Väder Lidingö

Lidingö måndag 3 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Centerpartiets budget: Rusta upp Lidingövallen, sommarjobb för ungdomar

tisdag 6 november 2012 16:57

Rusta upp Lidingövallen, gör en större satsning på Lidingöloppets sista mil. Inför ett nytt bidrag till anhörigvårdare, satsa på sommarjobb och entreprenörskap för ungdomar och utreda frågan om barngruppernas storlek i förskolan. Det är några av Centerpartiets budgetförslag för 2013, som igår presenterades vid vid kommunstyrelsens möte. Se pressmeddelandet här nedan.


Pressmeddelande från Centerpartiet med budgetförslag för år 2013 och plan för 2014 – 2015:

Centerpartiet föreslår i sitt budgetförslag att upprusta Lidingövallen, större satsning på Lidingöloppets sista mil. Ett nytt bidrag till anhörigvårdare införs, liksom en satsning på sommarjobb och entreprenörskap för ungdomar samt utreda frågan om barngruppernas storlek i förskolan.

Staden ska ta fram en generalplan för skolornas fastighetsbehov för både grundskolan och gymnasieskolorna. Staden ska också ta fram en förstudie om ett framtida Bad- och Hälsocentrum.

Centerpartiet har tidigare motsatt sig dåligt underbyggda investeringar i stadens verksamhet som biltunnel, renovering av stadshuset och investeringar i bussdepån i Stockby. Majoriteten har därefter backat från förslagen. Vi föreslår därför att framtida investeringar i staden utvärderas utifrån genomarbetade beslutsunderlag.

Centerpartiet ställer sig bakom en oförändrad kommunalskatt för 2013 som föreslås uppgå till 18,62 kronor.

Centerpartiet föreslår ett nytt bidrag till anhörigvårdare och satsning på sommarjobb och sommarentreprenörskap för ungdomar. Finansieringen av dessa insatser sker via effektivitetsbesparingar med 2 % på Stadsledningskontoret.

Vidare föreslås en upprustning och sammanhållen strategi för Lidingövallen och en större satsning än majoritetens, på belysningen på Lidingöloppets sista mil 2013.

Vi vill utreda frågan om barngruppernas storlek i förskolan i syfte att öka vuxentätheten per barn. Likaså föreslår vi en omstrukturerad skolpeng för den kommunala verksamheten.

Centerpartiet vill att staden ska ta fram en generalplan för skolornas fastighetsbehov för både grundskolan och gymnasieskolorna. Planen syftar till, att en tydligare uppdelning mellan fastighetsägare/utvecklare och skolorna som brukare görs, genom att ett mera genomarbetat och rättvist hyressättningssystem genomförs, med stor flexibilitet för användning av lokalerna.

Centerpartiet anser att stor försiktighet skall råda, när det gäller investeringar i rådande ekonomiska läge med eurokrisen hängande över oss, och vad det kan innebära i lägre tillväxt de närmaste åren och därmed sannolikheten för lägre skatteintäkter för staden. Denna försiktighet har vi redan gett uttryck för i Centerpartiets ställningstagande, dels mot byggandet av en tunneln i Skärsätra, dels mot en totalrenovering av stadshuset samt mot bussdepån i Stockby.

Stadens belastning på resultatet skulle ha varit ca 40 mkr högre, med ytterligare 500 mkr i upptagna lån, om dessa investeringar genomförts. Mot denna bakgrund anser Centerpartiet att varje investering nogsamt skall utvärderas utifrån ett genomarbetat beslutsunderlag.

Lidingö stad står de kommande tre åren inför stora investeringar framför allt i verksamhetslokaler för skolor och förskolor men även i äldre- och handikappomsorgen, idrottsanläggningar, gator, trafik och natur – totalt enligt majoritetens budgetförslag på 1116 mkr. Blickar vi ytterligare 5 år framåt kommer kravet på ny järnvägsbro att innebära en investering i nivån 500 mkr. Utöver detta kommer gestaltningen av Centrum/Torsvik att ta form med ett idag uppskattat investeringsbehov på 1800-2300 mkr, som förhoppningsvis skall finansieras via försäljning av byggrätter. Detta kommer dock att ske i ett senare skede efter det att infrastrukturinvesteringar är genomförda.

