Väder Lidingö

Lidingö onsdag 8 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

C: Seger för de boende

tisdag 5 juni 2012 06:34

“SL och Lidingö Stad har igår meddelat i ett pressmeddelande att det inte blir någon bussdepå i Stockby. Centerpartiet har som enda parti på Lidingö motsatt sig att flytta bussdepån från AGA till Stockby. Det är en stor seger för de boende och föreningar som drivit motståndet”, skriver Centerpartiet på Lidingö i ett eget pressmeddelande.

Pressmeddelande:
Centerpartiet lyssnade på de boende inom området, Ryttarföreningen, Montessoriskolan och miljöorganisationerna. Vi ansåg att flytten av bussdepån skulle medföra stora olägenheter för de boende i Stockbyområdet med mer buller och trafik. Det skulle också innebära negativa miljökonsekvenser för naturvårdsområdet och ökade olycksrisker för barn och vuxna vid skolor och ridhuset.

Verksamheterna inom hantverks- och industriområdet måste också flytta, med stora kostnader som följd för enskilda företag och för staden.

Centerpartiet har som enda parti motsatt sig en rad beslut som fattats i miljö- och stadsbyggnadsnämnden och i kommunstyrelsen som avsett flytten av bussdepån.

– Det är ett helt fantastiskt besked om att SL och Lidingö stad nu meddelat att det inte blir någon bussdepå i Stockby. För framförallt de boende och andra organisationer som slagits för att stoppa bussdepån är detta en enormt stor seger, säger Kent Ivarsson, Centerpartiets oppositionsråd.

– Vi är dock starkt kritiska till de kostnader som staden lagt ner och de problem och oro som man åsamkat företagen som blivit uppsagda. En del har redan tvingats flytta varav minst ett från ön. Majoriteten har beslutat och i stort sätt redan förbrukat 17,6 miljoner kronor i åtgärder för att evakuera verksamheter såväl privata som kommunala från platsen. Vi kommer att kräva en redovisning av dessa medel och den totala kostnaden för hela projektet för staden, avslutar Kent Ivarsson.

Dela C: Seger för de boende

Kommentarer

Göran Tegnér, V oprdf i Tekniska Nämnden (FP) 2012-06-15 00:43

Bussdepån i Stockby: SL har fattat ett klokt beslut oberoende av Centerpartiet

Centerpartiet har fräckheten att ta åt sig äran av att SL av flera olika skäl har valt att avträda sitt tidigare avtalsenliga krav på Lidingö att tillgodose SLs behov av depå för både spårvagnar och Lidingöbussar. SL har bla. i samband med nästa års budget ett besparingskrav på ca 1 miljard kronor. SL har dessutom förvärvat tomtmark i Tomteboda för depåändamål, vilket har medfört att SL nu kan tillgodose sitt tidigare krav på Lidingö för en bussdepå annorstädes (i Frihamnen/Värtan) och till en lägre kostnad. Detta är självklart en stor ekonomisk vinst för hela samhället.

Jag tror att samtliga partier på Lidingö, och jag vet att alla tre majoritetspartierna är båda glada och lättade över att slippa bussdepån i industriområdet i Stockby. Lidingö behöver all industrimark vi kan uppbringa – utan att behöva ta i anspråk värdefull naturmark, som vi alla vill bevara.

Det är glädjande att så pass många kloka medborgare, som Liselotte, Karin, Tore Kullgren, Fredrik och Eric har genomskådat centerpartiets opportunism i denna fråga om bussdepån i Stockby. Jag har tidigare visat att läget i industriområdet Stockby för ett 50-tal bussar var bättre än vid Aga, eftersom antalet busskilomete per år vid Stockby skulle ha blivit klart lägre jämfört med läget vid AGA. Det nya läget vid Frihamnen är sannolikt ännu bättre ur miljösynpunkt, eftersom bussarna utgår från Ropsten.

En klar ”win-win” situation för alla. Jag välkomnar även att alla centerpartister kan få känna sig glada över att SL har ändrat sitt beslut.

