Väder Lidingö

Lidingö söndag 5 april 2020 v. 14

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Hur mycket har ärendet med Islingekajen kostat Lidingö stad?

torsdag 13 september 2012 17:11

Så här ser de fortfarande ut vid Islingekajen. Tanken var att det redan år 2010 skulle funnits en marina här med båtförsäljning och restaurang.

Så här ser de fortfarande ut vid Islingekajen. Tanken var att det redan år 2010 skulle funnits en marina här med båtförsäljning och restaurang.

I slutet av mars månad i år meddelade Lidingö stad att man avbrutit planuppdraget med Nimax Marina AB (Nimax), om att bygga ett center för försäljning av fritidsbåtar vid Islingekajen, nära brofästet. Anledningen: företagets ekonomi inte längre var “godtagbar för att utgöra avtalspart med staden”.

En privatperson på Lidingö har under det senaste året begärt att staden ska förklara varför man fortsatte att förhandla med Nimax trots att bolaget årsredovisningar visade att företaget gått med miljonförluster varje år enligt de fyra boksluten 2008 – 2011. Det var i augusti 2011 som staden blev uppmärksammad av privatpersonen på att företagets ekonomi var mycket osäker. Upprepade brev med frågor till politiker och ledande tjänstemän är fortfarande obesvarade.

I breven från privatpersonen till staden, och som Lidingösidan tagit del av, kan man läsa att företagets förluster under de fyra åren var på sammanlagt 8,4 miljoner kronor. Under 2011 skrev företaget även ned sitt aktiekapital från 3,1 miljoner till 100 000 kronor och enligt senaste balansräkningen var det egna kapitalet endast 140 000 kronor.

På ett möte den 29 mars i år presenterade Nimax en idé om att båtförsäljningen skulle etableras i flera steg. Men samma dag meddelade staden att man avbryter planarbetet.

Det som privatpersonen vid upprepade tillfällen frågat om i sina brev är vad detta kostat staden. Normalt står en exploatör för alla kostnader. Enligt planavtalet från den 15 juni 2009 är förhoppningen att detaljplanen ska antas under år 2010 och att “budgeterad förväntad kostnad för tid och utlägg” för Nimax uppgår till totalt 206 056 kronor. Men, av de redovisningar som skickats över till brevskrivaren kan man se att Nimax hittills endast fakturerats 103 000 kronor. Ärendet startades första halvåret 2008 och avslutades alltså fyra år senare.

I avtalet sägs att ”Resterande ersättning, vars storlek beror på Lidingö stads faktiska kostnader för planläggningen, betalas när planen vunnit laga kraft.” Men eftersom det inte blev något avtal så är det nu en fråga för skattebetalarna.

Brevskrivaren ställer sig undrande till varför staden enligt sitt avtal ska vänta med att få betalt för sina verkliga nedlagda kostnader tills allt är klart. Var det tänkt att beställaren inte skulle betala om, av någon anledning, den ändrade detaljplanen aldrig genomfördes d.v.s. vann laga kraft?

Dela Hur mycket har ärendet med Islingekajen kostat Lidingö stad?

Kommentarer

Frågor till Paul Lindquist från skattebetalare på Lidingö. 2012-11-01 20:55

VARFÖR PÅSTÅR PAUL LINDQUIST ATT HAN OCH STADENS TJÄNSTEMÄN HAR SVARAT PÅ NEDANSTÅENDE FRÅGOR OM TORSVIKSKAJEN NÄR DE INTE HAR GJORT DET?

1. Varför lade Lidingö stad under flera år ned pengar på en ändrad detaljplan och förhandlingar när man kunde se att den planerade köparen hade så dålig ekonomi? LIDINGÖ STAD HAR INTE SVARAT.

2. Varför erbjöds den planerade köparen att köpa marken till ca halva värderingspriset trots att värderingen var för låg? Dessutom hade Paul Lindquist intygat att marken inte skulle få säljas under marknadspris. LIDINGÖ STAD HAR INTE SVARAT.

