Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

Fler bostäder krävs för Lidingöbana till centrum

fredag 4 september 2015 00:15

Sedan flera år pågår diskussioner i Stockholmsregionen om utbyggnad av kollektivtrafiken. Diskussionerna leds av "Sverigeförhandlingen", som har regeringens uppdrag att förbereda nya höghastighetsjärnvägar i Sverige, men också att förhandla om ökat bostadsbyggande i landets tre storstadsregioner. Tjänstemän inom Lidingö stad har under sommaren tagit fram underlag för kommande diskussioner om att dra Lidingöbanan eller tunnelbanan till Lidingö centrum. Siktet är inställt på år 2035.

De olika spårinvesteringsalternativen med tunnelbana, Lidingöbana genom centrum eller som nu. Klicka på bilderna så blir de större. Illustration: Lidingö stadDe olika spårinvesteringsalternativen med tunnelbana, Lidingöbana genom centrum eller som nu. Klicka på bilderna så blir de större. Illustration: Lidingö stad

Sverigeförhandlingen och Trafikförvaltning i Stockholms läns landsting har kontaktat ett antal kommuner i Stockholmsregionen i slutet av juni för att diskutera utbyggd spårtrafik och ökat bostadsbyggande. Den 1 oktober är sista dag för kommunerna att lämna in sina kalkyler och för några veckor sedan träffade Sverigeförhandlingen representanter för tolv kommuner i länet. Lidingö var en av de tolv.

För Lidingös del handlar det om en dragning av Lidingöbanan via centrum eller en utbyggnad av tunnelbanan till centrum. Men det innebär också att flera bostäder, än de som finns med i den nu gällande översiktsplanen, måste byggas. Översiktsplanen sträcker sig till år 2030 och säger att 3 740 till 3 840 bostäder ska vara färdigbyggda år 2030. Enligt stadens information till Sverigeförhandligen kan spårinvesteringarna innebära att ytterligare 1 700 upp till 3 000 bostäder står klara år 2035. Detta gäller oavsett om det blir Lidingöbanan eller tunnelbanan som går till centrum. Tilläggsiffrorna har tagits fram av stadens tjänstemän med utgångspunkt från gällande översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram. Politikerna har sedan sett siffrorna innan de skickats in.

Lidingösidan: Är den bostadssiffra som nämns acceptabel för båda parter för att kunna gå vidare?
- Vi har inte fått någon respons från Sverigeförhandlingen ännu så det går inte att svara på det. Från vår sida är detta ett förslag som kommer att diskuteras vidare om vi över huvudtaget är intressanta för Sverigeförhandlingen och om vi från Lidingö är intresserade av att förhandla vidare. Det säger de tre kommunalråden Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), Birgitta Sköld (LP) och Carl-Johan Schiller (KD) i ett gemensamt svar.

Så här många bostäder planeras att byggas på Lidingö enligt det antagna bostadsförsörjningsprogrammet. Illustration: Lidingö stadSå här många bostäder planeras att byggas på Lidingö enligt det antagna bostadsförsörjningsprogrammet. Illustration: Lidingö stad Antal  nya bostäder om någon av de två diskuterade spårinvesteringarna görs. Illustration: Lidingö stadAntal nya bostäder om någon av de två diskuterade spårinvesteringarna görs. Illustration: Lidingö stad

Det är viktigt att betona att det nu handlar om diskussioner och att Lidingö stad endast tagit fram beräkningar som visar vilken nytta dessa nya spårdragningar kan ha för Lidingö. Men med tanke på att den nya bron, Lilla Lidingöbron, ska stå klar redan år 2020 och att man nu i oktober börjar upphandla en byggentreprenör, kan man fråga sig om hänsyn nu borde tas för en eventuellt kommande dragning av Lidingöbanan genom centrum år 2035. Från stadens sida förordar man en låg bro, men är den optimal för en spårvagn som ska upp till Torsviks torg? Flera moderater i andra kommuner ställer sig nu alltmer undrande till Lidingös högt uppdrivna takt vad gäller färdigställandet. Ursprungstanken var att Spårväg City skulle börja rulla på bron år 2020, men nu kommer det ta många år till innan dessa vagnar passerar bron till sina stallar i Aga.

