Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

Mountainbiketävlingar även 2020, 2021 och 2022

onsdag 17 oktober 2018 00:01

DET BLEV OMRÖSTNING. Vid miljö- och stadsbyggnadsnämndens senaste möte blev det diskussion om Lidingöloppets begäran att få arrangera mountainbiketävlingar första helgen i maj även kommande år. För år 2019 är beslutet klart sedan tidigare, men nu gällde det åren 2020 till 2022. Förvaltningen ansåg att det varit bättre om tävlingen ägde rum någon annan tid på året, med tanke på att delar av tävlingen körs genom naturreservaten, men man tyckte att det ändå var rimligt att bevilja dispens från reservatsföreskrifterna. Nämndens ledamöter delade sig i två grupper och först efter omröstning, i vilken både ordföranden Fredrik Vinstock (M) och vice ordföranden Göran Grahn (LP) blivit nedröstade, så blev politikernas beslut samma som tjänstemännens förslag.

MTB-loppet går bl.a. på Lidingöloppsspåret. ArkivbildMTB-loppet går bl.a. på Lidingöloppsspåret. Arkivbild

Nämndens omröstning genomfördes med upprop. Suzanne Fredborg (M), Susann Thorngren (M), Lilian Becker (C), Suzanne Liljegren (L) och Christer Björklund (M) röstade ja. Fredrik Vinstock (M), Göran Grahn (LP), Birger Eneroth (S) och Erik Wallin (MP) röstade nej.

Den beviljade dispensen innefattar 14 punkter, bl.a. att deltagarantalet inte får vara högre än 3 000 i 63-kilometersloppet och 1 700 i de två 23-kilometersloppen, att arrangören måste acceptera ändringar i bansträckningen för att skydda djurlivet, att skyltar inte får spikas upp utan måste bindas fast och att de måste vara nedtagna senast en vecka efter tävlingen, att det ska vara städat från skräp senast två dagar efter tävlingen, att motorcykel endast får köras på tävlingsbanan själva tävlingsdagen, att om deltagarantalet ökar till mer än 2 500 i huvudloppet ska effekterna på djurlivet utvärderas av Lidingöloppet, att om skador och slitage uppstår på naturen i reservatet ska återställandet betalas av arrangören, att tävlingarna ska utföras på ett sådant sätt att skador och störningar på djur- och växtlivet minimeras.

Mot beslutet att ge "Dispens från föreskrifter i Långängen-Elfviks naturreservat för att anordna mountainbiketävling 2020-2022" lämnade ledamoten Birger Eneroth (S) en reservation, som även fick stöd av ersättaren Malin Olsson (S).

Reservationen:
Det finns ett syfte med Långängen-Elfviks naturreservat att bevara naturen och samtidigt göra den tillgänglig för allmänheten, som vill njuta av dess lugn och ro utan att skada den. Det innebär att människor i alla åldrar ska kunna promenera i lugn takt på stigar och ta del av dofter, se växter och djur och njuta av det lugn, naturen erbjuder i en stressfylld värld.

En moutainbiketävling med flera tusen deltagare varav de flesta kommer hit endast för att tävla/träna i mycket hög fart riskerar att åstadkomma stor skada på naturen.

Motivet sägs vara en "trevligare upplevelse för deltagarna". Vi betvivlar starkt att deltagare i ett moutainbikelopp har någon som helst möjlighet att tillgodogöra sig den njutning exempelvis strandpromenaden längs Kottlasjön ger, när de anstränger sig till det yttersta för att susa fram så fort som möjligt. Tjänsteskrivelsen är på många punkter motsägelsefull. Först beskriver den att tävlingen kan orsaka skada på växt- och djurlivet. Sen säger den att dispens bör beviljas ändå. Det förvånar mig mycket att man föreslår dispens, trots att "kontoret anser att det varit bättre om tävlingen förlagts till en annan tid på året."

I reservatsföreskriftena sägs att "dispens kan beviljas för enskilda arrangemang om det finns särskilda skäl. En dispens får inte innebära att syftet med reservatet åsidosätts". Mountainbikeloppet kan, som det sägs i kontorets skrivelse, orsaka stort slitage på stigar och natur, störa djurlivet och begränsa vanliga medborgares möjligheter att utnyttja reservatet. Det står i förvaltningens skrivelse "Det finns risk att mountainbiketävlingen motverkar andra syften med reservatet, särskilt om deltagarantalet ökas." Trots det föreslås att dispens beviljas för en ökning från dryga 2000 till 3000 deltagare.

