Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

Erika Ullberg (S): Realistiskt dra T-banan till Lidingö centrum

lördag 28 april 2012 00:03

Erika Ullberg (S) talade i veckan om trafikfrågor på Lidingö.

Erika Ullberg (S) talade i veckan om trafikfrågor på Lidingö.

I veckan kom Erika Ullberg (S), trafiklandstingsråd i opposition, till Lidingö och talade på ett öppet möte anordnat av Socialdemokraterna på ön. Det blev mycket tal om tunnelbana och Spårväg City.

– Det har inte byggts en ny tunnelbanestation i Stockholm på 18 år, sa Erika Ullberg. I den nya Hagastaden, vid Karolinska, kommer det att finnas omkring 36 000 arbetsplatser och 5 000 bostäder. Moderaterna vill inte dra tunnelbanan dit, de vill ha spårväg istället. Kommer spårvägen att klara av resandebehovet?

– Alla är helt överens om att rusta upp Lidingöbanan, som Moderaterna sedan vill koppla samman med spårvägen som går utanför NK. Den fråga som är aktuell är var spårvagnarna “ska bo under natten”. Moderaterna är beredda att ta vilka kostnader som helst för att få en plats att bygga stallarna på och man har hittat ett område på Lidingö för detta. Men frågan är alltså vad denna utbyggnad kostar.

– Många påpekar att det blir bekvämt att åka spårvagn hela sträckan från Stockholms centrum till Gåshaga, men vilken tid tar inte det! Självklart kommer de flesta att välja tunnelbanan. En annan fråga är antalet sittplatser på spårvagnarna. De kommer inte att bli så många som man tror.

– Frågan är om det går att förlänga tunnelbanan till Lidingö centrum. Ja, det är realistiskt att dra tunnelbanan till centrum, men SL har hamnat i ett fruktansvärt dåligt ekonomiskt läge efter Moderaternas felsatsningar. De har ingen kostnadskontroll.

– Vi vill att man väntar med investeringarna för sammanbindningen. De pengarna kan frigöras på andra investeringar. Vår uppfattning är att Lidingö behöver ha mer kollektivtrafik i framtiden för att klara miljösatsningarna, sa Erika Ullberg.

Under den efterföljande frågestunden påpekade en av åhörarna att man i landstingshuset säger att när ersättningstrafiken till Lidingöbanan kommer, i juni 2013, får den inte bli för bra får då vill resenärerna inte ha banan tillbaka.

Dela Erika Ullberg (S): Realistiskt dra T-banan till Lidingö centrum

Kommentarer

Henry Duhs 2013-02-14 11:38

De har varit intressant följa hur Erika Ullberg resonerar.

Det är också intressant att notera finns personer som inte vill skylta med namn och som till varje pris som helst vill behålla en för oss lidingöbor mycket dyr Lidingöbana. Varför?

Flashback.org är annars ett forum för anonyma synpunkter och perfekt för de som vill sprida viljeyttringar som man in vill sammankoppla med sitt eget namn.

Lidingö en del av en växande storstadsregion där vi måste ta vårt ansvar. Ska nästa steg vara införa visum vid färd över bron till Lidingö?

Om Lidingös näringsliv och arbetspendling ska underlättas är tunnelbana ett alternativ som behöver beaktas och utredas på ett sakligt sätt utan partssamband eller särintressen ska kunna styra denna process. Må vara att beslut är fattade. Än så länge är bygget tack och lov inte igång ännu, varför tid bör finnas att ompröva felaktiga beslut.

Sedan beslutet fattades vet vi att Lidingö ska bygga en ny bro. Varför då inte bygga en tunnelbanebro och lägga ner Lidingöbanan. Jag ser bara vinster.

Ska nu fantasibelopp ska plöjas ner i Spårväg city och upprustningen av Lidingöbanan är aktuell måste en kalkyl som visar detta är den bästa lösningen presenteras.

