Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Fullmäktige: Översiktsplanedebatt i kända hjulspår

torsdag 29 mars 2012 15:12

Det var många lidingöbor som följde debatten på plats, i sessionssalen i stadshuset.

Det var många lidingöbor som följde debatten på plats, i sessionssalen i stadshuset.

Måndagskvällens debatt i kommunfullmäktige om översiktsplanen för Lidingö bjöd inte på några överraskningar. Kanske blev några överraskade av socialdemokraternas mer uttalade nybyggnadsiver men i övrigt vad det kända argument och tongångar. De knappt hundra personer som kommit till stadshuset för att lyssna kändes i alla fall inspirerande för fullmäktige. Nästan fullsatta åhörarplatser är ledamöterna inte bortskämda med.

Efter kvällen kunde man i alla fall slå fast att partiernas är ense om några saker: Det behövs en ny översiktsplan, alla vill ha någon form av utbyggnad av området mellan Centrum och Torsvik men det är storleken på utbyggnaden som är stridsfrågan, inga partier vill bygga på Lidingös grönområden, alla vill däcka över Torsviksdiket.

Mycket av debatten kretsade kring Centrum/Torsviks-området. Hur ska det se ut? För att få plats med upp till 3 000 lägenheter måste man bygga 68 stycken 11-våningshus, sa Lidingöpartiet. Vi har inte bundit oss för hur många som ska bo i området, sa alliansen. Vi kommer att besluta om översiktsplanen till sommaren, sa alliansen. Man måste vänta med det beslutet till efter folkomröstningen nästa år, sa Centerpartiet. Lidingöbanan ska dras om via centrum, sa alliansen. Tunnelbana till ön är bättre, sa Socialdemokraterna.

Kent Ivarsson, Centerpartiet, hade läst alla synpunkter på översiktsplanen som kommit till kommunen och hans slutsats var att lidingöborna inte ställde upp på förslagen som fanns i planen. Han frågade sig också varför privatpersonernas yttranden fick så liten plats i stadens sammanställning (11 sidor) medan myndigheter, partier, föreningar och andra fick så mycket mer (22 sidor). Mårten Dahlberg, Socialdemokraterna, tyckte att det var osmakligt att i denna debatt ens antyda att sammanställningen skulle vara “riggad”.

Miljöpartiet var egentligen det enda parti som försökte diskutera andra områden på ön än Centrum. Området Gångsätra-Högsätra nämndes och Thomas Bengtsson från partiet frågade varför Södra Kungsvägen på sina ställen måste göras om till en fyrfilig väg. “Vägen borde kunna bli en aveny istället”.

Gunilla Dyfverman från Lidingöpartiet frågade varför man, enligt planförslaget, vill öka infyttningen till Lidingö och svarade själv att det är för att Centrumhandlarna behöver fler kunder, att Lidingöbanan ska dras via Centrum vilket kräver fler invånare, men att tunnlar och vägar inte löser handlarnas problem. “Det finns bara en väg att gå för livsmedelshandlarna – sänk priset”.

Rune Nordström från Folkpartiet betonade att översiktsplanen är en vägledning hur man ska använda resurserna och att han såg fram mot en fördjupad dialog om Centrum/Torsvik. Hans uppfattning var också att det inte går att rösta om en översiktsplan.

Mårten Dahlberg (S) sa att en tät stad är förutsättningen för att staden blir hållbar. Tunnelbana till centrum, spårbilsnät, separerade gång- och cykelvägar, gärna några enstaka höga hus i Torsvik, men också social integration. Han frågade: Hur får vi Centrum/Torsvik närmare den nya Norra Djurgårdsstaden?

Jessica Nyberg från Kristdemokraterna ställde frågan vem som ska finansiera Torsviksdikets överbyggnad – skattepengar eller byggbolag som i gengäld får bygga bostäder. Eftersom Centrum/Torsvik engagerar mest så är det rimligt att folkomrösta om just det. “Det blir en grannlaga uppgift att ta fram två omröstningsförslag”. Bägge alternativen ska vara acceptabla, det finns inget “rätt svar”.

