Väder Lidingö

Lidingö fredag 14 augusti 2020 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Kommunfullmäktige: Beslut fattades

onsdag 20 juni 2012 00:20

Kommunfullmäktiges presidium fick försöka lösa problemet med protokollet som inte var utskickat. Fr.v. sekreteraren Per Franzén, Britt-Marie Lindblad, Björn Samuelson och Mattias Reinholdson.

Kommunfullmäktiges presidium fick försöka lösa problemet med protokollet som inte var utskickat. Fr.v. sekreteraren Per Franzén, Britt-Marie Lindblad, Björn Samuelson och Mattias Reinholdson.

Måndagens kommunfullmäktigemöte blev inte någon solig semesterstart för politikerna på Lidingö. Före mötet utgick de flesta från att både översiktsplanen och energiplanen skulle godkännas. När mötet var slut hade fortfarande inga beslut tagits för de två ärendena om man nu inte anser att återremiss och bordläggning är tillräckligt.

När mötet öppnades talade först ordföranden Björn Samuelson om ledamoten Ingemar Borg (L) som avlidit. Minnesorden följdes av en tyst minut.

Innan dagens första ärende hann starta ifrågasatte Inger Damberg (L) om mötet kunde hållas. Anledningen var att protokollet från kommunstyrelsens möte den 4 juni inte skickats ut till ledamöterna. I detta protokoll fanns ett antal bilagor med oppositionens olika yrkanden om översiktsplanen. I och med att underlaget saknades till mötet var det egentligen bara “att bita i det sura äpplet” och avsluta mötet direkt,tyckte Inger Damberg.

Ordföranden Björn Samuelson (M) förklarade då att kommunstyrelsens protokoll inte var något beslutsunderlag för de beslut som skulle tas om översiktsplanen. Samtidigt medgav han att utskicken inte fungerat tillfredsställande under senaste tid. Att protokollen normalt skickades ut var enbart en service till ledamöterna. Ville oppositionen ha några handlingar med var det bara lämna dem vid mötet.

Inger Damberg, som suttit i fullmäktige sedan 1973, hade aldrig under sina nästan 40 år hört talas om något liknande. Damberg fick medhåll i sin uppfattning av den övriga oppositionen och när ett par ledamöter sa att bristen på underlag kunde få någon kommuninvånare att överklaga den översiktsplan som skulle tas under mötet, så beslutade ordföranden att under mötet låta kopiera det saknade protokollet.

I väntan på protokollet började man, efter nästan en halvtimmes debatt om ordningsfrågan, att beta av dagordningen. Första frågan var en interpellation av Mårten Dahlberg (S) med frågor om avstängningen av Lidingöbanan. När kommer medborgarna att få veta mellan vilka tider banan är avstängd för ombyggnad och när finns det möjlighet att får veta hur ersättningstrafiken ser ut.

Kommunalrådet Paul Lindquist (M) tyckte att Dahlberg borde ställt frågan till landstinget istället eftersom landstinget har hand om Lidingöbanan. Dessutom frågade Lindquist varför socialdemokraterna i landstinget ville skjuta på Lidingöbanans eventuella omdragning genom Lidingö centrum och på sammankopplingen med Spårväg City till 2025. Anders Lönnberg, partikamrat till Dahlberg, som sitter i både kommunfullmäktige och landstinget, liksom Paul Lindquist, sa:

– Frågan gäller Paul om du ställt några krav på ersättningstrafiken. Om det är en fråga som ska avhandlas i landstinget så verkar det väldigt besvärligt att man måste träffa kommunstyrelsens ordförande i Lidingö i landstinget för att få veta hur ersättningstrafiken på Lidingö ska se ut.

– När det gäller trafikfrågor i övrigt så avhandlas de i landstinget och det vet du, så jag förstår inte varför du tar upp dem här, fortsatte Lönnberg. Varje person som har ett ekonomiskt sinne förstår att om vi ska dra om Lidingöbanan via centrum, vilket kostar ofantligt mycket pengar, så kan man inte först bygga om den, för att sedan direkt dra om den. Man måste först fundera lite grann. Vi har också begärt att man ska utreda en tunnelbaneförlängning till Lidingö ifall det är en trafikpolitisk möjlighet.

Paul Lindquist: Du borde ställt frågan till Christer G Wennerholm i landstinget, det är inte jag, kommunstyrelsens ordförande, som ska förhandla med SL om ersättningstrafiken, landstinget är ansvariga inför medborgarna i kommunen. Vad gäller tunnelbana till Lidingö – ja, ni har talat om den, men ni har aldrig anvisat var pengarna ska tas. Så vi tar den debatten i landstinget.

