Väder Lidingö

Lidingö torsdag 24 juni 2021 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

(C) vill ha bättre skydd för våldsutsatta

onsdag 30 maj 2018 15:22

KVINNOJOUREN KERSTIN. Centerpartiet vill stärka arbetet mot våld i nära relationer. I en motion lämnad till fullmäktige har partiet ställt en rad frågor till omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP). Bakgrunden till interpellationen är den undersökning om våld i nära relationer som gjordes 2016 på Lidingö. Den visade att 31 procent av kvinnorna upplevt någon typ av våld under sin livstid. 18 procent har upplevt fysiskt eller sexuellt våld. Nu vill partiet veta om staden har planer på att inrätta ett skyddat boende på Lidingö och hur staden kan öka sin stöttning av Kvinnojouren Kerstin. Under mandatperioden har stödet till kvinnojouren minskat.

I svaret från Birgitta Sköld (LP) kan man läsa att staden inte planerar att inrätta något sådant boende. En risk- och säkerhetsbedömning säger att de våldsutsatta och förövarna kommer för nära varandra på Lidingö. Dessutom väntas nya direktiv från regeringen som kommer att ge ett stärkt barnperspektiv på barn i skyddade boenden. Staden har i väntan på nya direktiv etablerat ett samarbete med nordostkommunerna för att få till säkra placeringar.

Något riktigt svar på hur ett ökat stöd för kvinnojouren kan ske, ges inte i interpellationssvaret.
- 2016 kom nya riktlinjer för frivilligt socialt arbete. För varje bidragskrona som staden ger ska verksamheten skapa egen finansiering, säger Johanna Westien, ordförande i Kvinnorouren Kerstin. För oss innebar det att anslaget minskade med 25 procent. För 2018 har vi fått 90.000 kronor.

När det gäller skyddat boende menar Johanna Westien att det är en viktig fråga som jouren arbetar med.
- Det är viktigt med gedigna säkerhetsbedömningar så att de kvinnor och barn som flyr mäns våld inte utsätts för ytterligare fara, säger hon. På Lidingö arbetar vi för att bedriva skyddat boende i någon form.

Kvinnojouren Kerstin hade under 2017 kontakt med 26 kvinnor vid 110 kontakttillfällen. I snitt arbetade jourens volontärer 150 timmar per månad. Störst bidragsgivare är staden och socialstyrelsen.

- Vi får också ovärderliga donationer från företag, andra föreningar och privatpersoner, säger Johanna Westien.

Text: Susann Thorngren

Dela (C) vill ha bättre skydd för våldsutsatta

Kommentarer

Birgitta Sköld 2018-05-31 15:28

Uppmärksammad satsning för att minska våld i nära relationer!

Omsorg och socialnämnden har under mandattiden satsat på ett antal åtgärder för att öka kunskapen om det våld som förekommer i många nära relationer. Det sker genom ett strategiskt och övergripande arbete i Lidingö stad.
Vi har bla anställt en samordnare i våld i nära relationer som arbetar heltid mot våld i nära relationer.

Omsorg och socialnämnden är mån om att förvaltningen samarbetar med olika organisationer för att säkerställa att arbetet i våld i nära relationer berör både den våldsutsatta som våldsförövaren. Kvinnojouren Kerstin är en av våra viktiga samarbetspartner som vi har avtal med. De organisationer som staden arbetar med stöttar vi också när det gäller exp.att söka bidrag från sin verksamhet utanför staden. De budgeterade medlen måste fördelas mellan de olika organisationerna.
Jag väljer att lägga ut hela interpellationssvaret och frågan kommer att debatteras i Koimmunfullmäktige.
Birgitta Sköld,LP
Ordförande i Omsorg och socialnämnden.

