Väder Lidingö

Lidingö fredag 7 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Fullmäktige: Brottslighet och folkomröstning

torsdag 31 januari 2013 22:35

Förste vice ordföranden i kommunfullmäktige, Mattias Reinholdson, FP, som ledde måndagens förhandlingar, ändrade propositionsordningen i folkomröstningsfrågan, vilket möttes av protester. "Jag är ordförande och bestämmer" var hans kärva besked. Till höger fullmäktiges andra vice ordförande Britt-Marie Lindblad, C.

Förste vice ordföranden i kommunfullmäktige, Mattias Reinholdson, FP, som ledde måndagens förhandlingar, ändrade propositionsordningen i folkomröstningsfrågan, vilket möttes av protester. "Jag är ordförande och bestämmer" var hans kärva besked. Till höger fullmäktiges andra vice ordförande Britt-Marie Lindblad, C.

Måndagens kommunfullmäktigemöte beslutade som väntat att underteckna genomförandeavtalet beträffande Lidingöbanans och gamla Lidingöbrons upprustning. Dessutom beslöt man att anta detaljplanen för en ny spårvagnsdepå vid AGA. Dessa punkter klarades av på mycket kort tid, trots ärendenas storlek. Däremot tog frågan om folkomröstningsönskemålet huruvida Gångsätra och Hersby skulle slås samman sina två timmar, trots att ärendet diskuterades länge på fullmäktiges november- och decembermöten, se Lidingösidan 29 januari. En diskussion om ökad brottslighet på Lidingö inledde mötet.

Lidingöpartisten Lars H Ericsson hade ställt en interpellation till kommunalrådet Paul Lindquist (M) om den ökade brottsligheten på Lidingö. “I stort sett i varje nummer av lokalpressen på Lidingö kan vi läsa om den ökande brottsligheten på Lidingö. Både privatpersoner och företagare drabbas”, skrev Ericsson i interpellationen och ställde frågan: “Anser kommunledningen att den ökade brottsligheten på ön är ett problem”.

Kommunalrådet Paul Lindquist var inte av uppfattningen att brottsligheten ökat utan att den sedan tio år låg på mer eller mindre samma nivå. Lindquist visade också en sammanställning som bekräftade detta. Totala antalet anmälda brott på Lidingö ligger på omkring 3 100 per år. “Det är, milt sagt, en våldsam överdrift att påstå att brottsligheten ökat”, sa Lindquist och tillade att “tidningarna kommer aldrig att skriva om när brottsstatistiken minskar, för det är inte en nyhet.” Lindquists slutsats var att det är polisen som ska bekämpa brottsligheten, inte staden.

Folkpartisten Göran Tegnér var av samma uppfattning och visade ett antal statistikbilder som bevis. Antalet anmälda brott per 100 invånare i Lidingö ligger på 7, i Stockholms län på 19 och i riket på 15. Lidingö ligger näst lägst i länet vad gäller anmälda brott och bostadsinbrotten minskar. Det som ökat på Lidingö mellan 2003 och 2011 är anmälda sexualbrott (65%), bedrägerier (34%), cykel- och båtstölder (34%). Men det är felaktigt att säga att brottsligheten totalt ökar på Lidingö.

– Är det något vi kan göra mer i kommunen gemensamt för att störa dessa figurer som ägnar sig åt sånt här, frågade Lars H Ericsson och fick delvis svar av Kent Björnberg, Centerpartiet:

– Problemet är att uppklarningsfrekvensen är katastrofalt låg. Det staden kan göra är att bidra till brottsförebyggande åtgärder för ungdomar.

Därefter togs de stora besluten Lidingöbanan, gamla Lidingöbron och spårvagnsdepån i AGA. “Det är en milstolpe som passerats”, sa Paul Lindquist, men lovade också att använda en lupp för att kontrollera att alla planer följs enligt träffade överenskommelser.

När det så var dags för “folkinitiativet om folkomröstning om gymnasieskolorna” kunde man kanske trott att alla argument redan tidigare var redovisade. Det som alla väntade på var hur Socialdemokraterna skulle ställa sig. Men först sa Paul Lindquist att “majoriteten har brustit i förankringen av ärendet hos både elever, lärare och föräldrar”. Det uppfattades nog av många som ett erkännande av att gymnasiefrågan borde ha behandlats i fullmäktige, direkt.