Anders Lönnberg: Till skillnad mot Christer G Wennerholm vill vi att saker ska utredas innan beslut fattas. Därför har vi förslag om att utreda en tunnelbanedragning till Lidingö. Vår fråga till dig är vad du som kommunalråd har gjort för att säkerställa ersättningstrafiken. Vilka behov har du talat om för till landstinget att Lidingö har när det gäller ersättningstrafik?

Centerpartisten Britt-Marie Lindblad sa därefter att lidingöborna vill veta hur upphandlingsunderlaget ser ut. Det kunde ni ha tagit reda på. Det här svaret är oerhört ignorant. Var ska bussarna gå, hur ofta, när? Det är klart att det är vi som ska åka här som vill veta. Ni kunde ansträngt er mer med svaret.

Därefter kom frågan om ny energiplan för Lidingö upp.
Paul Lindquist: Under dagen har det kommit in likalydande yrkanden från tre olika partier med en begäran om återremiss. Det finns därför ingen anledning att ha en debatt om energiplanen eftersom ärendet så småningom kommer tillbaks till fullmäktige.

Representanter från Centerpartiet, Lidingöpartiet och Miljöpartiet yrkade därefter på återremiss. De ville se ett större djup i planen, en plan som också styr själva verksamheten. Även Socialdemokraterna gav sitt stöd åt återremissen. “Det som ligger på bordet i dag är en beskrivning av processer, bakgrunder, kända data, det är inte ett politiskt program som har tydliga målfokus”, sa Mårten Dahlberg. Efter omröstning återremitterades energiplanen till kommunstyrelsen.

Vid det här laget hade det kopierade protokollet börjat delas ut till ledamöterna. Thomas Bengtsson (MP) efterlyste även de bilagor som ingick i protokollet, och som nu saknades.

Fullmäktige samlade sedan ihop sig för debatten om översiktsplanen. I den debatten togs även Lidingöpartiets motion med, om att genomföra en kommunal folkomröstning om hela översiktsplanen.

Lars H Ericsson (L): Vi anser att det är en så genomgripande fråga för lidingöborna så det lämpar sig väl för en folkröstning om hela översiktsplanen. Det fanns tidigare en vilseledande information där man fick uppfattningen att det redan var klart hur Lidingö skulle se ut i framtiden.

Paul Lindquist sammanfattade sedan den politiska majoritetens tankar och inriktning kring översiktsplanen. Han riktade också en fråga till Centerpartiet och Lidingöpartiet: Är det inte dags att ni nu äntligen talar om för lidingöborna hur ert eget alternativ ser ut? Hur vill ni att Lidingö ska utvecklas? Hittills har ni bara ägnat er åt att peka finger åt majoriteten och att säga nej.

Thomas Bengtsson (MP): Det här är ett av de viktigaste ärendena för hela mandatperioden. Därför yrkar vi avslag på L-motionen om folkomröstningen eftersom den inte pekar ut ett av de tydliga förslagen som finns – majoritetens, miljöpartiets eller socialdemokraternas.

– Det är egentligen oförskämt att säga att det finns två alternativ, majoritetens eller Centerpartiets och Lidingöpartiets, sa Thomas Bengtsson. Vi har delat upp vårt förslag i 12 kapitel och 45 punkter, det finns alltså mer än en skiljelinje. Från majoriteten har man inte bemödat sig om att svara på våra förslag eller på andra förslag som kommit under processen. I och med att man inte svarar så säger man att man inte eftersträvar en bred lösning på översiktsplanen. Det behövs en ordentlig debatt och vi behöver ha handlingar i tid. Vi tycker att det är rimligt med en extra debatt innan beslutet tas. Återremiss kan inte komma ifråga, men vi yrkar på bordläggning eftersom det blivit schabbel med handlingarna.

Rune Nordström (FP): Så mycket har inte hänt sedan 28 mars då vi senaste hade en debatt om översiktsplanen. Jag tror inte att någon kommun i landet kan slå oss på fingrarna när det gäller en bred beslutsprocess. Därför låter det konstigt när man försöker ge sken av att det inte skulle vara förankrat. Partierna kan ha olika uppfattningar, men det går inte att säga att det är ett dåligt förankrat dokument. Vi tar vårt ansvar i stockholmsregionen, socialt och ekonomskt, men det går inte att backa in i framtiden.

Mårten Dahlberg (S): Förslaget är mycket positivt och markerar Lidingös plats i regionen. Lidingö är inte en isolerad del i området, där har det skett en kraftig förändring i inställningen. Vi saknar redovisning vad gäller den sociala förändring och vi har även med Lidingöhems betydelse. Vi ser gärna en kraftig förtätning i Centrum/Torsviksområdet.