I SL:s egen utredning från 2007 visas att bussar är billigare och bättre än Lidingöbanan. I samma utredning som jag har, i tryckt form, har tunnelbanelinjen dragit rakt öster ut och sedan söderut och angör Daleum norr ifrån. Vid första anblicken kanske det inte är är så konstigt med det.

Resultatet blir dock att alla de resenärer som bor och arbetar i Baggeby, Bodal och Larsberg inte då ingår trafikunderlaget. Håll med om att detta onekligen väcker en och annan tanke.

Efter att ha hört runt bland vänner och personer jag har mött på senaste tiden är det inte så många som ser nyttan av Lidingöbanan upprustas när för i stort sett samma belopp tunnelbanan kan dras till Lidingö i framtiden om bara viljan fanns.

Gör om, gör rätt.

Erika Ullberg (s) 2012-06-04 14:07

Hej alla läsare! Först ett stort tack till partivännerna som anordnade mötet i Lidingö stadshus och till alla som kom. Det går ju aldrig att återge en hel diskussion med några få citat, men notera gärna att jag inte utlovar någon tunnelbana till Lidingö. Jag konstaterar att det skulle kunna varit fullt realistiskt, men att nuvarande ledning valt ett spårvagnsalternativ.

Vi socialdemokrater säger nej till den dyra och forcerade utbyggnaden av spårvagn i innerstaden som också fått skarp revisionskritik. Vi ser att landstinget inte har råd “att bara flytta över” resenärer från buss till spårväg. Spårvägen i innerstaden ger ju inga resenärsökningar i närtid eftersom det dröjer innan det bor tillräckligt många i Norra Djurgårdsstaden så en spårvagn vore motiverad. Därmed säger vi också nej till en dyr konvertering av Lidingöbanan och sammankoppling med spårväg city. Lidingöbanan fyller sin funktion som lokalbana och behöver inte bli spårväg med färre sittplatser.

Jag noterar att inte heller Paul Lindquist (M) i sak egentligen verkar negativ till en tunnelbana. En spårvagn har ju endast en fjärdedel av tunnelbanans kapacitet, samtidigt som driftskostnaderna är högre och hastigheten lägre för en spårväg. Jag tror att många resenärer kommer att åka Lidingöbanan till Ropsten och sedan fortsätta byta till tunnelbana för färd till Östermalmstorg eller T-centralen. En längre resväg till jobbet (vilket spårvägen skulle ge) är det få som vill ha.
Lindquist skriver att “alla ska inte till centralen” och det är helt korrekt, men vilka andra målpunkter har resenärerna från Lidingö och hur många är dessa dagliga resenärer? Jag förstår att det finns önskemål om ny spårbunden trafik, men som vi vet är behoven stora över hela vårt län. Jag tror inte Lidingöborna – eller andra länsbor – har lust att få höjd landstingsskatt eller höjt pris på SL-kortet till följd av de dyra felbeslut som moderaterna i landstinget tar.

SL:s styrelse är redan prickad av revisorerna för bristande kontroll och styrning. I september 2011 höjdes månadskortet med 100 kr. Trots det har SL ett prognosticerat underskott 2014 på en miljard(!) Vi måste hushålla med resurserna och se till så investeringarna löser arbetspendlarnas behov och ger möjlighet för fler att åka kollektivt och inte tvingas välja bilen.

En ansvarsfull majoritet ser till så att våra skattemedel och biljettintäkter investeras där behoven är störst och där de ger mest resandeökningar. Dessvärre innebär det att spårväg city borde ha skjutits på framtiden. Lidingöbanan måste däremot rustas upp tidigare. Innan ombyggnationer och upprustning startas borde dock kommunen och SL vara överens om hur sträckningen ska vara, om den ska gå via centrum eller inte, eller hur?

Att moderaterna i Lidingö redan gjort ett spårvägsavtal med moderaterna i landstinget gör inte avtalet mer “rätt”. Jag tycker man ska redovisa samhällsekonomisk nytta, såväl investeringskostnad, som driftskostnad och olika scenarier för intäktsökningar med olika trafikalternativ. Prestigeprojekt och partiuppgörelser måste stå tillbaka när Stockholm bygger ut kollektivtrafiken för att klara arbetspendling, tillväxt och miljömål.