Paul Lindquist, Moderaterna, tyckte att det var tråkigt att Lidingöpartiet och Centerpartiet inte såg möjligheterna med Centrum. Ser ni inte fördelen med att bygga över diket, att få bättre tvärförbindelser, att bygga bostäder utan att ta grönområden i anspråk. “Är vi inte måna om Centrum så kommer det att dö ut”. I Norra Djurgårdsstaden, i kvarteret Valparaiso, kommer man att bygga ett affärsområde som är tre gånger större än Lidingö Centrum.

På det svarade Kent Ivarsson © att man såg möjligheter att skapa ett realistsikt centrum med möjligheter för affärsidkare. Men det får inte ske på bekostnad av förtätning. “Var ska alla 8 000 personerna få plats” frågade han. “Måste vi expandera med 3 000 lägenheter för att däcka över diket?”

Paul Lindquist (M) frågde sig varför man måste bestämma på förhand. “Det är för tidigt att säga vad lidingöborna tycker”. Vi har inte bestämt oss ännu, så först ett beslut om översiktsplanen, sedan detaljutveckla. Och så lade han till att detta med 3 000 nya bostäder var “ett inspel från tjänstemannaorganisationen” i staden.

Gunilla Dyfverman (L) återkom och försäkrade att partiet “inte hade något emot en måttlig expansion av Centrum. Om däremot Lidingö förlorar karaktär så minskar attraktionskraften. Ungdomarna på ön önskar inte alls en häftig stad utan en stad att återvända till”.

Rune Nordström (FP) kommenterade detta med att “Lidingöpartiet säger att man vill däcka över diket, men att man inte ska bygga något där. Det behövs pengar för att däcka över. Varifrån ska dessa pengar komma? Vi tar ansvar för att hitta en lösning”.

Anders Lönnberg (S), som var den som initierat debatten med en motion till fullmäktige, sa att stockholmsregionen är motorn i Sverige. Det finns inget alternativ, annat än att stå still. Vi måste ta vår del. År 2050 räknar man med att det bor 3,2 miljoner människor i området mot 2,3 nu. Vem ska ta ansvaret för regionen?


Personliga reflektioner:
Den strikta debattformen med anföranden och repliker i partiernas storleksordning efter mandat gav inga möjligheter till lite friare former. Alla talarna hade också förberett sig med manus som i vissa fall väsentlig överskred den tillåtna talartiden. Vad göra då? Jo, läsa upp sitt manus ännu fortare, vilket ibland fick motsatt effekt eftersom det enda som då hördes var ordförandens lätta slag med pennan mot mikrofonen som tecken på att tiden var förbrukad.

För att i liten mån försöka komma underfund med vad som verkligen skiljer mellan de två “huvudståndpunkterna” i översiktsplanen kommer Lidingösidan att på eget initiativ bjuda in Paul Lindquist och Kent Ivarsson till ett offentligt samtal om planen. Tid och plats bestäms av de bägge tillsammans och samtalet kommer att ledas av undertecknad. Inbjudan till de två skickas samtidigt som denna text blir offentlig. Jag själv är övertygad om att hårdargumenteringen i talarstolen hindrar möjliga samförstånd. Kanske kan något mjuka fåtöljer förändra det hela?

Jan Sjöberg

Dela Fullmäktige: Översiktsplanedebatt i kända hjulspår

Kommentarer

Pelikanen 2012-04-03 22:05

Är det en naturlag att planera för en ständig tillväxt av befolkningen i Stockholm?

Jag kan hålla med om att “stillestånd” är tillbakagång och att det därför är motiverat med en måttlig tillväxt av Lidingös befolkning. Men jag har svårt att hålla med om att motivet för detta är att butikerna i Lidingö Centrum skall överleva.
En annan sak som jag har svårt att hålla med om är att anledningen är att Lidingö har ett ansvar att hjälpa till med regionens ökande bostadsbehov. Varför måste vi öka Stockholms alla problem med bostadsförsörjning, långa arbetsresor och köer i trafiken ännu mer? Det finns många andra utmärkta städer att bosätta sig i.

