur/kultur. Rubba inte denna balans för några särintressens skull. Men kanske moderaterna kallar allmänheten för särintresse, precis som man börjat göra med näringslivet. Ingen bra utveckling………..

Låt Lidingö förbli underbart!

Josefina 2012-02-02 16:38

Nedan finner ni Stockholms Läns Museums klassificering av Stockby/Kottla dvs stora delar av det som Lidingö kommun idag kallar Norra Skärsätra och Kv. Isstacken och även Villa Finedal som gränsar precis till detta område.

Beskrivningen finner man under “Klassificerade kulturmiljöer i Stockholmsområdet” och den klassificering ur kulturmiljöhänseende som området får är “helhetsmiljö” dvs det är området som helhet som bedöms som en viktig kulturmiljö i Stockholmsområdet och inte enbart enskilda byggnader. Och detta skall man nu förstöra och exploatera för att några byggbolag tycker så!? Den här frågan är faktiskt större än Lidingös politiker – speciellt om man väljer att bortse från oberoende kulturmiljöbedömningar som gjorts.

Stockby/Kottla
Kommun: Lidingö

Beskrivning

Intill 1811 var Kottla ett torp under Stockby. När Kottla gård, som nu har adress Storgårdsvägen 10, uppfördes är inte känt. Enligt en inventering som gjorts av Nordiska Museet skulle gården kunna vara från 1700-talet. Den ålderdomliga planen som är sexdelad styrker detta antagande.

Huset är uppfört i en våning med vindsvåning. Långsidorna är fodrade med ljust gul stående spontad panel medan gavlarna är täckta med gul slätputs. Taket är klätt med tvåkupigt tegel. Verandorna, de lövsågade räckena, takutsprången och snickerierna har tillkommit på 1880-talet.

I Stockbyområdet finns flera exempel på sommarbebyggelse uppförd i början av 1900-talet. Det är trävillor med olika typer av panel. Sadeltaken har branta fall och är täckta med tegel eller plåt. Räcken, taksprång och snickerier är lövsågade.

En av de märkligaste sommarbostäderna i Stockby är Finedal uppförd 1887 av artillerifyrverkare Adolf Rickard Törner. Han hade varit sergeant vid Kungl Göta Artilleriregemente, och där förmodligen fått både sin kunskap och sitt intresse för lustfyrverkerier. Han gav ut handböcker i ämnet och hade på 1880-talet tillverkning av fyrverkeripjäser på tomten vid Stockbysjön. Verksamheten, som drevs vidare av sonen Jean och sonsonen Cecil, upphörde 1970.

Finedal, som fick namn efter Törners hustru Josephine, är uppförd i “schweizerstil”. Entrésidan visar två stora verandor där en fronton kröner den övre. Allt är överdådigt fyllt med lövsågade ornament. Vid en nyligen genomförd upprustning och renovering målades villan skarpt grön vilket på intet sätt överensstämmer med dess ursprungliga grågula färgsättning. Finedal är byggnadsminne sedan 1979.

Stockbyområdet innehåller sommarvillebebyggelse från början av 1900-talet. Trots förändringar och nybebyggelse gör ursprunglig panel, takmaterial, tak- och fönsterutformning tillsammans med husens placering på tomterna att området i stort behållit sin karaktär. Kottla gård och Finedal med sina sinsemellan olika kulturhistoriska värden belyser viktiga delar av kommunens historia.

Kommun: Lidingö

Källa till texten: Hedenblad, Cecilia & Hammarlund-Larsson, Cecilia “Lidingö kulturhistoriska miljöer”

Klassificering enligt kulturmiljöprogrammet: Helhetsmiljö

Lisa 2012-02-02 13:38

Hej

Jag tänkte på Antons inlägg om att “ha isen på Kottlasjön för sig själv” när jag var där med barnen och åkte skridskor under den gångna helgen. Det var en folkfest på Kottlasjön med en härlig blandning av människor både från ön och andra delar av Stockholm. Det måste ha varit över 500 personer på ön och hela området framför där sjön börjar var fyllt med bilar.