Dela Centerpartiets budget: Rusta upp Lidingövallen, sommarjobb för ungdomar

Kommentarer

Robert 2012-11-08 20:52

Tor, tack för svar men tycker uppriktigt att det faktiskt hade varit betydligt intressantare att få se ett svar på Paul Lindquist senaste inlägg istället för på mitt. Skiljer bara 8 minuter mellan era två senaste inlägg så det är fullt möjligt att du missade hans inlägg och att ett bemötande på det förhoppningsvis kommer vad det lider…?

Tor von Sydow 2012-11-08 16:38

Robert, bra att vi är överens om att Stadshusombyggnaden för 200 milj. kunde vänta. Att huset måste underhållas är vi också överens om.

Beträffande den hastigt planerade bussterminalflytten till Stockby, så fanns det ej med i avtalet med SL. Bussarna skulle vara kvar i AGA/Dahlénum enligt avtalet från hösten 2009.

Flera företag tvingades flytta med kort varsel,vilket innebar stora kostnader för företagen. Dessutom försvann många arbetsplaser från Lidingö ,vilket är negativt för Lidingöborna, då vi ska vara en näringslivspositiv kommun.

Tor von Sydow, Centerpartiet lidingö

Paul Lindquist 2012-11-08 16:30

Tor von Sydow!

Det är tråkigt att du inte vill beskriva verkligheten korrekt när du ska argumentera för din sak.

I det första avtalet med SL utgick både vi och dem ifrån att såväl buss- som tågdepå skulle rymmas i Dalénum, men som du vet likaväl som jag fick det inte plats. Det fanns då två alternativ, att flytta bussdepån eller lägga ner satsningen på lidingöbanan.

Eftersom vi ville ha kvar lidingöbanan förhandlades ett tilläggsavtal fram med SL där det bestämdes att bussdepån skulle flytta till Stockby. Det var inget som hände “helt plötsligt” utan mellan 20-30 olika alternativ utreddes och redovisades öppet för de politiska partier innan beslutet togs.

Centerpartiet valde att rösta nej till det nya avtalet, men det gör det inte mindre legitimt, utan en stor majoritet i fullmäktige har ställt sig bakom avtalet. Däremot innebär det att Centerpartiet å ena sidan har röstat för att lidingöbanan ska vara kvar, men sedan agerat för att lidingöbanan i praktiken skulle läggas ner.

Sen påstår du att vi hanterar stadens ekonomi ovarsamt? På vilket sätt då? Investeringen på 17 mkr genererar hyror som täcker såväl drifts- som kapitaltjänstkostnader. Vi har dessutom frigort en fastighet som, nu när SL istället valt att flytta bussdepån till Frihamnen, kan användas för det lokala näringslivets behov eller eventuellt till ny återvinningsstation (om den för ändamålet detaljplanelagda tomten trots allt inte skulle fungera).

För övrigt kan du läsa i såväl Lidingö stads bokslut som vilken nationell jämförelse som helst att Lidingö har en av landets starkaste kommunala ekonomier med hög soliditet, låg låneskuld och bra överskott.

Och avslutningsvis, som jag svarat dig tidigare här på Lidingösidan så har vi inte backat på renoveringen av stadshuset. Den behöver göras om man som fastighetsägare vill ta ansvar för det långsiktiga underhållet. Däremot har vi skjutit på det i några år för att först ta ställning till om vi istället ska bygga ett nytt stadshus som en del i utvecklingen av Centrum-Torsvik. Det känner du också till, men ändå försöker du om och om igen påskina något annat.

Däremot är det rätt att vi efter valet backade på vägtunneln. Det är ingen hemlighet. Men du glömmer att berätta att vägtunneln från början var Centerpartiets förslag och att ni själva också backat i frågan.

