Väder Lidingö

Lidingö måndag 8 mars 2021 v. 10

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

KS: Revisorernas skrivelser är otydliga

tisdag 13 juni 2017 06:27

JÄV. Lidingös kommunstyrelse (KS) har nu skickat ett yttrande till stadens revisorer som svar på den kritik som revisorerna tidigare riktade mot stadsledningen i samband med ärendet om jäv.

Den sista maj fick chefen för teknik- och fastighetskontoret sluta efter en halvårslång period där ordet "jäv" hela tiden fanns med. Det startade med en anonym anmälan och fick sin kulmen i och med stadens egna revisorers rapport. Stadsdirektören ansåg hela halvåret att chefstjänstemannen kunde vara kvar men den skarpa kritiken från revisorerna plus den debatt som hela tiden pågått resulterade i en uppsägning. Enligt avtal utbetalar nu staden två årslöner till den avskedade.

På KS:s sammanträde i förra veckan behandlades ett förslag till yttrande till stadens revisorers angående deras rapport. Revisorerna hade begärt att kommunstyrelsen och teknik- och fastighetsnämnden senast den 31 augusti 2017 skulle återkomma med en åtgärdsplan som visar hur risken för otillräcklig upphandlingsadministration, otillåtna bisysslor och jäv kan förebyggas.

Kommunstyrelsen konstaterade att den granskningsrapport som KPMG sammanställt, på uppdrag av stadens revisorer, i stort sett överensstämde med den granskning som stadsledningen lät advokatbyrån Wesslau & Söderqvist göra. "Det är bra att granskningarna varit grundliga och att brister i stadens processer och rutiner kunnat upptäckas", skriver kommunstyrelsen och pekar på de tre fel som förvaltningschefen gjort sig skyldig till nämligen:
1) underlåtenhet att anmäla bisyssla,
2) underlåtenhet att anmäla risk för jäv till närmast överordnade chef samt
3) slutattestering av två fakturor trots jäv.


I sitt yttrande till revisorerna säger kommunstyrelsen att man redan har en åtgärdsplan klar. Arbetet med den startade redan när Wesslau & Söderqvist överlämnade sin granskning i slutet av januari i år. Stadsdirektören har under våren bl.a. genomfört ett s.k. medvetandegörandesamtal med den nu avskedade förvaltningschefen, som arbetsrättslig åtgärd. Sedan i april görs en översyn av alla rutiner vad gäller inköp för stadens förvaltningar. Revisorerna kommer att få en rapport om det arbetet. I stadens chefsutbildning "Ledarlyftet" har man nu även lagt in punkter om jäv och bisysslor, tillsammans med den tidigare punkten om korruption. Man har också börjat ta fram en ny policy om korruption, jäv och bisysslor som kommunfullmäktige får besluta om senare i år.

Men KS tycker också att det finns anledning att yttra sig om vissa delar av den kritik som stadens revisorer ger uttryck för i sitt följebrev till KPMG:s rapport. Revisorerna riktade kritik mot att stadsledningen tog initiativ till en egen extern granskning, se Lidingösidan 5 maj. Ja, revisorerna hade t.o.m. "övervägt att betrakta tillkomsten av Wesslau & Söderqvists utredning som ett försök till otillbörlig påverkan av revisorernas oberoende".

Kommunstyrelsen anser å sin sida att det var rätt av stadsledningen att beställa en egen utredning. Det gällde att utreda missförhållandena skyndsamt. "I efterhand kan också konstateras att stadsledningen hade fått vänta i över fem månader på att få en rapport om man inte hade initierat en egen", skriver man. Att Wesslau & Söderqvists utredning skulle vara ett försök till otillbörlig påverkan av revisorernas oberoende, kan inte kommunstyrelsen se. Revisorerna hade ju gett KPMG samma uppdrag.

Och så kommer ett tips till revisorerna inför eventuella kommande situationer liknande denna: "Det skulle öka tydligheten i revisorernas skrivelser om sådana skrivningar som stannar vid överväganden undviks. Det blir annars oklart hur skrivningarna ska tolkas och om de kräver ett bemötande från kommunstyrelsen".