Inger Damberg yrkade sedan först på återremiss av själva översiktsplanen. Centerpartiet hade redan i förväg aviserat att man skulle yrka på återremiss, men nu ändrade sig bägge partierna och instämde i Miljöpartiets begäran om bordläggning.

Paul Lindquist föreslog då att debatten skulle avrundas och gå till beslut efter de tre partiernas bordläggningskrav. “Vi får sammankalla till ett extra kommunstyrelsemöte i augusti”.

Efter votering blev beslutet alltså att ärendet bordläggs. Vinsten med att skjuta upp beslutet kan vara svårt att förstå eftersom ärendet kommer upp på nästa kommunfullmäktigemöte i helt oförändrat skick. Miljöpartiet ville ha en extra debatt, något som de i så fall själva får ordna. Vad Centerpartiet och Lidingöpartiet vill med sitt bordläggningsyrkande är däremot oklart. Med en återremiss hade det funnits möjligheter att kunna få förändringar i texten. Nu finns inte den.

Lidingöpartiets motion om kommunal folkomröstning om hela planen avslogs.

Den 27 augusti blir det med säkerhet beslut om översiktsplanen.

Stadsdirektören Kjell-Olov Karlsson kopierade det "försvunna" protokollet och delade sedan ut det till ledamöterna.

Stadsdirektören Kjell-Olov Karlsson kopierade det "försvunna" protokollet och delade sedan ut det till ledamöterna.

Anders Lönnberg (S) i samspråk med Mårten Dahlberg under ett av de uppehåll som fullmäktige gjorde på måndagskvällen.

Anders Lönnberg (S) i samspråk med Mårten Dahlberg under ett av de uppehåll som fullmäktige gjorde på måndagskvällen.

Det var många som rörde sig runt i sessionssalen under mötets olika avbrott.

Det var många som rörde sig runt i sessionssalen under mötets olika avbrott.

Dela Kommunfullmäktige: Beslut fattades

Kommentarer

Helena 2012-06-27 18:10

Tack för svar Paul, intressant att se hur du resonerar. Från min utgångspunkt kunde iofs även majoriteten ha tagit kontakt med fler för ett bredare och stadigare stöd för den nya översiktsplanen.Det hade kunnat minska utrymmet för destruktiva och populistiska politiska utspel. Men nu är det framåt som gäller, för ett levande och hållbart Lidingö!

Paul Lindquist 2012-06-25 17:18

Helena!

De yrkanden som lades fram på kommunstyrelsen från S och MP har mycket riktigt inte påverkat kommunstyrelsens (och därmed majoritetens) förslag.

Det är inte heller brukligt att så sker, utan vill man söka samförstånd så görs det tidigare i beslutsprocessen. Hade S och MP velat diskutera med majoriteten att inkludera detta hade man kunnat ta kontakt. Ansvaret ligger ju på den som vill förändra att ta initiativet.

Nu skedde inte det, vilket jag tolkar som att S och MP vill markera vissa politiska ståndpunkter snarare än söka kompromisser på dessa punkter.

Däremot har vi tagit intryck av vad S och MP framfört tidigare under den nu 5 år långa processen och det har bidragit till förslagets utformning.

S har t ex pekat på behovet av ökat underlag för att säkra lokal service i Näset och Rudboda liksom att vara försiktig med ny bebyggelse i Gåshaga/Käppala som genererar mer trafik.

MP har å sin sida betonat hållbarhetsaspekter och prioritering av oskyddade trafikanter vilket också finns med förslaget till ny ÖP.

När det gäller nedskrivningen av befolkningstalet är det inte en eftergift åt någon, utan en effekt av en nogrannare analys av statistiken.

På det stora hela uppfattar jag att det finns en samstämmighet mellan majoriteten och S respektive MP när det gäller huvuddragen i ÖP, men det finns också vissa partiskiljande aspekter.

Därmed tycker jag också att S och MP har visat stort ansvar, vilket varken L eller C har gjort som bara röstar nej men inte haft förmåga att presentera ett eget alternativ. Där är vi helt eniga, Helena.

Däremot är jag mycket kritisk till MP:s agerande på senaste kommunfullmäktige när man först kräver att få ett dokument upptryckt under sammanträdet för att sen yrka bordläggning med motiveringen att dokumentet hade saknats. Det var respektlöst mot såväl de tjänstemän som man satte i arbete i onödan som övriga ledamöter.

