Väder Lidingö

Lidingö söndag 12 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

KDU Lidingö: Avskaffa trängselskatten

onsdag 28 mars 2018 11:28

Trängselskatten en orättvis skatt grundad på svek och lögner som innebär att bilister får sitt bilåkande beskattat fem gånger. Vi i KDU Lidingö ser inte rimligheten i att stå vid sidlinjen och passivt se på när stockholmare och inte minst lidingöbor blir utsugna utan att ha givit sitt samtycke till detta. Det skriver de sex KDU Lidingö-medlemmarna Axel Göthberg, Sebastian Olofsson, Jacob Haendler, Anna Hellers, Adam Corcoran och Karl Brunnberg.

Som kristdemokrater står vi upp för värden som att staten aldrig ska ta ut mer skatt än vad som krävs för att upprätthålla statens kärnuppgifter, samt att skatteuttaget ska vara rättvist och ha folkligt stöd. Sedan år 2006 har stockholmarna i allmänhet och lidingöborna i synnerhet plågats under en av Sveriges mest orättvisa skatter. Trängselskatten är en orättvis skatt som aldrig borde ha införts från första början. Med anledning av detta har KDU Lidingö tagit ställning för att avskaffa trängselskatten.

Problemen med trängselskatten, framför allt i Stockholm, är så många att det är svårt att veta var man ska börja. Låt oss därför börja från början:

Under ”Stockholmsförsöket” 2006 testades trängselskatten under 7 månader för att utvärdera effekterna av skatten. Bland annat utlovades att:
- 1 miljard kronor årligen i skatteuttag och 100 miljoner i administrationskostnad
- Intäkterna skulle omfördelas till att sänka priset på kollektivtrafik, satsningar på kollektivtrafik och infrastruktur i Stockholm.
- Lidingöbor vars enda färdväg från ön går genom innerstan skulle bli undantagna trängselskatt förutsatt att de inom 30 minuter passerar en annan betalstation.
- Att trängselskatten ej skulle införas om den inte vann stöd i en folkomröstning.

Allt detta visade sig dock vara en lögn. Istället för 1 miljard årligen blev det knappt 700 miljoner kr i intäkter och 400 miljoner kr i administrationskostnader. Till en början översteg till och med administrationskostnaden intäkterna, vilket innebar att Staten betalade för att göra stockholmarna fattigare. Blev kollektivtrafiken billigare? Absolut inte. År 2006 kostade ett månadskort 600 kr, men idag kostar det 860 kr – en ökning med 43 procent, som dessutom har skett nästan 3,5 gånger snabbare än konsumentprisindex. Inte heller kan vi slå fast att skatten har kommit stockholmarna till del, då det är en statlig skatt och inte en regional eller lokal skatt. Lidingöundantaget hade vi ett tag – tills 2016 då det avskaffades.

Hur var det då med folkomröstningen? Naturligtvis röstade stockholmarna överväldigande nej till trängselskatten. Hur som helst kom våra riksdagspolitiker på idén att om man bara räknar rösterna från Stockholms stad och struntar i övriga länet, får man en knapp majoritet för trängselskatten. Således införde en riksdag med alliansmajoritet trängselskatten mot stockholmarnas vilja, trots vallöften om att aldrig permanenta trängselskatten.

Som ovan beskrivet är trängselskatten en orättvis skatt grundad på svek och lögner. Stockholmare får sitt bilkörande beskattat 5 gånger. Först ska de betala inkomstskatt på lönen. Sedan tillkommer moms på bilköpet. Glöm för guds skull inte heller bensinskatten och fordonsskatten. Men som om det inte vore nog ska staten suga ut stockholmarna genom en trängselskatt införd på odemokratisk grund. En lidingöbo som arbetar i Nacka betalar idag cirka 2000 kr i månaden – en summa som i många fall överstiger samtliga jobbskatteavdrag hopräknade. Maxtaxan har dessutom stigit från initiala 20 kr till 35 kr, och väntas stiga till 45 kr redan 2020.

Vi i KDU Lidingö ser inte rimligheten i att stå vid sidlinjen och passivt se på när stockholmare och inte minst lidingöbor blir utsugna utan att ha givit sitt samtycke till detta. Trängselskatten innebär en kännbar ekonomisk börda som vi helst skulle ha fått ett slut på för 12 år sedan. Därför kommer vi i årets valrörelse och på höstens KDU-stämma ta strid för trängselskattens avskaffande.