Beslutet blev att skicka yttrandet till stadens revisorer.

Dela KS: Revisorernas skrivelser är otydliga

Kommentarer

Allan Ekström 2017-06-13 10:08

I sitt yttrande uppger KS att stadsdirektören under våren bl.a. genomfört ett s.k. medvetandegörandesamtal med den nu avskedade förvaltningschefen som arbetsrättslig åtgärd.

Stadsdirektörens s.k. medvetandegörandesamtal(!) bör betraktas och bedömas mot bakgrund av revisorernas skarpa tillrättavisning av stadsledningens uttalanden att det ”inte förekommit någon jävssituation” och att ”inget pekar på att det finns grund för påståendena”. Enligt revisorerna framstår dessa uttalanden ”som förhastade och ogrundade.”

Patrik Buddgård (C) 2017-06-13 09:57

Centerpartiet ville att svaret från Kommunstyrelsen skulle omarbetas, vi reserverade oss därför med följande motivering:

Vi delar uppfattningen att staden ska ta fram en policy om jävsfrågor där bisysslor ingår och att denna ska beslutas av Kommunfullmäktige i enlighet med kravet från revisionsrapporten. Revisionsrapporten lyfter också att jäv är en problematik som kräver effektiv kontroll för att vidmakthålla förtroendet för staden, vi saknar tydliga riktlinjer om hur kontrollfunktioner ska implementeras.

Centerpartiet saknar även självkritik om stadsledningens agerande i frågan i yttrandet. Revisorerna skriver att stadsledningens tidiga uttalande i frågan ”framstår som förhastade och ogrundade”. Detta berörs inte alls i yttrandet.

Även efter att förvaltningschefens anställning i staden avslutats har stadsledningen uttalat förtroende för chefen och hänvisat beslutet att avsluta anställningen till debatten i sociala medier. Centerpartiet anser att stadsledningen borde förtydliga att revisionsrapportens skarpa kritik var tillräcklig för att avsluta anställningen av förvaltningschefen. Det är viktigt att visa att staden tar jävsproblematik på allvar för att kunna återställa förtroendet för staden.

Centerpartiet är kritisk till att stadsledningen beställde en extern juristrapport efter att det var känt att en anmälan hade inkommit till revisionen. Vi anser givetvis att det är angeläget att stadsledningen förvissade sig om vad som hänt i sakfrågan och tog fram fakta. Vi anser dock att detta skulle hanterats internt av den egna stadsjuristen och utan att dra slutsatser förrän revisionen var färdig med sin utredning. Vi delar därmed revisionernas bedömning att juristrapporten för 554 726 kronor utgjorde en onödig kostnad för staden.

paul matell 2017-06-13 08:46

Om min sammanfattning av artikeln är korrekt borde KS även entlediga stadsdirektören. "Kommunstyrelsen anser att det var rätt av stadsledningen att beställa en egen utredning. Det gällde att utreda missförhållandena skyndsamt. Kommunstyrelsen pekar på tre fel som förvaltningschefen gjort sig skyldig till nämligen:
1) underlåtenhet att anmäla bisyssla,
2) underlåtenhet att anmäla risk för jäv till närmast överordnade chef samt
3) slutattestering av två fakturor trots jäv

Stadsdirektören ansåg att chefstjänstemannen kunde vara kvar och enligt avtal utbetalar nu staden två årslöner till den avskedade."

HALLÅ! Som anställd eller som konsult i offentlig verksamhet finns tydliga regler, s.k. uppförandekod. Lidingö Stad har i flera chefsrekryteringar misslyckats med uppdraget att hushålla med skattebetalarnas resurser genom generösa avtal och märklig KS-politik. Stadsdirektören tillät attesträtt trots jäv; det var mindre summor och få fakturor. Oavsett att det kan vara sämre ställt i andra kommuner finns ett systemfel som AD och SKL måste åtgärda. BADWILL!

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser från Google