3. Jag har begärt att få en detaljerad specifikation på Lidingö stads samtliga verkliga nedlagda kostnad fördelade över de ca fyra år som Lidingö stad har lagt ned kostnader på Torsvikskajen. Paul Lindquist har intygat att den planerade köparen skulle betala dessa nedlagda kostnader. LIDINGÖ STAD PÅSTÅR ATT DE LAGT NED 597 TIMMAR I DETTA PROJEKT MEN JAG HAR VISAT ATT MÅNGA FLER PERSONER HAR DELTAGIT I DETTA PROJEKT. LIDINGÖ STAD VÄGRAR ATT REDOVISA TOTALKOSTNADEN SOM KAN VARA CA EN MILJON KRONER. LIDINGÖ STAD HAR ENDAST FAKTURERAT 103.000 KRONOR

4. Varför har Lidingö stad skrivit ett så undermåligt plankostnadsavtal med den tänkte köparen? Detaljerade frågor har ställts om detta avtal?

JAG HAR STÄLLT FÖLJANDE SJU FRÅGOR OM PLANKOSTNADSAVTALET MEN LIDINGÖ STAD VÄGRAR ATT SVARA.

1. Varför finns inte Bergströms brev till Lidingö stad dat. 2008 02 27 med som en handling i avtalet? I Lidingö stads interna skrivelser hänvisar man däremot till denna viktiga skrivelse där Bergström intygar förhållanden om sig själv och sina företag som visat sig sakna täckning. Självklart skulle det i avtalet funnits en bestämmelse om att om inte Bergström uppfyller sina utfästelser i brevet så har Lidingö stad rätt att bryta avtalet och Berström skall stå för stadens nedlagda kostnader.

2. Varför finns, i §5 Ändrade förutsättningar inga förutsättningar, utöver om beställaren ej levererade handlingar, angivna som ger staden rätt att avbryta planarbetet och kräva ersättning för stadens verkliga nedlagda kostnader?

3. Varför finns i avtalet inga förutsättningar om hur försäljningspriset för mark- och vattenområdet skall beräknas?

4. Varför finns i avtalet inga förutsättningar om vem som skall stå för stadens nedlagda kostnader om beställaren och staden inte kommer överens om priset?

5. Hur kan staden uppge ett så uppenbart för lågt budgetpris som 206.056 kr? Varför anges ett budgetpriset på en krona när?

6. Varför har inte de 25% av budgetbeloppet 51.514 kr fakturerats enl. avtal? Se mail från Rehn nedan med uppgift om att endast 103.000 kr har fakturerats. De 51.514 kr skulle ha fakturerats/erläggas en vecka efter det att samrådsbeslut fattats.

7. I avtalet anges att ”Resterande ersättning vars storlek beror på Lidingö stads faktiska kostnader för planläggningen, betalas när planen vunnit laga kraft.” Varför skall staden vänta med att få betalt för sina verkliga nedlagda kostnader tills allt är klart speciellt som staden är så dålig att beräkna ett realistiskt budgetpris? Är det tänkt att, precis som texten anger, att beställaren inte skall betala stadens verkliga nedlagda kostnader om, av någon anledning, den ändrade detaljplanen aldrig genomförs d.v.s. vinner laga kraft?

Att Lidingö stad tvingades, på eget initiativ bryta avtalet berodde, enligt ovanstående punkter 1-7, på att Lidingö stad saknat förmåga att skriva ett plankostnadsavtal som förhindrar ekonomisk förlust för staden om den tilltänkta köparen inte håller vad han lovat. Om Lidingö stad fortsätter att skriva så undermåliga avtal kan staden också i framtiden drabbas av ekonomiska förluster.

Paul Lindquists påstående att ”Vissa frågor har inte varit möjliga att svara på” saknar grund.
Som Lidingöbo är det pinsamt att konstatera att kommunalrådet Paul Lindquist varken vill eller vågar, för att citera stadens nya värdegrund, svara på ovanstående frågor.

Paul Lindquist borde vara glad för att jag som Lidingöbo försöker hjälpa staden att vara rädd om våra skattepengar och marktillgångar.

Paul Lindquist tror att Förvaltningslagen inte gäller på Lidingö anser Kerstin A. 2012-10-12 09:35

Paul Lindquist och tjänstemännen i Lidingö stad är enligt Förvaltningslagen skyldiga att svara på de frågor som har ställts till dem om Islingekajen. Om de inte svarar begår de brottsliga handlingar. Läste i senaste numret av Lidingö magasin att en chefstjänsteman deklarerade att på Lidingö skall det gälla dialog och transparens d.v.s. insyn i vad som sker i Lidingö stad. Som boende på Lidingö sedan många år blir jag mycket upprörd över att kommunalrådet Paul Lindquist tror att Förvaltningslagen inte gäller på Lidingö.

