Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

Idrotten på Lidingö

söndag 11 november 2018 00:01

SJU PARTIER REDOVISAR SINA UPPFATTNINGAR. Under senaste tiden har idrottens förutsättningar på Lidingö åter börjat debatteras. Lidingös politiska styre M+LP+KD har i kontakter med en del av öns idrottsföreningar sagt att även föreningarna måste vara med vid finansieringen av t.ex. Lidingövallens upprustning. Detta har väckt frågor. Både Lidingö Idrottsråd och IFK Lidingö Friidrott har starkt ifrågasatt om det är rimligt att idrotten på ön, som drivs av frivilliga krafter, även ska vara finansiärer av idrottsanläggningar. Se dessa två länkar på Lidingösidan, 31 oktober och 1 november.

Lidingövallen. ArkivbildLidingövallen. Arkivbild

Lidingösidan har bett de tre partier som leder Lidingö politiskt, i väntan på besked om hur den politiska ledningen på ön ska se ut efter valet, att beskriva hur de ser på frågan om idrottens roll på Lidingö. Svaren publiceras oavkortade. Både Socialdemokraterna och Liberalerna har i kommentarer till artikeln den 31 oktober beskrivit hur de ser på frågan. Den 1 november skrev Vänsterpartiet en artikel om samma ämne, se denna länk och redan den 18 oktober skrev Centerpartiet en artikel om idrotten på ön se denna länk. Svar kom från M+LP+KD dagen efter, se denna länk.

Moderaterna:
Idrottsrörelsen på Lidingö engagerar många kommuninnevånare och har en bevisad positiv effekt på ungdomar och är viktig för oss alla. Vi moderater förstår att det är de ideella krafterna som är centrala för att få ett levande idrottsliv, och att kommunen måste ha ett nära samarbete med föreningarna för att skapa goda förutsättningar för ett rikt idrottsliv. Idrotten är till stor del avhängigt ideella krafter som staden ska ta till vara och stödja. Det finns ett starkt engagemang att slå vakt om i Lidingös idrottsrörelser.

Under en tid har delar av idrotten på Lidingö varit eftersatt och inte fått det stöd och anläggningar de förtjänar medan andra delar fungerat mycket väl. Samtidigt har ett ökat invånarantal ökat trycket på idrottslivet. Idrottsverksamheten inom stadens organisation inte varit bra organiserad utan finns utspridd på flera förvaltningar med otydliga ansvarsförhållanden och finansiella förutsättningar. Mot bakgrund av detta finns det ett behov att öka satsningar och samordna och effektivisera den stadens förvaltningen med bland annat en idrottschef. Både Lidingös skattebetalare och idrottsföreningar bör rimligen få klarhet i hur stort stödet är till idrotten på ön och att det allokeras så effektivt och rättvist som möjligt.

För att göra detta på bästa sätt genomför vi nu en kartläggning som kommer ge en bas för ett idrottspolitiskt program för Lidingö. Vi saknar i dag ett idrottspolitiskt program. Detta för att skapa rättvisa, transparens och förutsägbarhet för investeringar och stöd till idrotten. Av programmet ska det framgå att Lidingö har en högre ambition än andra kommuner men också att det kräver deltagande från föreningar och klubbar. Föreningarna ska ha ett stort inflytande över kommunens planering för idrotten. Programmet ska också tydliggöra att idrotten ska vara jämställd och premiera bredd och att vuxenidrotten inte får tränga undan idrott för unga.

Moderaterna vill utforma en modern idrottspolitik som bygger på inkludering, jämställdhet och ett stärkt samarbete med föreningar och till exempel skola och sociala myndigheter. Idrotten måste ges förutsättningar att utvecklas både avseende spets och bredd.