Kära Centerpartister: ”Yvs ej av fädrens ära, en var har dock blott sin”, skaldade min anfader, Esaias Tegnér i dikten Fritiofs Saga. Tänk på denna dikt nästa gång ni tar åt er äran av vad andra har åstadkommit!

Eric 2012-06-14 07:38

@Bengt!

Jag röstade på C i förra valet för att jag ville ha norra alternativet istället för vägtunneln. Det misstaget kommer jag inte att göra om igen.

Jag gick på deras argumentation, men det visade sig ju att de bara säger nej hela tiden. De sa nej till vägen, nej till en bussdepå, nej till återvinningscentralen, nej till översiktsplanen, nej till Centrum-Torsvik, osv…

Men vad har de för alternativ?

Nästa gång går min röst till ett parti som försöker lösa problem och ta ansvar.

Eric 2012-06-14 07:31

Jag blir så trött på alla dessa Nimbys som Anne och Lillian (som båda bor i Trasthagen). Ni tänker bara på er själva och inte att alla lidingöbor behöver en bra kollektivtrafik och att bussdepån måste ligga någonstans.

Om man ska ta er på allvar får ni allt komma med ett bättre förslag och inte bara säga Not In My BackYard!

Stockby är inte ett naturreservat utan ett industriområde. Det är högst naturligt och lämpligt att förlägga en depå dit. Och nu när SL inte behöver platsen så ska tomten självfallet utnyttjas till något annat. Varför inte flytta dit Beijer Bygg som ligger väldigt olämpligt just nu.

Ni som bor i Stockby och Trasthagen, gilla läget. Lidingö ligger 10 minuter från Stockholms city, mitt i en region med 2 miljoner invånare. Dessutom är avstånden på ön inte långa. Då får man acceptera en del störande verksamheter i sin närhet.

Tänk på de som bor i Larsberg och Dalénum som har både spårvagnsdepå och kraftvärmeverk in på knuten (och en så länge även en bussdepå). Eller de som bor i Torsvik med allt trafikbuller.

Själv bor jag i Käppala och har avloppsverket inpå knuten. Men jag klagar inte för det eftersom jag vet att det bidrar till en renare skärgård och i någons bakgård måste de ligga.

Bengt 2012-06-10 11:37

Jag är fundersam över Karins fråga. Jag antar att du representerar Lidingös allians. Vi var många som ville ha tunnel för södra huvudleden. Vi tycker det var fegt av Lidingös politiska ledning att hoppa av projektet och skylla på väljarna. 
Det är riktigt att alliansen tappade många röster, men det berodde till mycket stor del på irritation över bristande miljöhänsyn i frågan om ny återvinningscentral. 
De politiska turerna kring bussdepån, bekräftar alliansens avsaknad av trovärdig mijöpolitik.
För övrigt så var tunnelprojektet dyrt med ingenting för norra ön. Kanske något för alliansen att tänka på vad det gäller nya Lidingöbanan. Ingenting för norra ön igen. Inte ens en infartsparkering i Ropsten. 
Det blir nog större förlust av röster i nästa val.

Karin 2012-06-07 12:39

Det är positivt att bussdepån för lidingöbussarna förläggs till Värtaområdet. Men jag noterar samtidigt att det är så inne att nu populistiskt tala om “de boende”. Var var alla era röster när Vägtunneln från Skärsätra till Kottla diskuterades vilket skulle ha inneburit en bättre miljö för alla utsatta utmed Södra Kungsvägen och en bättre framkomlighet ur trafiksäkerhetssynpunkt; den skarpa kurvan borta vid Högberga skulle ha blivit ett minne blott. Är det kanske skillnad på ‘boende’ och ‘boende’?

lilian danielsson 2012-06-07 08:26

Stort tack alla som engagerat sig mot bussdepån i Stockby!
Beslutet att lägga en sådan depå utefter en liten avtagsväg, vägg i vägg med ridskola, bebyggelse och naturvårdsområde har varit helt fel från början till slut!
Stort tack Anne Sannefors Öhrman som varit vår röst in nätverket “Stoppa bussdepån i Stockby”!