Anton, Kottlasjön är för alla lidingöbor och är lätt att ta sig till. Sjöns tillgänglighet har inget att göra med om man bygger några dyra hus i Norra Skärsätraområdet.

Bebygg inte området! Tillvarata våra naturtillgångar på ön! Det är pga dessa som vi vill bo på och älskar Lidingö!

Anthony 2012-02-02 12:04

Jag växte upp i Skärsätra och älskade just den delen av min barndom, att ha så mkt natur runt hörnet trots att vi bodde i lägenhetshusen. Har precis fått en son, och önskar att han ska få växa upp med samma lycka som jag, och inte att få bo bland byggprojekt på alla sidor om oss. Att förfula Lidingö tjänar ingen på, inte ens den som får sålt. If it ain’t broke, don’t överbygg it.

Charlotte B 2012-02-01 18:55

Varför skall vi bebygga våra kvarvarande grönområden? jag förstår överhuvudtaget inte hur man kan komma på tanken?

Göran Bengtsson 2012-01-31 18:20

Vem tror moderaterna gav dem mandatet att ignorera natur-, djurlivs- och kulturmiljöfrågor? Inte är det väljarna i alla fall! Den hegemoniska inställning partiet har på ön har gjort att de tappat bort den viktiga förmågan att ha “örat till rälsen” – dvs lyhördheten. Förmågan att förstå vad som är viktigt för väljarna och vad som blir allt viktigare. Jag kan upplysa om att det DEFINITIVT INTE är att exploatera sönder Lidingö. Att köra över medborgarna/väljarna gång på gång håller inte i längden. Till slut blir det för många som tröttnar – den arabiska våren kanske även kommer till Lidingö!

Jens Welin 2012-01-31 17:28

Skriet från tomtmarken

Som boende i området är jag part i målet. Men med erfarenhet av tidigare planprocesser i andra kommuner så är min uppfattning att exploatering gynnar markägare och byggbolag i högre grad än kommuninvånarna.

Områden i värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och vårdas så att ”den biologiska mångfalden bevaras”, ”mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas”. Att exploatera värdefulla natur- och rekreationsområden kan knappast kallas för god hushållning. Att det finns ett behov av bostäder innebär inte att man måste bygga i värdefulla naturområden. Detta gynnar i regel endast kortsiktigt vinstmaximerande intressenter.

Faktum är att en förtätning av den ”gröna lunga” som finns i dag på de obebyggda tomterna, kommer att begränsa rörelsefriheten för det rika djurlivet med kattuggla, räv, rådjur och allmänt fågelliv. Djurens skrik uppmärksammas i regel inte förrän de tystnat. Det vore trist att inte få sällskap av räven framöver. Även om han stundtals är rätt jobbig med sina nattskrik.

Undrande 2012-01-31 14:29

Jag är lite nyfiken på hur Anna Rheyneclaudes Kihlman får ihop sitt uttalande nedan “om området som helhet”. Som tydligt framgår av bilden i artikeln saknas en väsentlig bit strax norr om Kottlasjön – en obebyggd äng. Om jag är rätt underrättad särbehandlas denna del pga ett byggbolags propåer om att få bygga ett antal hus här? Och att det är Lidingös kommunalråd som personligen gett i uppdrag åt plankontoret att detaljplanera denna del? Och att arbetet fortskrider trots att kommunstyrelsen/byggnadsnämnden avrått från att bygga här för mindre än 10 år sedan? Stämmer detta?

”Genom kommunstyrelsens beslut att ge miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan skapar vi oss rådighet att se över området som helhet samt kunna utreda frågor som bland annat kulturhistoriska värden, djur- och naturvärden samt avrinnings- och grundvattenförhållanden.”

Jacob 2012-01-31 14:16

Bebygg inte Norra Skärsätra!