Olof som starkt ifrågasätter Paul Lindquists trovärdighet. 2012-10-10 12:22

Det är skrämmande att Paul Lindquist tiger när det har ställts så viktiga frågor om hur våra skattepengar hanterades vid Torsvikskajen.

Jag håller med Joakim det måste utföras en oberoende granskning av hur Paul Lindquist och Lidingö stads tjänstemän har skött detta. Allt tyder på stor brist på kompetens.

Joakim 2012-10-08 15:46

Har ingen insyn i ärendet men med de frågor som ställs här och med de fakta som presenteras så tycker jag att Lidingö stad måste låta genomföra en oberoende granskning. Det är för många fakta, inte minst försäljningen till ett kraftigt underpris i förhållande till en marknadsvärdering, som måste redovisas.

Mer transparens i lidigöpolitiken! Om man läser insändarna här på sidan så verkar det behövas inom fler områden på ön.

Skattebetalare på Lidingö 2012-10-08 15:21

HUR GÅR LIDINGÖ STADS VÄRDEGRUND IHOP MED ATT PAUL LINDQUIST VARKEN VILL ELLER VÅGAR BESVARA MINA VIKTIGA FRÅGOR OM HUR LIDINGÖ STAD HANTERAT VÅRA SKATTEPENGAR VID TORSVIKSKAJEN?

Jag har sedan länge ställt nedanstående frågor (se mitt inlägg 5 oktober) skriftligt till Paul Lindquist och ansvarig chef utan att få svar på frågorna.

Lidingö stads värdegrund verkar i detta fall vara en pappersprodukt utan förankring i hur Paul Lindquist anser att han kan agera.

Lars 2012-10-08 10:59

Vilka bra och avslöjande frågor som ställts till Paul Lindquist om Lidingö stads inkompetens vid Torsvikskajen!

Paul Lindquist är verkligen inte trovärdig när han påstår att han har svarat på dessa frågor!

Jag är van att genomföra förhandla och skriva avtal i mitt arbete som affärsjurist. Det är verkligen intressant och samtidigt skrämmande att läsa om den inkompetens och oförmåga som Paul Lindquist och hans tjänstemän visat prov på vid Torsvikkajen.

Att Paul Lindquist dessutom ville sälja marken till halva värderingspriset till en båtförsäljare med mycket dålig ekonomi måste fram i dagsljuset. Vad är det som pågår på Lidingö?

Skattebetalare på Lidingö. 2012-10-05 10:01

PAUL LINDQUIST LJUGER NÄR HAN PÅSTÅR ATT HAN OCH TJÄNSTEMÄNNEN HAR SVARAT PÅ NEDANSTÅENDE FRÅGOR OM TORSVIKSKAJEN.