Speciellt vid den tidpunkt på året, det här är fråga om, är djurlivet extra känsligt. Enligt naturvårdsverkets allmänna råd "bör arrangemang som innebär en lång, tidsmässigt sammanhängande verksamhet i ett och samma område undvikas under period 2 (den sökta perioden) och dessutom bör marker med ett blandat inslag av ängs- hag-, och skogsmarker samt våtmarker undvikas (alla dessa beskrivningar stämmer in på det sökta området). Det erkänns även i ansökan att tidsperioden inte är den lämpligaste. Det finns inte heller någon garanti för att väderförhållandena kommer att vara lika torra som tidigare år. Störningar kommer även att uppstå både före loppet vid röjning och efter vid återställning då motordrivna fordon kommer att brukas.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret skriver att de som vill genomföra stora arrangemang i naturreservatet under en känslig tid på året på ett övertygande sätt måste kunna visa att arrangemanget inte skadar reservatets värden. Samtidigt konstateras det i skrivelsen att det är svårt att studera effekterna på djurlivet, vilket medför att undersökningar blir kostsamma och resultaten blir osäkra. När det gäller fågelinventeringen är den inte tillräckligt omfattande för att kunna påvisa annat än förändringar för de allra vanligaste arterna och det skulle krävas drastiska förändringar för att de ska vara statistiskt säkerställda. Dock har man funnit fåglar vars häckning avbrutits och för de vanligaste arterna har en kraftig minskning redovisats.

Påverkan på däggdjur har inte studerats alls då kostnaderna skulle bli orimligt stora i förhållande till de intäkter mountainbiketävlingen kan ge. Betyder det att ingen hänsyn ska tas till däggdjuren bara för att arrangemanget inte ger stora intäkter? Ett mycket anmärkningsvärt uttalande! Miljö och stadsbyggnadskontorets tolkning av Naturvårdsverkets allmänna råd är att tävlingar bör undvikas vid denna tidpunkt och i denna typ av landskap. Trots det föreslås att dispens beviljas.

Påståenden om att störningar för djurlivet inte kunnat bevisas saknar helt betydelse, då de heller inte kunnat motbevisas och man samtidigt säger att en utvärdering som skulle kunna vara vetenskapligt trovärdig skulle bli för dyr. De inventeringar av fåglar som gjordes 2014 omfattar inte den nya sträckningen längs Kottlasjöns södra strand. Ingen utvärdering alls har gjorts av den nya sträckningen, som vi upplever som speciellt känslig, inte bara för fåglar, utan även däggdjur och många andra arter. Vi förstår inte, varför inte den utvärdering av den nya sträckningen, som utlovats genomförs innan ny dispens föreslås. Om dispens beviljas, så borde åtminstone en återgång till den gamla sträckningen eller annan sträckning utanför nyckelbiotoperna ske.
Risken är också stor att antalet moutainbikecyklister, som kommer att vilja träna på banan även utanför den tid dispens beviljats, kommer att öka. Möjligheterna att förhindra detta är små. Det händer redan ofta, att man plötsligt tvingas hoppa in i skogen, när en moutainbikecyklist kommer susande utan att använda ringklocka.

Vi är positiva till idrott och motion, men inte inom naturreservat. Motivet för en mountain-biketävlig är tävlandets spänning, fartens tjusning och möjligen motion. Men det kan lika gärna, om inte bättre, uppnås utanför naturreservatet.

Enbart en önskan om att upprätthålla god kamratskap med Lidingöloppsarrangörerna och önskemål om att förbättra föreningens ekonomi är inte motiv nog att bevilja dispens från naturreservatet.

Sammantaget anser vi att dispens från föreskrifterna för naturreservatet inte ska beviljas för att en tävlingsidrott, som endast vänder sig till en ganska smal grupp av tävlingscyklister, ska få inkräkta på naturvärden, som vi beslutat att skydda från just den formen av inverkan genom att bilda naturreservat.

Det ökande antalet dispenser i våra naturreservat gör oss oroade. Även om den omedelbart synliga påverkan efter återställning är liten så är det självklart att tusentals mountainbikecyklister plus alla åskådare och funktionärer med och utan motorfordon utgör en betydande nötning och störning för naturen. Ju fler år detta upprepas ju värre blir det. Det vore mycket tråkigt om det skulle bli ett årligen återkommande arrangemang vid sämsta möjliga tidpunkt på året. Då är det inte längre fråga om ett undantagsfall som det finns särskilda skäl för, utan ett klart brott mot reservatsföreskrifterna.

Både ornitologiska föreningen och Naturskyddsföreningen vidhåller att tidpunkten är olämpligt vald. Naturskyddsföreningen pekar dessutom på de störningar för promenerande som ökat mountainbikcyklande i reservatet medfört.

Birger Eneroth (S) Malin Olsson (S)

Dela Mountainbiketävlingar även 2020, 2021 och 2022

Kommentarer

Anders Bergstedt 2018-10-18 15:21

Hälften mot hälften=politik !

Rikard Andrén 2018-10-17 13:03

Jasägarna borde skämmas. Helt bedrövligt! Lämna politiken! För att inte tala om tjänstemännen som har lagt förslaget.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google