Lidingösidan: Står de tre majoritetspartierna bakom de handlingar som skickats in till Sverigeförhandlingen?
- Ja det gör vi i dagsläget. För att överhuvudtaget få en chans att diskutera frågan konstruktivt inom majoriteten, med övriga politiska partier och inte minst Lidingöborna valde vi att skicka in handlingarna då vi annars inte hade fått vara med. Det vore orimligt att i dagsläget avstå från att ens vara med i diskussionerna, eftersom frågan sträcker sig så långt in i framtiden. Det är helt enkelt en alldeles för stor fråga för att vi kommunalråd mitt i sommaren skulle stänga den dörren utan någon som helst diskussion. Det är inte att vara en ansvarstagande politiker för Lidingöborna. Om vi ska gå vidare i diskussionerna är det viktigt med ett välförankrat mandat. Viktigt att veta är också att vi inte bundit oss i frågan på något sätt, säger de tre kommunalråden i sitt gemensamma svar.

Enligt Lidingö stad ger de tänkta spårinvesteringarna ett antal effekter. Förutom ökat bostadsbyggande och fler invånare som kan ge öns handlare ett större kundunderlag, så kommer fastighetspriser och markvärden att öka. Om det blir tunnelbana till ön så försvinner bussterminalen vid Ropsten. Där kan Stockholm istället bygga bostäder, kontor och butiker. Bilåkandet över bron kommer att minska, restiderna till centrum minskas och "Lidingö kan ta ansvar för infartsparkeringsfrågan", som det står i underlaget till Sverigeförhandlingen.

Lidingösidan: Vad händer nu?
Lidingös stadsdirektör Anna Hadenius, som tillsammans med mark- och exploateringschefen Bengt Rehn deltog i mötena med Sverigeförhandlingen och Trafikförvaltningen/SLL, säger:
- Inom ett par dagar förväntar vi oss ett svar från Sverigeförhandlingen/SLL om hur de avser gå vidare med de föreslagna spårdragningarna från kommunerna i länet. Alla förslag som fortfarande är aktuella ska i så fall beskrivas ytterligare från berörda kommuner.

- Vad gäller bostadstillskottet förväntar vi oss också besked inom kort. De redovisade bostadssiffrorna är inte bindande för någon kommun i detta läge. Sverigeförhandlingen avser skriva avtal med ett antal kommuner hösten 2017. Om vi fortfarande är kvar i processen då vet jag inte, säger Anna Hadenius.

Dela Fler bostäder krävs för Lidingöbana till centrum

Kommentarer

Anders Wennberg 2016-01-16 02:33

Anna Hadenius,

Hur mycket kan en opolitisk stadsdirektör egentligen lova?

På frågan:

1. Har vi uppfattat det rätt att det är ca 4 200 - 5 600 nya bostäder under perioden 2018-2035
som Lidingö stad kan åta sig att själv eller genom annan uppföra (färdigställda bostäder) vid
en investering i tunnelbana mellan Ropsten och Lidingö centrum?

Så svarar du:
Ja, det är rätt.

Länk till dokumentet:
http://media.forhandling.sverigeforhandlingen.se/2015/11/Lidingo-stad-Nyttoanalys-kompletteringar-151106.pdf

Göran Tegnér 2015-10-03 14:43

Daniel Källenfors skrev den 7 september här på Lidingösidan att: ”Skrivelsen som staden har lämnat är formellt en tjänsteskrivelse och inte ett politiskt ställningstagande”.

Nu har jag fått svar från Kommunstyrelsens sekreterare, som skriver så här:

”Underlag och beräkningar inskickade till Sverigeförhandlingen har tagits fram av tjänstemän på miljö- och stadsbyggnadskontoret. Allt material som lämnats in har gått via Anna Hadenius och Anna Rheyneuclaudes Kihlman”.

Det är nog ett rent misstag att handlingen saknar handläggarnamn och förvaltnings-tillhörighet. Men det i sig gör inte att skrivelsens avsändare ska ses som anonym. Det är staden som är avsändare.

Staden förbinder sig inte till något i och med inskickat material till Sverigeförhandlingen. Den 1 oktober sker slutleverans till Sverigeförhandlingen. Det material som tidigare skickats in har varit preliminärt material. Under senhösten får vi besked om Lidingö antas som en part i Sverigeförhandlingen.

Kommunstyrelsen kommer i november att fatta beslut om stadens medverkan”.

Ett rent misstag! jaha, suck!

Så nu överlåter jag åt läsarna att dra sina egna slutsatser om huruvida majoriteten/ moderaterna varit inblandade i skrivelsen eller inte.

Ett tack till Lidingö stad som nu har lagt upp all information från Lidingö till Sverigeförhandlingen på stadens hemsida (dock inte helt att hitta; många klick bort), så därför kommer här en länk: http://www.lidingo.se/toppmeny/trafikinfrastruktur/sverigeforhandlingen.4.2f4c019a1500eeafd093793.html ; se där under rubriken dokument och bilagor, där ligger 11 dokument.

Henry Duhs 2015-09-08 20:49

Det vore intressant att få veta hur många bostäder som behövs om Lidingöbanan dras om till till Lidingö centrum och där möter tunnelbanan.