Jag har inga problem med att säga samma sak i opposition som när socialdemokraterna fått förtroende att bilda majoritet. Frågan är om Paul Lindquist (M) är ledare nog att berätta för Lidingöborna om det höga priset för att konvertera Lidingöbanan till spårväg?
Vi behöver också moderata politiker som orkar se hela regionen och bortom valdagen 2014. Lindquist påstår att jag brister i logik. Jag menar att Moderaterna brister i ansvarstagande.

MvH Erika
erika.ullberg@politik.sll.se

Göran Tegnér, V ordf i Tekniska Nämnden (FP) 2012-05-10 00:04

Replik till Gunnar Lindgren om tunnelbana till Dalénum.

Du skriver om ”Tegnérs kalkyl” Men det är inte min kalkyl utan SL:s utredning från år 2007. Utredningen heter: ”Långsiktig kollektivtrafikplan för Lidingö”. SL Plan-rapport 2007:2..
Jag har själv inte lyckats hitta den på nätet, och inte heller på Lidingös hemsida, vilket är märkligt, men jag har den digitalt. Du kan kontakta mig, så skickar jag över den till dig.

Beträffande din idé om tunnelbana till AGA, så finns den idén utredd av SL i samma utredning. Och förutsättningen var – precis som du förutsatt – att Lidingöbanan då skulle läggas ned och ersättas av tunnelbana och bussar. Investeringskostnaden angavs då till 2,595 miljarder kronor. Den årliga samhällsnyttan uppgår till 8 Mkr, och den årliga kostnaden till 252 Mkr. Detta betyder att för varje spenderad krona, så blir återbäringen 3,2 öre. Ingen vidare bra affär detta heller…

För några år sedan kostade en tunnelbaneförlängning från Kungsträdgården till Nacka Centrum, en sträcka på 6 km ca 6 miljarder kronor, d.v.s. ca 1 miljard kronor per km. Nu talar man om ca 15-16 miljarder kronor, d.v.s. närmare 2 miljarder kronor per km. Även tunnelbana till Karolinska är kostnadsberäknad till drygt 2 miljarder kronor per km. Sträckan Ropsten – Dalénum är ca 5 km lång, vilket nu skulle tyda på en investeringskostnad av ca 10 miljarder kronor.

Så här skrev SL om idén, som vid en första anblick kunde förefalla vara lockande:
”Alternativen med tunnelbana (D1 och D2) innebär både att ett stort antal resenärer får förbättrad restidsstandard och att relativt många får försämringar. Vidare innebär alternativen att resenärerna får nyttovinster, oavsett om tunnelbanan slutar i centrum eller i Dalénum. Däremot överstiger kostnaderna för båda alternativen nyttorna av dem, vilket gör att de trots allt inte är samhällsekonomiskt lönsamma.”

Då finns det både bättre och billigare lösningar, typ spårtaxi, men det är en annan historia …

Gunnar Lindgren 2012-05-08 18:34

@Karin 11:49

Rätta mig om jag har fel! Vad jag har förstått så har Tegnér räknat på en lösning där tunnelbanan går till Lidingö Centrum samt där Lidingöbanan och hela Lidingös busslinjenät är i stort sett kvar.

Mitt förslag innebär tunnelbana till AGA via Lidingö centrum, och där Lidingöbanan är borta. Busslinjenätet är totalt sett reducerat.

AGA/Dalénum blir också en naturlig kommunikationspunkt för byte mellan båttrafik och tunnelbana.

Stora delar av sydöstra delen av ön ligger långt från spårvagnshållplats. Med busslinje i område blir det närmare för jobbresenärer till en busshållplats än till nuvarande spårvagnshållplatser. De behöver inte ta bilen.