Robert 2012-11-07 20:27

Vad gäller bussdepån önskar jag att kommunen kunde göra många, många, fler affärer där investeringar på 17 mkr ger en inkomst på 35 mkr. De 17 mkr som kommunen skulle dragit på sig avsåg ju dessutom investeringar för att omlokalisera företagen som skulle tvingats lämna Stockby. Så inte fanns där anledning att tycka speciellt synd om dem.

“Sedan ändrar man sig plötsligt…” Syftningen där är förrädisk. “Man” i detta fallet är som påpekats inte kommunen utan SL. Inte kan väl det skrivas kommunen på näsan att SL vill dra sig ur avtalet? Borde kommunen ha tvingat SL att fullfölja avtalet och förlägga bussdepån i Stockby istället för i Frihamnen, eller vad?

Vad gäller investeringarna i stadshuset är det väl ändå för väl att kommunen hejdar sig med tanke på Centrum/Torsviks-projektet eller ska man tuta och köra på enligt tidigare planering och riskera att slänga många miljoner i sjön?

Tor von Sydow 2012-11-07 18:38

Bussdepåflytten till Stockby, som stoppades en minut i tolv, är ett exempel till på att Paul Lindquist & Co ( M+Fp+KD ) inte hanterar stadens ekonomi varsamt.

Först skriver Paul Lindquist på ett avtal hösten 2009 där det tydligt framgår att bussarna ska vara kvar i AGA/Dahlénum. Sedan ändrar man sig helt plötsligt och ska omedelbart flytta bussarna till Stockby. Vilket ej framgick i avtalet!

Man drar igång ett kostsamt projekt där man tar beslut om 17milj. i investeringar och som inneburit att många företagare och föreningar tvingades flytta med mycket kort varsel. Flera av företagarna har drabbats av stora kostnader och många arbetstillfällen har förlorats till andra kommuner i Stockholms Län.

Detta är ett av flera beslut där majoriteten tvingats backa ifrån ogenomtänkta projekt, som tex 200milj. för renovering av Stadshuset ( fanns med i budgeten för 2012 ) och bergtunnelprojektet i Skärsätra för 490 milj. eller mer?

Tor von Sydow ( Centerpartiet Lidingö )

Paul Lindquist 2012-11-06 23:25

Helt korrekt, Tore. SL skulle finansiera bussdepån. Dessutom skulle Lidingö stad få 35 mkr i intäkter för marken. Detta var för övrigt en förutsättning för att avtalet med SL (som även Centern stod bakom) skulle kunna genomföras.

Det var heller inte vi som backade utan SL som valde att flytta depån till Frihamnen.

Inte heller har vi backat på renoveringen av stadshuset utan skjutit den några år på framtiden i avvaktan på att ta beslut om renovering eller att ev. bygga ett nytt (som en del i utvecklingen av Lidingö Centrum).

Byggnader måste underhållas, så även stadshus. Det gäller bl a stammar, fönster, ventilation, el m m som är utjänta efter 40 år. Att inte göra det vore ansvarslöst.

Sen är det intressant att Centern hela tiden har ett behov att påstå att majoriteten har backat, när så inte är fallet. Detta är ju inte första gången.

I övrigt kan jag berätta att Vallen har rustats upp med såväl konstgräsplan, nya löparbanor och tennisbanor. Fotbollen håller på och förbereda byggnation av sitt nya kansli och staden arbetar med en detaljplan för att utöka idrottsplatsens område. Här slår man verkligen in öppna dörrar.

Likaså finns 1,5 mkr avsatt i budget för elljusspår på Lidingöloppets sista mil och jag har en bra dialog med Lidingöloppets ledning om hur vi gemensamt går vidare med detta.

Tore Kullgren 2012-11-06 17:42

Det var ju inte Lidingö kommun, utan SL, som skulle bekosta bussdepån i Stockby.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google