Vinsterna är många såsom bättre kundunderlag för handel och mötesplatser i centrum, men framförallt kommer vi lidingöbor få att slippa omstigningen i Ropsten, något som nog ingen kommer sakna.

Men den stora vinsten är att endast en ny bro behöver byggas, inte två. Det blir då en tunnelbanebro i högläge med gång- och cykelbana undertill som även kan glasas in. I så fall kan en öppningsbar broklapp göras som en lyftklaff som över Södertälje kanal och tillåta större fartyg att passera än annars.

Vinsten av endast behöva bygga en ny bro borde göra att kalkylen kommer i en helt annan dager än dagens diskussioner om en spårvagnsbro och en tunnelbanebro.

Plan B är att istället låta Lidingöbanan stanna vid Torsviks station och därifrån bygga en tunnel med rullband, som i Hjorthagen, till Torsviks tunnelbanestations västra uppgång.

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2015-09-08 18:29

Flera skribenter efterlyser Lidingöpartiets kommentarer till den s.k. Sverigeförhandlingen. Så här ser vi på saken.

Lidingöpartiets bevekelsegrund för att inte vägra att tala med Sverigeförhandlarna redan när de kontaktade Lidingö stad i somras var helt enkelt att det hade varit orimligt att stänga dörren till statliga infrastrukturbidrag redan innan man ens hade träffat förhandlingsmännen. Som Carl-Johan Schiller också påpekat för vi samtal med Sverigeförhandlarna just nu, det är inga regelrätta förhandlingar än, och Lidingö stad har möjlighet att när som helst välja att stiga av diskussionerna, och även eventuella förhandlingar, om vi inte skulle känna oss nöjda.

Det är dock intressant att notera att det tycks råda en märklig tunnelbanehysteri i hela Stockholmsregionen just nu. Man får lätt känslan att vissa människor tror att tunnelbanebyggen är helt gratis! Så är naturligtvis inte fallet, även om vi skulle få statsbidrag. Ju dyrare projekt desto mer måste staden rimligen vara beredd att själv stoppa in i affären, både i form av ytterligare bostäder och i reda pengar, det måste vi räkna med även om Sverigeförhandlarna ännu inte preciserat sina krav.

Bra att veta i sammanhanget är att i den nu gällande tunnelbaneöverenskommelsen för Stockholms län från 2013, med ny tunnelbana till bl.a. Nacka, Solna och Järfälla, krävde staten omkring 8 000 nya lägenheter per ny station! Signalerna vi fått nu är att kraven inte är så stora denna gång, men obetydliga lär de inte bli, även om Lidingö skulle särbehandlas i förhållande till andra kommuner i länet. Kontentan av detta blir rimligen att ju billigare trafikförbättring desto måttligare blir statens krav på staden.

Lidingöpartiet har alltid framhållit att Lidingös skala passar bäst för lätt spårtrafik, typ Lidingöbanan, som ändå har stor kapacitet jämfört med bussar. Det är också därför som den förra politiska kommunledningen valt att träffa avtal med Landstinget om att det är Lidingöbanan man skall satsa på, vilket nu både Landsting och kommun gjort.

En omdragning av Lidingöbanan via Lidingö centrum, som öns Handelskammare och Företagare förordar i en annan artikel här på Lidingösidan, anser vi inom LP är en betydligt bättre lösning än en enda, möjligen två, tunnelbanestationer på ön. En satsning på omdragning av Lidingöbanan via Centrum skulle gynna öns inre liv och förbinda hela södra Lidingös befolkning med kommuncentrum och handeln i Lidingö centrum. Dessutom till en klart lägre kostnad än tunnelbana, vilket rimligen också leder till måttligare krav på nya bostäder. Det är mot den bakgrunden Lidingöpartiet har accepterat att vi ska föra diskussioner med den s.k. Sverigeförhandlingen. Sverigeförhandlingens mandat kräver nämligen inte att man ska bygga just tunnelbana, även lättare former av spårtrafik kan få statliga bidrag.

Vi menar att man i första hand ska bygga vidare på och utveckla det man redan har. Lidingöbanan har idag 12 stationer på ön, banan har fått nya spårvagnar och den är nyligen helt moderniserad för en period om minst 30-35 år till en kostnad av 1,8 miljarder. Som ansvarskännande politiker kan vi inte äventyra den stora investeringen, även om den gjorts av Landstinget och inte staden, men ändå med stadens goda minne genom det avtal staden ingått med Landstinget. Vi menar därför att det är Lidingöbanan som man i första hand bör utveckla för att ytterligare nyttiggöra den stora investering som samhället redan har gjort i banan.