Med tanke på sinande exploaterbara oljetillgångar (”peak oil”) och global befolkningsökning, kommer vi få oljebrist inom en snar framtid, vilket ger att bilåkandet på Lidingö blir mindre försvarbart. Folk måste i högre utsträckning använda cykeln. T.ex. kan Lidingöbor på sydöstra delen av ön som komplement till bussen med fördel cykla till AGA för att där byta till tunnelbana. Därmed får de hälsostärkande vardagsmotion på köpet.

Som jag ser det, blir samhällsnyttan och resvinsterna (Lidingö-Sergels torg) för de flesta Lidingöbor högre med mitt förslag, än det förslag, där tunnelbanan endast drogs ut till Lidingö Centrum.

Det skulle dock vara intressant att få se Tegnérs kalkyl som dömer ut tunnelbanan. Jag har sökt på nätet men inte lyckats finna den.

Karin 2012-05-08 11:49

Vilket “förslag” Göran Lindgren presenterar här i debatten om kommunikationerna på Lidingö och in till stan. Vi som brukar åka med lidingöbanan ska ha den kvar och tackar bestämt nej till “ett par nya busslinjer öster om AGA” i stället för lidingöbanan! Läs gärna om exempelvis det sakliga debattinlägget skrivet av Göran Tegnér, V ord i Tekn. Nämnden (FP) 2 maj 2012, 23:43. Där redogör han för varför tunnelbana till Lidingö nu är helt orealistiskt. På södra ön där vi har förmånen att ha banan kvar är vi rädda om den (på norra ön lades banan ju ned och det finns de som än idag saknar banan) och vi ser fram mot att få färdas med den upprustade lidingöbanan .

Gunnar Lindgren 2012-05-08 00:14

Med tanke på sinande fossila energitillgångar, krav på minskade koldioxidutsläpp i transportsektorn samt ökande befolkningstätheten i sydvästra Lidingö föreslår jag ett förslag på snabbare och attraktivare kollektivtrafik för resa mellan Lidingö och Stockholms centrum. (En ny stadsdel – Dalénum – byggs där ca 2000 personer ska bo.)

Ersätt Lidingöbanan, dels med tunnelbana från Ropsten till AGA (tunnelbanestation i Lidingö centrum, troligen också i höjd med Bodal samt med ändstation i Dalénum/AGA), dels med två nya busslinjesträckningar mellan AGA och Gåshaga dragna så att boende i sydöstra Lidingö har nära till en busshållsplats. De två sträckningarna bör dras i en nordlig och sydlig del, för att bli attraktiva kollektivresealternativ för så många människor som möjligt i det geografiskt vidsträckta bostadsområdet i sydöstra Lidingö.

Behåll Södra Kungsvägens nuvarande sträckning även mellan Skärsätra och Högberga, där hastigheten bör begränsas till 30 km/h och övervakas av fartkameror. Låga hastigheter ger låga bullernivåer samt säkrare boendemiljö. Bygg även gång- och cykeltunnel så att barn och skolbarn kan korsa vägen säkert.

Därmed försvinner bilköerna i Skärsätra och Högberga genom att spårvägsbommarna tas bort.

Lidingö centrum, inte Ropsten, bör bli knutpunkten för Lidingös kollektivtrafik. Därmed kommer också huvuddelen av busstrafiken som går på Lidingöbron, mellan Lidingö centrum och Ropsten, att bli onödig. I stället för att Lidingöbor på norra delen av ön tar bussen till Ropsten, för vidare transport i Stockholm, räcker det för dem att åka till Lidingö centrum, vilket indirekt ger centrumbutikerna ett större kundunderlag.

Förmodligen blir, trots de två nya busslinjerna på den sydöstra delen, den totala busstrafiken på ön mindre med detta förslag. Tunnelbanan gör ju att många av nuvarande busslinjer blir onödiga.

En tunnelbaneresa mellan AGA och T-centralen tar med detta förslag ca 15 minuter jämfört med dagens kollektivtrafiksalternativ på ca 25 minuter i bästa fall.

Förslaget är tänkt att vara långsiktigt, samhällsekonomiskt försvarbart.