Moderaterna kommer därför
● Prioritera inkluderande idrottsaktiviteter för barn, unga och funktionshindrade.
● Utse en idrottschef för att samordna våra satsningar framåt och förbättra dialogen med föreningarna.
● Lansera ett idrottspolitiskt program för Lidingö Stad
● Fortsätta stödja Lidingös föreningsliv med ökad transparens och förutsägbarhet kring bidrag.
● Tillse att satsningarna på Lidingövallen, Campus Högsätra och simhallen blir så ändamålsmässiga som möjligt till rimliga kostnader för Lidingö.
● Att stödja och entusiasmera idrottsföreningarnas egna initiativ till specifika anläggningar och satsningar.
● Att ta tillvara och stödja den kompetens som finns inom föreningarna.

Moderaterna i samverkan med övriga majoritetspartier på Lidingö har inga ambitioner att sänka skatten på
bekostnad av idrottsföreningarna. Tvärtom vill vi underlätta för föreningarnas egna självbestämmande att ta
bäst beslut i sin verksamhet genom att öka direkta verksamhetsbidrag och minska dolda subventioner.

Filip Svanberg (M)
Daniel Källenfors (M)

- o - o - o -
Lidingöpartiet:
För Lidingöpartiet är det oerhört viktigt att staden satsar på idrott, speciellt för ungdomar. Forskning visar i allt större utsträckning att fysisk aktivitet är grunden till hälsa och välbefinnande. Det gör oss friskare, att vi bättre klarar av stress, det motverkar åldrande och förebygger missbruk. Som exempel kan nämnas att Island har genom att bidra till ungdomars fritidssysselsättning, bl.a. idrott, samt ökat föräldrars engagemang och närvaro, lyckats minska användning av droger och alkohol bland unga. Att satsa på idrott är en investering som lönar sig. Det vet vi och alla fantastiska föräldrar som engagerar sig.

Många föreningar på Lidingö har långa köer och flera idrottsanläggningar är utslitna. Lidingöborna har väntat alltför länge på en simhall och vi vill inte att det ska dröja lika länge när det gäller att förbättra förutsättningarna för olika sportutövningar som i ett efterlängtat idrottscampus. Tvärtom vill vi så snabbt som möjligt rusta upp och möjliggöra för föreningarna att utöka sin verksamhet. Vi står inför enorma investeringar och i och med det är det nödvändigt att kartlägga all den idrottsverksamhet som finns på Lidingö - klargöra ägarförhållanden, borgensåtaganden, underhållsansvar, kösituation, bidragsmodeller etc.

Det är viktigt att stadens stöd till de olika föreningarna blir så rättvist som det bara är möjligt, även i ett genusperspektiv. De idrottsanläggningar som utvecklats under de senaste åren har inte bekostats till hundra procent med skattemedel. Det är därför rimligt att vi på samma sätt hittar modeller framöver som gör att vi snabbt kan förverkliga planerna om att bygga ut idrottsverksamheten. Vi måste också säkerställa att alla idrottsanläggningar utnyttjas maximalt och effektivt.

Det är trist när det i media börjar diskuteras utifrån fragment av fakta, som om alla utredningar var klara och alla beslut fattade. Det leder ingen vart. Att kasta pengar hit och dit utan struktur är inte att ansvarsfullt hushålla med skattebetalarnas pengar. Vi vill istället göra det bättre, mer rättvist och mer strukturerat

Vi har precis börjat och det självklara målet för oss alla är att idrottsverksamheten ska göras tillgänglig för fler lidingöbor och med fokus på våra ungdomar.

Birgitta Sköld, kommunalråd, LP
Pia Wieck, politisk sekreterare, LP
Evelyn Lewandrovski, ledamot KuFri

- o - o - o -
Kristdemokraterna:
KD anser att det är viktigt att idrotten på Lidingö ges bättre möjligheter för att utöka sin verksamhet. Det råder en stor brist på hallar och ytor för att sporta på. När Lidingö växer måste vi också planera för en rik fritid.