Till dem som undrar om Lidingöpartiet övergivit sin tidigare restriktiva byggpolitik, så är svaret nej, det har vi inte. Vi i LP har alltid varit angelägna om att göra en noggrann analys innan vi fattar viktiga beslut för att veta om en fråga är förenlig med vår politik eller ej. Sverigeförhandlingen är en sådan fråga. Först när vi vet hur statens "erbjudande" och krav ser ut kan vi tacka ja eller nej. LP står fast vid att vi inte vill bygga mer på Lidingö än vad dagens planer säger. Undantaget är om man i måttlig skala kan bygga på redan "hårdgjorda" ytor, till exempel på ”trafikmark” som frigörs om Lidingöbanan dras om via Lidingö centrum.

Göran Tegnér 2015-09-08 10:59

Svar till Daniel Källenfors

Tack Daniel för att även du svarat.

Du hävdar att skrivelsen ”formellt är en tjänstemannaskrivelse och inte ett politiskt ställningstagande”.

Ja rent formellt är detta en märklig skrivelse. Den är faktiskt anonym, så när som på brevhuvudet: ”Lidingö stad”. Ingen tjänsteman (eller politiker) har undertecknat eller signerat skrivelsen. Jag lärde mig redan på 60-talet att offentliga myndigheter brukar datera samt signera och helst även kontrasignera skrivelser; men jag är väl lite gammaldags numera…

Men enligt vad jag erfarit så var Sverigeförhandlingarna avstämda med kommunalråden redan i maj månad; så ”några fingrar i syltburken” torde även moderaterna ha haft.

Och det hade funnits tid att kommunicera ut detta till medborgarna i god tid före semestrarna, om ni hade kommit på denna tanke.

Hursomhelst kan jag – helt lakoniskt – konstatera att när det gäller ”visionen om Lidingö” då har Lidingös största parti inte någon som helst vilja varken åt det ena eller det andra hållet beträffande Lidingös utveckling. Intressant!

Daniel Källenfors 2015-09-07 17:26

Göran Tegnér påstående att moderaterna har svängt är naturligtvis fel. Skrivelsen som staden har lämnat är formellt en tjänsteskrivelse och inte ett politiskt ställningstagande.

Möjligheten att få en tunnelbana till Lidingö måste avvägas mot de krav på nya bostäder som kommer förknippas med den. Man kan nog utgå från att det blir ett väsentligt tillskott av bostäder som behövs för att det skall vara värt för regionen att dra ut tunnelbana ut till Lidingö.

Moderaterna har inte tagit ställning i själva sakfrågan då allt för lite information finns för tillfället. Det är också viktigt att en sådan här strategisk viktig fråga diskuteras på djupet med Lidingöborna samt inom Lidingömoderaterna.

Den principiella frågan i mina ögon handlar om visionen om Lidingö. Vill vi att Lidingö förtätas och bli mer dynamiska eller vill vi behålla Lidingö som en lugn rofull förort till Stockholm.

Jon Jonson 2015-09-07 15:22

Detta stämmer inte med bilden av vad LP eller nya Moderat styrelsen står för. Varför är det så tyst från dessa, det är hög tid att de kliver ut ur garderoberna och förklarar sig!

Henry Duhs 2015-09-07 11:00

Idén att provbelasta gamla bron tycker som Jan-Erik är en strålande idé. Varför vänta?

Att idag att fortsätta att utreda arbetet bygga en ny bro bör upphöra. Det är en mycket stor investering att bygga en ny spårvagnsbro. En ny bro kommer dessutom endast att utnyttjas av de boende på södra Lidingö, och de av dem som reser kollektivt.

För gående och cyklister finns andra lösningar om gamla bron skulle visa sig vara utdömd.

Alla Lidingös skattebetalare kommer få vara med och betala bygget av en ny spårvagnsbro hela vägen till Ropsten.

Boende på norra Lidingö kommer inte att acceptera betala för en ny spårvagnsbro. Våra skattekronor kan användas på ett effektivare sätt.

Undersök först vad den befintliga vackra stålbron klarar av för laster och underhåll den tills vidare.

Sedan är det skrivet i stjärnorna om någon utbyggnad av Spårväg city någonsin kommer bli aktuell i och med att SL saknar resurser och dras med astronomiska underskott i sin budget.

I sak har jag personligen inget emot att Lidingöbanan i framtiden, nu när den tyvärr redan är upprustad, dras till Lidingö centrum och ansluter till tunnelbanan i ett lagom utbyggt Lidingö centrum.