Att bebygga Norra Skärsätra kommer att få en förödande påverkan på djurlivet på ön. I en utredning som gjordes av Lidingö stad för drygt tio år sedan visades tydligt att det finns en mycket viktig “grön korridor” från Långängens naturreservat via en öppen äng i Kottlagårdsområdet, de stora tomterna i området, det som nu betecknas Norra Skärsätra och hela vägen bort genom dalgången fram till Högsätra. Detta är en livsviktig lunga för öns djurliv som möjliggör för djuren att röra sig från södra delen av ön, till mitten och vidare mot de norra delarna och vice versa. En exploatering av Norra Skärsätra kommer effektivt att stänga denna korridor. Det kan vem som helst se genom att bara titta på en karta över ön. Stäng inte av denna för några giriga exploatörers skull!!

Daniel 2012-01-31 10:03

Bebyggelsen i det aktuella området karaktäriseras av lummiga äppelträdgårdar och mysiga villor av äldre karaktär, omgärdat av skön natur. Man känner sig välkommen att promenera runt och det känns som att området är öppet för alla, inte bara de boende.

Förtätas det och byggs nytt där så kan man ju ana hur det blir. Likformiga minimalistiska fyrkantiga svarta villor på små jämna tomter med perfekt ansade gräsmattor, en stadsjeep och en Mini parkerad utanför varje hus. Det kommer kännas slutet och ogästvänligt, flanörer kommer få hålla undan för biltrafiken och charmen med området kommer gå förlorad.

Kalla mig gärna framtidsfientlig förändringsmotståndare, men sådan bebyggelse passar inte överallt.

Jocke 2012-01-30 11:09

Bygg inte ut fler områden på Lidingö. För varje nytt hushåll blir det två ytterligare bilar. Trafiken på ön ökar ständigt och befintligt vägnät klarar inte av detta. Köerna sträcker sig på morgnarna till långt innan brofästet på lidingösidan.

Jag kommer ihåg när förra kommunalrådet Anderberg uttalade att exploateringen av Gåshagaområdet INTE skulle innebära någon större belastning på Södra Kungsvägen och att en utbyggnad av vägen inte skulle behövas. Vi vet ju alla hur det blev med den saken.

Satsa istället på att bygga ut kollektivtrafiken och cykelleder. Många vill cykla till stan och på ön och många fler skulle göra det med bättre och säkrare leder. Bygg ut båttrafiken till och från ön. Premiera samåkande. Här skall resurserna läggas och inte på att låta något byggbolag exploatera våra befintliga grönområden.

Stig 2012-01-29 09:25

Vilken härlig söndag. Precis på väg till Kottlasjön för skridskor. Det här området är ett av de charmigaste på ön. Bygg inte sönder det. Låt istället oss lidingöbor njuta av den natur som finns kvar på ön. Den tillhör oss alla – inte bara klåfingriga politiker eller själlösa byggbolag.

Elsa Söderström 2012-01-28 17:03

Jag har bott på Lidingö i nästan femtio år och jag hoppas kunna bo kvar på ön resten av mitt liv.

Jag har sett ön byta skepnad många gånger under den här tiden. Ibland klart till det bättre och ibland till det sämre.

Men det är en sak jag tycker är väldigt tråkig och det är att många av de gamla fina miljöerna försvinner. Mycket byggs bort. De vackra gårdarna syns knappt längre bland alla nybyggda hus och tomterna blir mindre och mindre.

Fortfarande finns områden kvar som har en karaktär av hur det var förr på ön. Låt oss inte utplåna även dessa. Jag hoppas verkligen politikerna tar sitt ansvar i dessa frågor. Bevara vår vackra ö!

Ervin Schömer arkitekt SAR 2012-01-28 15:59

Till Kommunen Lidingö

1) Varför “fixas” alltid en detaljplan om JM Bygg köper in sig i ett markområde?
Har man upphandlat markköpet konkurrensmässigt?
Vilka var med vid upphandlingen?

2)Varför inte planlägger man ett mindre område norr om Kottla sjön? Där finns redan bebyggelse. Vem äger marken där?

