Väder Lidingö

Lidingö tisdag 9 augusti 2022 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Gustaf Fredriksson 2 jul 22:37 om Debatt: Öppenhet gör Sverige attraktivt

L: Bygg ut Spårväg City

måndag 29 januari 2018 17:58

När Norra Djurgårdsstaden är utbyggd för 26 000 invånare och 35 000 arbetsplatser måste minst en buss i minuten trafikera stadsdelen. På Lidingö finns nya spårvägshallar på plats för Spårväg City och staden samarbetar för en ny spårvägsbro. Men i Stockholm vill den röd-grön-rosa majoriteten hellre sälja mark till nytt kontors- och bostadsbyggande, istället för att skapa nödvändiga möjligheter för kollektivtrafiken. Det skriver de tre liberalerna Göran Tegnér, Amelie Tarschys Ingre och Nancy Mattsson.

Norra Djurgårdstaden kommer att bebyggas med 15 000 bostäder och förses med 35 000 arbetsplatser. DN Stockholms skrev den 26 januari 2018:
”När stadsdelen planerades talades det om en stadsdel praktiskt taget utan behov av privatbilism och en spårväg som skulle stå klar när invånarna flyttade in. Så blev det inte, spårvägen har fortfarande inte nått fram.”

Stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog säger vidare i DN-artikeln: ”Men kollektivtrafikförsörjningen till Loudden står inte och faller med spårvägen, bussar är ett alternativ”.

När området är fullt utbyggt år 2038 kan man förvänta sig ca 26 000 boende och 35 000 arbetsplatser. Stockholms stad räknar ibland med upp till 37 000 invånare och 44 000 arbetsplatser. Med ett krav på 0,5 parkeringsplatser per lägenhet, blir det knappast bilfritt. Planerat utrymme för kollektivtrafiken, utpekat som Spårväg City, är boulevarden utmed Lindarängsvägen/Louddsvägen.

Med ca 2,5 resor per invånare och dag och med 41 % andel som reser kollektivt och med 10 % som reser i den mest belastade timmen, kan antalet resor för boende och till arbetsplatserna uppskattas till ca 2 300 resenärer per timme och riktning. En vanlig stombuss har 45 sittplatser och SL räknar i genomsnitt med att 30 % av ståplatserna ska utnyttjas, s.k. praktisk kapacitet för en acceptabel resstandard. Det ger 35 bussturer per riktning och timme, d.v.s. en buss var 1,7:e minut med utgångspunkt i dagens kollektivandel i innerstaden: 41 procent. SL anger att den maximala kapaciteten för stombussar i innerstadstrafik uppgår till max 2 000 passagerare per timme och riktning. Samtidigt siktar den politiska ambitionen på en ökande kollektivandel. Allt annat lika, leder den ambitionen till ytterligare kapacitetsproblem.

Ledbussar kommer inte att vara tillräckliga för att trafikförsörja Norra Djurgårdsstaden.

Landstingets rapport ”Kollektivtrafik Östlig förbindelse” beskriver kapacitetsbrister, regularitets- och framkomlighetsproblem för den täta busstrafiken och styrker slutsatsen att bussen, som enda färdmedel, inte är en lösning för att åstadkomma ökad kollektivtrafikering.

Trafikförvaltningens yttrande om Norra Djurgårdsstaden säger att det krävs lösningar med, egentligen, reservat för bussar och spårväg, om det alls ska gå att trafikera så tätt som krävs:

”Med busstrafik genom Östlig förbindelse finns behov av minst en buss i minuten genom Norra Djurgårdstaden. Det är i praktiken svårt att trafikera så tätt med bibehållen regularitet och framkomlighet om inte busstrafiken får ett eget reserverat utrymme utan korsningar i plan med övrig trafik. Även Spårväg City, som bedöms behöva köras i 3 minuters trafik, behöver ett eget spårutrymme genom Norra Djurgårdsstaden.”

Alla som sett busstrafik trafikera en stadsgata tätare än var 3:e minut vet att det blir s.k. kolonnkörning. Bussarna packar ihop sig, står i vägen för varandra och det blir omöjligt att upprätthålla regularitet.

Under många decennier var Stockholm ett internationellt planeringsföredöme. När staden växte och nya stadsdelar färdigställdes, var kollektivtrafiken redan planerad och byggd. Ansvar togs för en fungerande helhet. Men det tycks vara glömd historia och förlorad kompetens.

Stockholms stads röd-grön-rosa majoritet är offensiva i teorin och talar om en förbättrad och utökad kollektivtrafikering, samtidigt har de i praktiken aktivt motarbetat och förhalat genomförandet av Spårväg City. Det politiska löftet om god kollektivtrafik, som Norra Djurgårdsstadens invånare trodde på när de flyttade in i sina nya bostäder, är inte mycket värt. När det kommer till kritan, då vill den röd-grön-rosa majoriteten hellre sälja mark till nytt kontors- och bostadsbyggande, istället för att skapa nödvändiga reservat för kollektivtrafiken.

Lidingö har nya spårvägshallar på plats och samarbetar för en ny spårvägsbro. Som goda grannar försöker vi göra vad vi kan för att underlätta för både Lidingöborna och Norra Djurgårdsstadsborna att resa kollektivt och minska sitt miljöavtryck. Om den röd-grön-rosa majoriteten ska ha någon trovärdighet alls finns bara ett beslut att ta – bygg ut Spårväg City!