Vidare finns många andra lämpliga platser för tillskapande av nya bostäder och verksamhetslokaler på Lidingö som har glömts bort i skuggan av debatten kring T/C-utbyggnaden. Utred detta bättre först innan några avgörande beslut fattas.

Jan-Erik Nowacki 2015-09-07 02:47

Med anledning av diskussionerna om T-Bana, omdragning av Lidingöbanan, Sverigeförhandlarna och fler lägenheter på ön vore det bra om beslutet om upphandling av Lilla Lidingöbron kunde få lite respittid. Rosten väntar dock inte. Det är omöjligt att bara beräkna hur mycket av Gamla Lidingöbrons bärande förmåga som finns kvar. Olika konsulter har bedömt läget olika.

Om man provbelastar Gamla bron så kan man dock bilda sig en uppfattning om brons styrka och kvarvarande livslängd. Man kan alltså belasta bron med t ex dubbla den maxlast som man förväntar sig om en fullastad spårvagn bara kör över eller t ex tvärbromsar. Detta är ingen ny idé utan utförs regelbundet både med broar och andra stålkonstruktioner t ex tryckkärl. Det har till och med utförts med Lidingöbron tidigare. Det är inte heller speciellt dyrt.

Håller bron, kan man köra vidare tills nästa provbelastning - och beslutet om en ny bro och dess utformning kan få lite respit. Om bron däremot skulle rasa eller skadas, kan man åtminstone vara glad att den gjorde det under kontrollerade förhållanden.

Trodde, tänkte och tyckte
Jan-Erik Nowacki

Göran Tegnér 2015-09-06 23:42

Bäste Carl Johan

Först ett varmt tack för Din välvilliga tolkning betr. min politiska erfarenhet.

Du vill att jag ska backa bandet. Det verkar snarare som om det är du och KD som backar från en synnerligen otydlig position. Mitt syfte har varit att försöka förtydliga spelet bakom kulisserna. Det står ju nämligen svart på vitt i ett Lidingö stads dokument skrivet för bara 11 dagar sedan följande:

”I nuläget bedömer vi att bostadstillskottet för de två olika spårinvesteringarna vi föreslagit ligger inom samma intervall:
• SpårvägCity/Lidingöbanan via Lidingö centrum: 4200-5600 lägenheter
• Tunnelbana Ropsten-Lidingö centrum: 4200-5600 lägenheter”

Jag har tolkat ”vi” som stadens politiska ledning, inkl. KD. Vem skulle annars vara ”vi”?

Med mitt inlägg har jag har uppnått mitt syfte: att få någon från majoriteten att bekänna färg. Intressant att du, Carl-Johan, nu backar från stadens eget uttalande. Du skriver: ”Sverigeförhandlingen har bett Lidingö om info och vi har velat veta mer om deras projekt”.

Men riktigt så troskyldigt är det väl ändå inte!? Staden har ju utfäst sig för en mycket högre nivå på bostadsbyggandet än någonsin tidigare. Någon rimlig sanktion från stadsledningen om upp till 5.600 nya lägenheter måste ni väl ändå ha gjort, om än bara som ett räkneexempel eller som ett förhandlingsutspel. Är det något att skämmas för? Du kan väl stå för det som är skrivet på pränt, eller hur?

Och jag kan visst förstå att det syntes lite märkligt med en 180 graders sväng mitt under sommaren. Det var bl.a. därför jag skrev mitt inlägg.

Ett litet tips i all välmening: Det hade varit smartare från stadsledningen att gå ut och förklara statusen på detta förhandlingsunderlag från början. Och det är ju ännu inte helt försent!

Jag anser inte att jag har polariserat debatten! Men jag förbehåller mig rätten att relatera fakta och lufta egna funderingar. Hoppas att du inte uppfattar detta som ”trist”, utan som ”friskt”.

Carl-Johan Schiller 2015-09-06 20:47

Nu är det dags för Göran T att backa bandet. Som vi från majoriteten varit tydliga med är vi på en väldigt tidig nivå. Och inga förhandlingar, med eller utan Lidingö börjar fören tidigast våren 2016.

Göran, du har så mycket erfarenhet av politik att du är väl medveten om att tre partier inte gör 180-svängningar om någon fråga mitt under semestern. Sverigeförhandlingen har bett Lidingö om info och vi har velat veta mer om deras projekt. Där står vi i nuläget. trist att du argumenterar på ett sätt som polariserar debatten.

Carl-Johan Schiller, Kd

Katarina Palmstierna, Ordförande Företagarna Lidingö 2015-09-06 15:49

Lidingös näringsliv välkomnar varmt den vändning som håller på att ske runt brofrågan och tåg/tunnelbana till Lidingö Centrum.
Lidingös näringsliv har tidigare signalerat att vi vill ha ett omtag i brofrågan, tåg/ tunnelbana till Lidingö Centrum samt möjliggöra för ökad sjötrafik.