3) Jag tycker att det är bra vi planlägger innan vi bygger. Kommunen borde ha planlagt området långt tidigare.

Micke 2012-01-28 10:58

Ytterligare en kort kommentar till Antons inlägg. Du hävdar att det finns ett stort behov av boende för unga småbarnsfamiljer. Låt oss konstatera att stora delar av Norra Skärsätra ägs av byggbolaget JM. Kommer de att bygga hyresrätter – nej, det finns inte på kartan. De kommer att bygga kedjehus eller friliggande villor. Prislapp 7-11 mkr. Alltså inga hyresrätter.

Finns det då ett underskott av de hus en exploatör skulle bygga. Just nu ligger det 176 villor och lägenheter ute till försäljning på Lidingö. Sextio procent av dessa har legat ute över 4 månader. Trots att vi har den lägsta räntenivån någonsin i Sverige. Bättre köpläge finns inte. Hade det varit brist på boende på ön hade dessa objekt försvunnit väldigt snabbt. Således ingen brist. Den enda som tjänar på att bebygga Norra Skärsätra är exploatören.

Hyresrätter behövs. I hela stockholmsområdet. Likaså studentbostäder. Men det är en annan fråga än den vi debatterar här.

Micke 2012-01-28 10:27

Snälla Micke håll dig till fakta och låt inte din missnöjsamhet och avunsjuka bli så tydlig. Avundsjuka är för mig ett av människans värsta drag. Fakta är:

* Lidingö är en av Sveriges fem mest tätbebyggda kommuner

* Lidingö har en bra blandning av fristående villor, bostadsrätter och hyresrätter (även om de kan bli fler).

* Lidingö och Kottlasjön besöks så snart isen lagt sig av människor från hela ön OCH ett stort antal stockholmare som tar sig ut till ön för att njuta av dess kvarvarande natur. Vi tillhandahåller rekreation och avkoppling för många i centrala och norra Stockholm.

* Lidingö Stad hade tidigare ett Natur- och kulturskyddsråd bestående av sakkunniga experter med uppgift att identifiera och föreslå bevarandeplaner för kulturmiljöområden. Detta råd hade många synpunkter på öns exploateringsplaner – då avskaffade staden detta råd.

För att förtydliga, ytterligare en gång, för Anton att jag enbart uttalar mig om de identifierade ( av Länsmuseum, Riksantikvarieämbetet eller länsstyrelsen) kulturmiljöområdena – där stora delar av Norra Skärsätra ingår. Dessa utgör några procent av Lidingös yta. I dessa områden måste man gå försiktigt fram och sätta bevarandevärdet först. Att Anton inte tycker så, eller förstår vad vi talar om, är tråkigt och får stå för honom. Men att raljera på min och faktas bekostnad som han gör känns inte ens värdigt en debatt.

Bevarandet av Lidingös natur- och kulturmiljöer står inte i motsats till en sund utveckling och tillväxt. Tvärtom, de går hand i hand och skapar en fortsatt attraktiv miljö för kommande generationer.

Anton 2012-01-28 09:54

Micke och hans vänner är typiska NIMBYs (not in my backyard) – gärna nya bostäder men inte i närheten av mig.

Jag är övertygad om att de unga och småbarnfamiljer som kommer att få bo i klimatsmarta bostäder i kollektivnära läge i norra Skärsätra riktar en tacksam tanke att det inte blev Micke som fick bestämma. För isåfall hade det varit ett boende på fältet mellan väg och järnväg vid Larsberg.

Det handlar inte om att förstöra värdefull natur och kultur vilket Micke försöker påskina – däremot att fler unga och småbarnsfamiljer ska kunna uppleva isen på Kottlasjön och naturen i Långängen än bara Micke och hans vänner.