Ny- och fritänkande 2012-04-03 11:15

Folkpartiet och KD skulle verkligen kunna skaka om i Lidingöpolitiken om de någonsin gjorde sina röster hörda. Men som lydpartier går de i det tysta moderaternas ärenden. Har de ingen egen inställning i alla för öns framtid så viktiga frågor. Står t ex liberalismens förespråkare – folkpartiet – bakom moderaterna i den exploaterings- och utarmningspolitik som man driver kring ett flertal natur-, kultur- och grönområden på ön? Hittills har man helt slutit upp bakom moderaterna så jag antar att detta är partiets inriktning. Tråkigt! Och detsamma verkar gälla KD – inte heller här är man av avvikande uppfattning utan sluter snällt upp bakom moderaterna i alla frågor och nämnder. Trist även det!

Fram för självständiga och fritänkande politiker – oavsett partitillhörighet!

Jonte 2012-04-03 10:34

Håller med Johanna att politikerna ganska ofta är flata, blundar för eller ignorerar folkviljan och driver igenom frågor trots mycket starkt motstånd. Med andra ord kör över folkviljan. Det är då alltid lätt att hänvisa till att det är val om fyra år. Men så fungerar inte världen idag. Saker sker mycket snabbare. Förtroende förbrukas snabbt och att då vänta fyra år med att ersätta en politiker/parti är inte hållbart. Det måste ske snabbare, eller så måste politikern/partiet ändra inställning.

Folkomröstningen är ett steg i rätt riktning för att respektera folkviljan i viktiga frågor. Men det fattas beslut var dag i frågor som är viktiga för lokalområden på ön och som sammantaget påverkar hela öns befolkning om några år. Här är vi lidingöbor för flata! Vi kan protestera i ord. Vi kan inlämna skrivelser. Vi kan samla namnunderskrifter. Men när allt detta ignoreras då måste vi övergå till handling. Vi måste börja protestera utanför stadshuset! Skriva tydliga insändare med namn på de politiker som medverkat till beslutet. Vilka övriga beslut de drivit igenom. Syna ord och handling. Sätta in annonser. Och i vissa fall tydligt markera genom att fysiskt försöka förhindra att en åtgärd genomföres genom t ex att sittstrejka på plats. Bara genom upprepade och tydliga markeringar får vi till ett ändrat beteende. Annars är det och förblir det ……bara ord!

Johanna Larsson 2012-04-03 10:15

Varför är det alltid sådan polemik i politiken. Varför skall Lidingöpartiet/Centerpartiet identifieras med bakåtsträvande, moderaterna med betongpolitik och exploatering samt FP/KD som intetsägande vindflöjlar och socialdemokraterna som….ja, jag vet inte riktigt vad.

Visst måste det finnas röster i dessa partier som tycker olika än partiet i t ex frågan om exploatering/tillväxt vs. bevarande av natur- och kulturvärden/försiktig tillväxt? Varför kommer dessa aldrig till tals? Är partipiskan så stark? Styrs partierna enväldigt? Eller får vi lidingöbor aldrig ta del av meningsskiljaktigheter för att en enad front utåt är så viktig?

Fram för fler lösningar och samsyn över blockgränserna när det gäller så här viktiga frågor för alla oss lidingöbor! Folkomröstningen är ett steg i rätt riktning – men det finns väldigt många fler frågor där inlåst partipolitik inte gagnar medborgarna.

Helena Bargholtz 2012-04-03 09:37

Roligt att översiktsplanen väcker så stort intresse bland lidingöborna. Det bådar gott inför folkomröstningen. Men det är mycket kvar att besluta innan den kan äga rum.
Hur ska de båda alternativen se ut? Och vilka förfaranderegler ska gälla; hur många lidingöbor ska delta för att resultatet ska anses legitimt.?
Jag minns att inför omröstningen om en eller två gymnasieskolor fastställdes att 35% av de röstberättigade skulle delta. Detta överskreds med råge. Spännande att se om det också blir så denna gång.