Axel Göthberg (KDU Lidingö)
Sebastian Olofsson (KDU Lidingö)
Jacob Haendler (KDU Lidingö)
Anna Hellers (KDU Lidingö)
Adam Corcoran (KDU Lidingö)
Karl Brunnberg (KDU Lidingö)

Dela KDU Lidingö: Avskaffa trängselskatten

Kommentarer

Göran Tegnér (L) 2018-03-29 23:09

Svar till KDU om trängselskatten

Alla politiska partier på Lidingö vill avskaffa kravet på att betala trängselskatt i Ropsten för bilister som bara ska åka över bron för att hämta och lämna folk vid tunnelbanan eller för att infartsparkera där. Om detta råder det total politisk enighet. Men tyvärr har vi ännu inte lyckats ändra beslutet om detta i Sveriges riksdag.

Att privatbilstrafiken i Sverige är överbeskattad kan vi liberaler hålla med om. Väg- och transportforskningsinstitutets (VTI:s) främsta transportekonomer har tydligt visat att bilisterna på det statliga vägnätet betalar dubbelt så mycket i drivmedelsskatter som de externa effekter i form av slitage, buller, olyckor, emissioner och koldioxid som biltrafiken förorsakar. (Se rapporten SAMKOST- Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader, av Jan-Eric Nilsson och Anna Johansson). De samhällsekonomiska kostnaderna uppgår till 2:30 kr medan skatten uppgår till 4:50 kr per fordonsmil.

Och att tillkomsten av trängselavgifterna var en sällsam politisk cirkus kan vi även hålla med om. Socialdemokraterna lovade före valet 2002 att inte införa dem; och Allianspartierna var också emot det hela. Sedan efter valet svängde S-regeringen för att tillmötesgå miljöpartiet beträffande försöket med trängselavgifterna. Och sedan svängde Alliansregeringen och permanentade försöket den 1 augusti 2007.

Opinionsundersökningarna pekade åt olika håll före och efter försöket med trängselskatten. Innan försöket var över 70 % emot avgifterna. I Demoskops undersökning i september 2006 var 52 % av invånarna i länet för avgifterna och 27 % emot dem. I folkomröstningen i samband med valet samma månad blev det 47,5 % för och 52,5 % emot. Men observera att folkomröstningen bara hölls i 15 av länets 26 kommuner. Opinionen svängde till förmån för trängselavgifterna ju längre tiden gick och när erfarenheterna av den spreds. Opinionen var ingalunda så entydig som KDU låtit påskina.

KDU verkar ogilla trängselavgifter helt och hållet. Som trafikplanerare och ekonom kan jag bara konstatera att det bara finns två olika sätt att ransonera bristande vägkapacitet:
1) Att ransonera med köer, som i kommunistiska länder utan marknadsekonomi
2) Att ransonera med avgifter, som är brukligt i marknadsekonomier

Att KDU vill återgå till systemet med ändlösa bilköer är bara tragiskt, men får väl stå för dem.

Trafikmängden minskade med cirka 22 procent i området med trängselavgifter. Trängseln på gatorna i Stockholm kostade samhället mer än fem miljarder kronor varje år innan avgifterna infördes. Detta bland annat genom ökade transportkostnader och minskad ekonomisk effektivitet.

Det är även fel av KDU att hävda att inga trängselskattemedel har kommit Stockholmsregionen till del. Förbifart Stockholm finansieras till stor del med trängselskatt.

Under våren 2009 träffades en överenskommelse mellan staten och regionens aktörer om finansieringen av Stockholmsöverenskommelsen. Denna omfattar drygt 70 olika spår- och vägprojekt till en summa motsvarande 100 miljarder kronor under perioden 2010 - 2021, varav intäkterna från trängselskatten utgör en fjärdedel av finansieringen, d.v.s. ca 25 miljarder kronor.

För ca ett år sedan slöts överenskommelsen inom ramen för Sverigeförhandlingen om bla följande projekt i Stockholmsregionen:
• Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan
• Spårväg Syd
• Roslagsbanans förlängning till T-Centralen

Dessa objekt beräknas bli medfinansierade med de justerade trängselskatterna med ca 7,5 miljarder kronor. Så KDU:s påstående att Stockholmsregionen inte fått ut något av trängselskatterna visar sig vara totalt felaktigt.

Att inte Lidingö kom med i Sverigeförhandlingen med tunnelbana eller Lidingöbana med statlig medfinansiering har sina särskilda orsaker. Men det är ju en annan historia ...

Ullabritt Sundquist 2018-03-29 08:47

Bra artikel! Hoppas denna fråga också diskuteras i Stockholm. Vi som har bilen inom tullarna har också dyra p-avgifter, p-platserna minskas hela tiden samt att vi ALLTID måste passera minst en vägtull för att åka in och ut ur stan.

