Väder Lidingö

Lidingö tisdag 24 november 2020 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Jennie Lindahl 9 okt 08:17 om Finns det endast 57 hjärtstartare på Lidingö?

C: Unga ska kunna hitta sitt första boende på Lidingö

tisdag 1 september 2015 15:37

Idag, den första september, tillträder Patrik Buddgård som ny gruppledare för Centerpartiet Lidingö, efter Kent Ivarsson. Buddgårds första utspel handlar om behovet av bostäder för unga på Lidingö.

Källor: "Hur mår Lidingö? Samhällsanalys 2005” Lidingö Stad. Statistiska centralbyrån 2014: Boende, byggande och bebyggelse.Källor: "Hur mår Lidingö? Samhällsanalys 2005” Lidingö Stad. Statistiska centralbyrån 2014: Boende, byggande och bebyggelse.

- Unga ska kunna hitta sitt första boende på Lidingö. Då måste det finnas en mångfald av boendeformer där ökad andel hyresrätter är centralt kombinerat med exempelvis student- eller KomBo-boenden (KomBo = kompis- och kollektivboende, ett nytt koncept för kollektivboende). Just nu minskar hyresrätterna på ön och den minskningen anser vi att Lidingö måste möta med större andel hyresrätter. Inte minst för att skapa boende för våra unga, säger Patrik Buddgård.

- Kommunens politiska majoritet visar sin bristande ambitionsnivå genom att föreslå en andel på enbart 15 procent hyresrätter inom Centrum/Torsvik. Lidingöcentern vill se en högre andel hyresrätter i nybyggnationen på hela Lidingö och bostäder som passar unga, i utvecklingen av stadsdelarna.

- Hyresrätter är en viktig del för en fungerande bostadsmarknad och har minskat kraftigt på Lidingö sedan 2005. Då var 43 procent av bostäderna på Lidingö hyresrätter medan det idag är nere på 26 procent. En sådan minskning måste kommunen möta i planeringen av nya bostäder.

- Hyresrätterna fyller viktiga funktioner för en fungerande bostadsmarknad. Förutom att unga lidingöbor ska kunna bo kvar på ön även utan en hög och fast inkomst, handlar det om att minska segregationen i Stockholmsområdet och att kommunen ska klara sina bostadssociala åtagande för exempelvis nyanlända och människor med sociala och medicinska behov, säger Patrik Buddgård.

Dela C: Unga ska kunna hitta sitt första boende på Lidingö

Kommentarer

Nils Sandberg 2015-09-03 08:28

Mer hyresrätter till unga på Lidingö, gynnar inte unga på Lidingö då lägenheterna fördelas av Stockholm Stads Bostadskö.

Patrik Buddgård (C) 2015-09-02 14:52

Ni har rätt i kommentarerna om en icke-fungerande hyresmarknad och det är frågor som Centerpartiet på riksplanet idag presenterar förslag om inför Centerpartiets stämma i september, där man vill införa en mer marknadsbaserad hyressättning, samtidigt som vi vill öppna upp för andra upplåtelseformer som kooperativa hyresrätter och ägarlägenheter.

Det finns inom detta paket även åtgärder som gör det lättare för unga att kunna köpa en bostadsrätt genom att sänka kravet på kontantinsatser för unga, förutsatt att amorteringsgraden ökar i motsvarande takt samt genom att föreslå ett införande av ett särskilt riktat bosparande för unga. (se mer: https://www.centerpartiet.se/2015/09/02/gor-det-lattare-for-unga-att-aga-sin-bostad/)

Men som lokalpolitiker måste jag se hur vi i dagsläget kan skapa en bostadsmarknad på Lidingö som ger möjlighet för boende under olika skeden av livet. Genom varierade boendeformer skapas social hållbarhet där vi får liv och rörelse i stadsdelarna hela dygnet och därmed en ökad trygghet och trevligare stadsdelar.

I Centrum/Torsvik föreslår vi exempelvis att man inte flyttar Lejonvägen vilket minskar kostnaderna i investeringar i ny infrastruktur - denna besparing skulle kunna bekosta en höjning av andelen hyresrätter. Framförallt ser vi stora möjligheter i stadsdelarna för utveckling av bostäder som passar unga.

Marianne Alin: Jag har inte påstått att detta förslag löser hela stadens bostadssociala behov men tillgänglighet till hyresrätter är en viktig del. Vi i Centerpartiet har lyft de bostadssociala behoven som en central del i utredningen av Lidingöhem för att där få en bred syn på hur dessa behov i framtiden kan tillgodoses. Detta är en stor och viktig fråga som kräver ordentligt med underlag.

Marianne Alin 2015-09-02 11:14

Ulfs resonemang om bostadspolitiken håller ihop logiskt. Målet och ambitionen med kommunens bostadssociala ansvar måste vara att skapa möjlighet för ekonomisk svaga hushåll/individer att kunna bo kvar/hitta en bostad. Ulf pekar på att det mest effektiva i sådan politik är att utforma smarta och riktade bostadstillägg, inte genom att bygga bostäder av låg kvalitet, vars livscykelkostnad är högre än mer genomtänkta miljömässiga bostäder med högre kvalitet. Det viktigaste i resonemanget är att det vore misshushållning med våra gemensamma skattemedel att låta Lidingö Stad upplåta mark för byggande av hyresrätter i stället för bostadsrätter i de mest attraktiva lägena så länge vi lever under hyresregleringen, en socialistisk rest av efterkrigstidens planekonomiska tänkande.

Jag kan inte se att Buddgård har ett svar på frågan om hur C, som är Sveriges mest liberala parti och antisocialistiskt, med sina förslag ger svar på frågan om hur C ska lösa kommunens bostadssociala ansvar. Svaret tomträtt blir lite som ett "god dag yxskaft"-svar i detta sammanhang, förslaget är lika oprecist som att skjuta mygg med en fälthaubits (något förenklat en kanon, för er som inte har upplevt epoken då Sverige hade ett försvar).