Vi får inte bara kortare restider till Stockholm utan vi blir också mer attraktiva som arbetsgivare på Lidingö. Fler får också enklare tillgång till Centrum vilket ger ett levande och konkurrenskraftigt centrum.
Det kan också innebära att det blir mer attraktivt för företag att etablera sig på Lidingö.
Trängselskatten för hämtning och lämning vid Ropsten är inte minst dyrbar för våra kursgårdar då hämtning och lämning ofta sker på tider där inte bussar går.

Om vi dessutom bygger fler bostäder, då speciellt hyresrätter kan vi också erbjuda boende för de som vill arbeta på Lidingö.

Varför vi med kraft driver bro- och tåg-/tunnelbanefrågan beror på nya förutsättningar i Ropsten som kom fram före sommaren då det visade sig att Lidingö, med största sannolikhet inte kan ha Ropsten som kommunikationsnod.

Detta ställer frågan i en helt ny dager samtidigt som det är många parter som är inblandade både på ön och på fastlandet och det kommer att krävas många turer innan beslut kan tas. Men det är bättre att ta "omtaget" nu än att fastna i lösningar som ger inlåsningseffekter, som vi sedan får leva länge med.

Anders Wennberg 2015-09-06 14:37

Göran Tegnérs påstående att de tre majoritetspartierna svängt 180 grader i byggfrågan är mycket dramatiskt. Spontant gissar jag att Göran har fel, och att detta är några tjänstemän och enskilda politiker som utan att rådgöra med sina partikamrater skickat in svar till Sverigeförhandlingarna.

Men man kan inte utesluta att Göran har rätt för den detaljerade majoritetsöverenskommelsen offentliggjordes aldrig. Därför vill jag be respektive ordförande för de tre majoritetspartierna redogöra för om de ändrat ståndpunkt i byggfrågan eller ej!

Göran Tegnér 2015-09-06 11:09

Bättre kollektivtrafik förutsätter fler bostäder!
Högintressanta nyheter på Lidingösidan.

Nu förhandlar Lidingö stad med Sverigeförhandlingen om en eventuell omdragning av Lidingöbanan via Centrum alternativt om att förlänga tunnelbanan från Ropsten till Lidingö centrum.

Alla politiska partier på Lidingö vill ha bättre kollektivtrafik på ön, och nu mer än någonsin när infartsparkeringen vid Ropsten är på väg att försvinna och dessutom kommer att avgiftsbeläggas med trängselavgifter redan nu på måndag den 7 september.
Tidligare när vi här på Lidingös diskuterade 3.000 lägenheter i Lidingö Centrum, då var inte landsstinget intresserad av att dra om Lidingöbanan via Centrum.

Det är glädjande att statsmakterna nu – via Sverigeförhandlingen - är intresserade av att förhandla med Lidingö om just detta projekt.

Enligt översiktsplanen från år 2012 skull vi bygga 4.630 lägenheter fram till år 2030, varav ca 1.500 i Centrum. I planprogrammet för Centrum/Torsvik bantades byggplanerna i Centrum till ca 950 lägenheter.

I årets bostadsförsörjningsprogram har byggandet i Centrum ytterligare bantats med ca en tredjedel och totalt för hela Lidingö till 3.740 – 3.840 lägenheter. Detta är en minskning med 18 %, dvs närmare med en femtedel.

Vi i folkpartiet motsatte oss denna bantning både av bostadsförsörjningsskäl, och av miljöskäl. Varje bostad som bantas bort till periferin kostar samhället och dess boende ca 25.000 kr per år i ökade transportkostnader, ökade avgaser, buller och miljöutsläpp. Detta motsvarar 1,5 Mkr per utlokaliserad lägenhet i nuvärde.

Nu har stadens tre majoritetspartier svängt 180 grader sedan det bantade bostadsförsörjningsprogrammet antogs i fullmäktige i juni i år och i det senaste förhandlingsdokumentet från den 26 augusti talar Lidingös ledning nu om: 4.200 till 5.600 nya lägenheter mellan åren 2017 och 2035. Detta motsvarar en ökning på 12 % resp. med 46 % jämfört med bostadsförsörjningsprogrammet.

Om man översätter dessa tal till antalet nya lägenheter per år blir talen inte lika dramatiska (och antalet år för byggperioden har också ändrats i takt med att åren går): ÖP 2012: 257 lägenheter per år; Planprogrammet 2014: 289 lägenheter per år; Bostadsförsörjningsprogrammet 2015: 253 lägenheter per år. Och nu Sverigeförhandlingens underlag: 233 - 311 lägenheter per år.