En stund senare talade Minna Klintz, utbildningsnämndens folkpartistiska ordförande. Hon avslutade sitt anförande med att läsa upp ett särskilt yttrande från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna:

“Vår ambition är att tillmötesgå den efterfrågan som finns på gymnasieplatser på Lidingö. Vi kommer årligen att följa upp sökstatistik och söktryck som finns till Lidingös gymnasium. Om vi ser att efterfrågan är större än antalet platser är vi beredda att utöka antalet platser genom att t.ex. bygga till nuvarande Hersby gymnasium eller att åter använda Gångsätras lokaler för gymnasieändamål. Vi vill också i det kommande arbetet med utvecklingen av Lidingö centrum/Torsvik se över en lämplig plats för en eventuell gymnasieskola framöver.”

Äntligen stod Mårten Dahlberg i talarstolen. Han inledde med att säga att de fanns anledning att rikta kritik mot hur ärendet skötts. “Det har varit brist i långsiktighet och brist i transparensen. Centern, Lidingöpartiet och vi har dock lyft frågan till fullmäktige när vi gjorde ärendet till en budgetfråga. Då fick vi möjlighet att diskutera frågan vid två sammanträden. För oss är det vikigt att de lidingöungdomar som vill gå på Lidingö också ska kunna göra det och inte behöva få långa resor. Sen vi hade diskussionen i december har utbildningsnämndens beslut fortsatt att verkställas. Det kommer att färdigställas under våren vilket är en realitet man måste ta hänsyn till. Vi kan alltså inte göra en återgång till två gymnasier, det blir en omöjlighet. Det uttalande som Minna Klintz nyss läste upp ger också ett tydligt besked. Vi tycker det är ett bra yttrande som vi ställer oss bakom. Vi instämmer också i majoritetens uppfattning vad gäller folkomröstning, att inte genomföra den”.

Efter ytterligare 90 minuters debatt var det dags att fatta beslut. Då hände något som säkert inte hänt i fullmäktige på de senaste 15 åren. Tjänstgörande ordföranden Mattias Reinholdson, FP, ansåg att propositionsordningen var fel och vände därför på beslutsmeningen 180 grader. Reinholdson ansåg att det var folkinitiativets förslag som skulle vara “ja”-förslaget att ställas mot kommunstyrelsens “nej”-förslag. Paul Lindquist protesterade högt men Reinholdson sa bara att han var ordförande och den som bestämde. Det kändes förmodligen ovant för den politiska majoriteten att säga “nej” till något i fullmäktige, men ingen röstade fel av misstag när det kom till votering. 15 röstade för folkomröstning, 35 var emot och en ledamot avstod.

Den som avstod var Socialdemokraten Malin Olsson. Under debatten läste hon upp en förklaring till varför hon tänkte avstå från att rösta:

– Ingen ska tveka om att jag tycker att det riktiga beslutet är att behålla båda gymnasierna. Det hade säkert gått att hitta bättre lösningar om majoriteten varit villig att diskutera och Gångsätra har också ett bättre geografiskt läge i förhållande till var Lidingös ungdomar bor. Nu har jag hamnat i ett väldigt svårt dilemma. Det gläder mig att många människor engagerat sig i folkomröstningsfrågan, men jag är rädd för att många kommer att bli väldigt besvikna. Majoriteten har nu påskyndat ombyggnaden i Hersby och gått ut med ansökningsmaterial så att det inte finns möjlighet att söka till Gångsätra. Man har redan verkställt det beslut som folkomröstning skulle gälla, istället för att vänta på beslutet i fullmäktige. Jag vet inte om det här är försvarbar behandling av skattebetalarnas medel. Jag känner mig fortfarande kluven, så jag kan inte rösta för något av förslagen. Men om ett år går vi till val och då finns det möjlighet för allmänheten att tala om för majoriteten vad man tycker om handläggningen av den här frågan.

Lars H Ericsson, LP, ville veta vad som kan göras för att minska brottsligheten på ön.

Lars H Ericsson, LP, ville veta vad som kan göras för att minska brottsligheten på ön.