//Anton

Micke 2012-01-27 20:03

Det bor visst mycket fördomar i Anton. Låt oss tala klartext. Ja – jag har ett egenintresse i frågan. Ett stort sådant. Jag är lidingöbo och jag älskar ön. I alla dess former. Men nej, jag bor inte i norra Skärsätra. Inte ens i närheten. Jag bor i Askrike. Men jag åker ofta skridskor på Kottlasjön och promenerar gärna i Långängens naturreservat. Men kanske är det främmande för en fördomsfull person att man kan bry sig om något annat än egenintresset. Glöm inte att detta område är ett av några på ön som av Länsmuseet klassificerats som “kulturhistoriskt mycket värdefullt”. Men det kanske inte betyder något. Det kanske inte heller Långängen, Elfvik, Ekholmsnäs, Lidingsberg mf l heller gör. Runt alla dessa finns gott om plats att bygga. Detta är min poäng – börjar vi nagga i kanterna är områdena snabbt förstörda. Norra Skärsätra är bara ett av ett flertal exempel där detta sker eller riskerar att ske.

Och nej – jag handlar inte på Östermalmshallen. Ytterligare en fördom. Jag tycker att vi har ett alldeles utmärkt och varierat utbud av affärer på ön. Något jag är mycket mån om att stödja. Om vi nu har ont om platser att bygga nya hyres-/bostadsrätter på varför då inte utnyttja lämpliga platser som redan finns för detta. T ex där nya ICA Maxi och Willy´s ligger. Det är ju inte så att vi har för få butiker på ön!

Men till skillnad från Anton värnar jag om lidingöns historia. Jag är stolt över våra naturområden, vår kulturbebyggelse och vår nyare bebyggelse. men det skall vara harmoni. Inte bebyggelse för bebyggelsens skull. Inte utraderande av historiska kultur- eller naturområden. Lidingö skall ta sitt ansvar för Stockholms tillväxt – men inte på bekostnad av vår miljö och kulturbebyggelse- oavsett var den ligger på ön. Kanske förstår inte Anton att det kan vara så. Eller så kanske han helt enkelt inte respekterar det. Det spelar väl ingen roll vilka som bor i dessa kulturbyggnader/områden, hur stora deras tomter är eller var de handlar? Detta känns bara som den vanliga svenska avundsjukan – jantelagen. Det kan väl ändå inte vara detta som skall styra över kommunens byggbeslut. Jag är övertygad om att många lidingöbor med mig vill att vi bevarar vår unikitet och historia för kommande generationer – oavsett var vi bor eller var vi handlar.

Anton 2012-01-27 17:04

Är det möjligen Mickes egen bakgård som berörs av nya bostäder i norra Skärsätra?

Som alltid är det mest reaktioner från de fastighetsägare som tycker de “drabbas” av förändringar.

Självklart ska området utvecklas utifrån den befintliga bebyggelsen. Men de som vill komma ut i naturen kan promenera ett par hundra meter till och ha hela naturreservatet att gå omkring i.

Även om Micke och hans vänner aldrig sätter sin fot på Willys utan äter mat från Östermalmshallen är det bra att kommunen bygger bostäder som vanligt folk har råd att bo i – gärna hyresrätter!!!

Micke 2012-01-27 09:56

Jobbar Anton kanske på kommunen? Det är precis den här typen av inställning som kommer att förminska natur- och kulturområdena på Lidingö. Vi förtätar lite här, breddar lite vägar och naggar strandskyddet lite i kanten och vips så har vi ingen natur- och kulturmiljö kvar. Då förtätar vi lite till, breddar vägarna lite till och naggar ett nytt område i kanterna.

Anton har inte förstått att just stora tomter, hus från 1700-talet och bevarade smala vägar som korsade ön för hundratals år sedan är ett ovärderligt kulturarv att bevara för framtida generationer. Det måste gå att se årsringarna på Lidingö annars blir vi historielösa.

I övrigt håller jag med Anton. Bygg klimatsmart, utöka kollektivtrafiken (det är skandal med alla ensamåkande lidingöbor) och öka antalet hyresrätter – men gör det inte på bekostnad av natur- och kulturvärden. Utveckling av gamla fabriksområden, som AGA-området, är rätt väg att gå. Eller så kunde man bebyggt de tomter där nu ICA Maxi eller Willys skjutit upp. Vad är det som säger att vi skall ha 20 livsmedelsbutiker i storformat på ön.