Svar på interpellation I:10/2018 av Patrik Buddgård (C) om stärkt
arbete mot våld i nära relationer
Bakgrund
Centerpartiet lyfter våld i nära relationer för att medvetenheten om problemet måste öka
och stadens arbete för att stötta utsatta kvinnor måste vara prioriterat. Centerpartiet vill
stärka stadens arbete mot våld i nära relationer.
1. Har staden planer på att inrätta ett skyddat boende på Lidingö?
2. Hur följer staden upp de skyddade boenden man köper av externa aktörer i andra
kommuner?
3. Hur ser staden till barnperspektivet när man använder sig av externa skyddade
boenden, t ex gällande sysselsättning för medföljande barn?
4. Hur kan staden öka sin stöttning av Kvinnojouren Kerstin?
5. Hur arbetar staden för att öka medvetenheten hos medborgarna om våld i nära
relationer?
Interpellationssvar
1. Staden planerar inte att inrätta ett skyddat boende på Lidingö. Dels utifrån en riskoch
säkerhetsbedömning att de våldsutsatta och förövaren kommer för nära varandra
och att säkerheten inte kan garanteras. Dels för att nya direktiv väntas från regeringen
gällande ett stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende. Utredaren (SOU 2017:112)
föreslår bland annat att skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen och att
socialnämnden noga ska följa vården av de barn och unga som vistas där och säkerställa
barnets rätt till skolgång och hälso- och sjukvård. Det ska finnas kvalitetskrav för
skyddade boenden med krav på verksamheten som kompetens och bemanning samt att
boendena ska vara tillståndspliktiga. Staden avvaktar beslut i frågan. Kommunen har
upprättat ett samarbete med nordostkommunerna för att öka samverkan kring säkra
placeringar men även för att se över hur vi ska säkerställa att upphandlade boenden
uppfyller föreslagna krav i SOU 2017:112.
2. Staden har boenden upphandlade i ramavtal och som följs upp avtalsmässigt. Dessa
skyddade boenden följs även upp genom att placerande handläggare besöker boendena,
kommunicerar med de placerade löpande under placeringstiden samt att boendet
utvärderas då placeringen avslutas. I dagsläget arbetas nya rutiner fram där tydligare
2 (3)
krav, avtal samt uppföljningar kommer att ske och löpande dokumenteras. Syftet är att
säkerställa att staden följer de direktiv som väntas komma från regeringen i höst enligt
ovan.
3. Barn placeras på de boenden som kan säkerställa att de får en trygg och säker miljö
samt att barnen får det stöd de behöver. Handläggarna försöker alltid se till att barnen
får förskole- och skolverksamhet under placeringstiden utifrån en risk- och
säkerhetsbedömning. I utslussplaneringen ska barnen återvända till sin gamla
verksamhet eller få plats i en ny. Kommunen har det yttersta ansvaret att säkerställa att
barnens bästa tas tillvara i hela processen. Här ska samverkan ske mellan
verksamheterna internt så att ansvar tas utifrån barnperspektivet. För att säkerställa detta
ska en rutin för samverkan tas fram inom OSF utifrån SOSFS 2014:4 och stadens
Riktlinjer våld i nära relation.
4. Samordnaren våld i nära relation (VINR) har ett nära samarbete med Kvinnojouren
Kerstin i syfte att stötta och tydliggöra deras verksamhet inom stadens alla
verksamheter men även gentemot våra externa samverkansparter som t.ex. polis,
brottsofferjour, Kriminalvården och hälso- och sjukvård. Målet är att utveckla
samverkan mellan dessa aktörer och Kvinnojouren Kerstin så att användningen av
jouren och dess kompetens ökar internt som externt. Jouren är en viktig
samarbetspartner och kompletterar stadens egen verksamhet gällande VINR då de har
verksamhet förlagd till både kvällar och helger. Men även i de situationer där stadens
invånare inte vill ha kontakt med socialtjänsten men önskar och behöver stöd och hjälp.
Ett utvecklat samarbete skapar fler möjligheter att hjälpa stadens invånare men bidrar
även till att nå dem som inte kommer till socialtjänstens kännedom.
5. Staden tillsatte hösten 2017 en samordnare våld i nära relation (VINR) för att
strategiskt och övergripande arbeta med VINR inom Lidingö stad. Samordnaren har
initialt fokuserat på att skapa en intern plattform gällande VINR. Detta innebär att
Riktlinjer våld i nära relation samt rutiner för arbetet tas fram samt att
kompetenshöjande utbildningssatsningar startat och planeras som återkommande inslag
i stadens arbete mot VINR. Det interna arbetet med att få VINR att bli en fråga som
hanteras i det ordinarie arbetet utgör grunden för att kunna bemöta lidingöbornas behov
av stöd och hjälp i kommande informationsarbete. Staden går från att VINR hanteras
och bemöts av ett fåtal kompetenta handläggare till att varje verksamhet kommer att ha
personal utbildade i VINR våren 2019. Dessa personer kommer i framtiden utgöra
stadens resurspersoner och kan fråga om och bemöta VINR inom sitt specifika
verksamhetsområde och snabbt hänvisa ärenden till stadens relationsvåldshandläggare
som säkerställer att våldet utreds och rätt insatser sätts in. I höst ska informationsarbete
genomföras både internt till stadens alla medarbetare som externt till våra
samverkansparter (se punkt 4) och invånare. Målet är att öka kunskapen och genom
detta både förebygga och minska VINR inom staden. Arbetet utgår från den
kartläggning staden genomförde 2015 och som i slutrapporten av Erik Sundström 2016
utgjorde grunden för beslutet att staden strategiskt och samordnat ska arbeta med våld i
nära relation. I samband med Erik Sundströms arbete bjöds personal inom staden in på
allmän föreläsning om av våld i nära relation av Josefine Grände.
3 (3)
Birgitta Sköld,LP
Omsorgs- och socialnämndens ordförande

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google