Lidingöbo i tredje generationen 2012-05-03 11:43

Tore du får gärna utveckla vad du menar med min “bekymrande fördomsfulla människosyn”. Är det för att jag värnar om den gemytliga småskaligheten, lugnet och den trygga miljön som karaktäriserar ön? Tunnelbanan står i bjärt kontrast till allt detta.

Jag håller i övrigt inte med dig om att områdena kring Mörby Centrum och Danderyds Sjukhus blivit mysigare tack vare tunnelbanan och därtill hörande infrastrukturer.

Göran Tegnér, V ord i Tekn. Nämnden (FP) 2012-05-02 23:43

Tunnelbana till Lidingö helt orealistisk

Nacka har för närvarande över 90 000 invånare. Tunnelbana till Nacka fanns redan med i 1965 års tunnelbaneplan, men är ännu inte byggd. Täby-Arninge är utpekad som en av de sju regionala kärnorna i RUFS:en. Täby har 63 000 invånare. Tidigare Banverket (nuvarande Trafikverket) genomförde för några år sedan en gedigen utredning om tunnelbana till Täby. Varken den Röda eller den Gröna Linjen visade sig vara samhällsekonomiskt lönsam att dra ut till Täby.

Vid en jämförelse mellan Nacka och Täby, ligger Lidingö befolkningsmässigt i en helt annan och lägre division.

SL utredde redan år 2007 alternativet med att dra tunnelbanan till Lidingö Centrum i rapporten ”Långsiktig kollektivtrafikplan för Lidingö”. Investeringskostnaden angavs till 1 565 Mkr. SL:s ekonomi har väl inte precis överskott på kapital. Den årliga samhällsnyttan i form av restidsvinster, miljö- och trafiksäkerhetsvinster m.m. uppgick till 3 Mkr, medan den årliga kostnaden uppgick till 133 Mkr för tunnelbaneprojektet. Det årliga samhällsekonomiska underskott blev således -130 Mkr. Detta betyder att för varje krona som spenderas på tunnelbanan till Lidingö Centrum skulle samhället, dvs i detta fall Lidingö få tillbaka vinster i form av 2,25 öre. En sämre affär får man nog leta efter.

Tillkommer besväret eller omöjligheten att finna ytor för bussterminal och infartsparkering vid Lidingö.

Erika Ullberg gjorde sig också lustig över ihopkopplingen av Lidingöbanan med Spårväg City med hänvisning till att det tar så lång tid att färdas till Segels Torg med spårväg.

Idag tar en resa Gåshaga Brygga – Sergels Torg med Lidingöbanan och tunnelbanan ca 30 minuter, exklusive 4 minuters bytestid i Ropsten, d.v.s. totalt 34 minuter.

Med Lidingöbanan ihopkopplad med Spårväg City beräknas restiden bli 36 minuter, d.v.s. endast 2 minuter längre.

Men, den av trafikanterna upplevda restiden blir 7 minuter kortare med spårvägsalternativet, eftersom varje extra byte dels upplevs som 5 minuters extra restid, dels värderas bytestiden dubbelt så hög per tidsenhet. Detta gör att även de som ska till Sergels Torg kommer att fördela sig på både tunnelbanan och på Spårväg City.

De flesta resenärerna undviker helst byten när detta är möjligt. Men de som till varje pris önskar minimera den totala kalendertiden väljer så klart tunnelbanealternativet. Dessutom öppnas ju helt andra resmål utmed Östra Östermalm för spårvägsresenärerna.

En stor vinst med spårvägssatsningen blir att valfriheten för resenärerna ökar. Med Lidingöbanan ihopkopplad med spårväg City kommer det således att finnas fyra olika trafikeringsalternativ att ta sig från Lidingö till Stockholms Innerstad: med buss, med spårväg + tunnelbana, med spårväg hela vägen och med Sjövägen (båt). Och detta är ett sant liberalt värde, som det kan vara svårt för socialdemokraten Erika Ullberg att inse och uppskatta.