Anton 2012-01-26 22:02

Alldeles utmärkt att Lidingö äntligen väljer att detaljplanera området.

Förhoppningsvis kommer det tillåtas att området utvecklas med klimatsmarta bostäder som med närhet till Lidingöbanan kan minska bilism och miljöpåverkan.

Prat om att värna tillgång till natur är ju ett märkligt påstående med tanke på att norra Skärsätra ligger granne med Längängens naturreservat.

Dessutom behövs fler hyresrätter på Lidingö! Alla är inte förunnade att bo på tomter om 2000 kvadratmeter!!!

//Anton

Micke 2012-01-26 14:11

Håller med Lena S. Är det meningen att hela ön skall se ut som Sticklinge där husen snart klättrar på varandra. Där tomter styckas till obefintlighet. Vad är det för regler som gäller egentligen? Det visar vad som händer när man släpper på kontrollen. Låt inte detta ske i Norra Skärsätra.

Lena S 2012-01-26 13:54

Det känns som om våra politiker (M+FP) och våra tjänstemän på stadsbyggnadskontoret tror att det enda sättet de kan rättfärdiga sin existens i stadshuset är genom att ständigt komma upp med nya byggprojekt för att förtäta och så småningom bygga sönder ön.

Detta är fel. Det finns exempel på kommuner där byggnadsnämnder och politiker spenderar en stor del av sin tid på att omsorgsfullt bevar och förädla befintliga miljöer. Detta borde Lidingö stad ta intryck av. Tillväxt för tillväxtens skull är inte motiverad. Tillväxt på miljöns, naturens och kulturmiljöns bekostnad är oförsvarbar!

MJFL 2012-01-26 10:39

Jag undrar verkligen om det finns någon vilja hos moderaterna på ön att skydda natur- och kulturvärden. Det är inte förutan att lidingös moderater kallas för “betongmoderaterna”. Betong går före mjuka natur- och kulturvärden. Den enskildes rätt att göra vad han/hon vill med mark går före allmännyttan. Det känns utsiktslöst att sätta sin tillit till att detta faktum skall ändra sig. Man säger i ord att det är viktigt men visar i handling att så inte är fallet. Gång efter gång.

W 2012-01-26 09:19

Jag förstår faktiskt inte hur politiker och tjänstemän tänker. Hur kan man ens komma på tanken att exploatera det här området? Hela området utgör en mjuk övergång från Kottlasjön och Långängens naturreservat in mot de mer tättbebyggda områdena på ön. Detta är ett område som är en tidsstudie av historien hur Lidingö en gång såg ut. Det måste bevaras – det finns inte så många sådana områden kvar på ön. Jag har valt er politiker – stå nu upp för mig en klar majoritet av öns bosatta som vill ha kvar våra kulturområden!!

Anita L 2012-01-26 09:04

Är det nu ytterligare en smygförtätning på gång! Nu räcker det. Vi måste verkligen värna om lidingös natur och kulturbyggd. Gränsen är hårfin mellan en autentisk natur- och kulturmiljö och en vanlig “villamiljö”, men när den väl är passerad finns det ingen återvändo. Områdets karaktär är förstörd för all framtid. Kottlagårdsområdet/Norra Skärsätra balanserar redan på gränsen till att bli överexploaterat/förstört utifrån ett natur- och kulturperspektiv genom den smygexploatering som skett det senaste decenniet. Stoppa nu innan det är för sent!!

Breviksbo – som värnar om ön

Charlotte 2012-01-26 08:49

Det är ju inte klokt att man funderar på att bygga i det här området. Jag och min man har i alla år promenerat igenom området från Kottlasjön, förbi Kottla Gård och ner till Stockbysjön och alltid kommenterat vilken härlig lantlig miljö det är med stora trädgårdar, smala vägar och gamla byggnader. Skall detta nu förstöras!? Det vore ju hemskt. Hoppas att många skriver och påverkar att så inte sker.