Detta är bra att även treklövern i stadshuset nu inser att om Lidingö verkligen ska få en förträfflig kollektivtrafik, då måste även vi i Lidingö inse att det krävs ett visst underlag för sådana trafikinvesteringar. Nyttan för Lidingö av spårvägen via Centrum eller av tunnelbanan till Centrum blir bl.a. kortare restider till Stockholm, minskad biltrafik, högre sysselsättning och ett förstärkt näringsliv och ökad tillgång till fler bostäder för unga, gamla och medelålders.

Anders Wennberg 2015-09-05 15:00

Ja, Amelie svårt att inte hålla med dig om den teorin. Men, har inte Lidingöbanan nyss renoverats för miljardbelopp, kanske delvis onödigt om nu FP vill dra om banan? FP satt ju i majoritet när Lidingöbanan började renoveras - vilket ansvar har ni här?

Nu vill ni göra en dyr omdragning av Lidingöbanan, men ej få loss pengar genom att sälja Lidingöhem. Hur hänger det ihop?

Är inte planerna om att bygga 800 nya lägenheter i Centrum / Torsvik redan ganska mycket givet vad området tål? Hur många nya lägenheter planeras i ditt område Mölna / Högberga? Var det inte just Högberga villaförening som sa nej till konstgräs på en fotbollsplan.

Så ja till utveckling, fler bostäder, butiker och bättre kommunikation. Men det måste ske i balans med de som bor där, med vad området tål, stadens ekonomi, skolplatser etc. De enorma planerna som bl.a. FP drev fick ju nej av väljarna i valet och FP tappade två mandat på det. Har ni lyssnat något på väljarna?

En fråga till - parkering vid nya T-Banan? Ni planerar att bygga bort existerande parkeringsplatser i Torsvik och Centrum - var skall nya T-Baneparkeringen få plats?

Amelie Tarschys Ingre (FP) 2015-09-05 13:03

Inte heller FP har fått någon information om Sverigeförhandlingarna innan en muntlig dragning i Kommunstyrelsens arbetsutskott förra veckan. Som Carl Johan Schiller (Kd) skriver är det en avvägning när oppositionen ska informeras men i denna fråga, liksom kanske ännu mer gällande frågan om trängselskatteportalernas nya placering, borde kommunstyrelsens ledamöter informerats tidigare.

Kjell Lindgren 2015-09-05 12:33

En liten reflektion, varför kommenterar inte Lidingöpartiet artikeln. Rädda Lidingö som opolitisk grupp är inte nedlagd men kanske lite vilande i avvaktan på vad tjänstemän och politiker hittar på. Vi kommer givetvis att noga följa utvecklingen när det gäller massiv förtätning främst i Torsvik Centrum.

Amelie Tarschys Ingre (FP) 2015-09-05 10:30

Det skulle vara väldigt positivt om vi på sikt kunde få bättre kollektivtrafik till Lidingö eftersom det skulle kunna ge bättre förutsättningar för handel, underlätta vardagen för många lidingöbor och underlätta för företag och kommunen att attrahera arbetskraft. Eftersom det är ett så stort behov av bostäder i Stockholmsregionen välkomnar jag möjligheten att bygga fler bostäder.

Carl-Johan schiller 2015-09-05 10:04

Anders och Patrik,

Givetvis kommer vi att informera hela KS om detta men det är först på måndag som sammanträdet är och det finns inga förbindelser från någon part i nuläget. Sverigeförhandlingen kan tex anse att Lidingö inte är en intressant förhandlingspart.

Precis som du säger Anders blir det för tungrott att i alla lägen sprida all info till samtliga partier. Det är en bedömning från fall till fall och vi är i ett mycket tidigt skede.

Carl-Johan Schiller, Kd

Karl Nenzén 2015-09-05 09:13

Så tråkig respons på ett spännande och intressant inlägg. Jag hoppas verkligen det finns fler som sporras av möjligheterna att utveckla Lidingö, bygga nya stadsmiljöer och en förbättrad infrastruktur!

Björn Tarras-Wahlberg 2015-09-05 08:16

Bästa Lidingöbo,

Visst vore det förnämligt med en T-bana till Lidingö Centrum.

Flera goda skäl talar för detta....

- Omfattande bostadsbyggen kring Ropsten och i Djurgårdsstaden kommer att fylla
T-banetågen från Ropsten. En sluthållplats på Lidingö skulle gynna Lidingöborna.

- Vägavgift införs 7 sept för att hämta och lämna personer vid Ropsten.

- Parkeringen vid Ropsten upphör.

- Fastighetspriserna skulle stiga.