Göran Tegnér, FP, visade med olika bilder att Lidingö ligger lågt i brottsstatistiken.

Göran Tegnér, FP, visade med olika bilder att Lidingö ligger lågt i brottsstatistiken.

Malin Olsson, S, avstod från att rösta i folkomröstningsfrågan. Dessförinnan hade hon läst upp en förklaring till varför hon avstod.

Malin Olsson, S, avstod från att rösta i folkomröstningsfrågan. Dessförinnan hade hon läst upp en förklaring till varför hon avstod.

Dela Fullmäktige: Brottslighet och folkomröstning

Kommentarer

Lennart Hedman 2016-01-03 19:13

Det är typiskt för nuvarande politiker inom det representativa systemet att avvisa möjligheten för medborgaropinionen att bestämma hur en viss sakfråga ska behandlas. 'Nu har vi blivit valda på fyra år, och då ska vi veta allt bäst - i minsta detalj', verkar vara ryggmärgsreflexen! Inte kan väl den olärda hopens åsiktsmajoritet göra något annat än att stöka till det för oss?
Direktdemokraternas partiprogram är inte ideologibundet och förespråkar medborgarinflytande i kommunala sakfrågor. Lidingö skulle troligen ha råd att inrätta en röstningssida på webben där olika frågor togs upp till omröstning - rådgivande eller beslutande. En sådan skulle stimulera till intresse och aktiviteter bland de styrda. Positivt! (får vi hoppas) att KF-ledamöterna tycker.

Karin 2013-02-01 18:02

Så var kommunfullmäktigesammanträdet över och det blir alltså ingen folkomröstning i gymnasiefrågan. Men jag frågar mig om det ligger i sakens natur för ledamöter, nu senast på vänstersidan, att komma med påpekanden om att det inte är långt kvar till nästa års val, vilket var och en av oss är väl medvetna om ändå utan att för den skull behöva någon påminnelse. Det hade säkert funnits alternativa lösningar än att införliva Gångsätraskolan med Hersby, enligt Malin Olsson. Ja det finns väl ingen patentlösning i en sådan här fråga menar jag, men majoriteten har ändå lyckats väl med gymnasiesammanslagningen och att samtidigt se till att Gångsätra nyttjas på bästa sätt under rådande förhållanden. Nu slipper kommunen gå back med 15 milj per år för en skola med halvtomma lokaler. Kommunen behöver i nuläget heller inte planera för att bygga en grundskola i Dalénum vilket skulle ha kostat ca 300 miljoner. Det är ändå mycket byggande och planering på gång; bro, banan och så det nya Torsviksområdet. Det kanske även blir en skola där, vem vet.

När det först kom på tal att Gångsätraskolan skulle upphöra som gymnasieskola reagerade nog många med bestörtning, även jag själv – ett av våra barn gick i den skolan lite längre tillbaka. Men tiderna förändras och det gäller att följa med i utvecklingen. Och så mycket fakta talar entydigt mot att i dagens läge ha två separata gymnasieskolor och då är sammanslagningen av Gångsätra och Hersby den bästa lösningen.

Tor von Sydow 2013-02-01 16:34

All heder till Malin Olsson som försvarade sitt ställningstagande beträffande folkomröstningskravet på ett trovärdigt sätt. Vi i Centerpartiet har svårt att förstå, hur Malins S-partikamrater kunde rösta med majoriteten M+Fp+Kd+Mp, i denna så viktiga fråga för Lidingö- ungdomarnas möjligheter till en bra gymnasieutbildning.
Att tränga in över 1000 elever på Hersbys begränsade yta kommer definitivt ej göra studiemiljön bättre.

Vi i Centern anser att klasstorlekar och umgängesutrymmen också är viktiga delar för att våra ungdomar skall tycka att studierna är positiva.
När nu Lidingöborna inte fick möjlighet att rösta om man ville behålla Gångsätra Gymnasium, så hoppas vi ändå att Hersby ska fungera bra för de som ska gå där under alla år framöver. Vi kommer givetvis följa utvecklingen noga och kan kanske efter valet 2014 fatta andra beslut som gör Lidingö till en attraktivare skolstad.

Tor von Sydow , Centerpartiet Lidingö

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google