Helena 2012-06-21 22:51

Ok Paul, så vad har majoriteten tagit till sig av de synpunkter som presenterats av s respektive mp angående översiktsplanen? Det vill säga de som fanns redovisade i de bilagor till kommunstyrelsens protokoll som inte skickades ut till kommunfullmäktiges ledamöter före måndagens sammanträde. Rätta mig om jag har fel men jag har fått uppfattningen att majoriteten inte har brytt sig om att söka ett bredare stöd i kommunfullmäktige för den kommande översiktsplanen utan helt enkelt har lagt fram sitt eget förslag utan några som helst kompromisser. Med ett eventuellt undantag då man valt att skriva ned befolkningsökningen. Det senare ser åtminstone för mig ut som en tanke att närma sig just c och lp som alltså bara säjer nej utan att ha lagt fram några egna förslag. C:s och lp:s agerande är ur min synvinkel både ansvarslöst (tur att de inte har något ansvar) och populistiskt. Lidingö behöver sin nya översiktsplan nu!

Helena Bargholz: En utebliven debatt kan ju inte gå i repris.

Paul Lindquist 2012-06-21 10:49

Det stämmer, som Bo skriver att det var något av en cirkus på kommunfullmäktiges sammanträde. Normalt brukar det dock inte gå till på det sättet.

Bakgrunden till debaclet var att kommunstyrelsens protokoll från den 4 juni saknades i utskicket. Protokollet hör inte till handlingarna i ärendet, så något formellt fel hade inte begåtts, men normalt skickas kommunstyrelsens protokoll ut till fullmäktiges samtliga ledamöter.

Att så inte skedde denna gång väckte irritation hos oppositionen vilket är förståeligt, men problemet löstes – trodde vi – genom att stadsdirektören personligen, efter önskemål från Miljöpartiet och Socialdemokraterna, kopierade upp protokollet med bilagor till samtliga ledamöter medan sammanträdet ajournerades.

Men när sammanträdet sen kunde återupptas inleder Miljöpartiets gruppledare, Thomas Bengtsson, sitt anförande med att yrka bordläggning, ett yrkande som även Centerpartiet och Lidingöpartiet snabbt ställde sig bakom.

Formellt sett finns inget att invända mot bordläggningen som sådan, men agerandet är omoget och respektlöst mot övriga ledamöter, och framförallt mot tjänstemännen som man satte i arbete helt i onödan.

Man hade kunnat yrka bordläggning direkt och besparat alla inblandade såväl tid som besvär. Nu får vi istället kalla till ett extra sammanträde i augusti till en kostnad av ca 50 tkr.

Sen vad gäller processen som Helena tar upp vill jag bara framhålla att den har varit mycket transparent och demokratisk, med omfattande medborgardialoger där vi också har tagit till oss många av de synpunkter som har inkommit.

Det är också en bred majoritet som står bakom grundtankarna i översiktsplanen med att förtäta i kollektivtrafiknära lägen och säkerställa den lokala servicen i stadsdelarna. Men det är två partier som skiljer ut sig, som hittills bara säger nej till allt utan att presentera egna alternativ. Det är Center- och Lidingöpartiet.

Vi har försökt få reda på hur Center- och Lidingöpartiet vill att Lidingö istället ska utvecklas, men efter 5 års arbete med översiktsplanen väntar vi (och Lidingöborna ) fortfarande på ett svar.

Att få till en samsyn med partier som inte ens är beredda att ge besked är svårt, för att inte säga omöjligt och det är knappast något som kan läggas majoriteten till last.

Helena Bargholtz 2012-06-20 22:54

Tack Jan för ditt fylliga reportage från fullmäktiges möte om den viktiga frågan om översiktsplanen. Bra för oss som inte hade möjlighet att följa debatten. Ingen av öns egna tidningar lär ge den samma utrymme.
Jag förstår inte vitsen med en bordläggning och undrar om hela debatten körs i repris i augusti.

Bo 2012-06-20 12:20

Håller med Helena. Verkar för övrigt vara rena cirkusen på politikernas möten.

Helena 2012-06-20 09:46

Synd att inte majoriteten är lite mer ödmjuk inför demokratiska processer och att man verkar sakna vilja till ett brett demokratiskt stöd för långsiktiga beslut som t ex översiktsplanen. Jag är nämligen ganska övertygad om att den politiska samsynen över hur Lidingö ska utvecklas inte bara omfattar den knappa (och desperata som gav kd:s ynkliga två mandat ett heltidsanställt kommunalråd) majoriteten. Paul Lindquist, som förvisso är en mycket kompetent politiker, kan bättre!

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google