1. Varför lade Lidingö stad under flera år ned pengar på en ändrad detaljplan och förhandlingar när man kunde se att den planerade köparen hade så dålig ekonomi? LIDINGÖ STAD HAR INTE SVARAT.
2. Varför erbjöds den planerade köparen att köpa marken till ca halva värderingspriset trots att värderingen var för låg? Dessutom hade Paul Lindquist intygat att marken inte skulle få säljas under marknadspris. LIDINGÖ STAD HAR INTE SVARAT.
3. Jag har begärt att få en detaljerad specifikation på Lidingö stads samtliga verkliga nedlagda kostnad fördelade över de ca fyra år som Lidingö stad har lagt ned kostnader på Torsvikskajen. Paul Lindquist har intygat att den planerade köparen skulle betala dessa nedlagda kostnader. LIDINGÖ STAD PÅSTÅR ATT DE LAGT NED 597 TIMMAR I DETTA PROJEKT MEN JAG HAR VISAT ATT MÅNGA FLER PERSONER HAR DELTAGIT I DETTA PROJEKT. LIDINGÖ STAD VÄGRAR ATT REDOVISA TOTALKOSTNADEN SOM KAN VARA CA EN MILJON KRONER. LIDINGÖ STAD HAR ENDAST FAKTURERAT 103.000 KRONOR
4. Varför har Lidingö stad skrivit ett så undermåligt plankostnadsavtal med den tänkte köparen? Detaljerade frågor har ställts om detta avtal. JAG HAR STÄLLT FÖLJANDE SJU FRÅGOR OM PLANKOSTNADSAVTALET MEN LIDINGÖ STAD VÄGRAR ATT SVARA.
1. Varför finns inte Bergströms brev till Lidingö stad dat. 2008 02 27 med som en handling i avtalet? I Lidingö stads interna skrivelser hänvisar man däremot till denna viktiga skrivelse där Bergström intygar förhållanden om sig själv och sina företag som visat sig sakna täckning. Självklart skulle det i avtalet funnits en bestämmelse om att om inte Bergström uppfyller sina utfästelser i brevet så har Lidingö stad rätt att bryta avtalet och Berström skall stå för stadens nedlagda kostnader.
2. Varför finns, i §5 Ändrade förutsättningar inga förutsättningar, utöver om beställaren ej levererade handlingar, angivna som ger staden rätt att avbryta planarbetet och kräva ersättning för stadens verkliga nedlagda kostnader?
3. Varför finns i avtalet inga förutsättningar om hur försäljningspriset för mark- och vattenområdet skall beräknas?
4. Varför finns i avtalet inga förutsättningar om vem som skall stå för stadens nedlagda kostnader om beställaren och staden inte kommer överens om priset?
5. Hur kan staden uppge ett så uppenbart för lågt budgetpris som 206.056 kr? Varför anges ett budgetpriset på en krona när?
6. Varför har inte de 25% av budgetbeloppet 51.514 kr fakturerats enl. avtal? Se mail från Rehn nedan med uppgift om att endast 103.000 kr har fakturerats. De 51.514 kr skulle ha fakturerats/erläggas en vecka efter det att samrådsbeslut fattats.
7. I avtalet anges att ”Resterande ersättning vars storlek beror på Lidingö stads faktiska kostnader för planläggningen, betalas när planen vunnit laga kraft.” Varför skall staden vänta med att få betalt för sina verkliga nedlagda kostnader tills allt är klart speciellt som staden är så dålig att beräkna ett realistiskt budgetpris? Är det tänkt att, precis som texten anger, att beställaren inte skall betala stadens verkliga nedlagda kostnader om, av någon anledning, den ändrade detaljplanen aldrig genomförs d.v.s. vinner laga kraft?

Att Lidingö stad tvingades, på eget initiativ bryta avtalet berodde, enligt ovanstående punkter 1-7, på att Lidingö stad saknat förmåga att skriva ett plankostnadsavtal som förhindrar ekonomisk förlust för staden om den tilltänkta köparen inte håller vad han lovat. Om Lidingö stad fortsätter att skriva så undermåliga avtal kan staden också i framtiden drabbas av ekonomiska förluster.

Paul Lindquists påstående att ”Vissa frågor har inte varit möjliga att svara på” saknar grund.

Som Lidingöbo är det pinsamt att konstatera att kommunalrådet Paul Lindquist varken vill eller vågar, för att citera stadens nya värdegrund, svara på ovanstående frågor.

Paul Lindquist borde vara glad för att jag som Lidingöbo försöker hjälpa staden att vara rädd om våra skattepengar och marktillgångar.

Paul Lindquist 2012-09-28 16:23

Det stämmer att en privatperson vid upprepade tillfällen har mailat såväl mig som olika tjänstemän angående det nu avslutade planuppdraget rörande Torsvikskajen.

Jag har också, liksom tjänstemännen, svarat honom vid ett flertal tillfällen. Men personen i fråga har inte varit nöjd med svaren och har då skickat in samma frågor om igen. Vissa frågor har heller inte varit möjliga att svara på.

Vad gäller plankostnadsavtalet baserades det på att planen skulle genomföras. När uppdraget avbröts på stadens initiativ har miljö- och stadsbyggnadskontoret gjort en rimlighetsbedömning hur mycket som skulle faktureras.

Margareta 2012-09-25 22:49

Det är skandalöst att Lidingö stad tydligen vägrar att avslöja hur mycket av våra skattepengar de har förslösat på Torsvikskajen.

Hur kan Lidingö stad varit så naiv att de fortsatt att förhandla med ett företag med så dålig ekonomi?

Lidingö stad är tydligen inkompetenta om de har tecknat ett så dåligt avtal. Hur mycket har Lidingö stad också förlorat p.g.a. andra liknande dåliga avtal?

Är Paul Lindquist informerad om detta? I så fall borde han svara på de frågor som har ställts av denna lidingöbo.

Det är bra att Lidingösdidan har ögonen på hur våra politikerna handskas med våra skattepengar.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google