Jan-Erik 2012-04-02 15:47

“Lidingö är en av de tre kommuner i Storstockholm som idag växer långsammast. Man tar faktiskt inte riktigt sitt ansvar med tanke på hur stor befolkningsökningen är i Storstockholm”.

Så skriver signaturen Niclas i sitt inlägg. Jag hade kunnat hålla med Niclas om det nu inte var så att Lidingö redan är en av landets mest tätbefolkade kommuner. Därmed har vi redan – under lång tid – tagit vårt ansvar. Att fortsätta växa i hög takt är lika med exploatering och utarmning av öns natur- och kulturvärden. Sannolikt finns det viss omvandlingsmöjlighet från industriområden till bostadsområden, men någon mer generell tillväxt i snabb takt finns det definitivt inte utrymme för.

Tidigare Torsbiksbo 2012-03-31 20:24

Niklas, ett område med 4*7 kvarter blir då 28 kvarter om totalt drygt 1.5 kvadratkilometer, med dina mått. Då ingår väl bara själva bostadshusen men inte gatunät, trottoarer, parkmark, parkeringsytor, förskolor, serviceinrättningar osv. Det finns ingen sådan sammanhängande yta som gapar tom i Torsvik-Centrum. Det som finns är spridda parkmarker och buskage mellan de befintliga trevåningshusen, grönområdet och klipporna på torsvikshöjden, ytan som idag utgör Torsviksdiket kan nog rymma ett kvarter, slänten nedanför Baggeby Gård och några ytor nere vid brofästet. Om vi däremot talar om strandlinjen nedanför Bodal-Baggeby, bostadsområden som förvisso skulle må bra av lite uppfräshning och förtätning, så har vi dock lämnat Torsvik-Centrum bakom oss.

Jan Sjöberg 2012-03-31 18:18

Tack Paul för ditt svar. Tanken med min inbjudan var alltså ett offentligt samtal, inte en debatt, mellan dig och Kent. Skillnaden kan tyckas hårfin men ett samtal, utan individuell tidtagning, har större chanser att leda någon vart än att fortsätta på den debatt som hölls nyligen i fullmäktige. Alla intresserade har en uppfattning om era ståndpunkter. Det är hur ni kommit fram till dem som är intressant.

Så min inbjudan till samtal gäller bara dig och Kent Ivarsson.

Jan Sjöberg

Niklas 2012-03-30 16:20

Man reagerar kanske på Lidingöpartiets kommentar att “För att få plats med upp till 3 000 lägenheter måste man bygga 68 stycken 11-våningshus”

Det låter ju mycket.

3000 bostäder får man plats med i en stadsdel med 4 gånger 7 kvarter (där kvarteren är 50 gånger 100 meter och har fem bostadsvåningar). Detta finns det givetvis plats för. I synnerhet utnyttjar man för närvarande strandlinjen mot Värtan på ett dåligt sätt. Som jämförelse är Gamla Stan (som är en av de mindre stadsdelarna) mer än 50% större till ytan.

Gunilla Dyfverman (L): “ varför man, enligt planförslaget, vill öka infyttningen till Lidingö?”

Enkelt. Lidingö är en av de tre kommuner i Storstockholm som idag växer långsammast. Man tar faktiskt inte riktigt sitt ansvar med tanke på hur stor befolkningsökningen är i Storstockholm. Det är något Lidingö kommun knappast kan vara stolta över. Dessutom ligger Lidingö centralt. En förtätning på Lidingö skulle därmed inte bara ge många bostäder i en stad med ordentlig bostadsbrist. Det skulle ge många möjligheten att bo centralt och därmed slippa att vara beroende av bil.

“Om däremot Lidingö förlorar karaktär så minskar attraktionskraften. “

Knappast. Villaområdena kommer ju ligga kvar där de ligger. Deras karaktär ändras inte av att man bygger tät stad mellan Torsvik och Lidingö C samt längs med Värtan. Snarare är det så att dessa stråk som bebyggs med stad blir attraktivare än idag.

Jan Torstensson 2012-03-30 14:23

Inte för att jag håller med Tomtefar – självklart skall alla röstberättigade få rösta. Och det förstår jag att även tomtefar menar. Men han har en viktig synpunkt i det han säger och dety är att ungdomarna är av en helt annan uppfattning av vad som är viktigt än vi som nu är +40.