Bosse 2012-05-01 20:29

S är emot all eldriven kollektivtrafik på gatorna både i innerstaden och förorter.
Under deras maktinnehav tillkom inte ett enda el-drivet kollektivtrafikfordon på gatorna i Stockholm – däremot massor av dieselbussar och andra förbränningsmotorbussar.
S modell är att får ner så många kollektivtrafikanter under jord – precis som på 1960-talet. De är helt oförstående till att spårväg (och även elbussar) är miljövänligare och utsläppsfria i närmiljön.
De inser inte heller att spårvägen kommer att bli det snabbaste och miljövänligaste sättet att ta sig från Frihamnen (kryssningsfartygen och Baltikumtrafiken samt planerade nya bostäder)

Tore Kullgren 2012-05-01 15:51

Det är lite bekymrande att ta del av den fördomsfulla människosyn som Carl och “Lidingöbo i tredje generationen” uttrycker.
Även jag är öbo i tredje generationen, och har 765-nummer, men skäms ofta över andra öbors inskränkthet. Även om man är angelägen om att bo i ett reservat för den övre medelklassen, så behöver man inte vara rädd för tunnelbanan. Varken Danderyd eller Östermalm har tagit någon skada av röda linjen, tvärtom har den blivit den viktigaste transportleden.

SL:s plan att bygga ut Lidingöbanan är välkomna, och borde ha genomförts för länge sedan. T-bana är också ett intressant projekt, men ska inte ställas som konkurrent till Lidingöbanan, utan som ett framtida komplement. Spårtrafik är en långsiktig investering, där avkastningen varar ett sekel framåt.

Paul Lindquist 2012-04-30 14:07

Tyvärr brister logiken i Erika Ullbergs resonemang på flera punkter:

1. Tunnelbana till Lidingö Centrum kan inte ersätta Lidingöbanans trafik mellan Gåshaga och Ropsten. Istället kommer i så fall ett stort antal bussar behöva trängas med bilarna mellan Skärsätra och Högberga.

2. Att tro att landstinget, oavsett majoritet, skulle satsa på både tunnelbana och Lidingöbana är en utopi. De pengarna finns helt enkelt inte.

3. S i landstinget var helt ointresserade av att bevara Lidingöbanan när de regerade (och något förslag om t-bana då hade de inte heller). Det var först när Alliansen tog över som ett avtal om Lidingöbanans räddning kunde åstadkommas. Här saknar S trovärdighet.

4. Nu säger Ullberg att hon står bakom Lidingöbanan, men inte Spårväg City mellan Ropsten och Sergels Torg. Det är ju faktiskt sammankopplingen som innebär det stora lyftet för Lidingös resenärer. Alla ska inte till t—centralen (och då kommer t-bana vara något snabbare) och då utgör spårvagnen ett bra komplement genom att knyta ihop Lidingö med Norra Djurgårdsstaden, östra Östermalm och City.

Att skjuta på sammankopplingen som Ullberg vill, vore ett förfärligt löftesbrott och inte osannolikt även ett avtalsbrott då Lidingö stad är i full färd med att leva upp till våra åtaganden för att göra detta möjligt.

5. Vidare bortser Ullberg från att Stockholms stad planerar för 10 000 bostäder (ett halvt Lidingö) och 30 000 arbetsplatser i Norra Djurgårdsstaden. Befintlig tunnelbanekapacitet kommer inte att räcka till och även om den kan utökas genom nya signalsystem och förarlösa tåg så behöver den kompletteras med annan spårbunden trafik. Därför behövs verkligen Spårväg City.

6. Hur lång tid kommer resan att ta, frågar Ullberg retoriskt? Svaret är att från Gåshaga till Sergels Torg beräknas den ta ca 36-38 minuter. Som jämförelse tar Lidingöbanan + T-bana 31-32 minuter inklusive byte. Visst det är något längre tid om man just ska till T-centralen, men om målpunkten är en annan längs spårvägen ser kalkylen helt annorlunda ut. Dessutom är den “upplevda” restiden längre för t-banan då resenärer inte uppskattar byten och därtill hörande väntetider.