Vad jag förstår så föreslår majoriteten en något lägre andel hyresrätter i mycket attraktiva lägen i Lidingös mest centrala delar, men är i övrigt mycket positiva till hyreslägenheter i övriga stadsdelar på ön. Och skälet är bland annat att inte kunna blir beskylld för slösa bort våra gemensamma skattemedel genom att överlåta mycket värdefull mark. Om Buddgård framhärdar i sin ståndpunkt att bygga billiga bostäder utan att tänka på de ekonomiska konsekvenserna vore det ett enormt slöseri med skattemedel. Är det läge att redan nu tipsa slöseriombudsmannen om C:s förslag?

Anders Wennberg 2015-09-02 10:45

Håller med Ulf Geijer

Skall vi få fram billiga bostäder utan att ta från skattebetalarkollektivet på Lidingö, så måste hyresmarknaden avregleras, bli lättare att hyra ut i andra hand och hyra ut källarrum i villor osv. Vi måste också få ner byggkostnaderna genom bättre konkurrens i den industrin. Dessa frågor flyger tyvärr långt över huvuded på oss Lidingöbor utan är något som rikspolitiker och konkurrensverk får ta tag i.

Mao vill man att 30% av nybyggda bostäder skall vara billiga ungdomsbostäder på Lidingö, så måste Lidingö's skattebetalare avstå en peng till förmån för de som flyttar in i de billiga lägenheterna.

Ulf har också rätt att bostadskön inte är öronmärkt för Lidingöungdomar utan alla kan ställa sig i den.

Dock har jag en känsla av att Lidingö kan bli lite bättre i upphandlingarna, utifrån ser det ut som om vissa stora byggbolag, främst JM men även Skanska och NCC, får en på tok för hög andel av projekten. Därmed borde smartare upphandlingar ge viss besparing för skattebetalarna och/eller de kommande hyresgästerna.

Patrik Buddgård (C) 2015-09-02 08:45

Inte fladdrigt alls, Lidingöcentern har drivit att omkring 30 procent av nybyggnationen på Lidingö ska vara hyresrätter. Senast i vårt ställningstagande om start-PM Centrum/Torsvik markerade vi vår vilja att öka andelen hyresrätter.

Billiga hyresrätter skulle exempelvis kunna byggas genom att använda tomträtter som verktyg i utveckling av stadsdelarna. Då kan staden styra boendeform och samtidigt utveckla stadsdelen och stärka underlaget för närservice.

Det finns en utredning som nu tittar på Lidingöhem. Det är dock tydligt att Lidingö är attraktivt för bygge av hyresrätter och i exempelvis utveckling av Rudboda var det tolv aktörer som ville bygga hyresrätterna som är på gång där.

Ulf Geijer 2015-09-02 08:18

Billiga bostäder till ungdomar låter ju toppen, vem vill inte ha det? Att erbjuda billiga bostäder åt alla som vill ha, är naturligtvis ett enkelt sätt att göra sig populär, särskilt om man inte behöver ta ansvar för de ekonomiska konsekvenserna av sina förslag. Att anvisa mark för uppförande av hyresrätter, vare sig det är till en privat hyresvärd eller till ett kommunalt bostadsbolag, innebär dock att staden omfördelar pengar från den gemensamma kassan till det relativa fåtal personer, som får bo i de nybyggda, hyresreglerade och, i jämförelse med bostadsrätter, billigare lägenheterna.

Eftersom hyresregleringen sätter ett tak för hur hög hyran får vara, blir värdet på varje kvadratmeter hyreslägenhet betydligt lägre än på de kvadratmetrar som kan upplåtas med bostadsrätt. Då själva byggkostnaden är ungefär lika stor, vare sig man bygger hyresrätter eller bostadsrätter, blir det priset på byggrätten som reglerar skillnaden i värde på det färdigbyggda huset. Bostadskön ger heller inga, eller mycket begränsade, möjligheter att rikta fördelningen av hyresrätter till bara resurssvaga hushåll. Lidingö Stad förlorar alltså betydande belopp på att upplåta mark för byggande av hyresrätter i stället för bostadsrätter.

Ytterst blir det därför en fråga om varför man ska ta pengar ur stadens gemensamma kassa, vilka skulle kunna användas för angelägna gemensamma ändamål, i syfte att ge en relativt liten grupp personer tillfälle att bo i hyresreglerade och därmed billiga lägenheter.

Den ambitionen kan man förstås ha om man vill, men det är knappast förenligt med en liberal politisk hållning. Det är inte ens förenligt med en eventuell önskan om att ta från de rika och ge till de fattiga. Snarare handlar det om att ta från alla (både fattiga och rika) och ge till ett fåtal (som vi inte ens vet om de är rika eller fattiga).

Först om och när hyresregleringen har avskaffats kan det uppstå en situation där det ur stadens perspektiv blir ekonomiskt neutralt att sälja mark för uppförande av hyresrätter eller bostadsrätter. Vill man sedan hjälpa resurssvaga hushåll med för höga boendekostnader, en sympatisk tanke i sig, kan man förstås göra det. Man får i så fall betydligt högre precision genom att använda olika former av riktade bostadstillägg till de som verkligen behöver stöd.

Ulf Geijer

Anders Wennberg 2015-09-01 19:43

Hur vill C öka antalet billiga hyresrätter på Lidingö? Och hur rimmar det med C:s byggpolitik i övrigt? Hur kommer Lidingöhem in i bilden?

Håller C på att byta position i bostadsfrågan med en ny ledare? Det känns lite fladdrigt.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google