I samtliga ungdomsbarometrar som nu genomförs står natur och miljö högt upp på listan. Här går de flesta etablerade partier fel i dagsläget i sin iver att exploatera, förtäta och kommersialisera. Detta går på tvärs med vad ungdomarna vill. Självklart vill ungdomarna också ha arbeten och boende. Här skall Lidingö göra vad man kan för att tillgodose detta – men vi måste inse att vi är en kommun där priset på mark är högt och boende – oavsett form – därför blir dyrt.

Släpp till att börja med fram yngre politiker och sammanställ en ungdomsbarometer på ön kring de här frågorna! Det vore framsynt……..!

Paul Lindquist 2012-03-30 13:41

Jag ställer gärna upp på en debatt om Lidingös framtida utveckling. Men oppositionen är ju inte enad i denna fråga utan det finns i vart fall två ”block” med väldigt olika synsätt på Översiktsplanen. Därför tycker jag att det vore rimligt att även bjuda in Socialdemokraterna så att en större bredd av åsikter blir representerade i debatten.

Tomtefar 2012-03-30 11:47

En (klok) fundering inför omröstningen kring Lidingös framtida utseende…
Om man betänker att allt detta med översiktplanen, miljöhänsyn, infrastruktur och perspektiv på Stockholms tillväxtutveckling fram till 2050 berör framtidens människor, så vore det egentligen bäst om man satte en övre åldersgräns på röstberättigade till 45 år eller så.
Undertecknad (tomten är rätt gammal) och andra tyckare i lidingöpolitiken borde nog tiga i församlingen. Vi drivs visserligen av både erfarenhet och politiska ideologier, men den här framtiden hör framför allt ungdomen till.

kent Ivarsson 2012-03-30 11:02

Tack Jan och Lidingösidan för ditt fina initiativ och din inbjudan till ett offentligt samtal om Översiktsplanen med Paul Lindquist och mig! Vi vill ha en öppen dialog om Översiktsplanen därför ställer jag gärna upp på detta samtal.

Bästa hälsningar

Kent Ivarsson ©

paul matell 2012-03-30 09:00

Bra att Lidingösidan erbjuder mjuka fåtöljer. Ännu bättre om Paul L. och Kent I. tackar ja och ställer upp på offentliga samtal när Jan S. bjuder upp till dans.

Plan- och bygglagen (PBL) är kommunens planmonopol och då är det extra viktigt att oppositionen ges en möjlighet att påverka kommunstyret innan Översiktsplanen (ÖP) aktualiseras för denna mandatperiod. Det handlar om synnerligen viktiga framtidsfrågor. De flesta öbor har varit på många platser runt om i världen och när resminnen efter något decennium har bleknat återstår några pärlor. Allt annat är “just more of the old same”.

Lidingö stad skulle kunna bli en riktig pärla även om mycket saknas i dagsläget. Frågan är om lokalpolitiker klarar av processen som de ju faktiskt äger med ÖP? Jag är ganska säker på saken under förutsättning att våra folkvalda visar ett engagemang för demokratifrågor och öppnar sina dolda agendor. Jag och många med mig inväntar därför med stort intresse Lidingösidans initiativ. Tack än en gång Jan för att du orkar följa debatten i fullmäktige och på ett balanserat sätt redogör för våra folkvaldas tankar och göranden.

För att avsluta ett för långt inlägg är det synnerligen viktigt i just denna fråga. Med den slitna klyschan “det berör våra barn och barnbarn” så har Lidingösidans mjuka fåtöljer en historia att förmedla som kanske började med Stockholmsmötet 1972, (länk: www.regeringen.se/sb/d/15420/a/184920) Bruntlandkommissionen och hållbar utveckling, Agenda 21 i Rio, Kyototprotokollet, Rio +10 i Johannesburg, av riksdagen antagna svenska miljömål och Lidingö Stads egen ”icke förpliktigande” ÖP. Tänk att enkla frågor ska vara så svåra att besluta om!

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google