7. Någon gång i framtiden kan det mycket väl bli aktuellt med tunnelbana till Lidingö Centrum också, men om vi ska vara realistiska så lär åtminstone Nacka, Karolinska och Täby ligga före i kön. Det kommer inte en S-ledd majoritet i landstinget heller att ändra på, såvida vi inte ökar vårt bostadsbyggande mångdubbelt på Lidingö. Eftersom Nackalinjen kan bli klar tidigast 2030 (i bästa fall) så inser var och en att en t-bana till Lidingö ligger flera decennier bort och vi behöver lösa vår kollektivtrafik NU.

Sammanfattningsvis saknar Erika Ullbergs förslag om tunnelbana till Lidingö i närtid verklighetsförankring.

Lidingöbo i tredje generationen 2012-04-29 19:01

Jag vet mycket väl vad Carl menar och det gör nog de flesta urinvånare. Det finns vissa särskiljande och kulturella drag här som gör att Lidingö inte är vilken dussinkommun som helst. Värnandet om dessa drag har gjort att kommunen behållit sin unika status och lockelse genom decenierna Avsaknaden av tunnelbanan är en sån sak. Att komma ut till Lidingö ska inte kännas som att hoppa av tunnelbanan i Högdalen eller Tallkrogen. Var tionde år ungefär ploppar liknande förslag upp från någon färsk politiker, och varje gång röstas det ner.

Om man sen bortser från de mjuka faktorerna, finns det någon enda rationell anledning till att dra tunnelbanan till Centrum? De flesta Lidingöbor bor de facto inte på några minuters gångavstånd dit, så det som händer är bara att infartsparkeringarna och bussterminalen får flyttas från Ropsten till Centrum. Var har tunnelbaneförespråkarna tänkt sig att dessa ska placeras? Dessutom förlorar man den naturliga knutpunkten med buss 73 och 76 samt kommande Spårväg City i Ropsten.

Tore Kullgren 2012-04-29 01:01

Det skulle vara mycket intressant att höra Carl förklara meningen “Ni alla vet vad jag menar….”

Jan Öhrman 2012-04-29 00:12

I det här fallet har oppositionen rätt.  Det är väldigt dumt och kostsamt att inte tänka på en tunnelbanelösning redan nu. Det är självklart trevligt att ha södra Lidingöbanan kvar, men hur många kommer att utnyttja den? Den är bara bra för de fåtal personer på södra Lidingö, som har tid att åka den nya turistleden till stan. 
De som har bråttom till arbetet kommer fortfarande att byta till tunnelbana i Ropsten.
På sikt kommer vi att behöva dra fram tunnelbanan till centrum och det kommer inte att bli billigare eller lättare att hitta mark för bussterminal och infartsparkering.
Låt inte spårvägen låsa oss från att få en vettig snabb förbindelse till stor Stockholm. Vi behöver en trafiklösning som är bra för hela Lidingö.

Patrik Buddgård 2012-04-28 22:39

Håller med Dan, förlängd tunnelbana skapar bara nya problem då det krävs en ny bussterminal och infartsparkering på Lidingö för att de flesta lidingöbor ändå måste byta till/från buss/bil i alla fall. En trafiklösning behövs också fortfarande för södra ön = tågbanan behövs i alla fall eller ska vi sätta in bussar på redan ansträngda Södra Kungsvägen?

Dan 2012-04-28 13:36

Jag håller med dig Carl. Bland annat kostnaden för att få tunnelbanan till Centrum, tunnelsprängning, ny bro etc., är mycket större än att renovera/upprusta Lidingöbanan. Eller har S tänkt att bygga tunnelbana ända till Gåshaga? Nej behåll vår spårvagn, som får högre kapacitet och blir bekvämare när de nya vagnarna kommer.

Carl 2012-04-28 09:25

Vi ska inte ha hit tunnelbanan. Så länge har vi klarat oss utan den, så nu behöver vi inte den heller! Lidingö ska inte bli någon förort som andra ställen! Ni alla vet vad jag menar….

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google