Anne Sannefors-Öhrman 2012-06-07 01:54

Liselotte, Karin och Tore!

Det är tydligt att ni inte är så insatta i händelserna kring Stockbydepån.
Kanske inte så konstigt, det är ju inte heller de politiker som tagit beslutet om att förlägga en bussdepå till detta miljökänsliga område.
Det är tråkigt och faktiskt helt orättfärdigt att hoppa på centern. Centern är Lidingös enda politiska parti som tagit sig tid att grundligt sätta sig in i problematiken beträffande miljökonsekvenserna av föreslagen verksamhet inom Stockbyområdet.
Centern har gett vårt nätverk ”Stoppa bussdepån i Stockby” ett starkt moraliskt stöd och det är vi mycket tacksamma för. Självklart har våra gemensamma insatser påverkat SL.
Lidingö stads mycket dåligt underbyggda beslut har kostat stora pengar för SL och dessutom förorsakat mycket små utsikter att komma igång med verksamhet inom rimlig tid. SL’s beslut att hoppa av, är en naturlig följd av skenande kostnader förorsakade av Lidingös regelvidriga beslutsfattande.

Tack centern för att ni värnar om Lidingös miljö!

Karin 2012-06-06 15:55

Tore Kullgren träffar mitt i prick i sin kommentar om centerpartiet. Börjar man inte kunna skönja ett mönster här i hur c försöker plocka poäng. Så genomskinligt och så patetiskt.

Fredrik 2012-06-05 23:34

Detta är förmodligen ett av de bästa besluten SL tagit de senaste 15 åren och till skillnad mot Tore så tror jag att det är det lokala engagemanget som räddat miljön för boende och företagare i området. Tyvärr har inte sittande politiker lyssnat eller ens försökt förstå vilka konsekvenser det här skulle få.

Jag är otroligt glad för bland annat ridskolans skull och även för de lokala företag som får möjligheten att stanna på Lidingö, för barnen och familjerna runt sporr och ryttarvägen.

Nu hoppas jag att man ser över trafiken i området och tittar på bullerdämpande och hastighetsdämpande åtgärder som man ändå planerade för i samband med depån. Depån gav ju bara en marginell ökning av trafiken som det sas i förarbetet så åtgärderna borde ju vara aktuella även efter det här beslutet. Men det är ju alltid lättare som ledande politiker att sätta in åtgärder som gynnar ens egen resväg…..

Tore Kullgren 2012-06-05 14:39

Det blir lite märkligt att Centerpartiet försöker ta åt sig äran för något som helt och hållet är SL:s beslut.

Ungefär som när Sydafrika avskaffade apartheid, och hela västvärlden tyckte att det var deras förtjänst.

Karin 2012-06-05 11:35

Spårvägshallarnas lokalisering till AGA var ju given men att förlägga bussdepån till Stockbyområdet har varit den lösning som politiker funnit bäst – till nu. På ön finns som bekant inte många alternativa platser. Och vilken plats man än valt så hade det alltid inneburit någon nackdel.

Men det primära har väl varit att separera spårvägshallarna från bussdepån. Om bussdepån för Lidingöbussarna nu förläggs till Värtaområdet så verkar det vara en win-win situation för alla. Och detta har vi SLs dåliga ekonomi att tacka för!

Liselotte 2012-06-05 10:28

Vad Lidingöcentern inte tycks ha fattat är att det varken är deras eller de kringboendes kampanjer som resulterat i att Lidingö slipper bussdepån i Stockby! Det är ett beslut som SL tagit sedan man hittat en bättre lösning för SL. Notera att Lidingö stad inte på något sätt kämpat för att få förlägga bussdepån på Lidingö. Depån har varit en del i en helhetslösning för kollektivtrafiken på ön.
@ Bo. Varför skulle Paul Lindquist avgå på grund av detta? Han är förmodligen lika nöjd som du och jag över att vi slipper ha depån på Lidingö och ändå på sikt få en bra kollektivtrafik på ön med sammankopplingen av Spårväg city.

Bo 2012-06-05 09:50

Nu tror jag Paul kommer avgå.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google