De senaste åren har Lidingöborna fått flera nya konstgräsplaner, ett nytt skid- och golfområde i Ekholmsnäs, nya tennisbanor på Lidingövallen och just nu pågår processen för att bygga ett nytt badhus. Att vi har kunnat satsa på dessa anläggningar beror till stor del på att vi har samarbetat kring både investeringar och driftsfrågor med öns föreningsliv.

När vi blickar framåt ser vi ett investeringsbehov på närmare 700 miljoner kronor för att de olika stora idrotter som finns på ön ska kunna utveckla sin verksamhet och ta emot fler barn. För att möjliggöra det vill vi fortsätta på den inslagna vägen. Föreningslivet och Lidingö stad måste hjälpas åt för att det ska bli verklighet. Självklart har Lidingö stad en stor och viktig roll att spela. Det är orimligt att förvänta sig att föreningslivet ska stå för alla sina kostnader. Det finns heller inget parti för föreslår något sådant. Hur stor del som skattebetalarna ska stå för kommer förmodligen att variera från fall till fall. Vårt mål är att alla de barn på Lidingö som idag står i kö för att få utöva en idrott ska kunna göra det. Då krävs gemensamma ansträngningar.

Carl-Johan Schiller (KD)

Dela Idrotten på Lidingö

Kommentarer

Anders Bergstedt 2018-12-01 08:53

Av vad som nu framkommit i media lägger man en orimligt stor ekonomisk börda på föräldrar till barn som idrottar. Lidingöloppet är ju hårt knutet både till kommunen och IFK. Vart tar vinsten vägen eller trollar man bort den ? Hur drar man gränsen för anställda i kommun, IFK och Lidingölopp ? Är det någon som är uppdaterad ?

Erik Centerlind 2018-11-11 23:08

Rolf Hattenbach du vet mycket väl att det finns många inom majoriteten på Lidingö som har en bakgrund som ideellt engagerade inom föreningslivet på Lidingö. Jag har tränat i bla. badminton, judo, drivit ett eget korplag i fotboll, tävlat i Golf på relativt hög junior nivå och har även varit juniortränare inom golfen. Jag minns personligen mina år som lagledare för Lidingö golfklubbs lag i Future League med stor värme, där lagets främsta framgång var förra året då bla. din dotter var med och tog hem totalsegern efter en spännande särspel där hon briljerade och hanterade pressen galant.

Utöver mig personligen är kommunfullmäktigeledamoten Carl Östring ordförande i Lidingö-Bodals Sjöscoutkår, kommunfullmäktigeledamoten Marcus Rajkowski har varit instruktör för Freeskiers och Filip Svanberg som driver det moderata idrottsrådet har bla. varit aktiv som ledare i slalomklubben och IFK Lidingö fotboll. Här är ett axplock av den erfarenhet som moderata ledamöter har av föreningslivet, dina påstående känns faktiskt rätt tandlösa när man kollar på vad politikerna faktiskt har för CVn.

Summa summarum tror jag det finns gott om folk inom samtliga partier som har en bakgrund som aktiva inom föreningslivet och har tagit med sig värdefulla erfarenheter därifrån, det är inget som skulle vara ett unikum för Centerpartiet på Lidingö. Det är bra att vi har många med erfarenheter av föreningslivet i majoriteten, det bygger en bra grund inför framtida beslut.

Erik Centerlind (M)
Ledamot av Kommunfullmäktige

Rolf Lennart Hattenbach 2018-11-11 20:53

Kommentar till majoriteten svar: Det är mycket snack men ingen verkstad!

Är man inte engagerad eller uppvuxen med föreningslivet så har man svårt att ta till sig de behov samt möjligheter som finns för Lidingös alla aktiva.

Rolf Hattennbach
Ledamot i Kultur och fritidsnämnden (C)
Ledamot i Kommunalfullmäktige (C)
Ersättare i Kommunstyrelsen (C)

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google