Johan 2012-01-25 16:23

Tänk om Lidingö Stad för en gångs skull kunde ta ett långsiktigt perspektiv och utgå ifrån att bevara och skydda de natur- och kulturvärden som finns kvar på ön – istället för att utgå ifrån “exploatörernas rätt” till att få bygga. Norra Skärsätra inkl Kottla är ett område med mycket stora natur- och kulturvärden. Bevara dessa!!

Johan

Kottlabo 2012-01-25 16:08

Under de senaste 15 åren har Kottlaområdet ständigt exploaterats. Vägar har breddats och en nästan fördubbling av antalet hus i området har genomförts. Ytterligare förslag på förtätning föreligger.

Anna Rheyneclaudes Kihlmans uttalande ovan låter förhoppningsfullt – ett uttalande där man köper sig “laglig rätt” att förhindra avstyckning samt tid att utreda natur- och kulturvärden. Samtidigt föreslår översiktsplanen en byggnation av området Norra Skärsätra. Jag har svårt att se hur dessa två passar ihop. Men det får framtiden utvisa.

Fakta är att en stor del av området Norra Skärsätra ägs av byggbolaget JM. På området stod tidigare en färgfabrik där man för 15 år sedan hittade stora mängder giftigt avfall nedgrävt. Fabriken revs och träd planterades. En annan del av området, ängen söder om Lillgårdsvägen, ägs av ytterligare ett byggbolag (eller släktingar därav via arv) även här vill man exploatera, dvs starka krafter vill exploatera området.

Mot detta ställs att hela området utgör en viktig grön zon för djur- och naturlivet, delar av området utgör livsviktig tillrinning och filtrering för Kottlasjön samt en stor del av området har mycket stora kulturvärden bl a Kottla Gård.

Heder till kommunstyrelsen och stadsbyggnadskontoret om de genom att rösta för en detaljplanering av hela området når ett slutresultat där områdets värden bevaras för framtidens lidingöbor. Stor skam om så inte blir fallet!

Anna Rheyneuclaudes Kihlman 2012-01-12 10:46

Redan idag finns det önskemål från privata fastighetsägare att få dela tomter och förtäta i området. Men eftersom Norra Skärsätra i dag inte omfattas av någon detaljplan, har staden mycket svårt att lagligt säga nej till den sortens nyexploatering.

Genom kommunstyrelsens beslut att ge miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan skapar vi oss rådighet att se över området som helhet samt kunna utreda frågor som bland annat kulturhistoriska värden, djur- och naturvärden samt avrinnings- och grundvattenförhållanden.
Under den pågående planprocessen har vi heller ingen skyldighet att bevilja bygglov och hinner därmed först ta ställning var och i vilken omfattning byggnation är lämpligt.

Tidplanen ger även miljö- och stadsbyggnadsnämnden tid att beakta de synpunkter som kan ha inkommit från lidingöborna i samband med utställningen av översiktsplanen samt även kommunfullmäktiges kommande beslut om översiktsplanen under året.

Detta fick kommunstyrelsens ledamöter, inklusive Kent Ivarsson, klar och tydlig information om på styrelsens sammanträde i måndags.

Om man nu inte ville stödja majoritetens förslag till inriktning på detaljplaneuppdraget hade man, som Miljöpartiet, kunnat yrka på ett alternativt uppdrag.

Men ändå väljer Centerpartiet (och Lidingöpartiet) att istället helt rösta nej. Detta är mycket olyckligt då ett avslag skulle öppna upp för en ovälkommen och en okontrollerbar exploatering av området som staden skulle ha svårt att lagligt kunna säga nej till.

Tore Kullgren 2012-01-11 11:40

För en gångs skull kan man ge visst medhåll till Centerpartiet och Lidingöpartiet. Nya villor tar upp mycket naturmark, och ökar bilberoendet. Bygg 4-5 våningar med lokaler i bottenvåningen längs Kottlavägen, och behåll resten av området som natur.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google