Lars Sundberg 2018-03-29 08:11

På 60 talet skissade man på en nordlig förbindelse till Bogesund från Lidingö.
Är väl dax å bygga den nu så är saken ur världen.

Björn Hellerstedt 2018-03-29 06:31

Grundproblemet är att staten behöver pengar och att bland annat lidingöborna faktiskt både arbetar och tjänar pengar. Dom vill även göra rätt för sig. Svårare än så är det inte. Trängselskatten är säkerligen lönsam i längden. Man måste betala för att passera eller skjutsa grannen över bron kostar 70kr. Känns riktigt bra.

Jacob Haendler 2018-03-28 23:33

Hej,
Uppgifterna i artikeln avser såsom du påpekar trängselskattens startskede. Uppgifterna grundar sig på Trafikverkets årsredovisning från 2008 (+674 230/-381 738). De prognoser rörande inkomster och utgifter som nämns i artikeln avsåg knappast år 2016. Det verkar mycket riktigt stämma att man efter 12 år har kommit ner i de kostnader som förväntades vid trängselskattens införande. Vi menar inte att man kan hävda att löftet har infriats bara för att man mer än ett decennium och diverse avgiftshöjningar och expansioner av systemet senare lyckats åstadkomma de kostnads- och intäktsnivåer som utlovades redan vid införandet.

Sedan är det naturligt att kostnadssidan och inte minst intäktssidan har förändrats under den tid som gått, framför allt när hänsyn tas till de avgiftshöjningar och utvidgningar av systemet som har genomförts.

Martin Drougge 2018-03-28 22:20

Jag kommer börja jobba söder om stan i maj, får det till att jag kommer betala 11-16000 årligen för att ta mig till och från jobbet vid rimliga tider. Kommunala alternativet tar 2h extra dagligen. Dessutom har de minskat på bussförbindelsen till Ropsten. Just nu ligger valet på en mindre månadslön per år eller se till att vara förbi tullarna 06:30-18:30.
Hade gärna åkt kommunalt ifall det tog 45-60 minuter. 1h30 dörr till dörr inom Stockholm är inget som främjar kollektivtrafiken när bil tar 30 minuter.

Anders Hållberg 2018-03-28 19:27

Ur debattartikeln: "Allt detta visade sig dock vara en lögn. Istället för 1 miljard årligen blev det knappt 700 miljoner kr i intäkter och 400 miljoner kr i administrationskostnader."

Skulle ni kunna redovisa hur ni kommit fram till dessa uppgifter?

Enligt Transportstyrelsens årsredovisning 2016 låg intäkterna från trängselskatt i Stockholm på 1,4 miljarder kronor, och omkostnaderna
för Transportstyrelsens arbete på 103 miljoner kronor samma år. Är alltså deras uppgift om intäkterna fel? Och har andra parter än Transportstyrelsen årliga kostnader på cirka 300 miljoner kronor för systemet? Jag tror ni för kostnaden och intäkten tagit uppgiften från Wikipedia - som gäller första året med systemet, och där kostnaden gissar jag belastas av transpondrarna som användes initalt i alla bilar, men sedan inte behövdes längre. Sedan länge gäller enbart bildavläsning. Jag tror därmed att Transportstyrelsens uppgivna kostnad på drygt 100 miljoner är den faktiska årliga kostnaden numera, men visa gärna annan uppgift.

Viktigt att fakta som används är rätt.

Aviva Kraitsik 2018-03-28 19:07

Så bra skrivet!

Johan Persson 2018-03-28 18:52

Politikerna har lärt sig att så fort de säger ordet Hållbart, ja då är det bara att höja skatten, senast strax under 100-lappen ökad skatt per flygresa.
Att världens samlade containerflotta som skeppar gods runtom i världen ger utsläpp motsvarande fyra miljon personbilar, verkar politiker i allmänhet tycka är Hållbart, har aldrig hört nån debatt om det iaf.

Mats Sjöling 2018-03-28 18:38

Kan det verkligen vara möjligt att inom EU ha reservat för en viss grupp.
Lidingöbor måste numera betala för att besöka övriga landet.

Birgitta Olsen 2018-03-28 13:33

Största lögnen är väl att de ville förbättra miljön. Mellan Roslagstull o Värtan är det dubbla tullar genom tunneln, istället står man i kö på Valhallavägen. Jag har slutat att bila till Ropsten, istället tar jag bilen in till stan, vilket blir billigare.

Patrik A Edgren 2018-03-28 11:41

Heja, heja!!

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google