Men är det värt priset med 5.000 - 6.000 nya bostäder på Lidingö fram till 2035 (dvs. 250 nya bostäder varje år under 20 år), varav runt 1.000 i Centrum/Torsvik? (Se de tre kartbilderna här på Lidingösidan).

Befolkningsmässigt skulle alltså invånarantalet öka från idag 45.000 personer till runt 60.000 personer, eller med 33%. Samt antalet bilar öka lika mycket som antalet bostäder.

Är detta praktiskt möjligt - och är det önskvärt?

Min slutsats är följande:

Om våra kommunalråd kan banta antalet bostäder kraftigt i sina förhandingar med de s.k. Sverigehförhandlarna, och det borde gå på grund av Lidingös mycket specialla situation på en ö och med begränsande broförbindelse vore en nya högbro med T-bana till Centrum sannolikt önskvärd.

Läs och begrunda den högintressanta artikeln på Lidingösidan samt studera de tre kartbladen med och utan spårtrafik.

Rädda Lidingös möte med politikerna på torsdag 10 sept är inställt på önskemål från politikerna. När vi läser om de nya förhandlingarna om framtida spårtrafik förestår vi varför de önskar avvakta. Men en senare diskussion är av dessa skäl än mer angelägen. Vi ser därför fram emot en ny diskussion om både förslagen till utbyggnad samt frågan om en T-bana i tunnel under Torsvik till Lidingö Centrum.

Bästa hälsningar,
Björn Tarras-Wahlberg
Rädda Lidingö

Martin Olofsson 2015-09-04 23:04

Själv var man naiv nog att rösta på LP i tron om att dom inte ville bygga ut en massa.

#AldrigIgen

Anders Wennberg 2015-09-04 19:40

Tack Carl-Johan för svar,

Patrik Buddgårds kommentar att informationen inte givits till Kommunstyrelsen verkar dock lite oroande. Självklart kan inte all information delas med alla hela tiden, det skulle bli allt för tungrott. Men detta verkar ju potentiellt kunna bli en stor grej

Patrik Buddgård (C) 2015-09-04 16:56

Handlingarna som skickats in till Sverigeförhandlingarna från stadens sida har inte delats med mig som gruppledare för Centerpartiet. Det tycker jag är anmärkningsvärt och vi kommer under måndagens kommunstyrelse ställa frågor för att få klarhet i hur beslutsprocessen sett ut, hur tilläggssiffrorna för bostäder har tagits fram och varför informationen inte delats med Kommunstyrelsen i ett tidigare skede.

Carl-Johan Schiller 2015-09-04 16:17

Hej Anders och tack för dina frågor!

Sverigeförhandlingen kan självfallet påverka broprojektet OM Lidingö är intressant för projektet och om vi anser projektet vara intressant för oss på Lidingö. I det fall vi inbjuds till att gå vidare måste vi även se till de projekt som tangerar Sverigeförhandlingen, vilket bland annat är brofrågan.

Vi har alla tagit till oss de tydliga medskick väljarna gav i valet gällande exploatering i Centrum. Samtidigt har vi nu ny fakta på bordet som vi inte hade tidigare och då är vi beredda att undersöka om det kan vara intressant för Lidingö att delta eller inte delta. De eventuella bostäder som diskuteras ska kunna spridas ut på hela ön.

Det kommer hela tiden att komma frågor som vi får hantera under gång i majoriteten, frågor som vi inte hade kännedom om när vi formaliserade vårt samarbete förra hösten. Sverigeförhandlingen är en sådan fråga. Vilka utredningar resurser som måste till vet vi inte än. Det vet vi först när alla parter har sagt sitt.

Det material som har skickats in till Sverigeförhandlingen hittills har skett på förvaltningen och inte med hjälp av konsulter.

Hoppas detta ger lite klarhet i hur vi har resonerat.

Anna Rheyneuclaudes kihlman (M)
Birgitta Sköld (LP)
Carl-Johan Schiller (KD)
Hans Barje (M)

Anders Wennberg 2015-09-04 07:07

Intressant

Några spontana funderingar till politikerna:
1) Varför skynda på med Lilla Lidingöbron när man samtidigt skissar på sådana här planer?
2) När ni fått så kraftigt negativ feedback från C/T-samrådet och de två partier som pushade hårdast (M och FP) förlorade mest i valet, varför redan nu skissa på planer att utöka antal lägenheter med 200-800 i C/T?
3) Att utöka byggplanerna i C/T rimmar illa med andemeningen från majoritetsöverenskommelsen, här får all tre partier förklara
4) Hur mycket kostar dessa utvärderingar i konsultpengar och arbetstid på Stadsbyggnadskontoret?

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google