Göran Tegnér, trafikutredare och ledamot (L) i Teknik- och fastighetsnämnden Lidingö
Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd
Nancy Mattsson, ordförande Liberalerna Lidingö

Dela L: Bygg ut Spårväg City

Kommentarer

Göran Tegnér (L) 2018-01-31 10:40

Svar till Jan Valeskog (S)

Jan Valeskog hävdar att vi liberaler är oärliga och lurar Lidingöborna...

Vi överlåter med varm hand åt läsarna att avgöra vem som är mest oärlig beträffande Spårväg City. Vi Lidingöliberaler - liksom flera andra partier här på ön - har hela tiden drivit frågan om att Spårväg City bör kopplas ihop med Lidingöbanan. Det finns till och med ett avtal mellan landstinget och Lidingö stad om detta.

Så sent som den 26 januari 2018 uttalade du, Jan Valeskog, i DN att. ”Men kollektivtrafikförsörjningen till Loudden står inte och faller med spårvägen, bussar är ett alternativ”.

Hur många detaljplaner i Stockholm med Spårväg City fram till Ropsten har tagits fram under denna mandatperiod? Inte ens hållplatslägena för Lidingöbanan och för Lidingös bussar i Ropsten finns oss veterligen spikade efter alla dessa år. Eller? Så hur många fingrar för Spårväg City har den nuvarande majoriteten i Stockholm stad lyft, det skulle vi vilja veta.

Vi liberaler har däremot arbetat för en hopkoppling av Spårväg City i landstinget, Stockholm och på Lidingö och den 8 juni 2016 skrev Lotta Edholm (L) i Stockholms stad, Sara Svanström (L) och Anna Starbrink (L) i landstinget, samt Amelie Tarschys Ingre (L) i Lidingö gemensamt artikeln: ”Spårväg City behövs hela vägen till Ropsten” här på Lidingösidan.

Artikeln avslutades med:
”Många talar gärna väl om Spårväg City och sammankopplingen med Lidingöbanan - men en spårväg byggs inte med vackra ord. Det krävs tydliga ställningstaganden inte minst från Stockholms och Lidingös sida för att landstinget ska kunna prioritera och förverkliga utbyggnaden.

Norra Djurgårdsstaden byggs just nu. Frihamnen blir nästa stadsdel att utvecklas. På Lidingö planeras för nya bostäder bl.a. i Lidingö centrum, Högsätra och Larsberg. För oss liberaler är det självklart att Spårväg Citys förlängning finns med i de kommande trafikplanerna”

Men det är bra om S i Stockholms stad nu har svängt och äntligen tagit ställning för Spårväg City. Det välkomnar vi!

Göran Tegnér, trafikutredare och ledamot (L) i Teknik- och fastighetsnämnden Lidingö
Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd
Nancy Mattsson, ordförande Liberalerna Lidingö

Göran Grahn 2018-01-31 00:06

Det är positivt att Liberalerna (L) vill satsa på en utbyggnad av Spårväg City. Dock har vi inte sett så mycket verkstad i denna fråga från Liberalerna under den senaste mandatperioden. När Moderaterna i Landstinget gjorde ett lappkast och pausade utbyggnaden 2014 hördes inga protester från Liberalerna i Landstinget eller på Lidingö. Sedan ägnade man sig åt tunnelbaneeufori under Sverigeförhandlingen 2016 och Spårväg City och investeringen i vagnhallarna i AGA verkade helt bortglömda. Det är bra att Liberalerna nu dock verkar vilja driva frågan och vi hoppas att de borgerliga politikerna i Landstinget och Trafiknämnden gör samma sak. Lidingöpartiet har aldrig vacklat i frågan om Lidingöbanan, dubbelspår på bron och hopkopplingen med Spårväg City och full nytta med investeringen i vagnhallarna. Påbörjade investeringar måste färdigställas, annars är det ett kolossalt slöseri med skattebetalarnas pengar som ingen borgerlig politiker rimligen kan stå bakom. Upprustningen av Lidingöbanan visar också att moderna spårvagnar är populära. Sedan banan återöppnades hösten 2015 har resandet ökat med nästan 30 %!

Göran Grahn, Lidingöpartiet

Patrik A Edgren 2018-01-30 22:02

Med anledning av Jan Valeskogs inlägg vore det bra om någon representant från den borgerliga alliansen i landstinget kunde berätta för alla nyfikna Lidingöbor: 1. Om alliansen vill satsa på Spårväg City inom närtid? 2. Om ja på den frågan - när ungefär kan ett beslut fattas? I sammanhanget vore det även intressant att få veta vad alliansen i landstinget tycker om idén att låta en eller flera stombusslinjer eller andra bussar in till Stockholm utgå från Lidingö.

Sara Svanström (L), vice ordförande landstingets trafiknämnd Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd Lidingö 2018-01-30 21:16

Svar til Jan Valeskog (s)

Det är oerhört glädjande att höra att Socialdemokraterna i Stockholms stad äntligen talar klarspråk om Spårväg City. Att det är den bästa lösningen ur kapacitetssynpunkt är något vi har framhållit länge, och vi är glada över att Jan Valeskog kommit till samma slutsats. Att staden vill göra markreservationer för detta är positiva besked, men vi kan samtidigt konstatera att vi från landstinget inte rår över planprocessen i Stockholms stad, lika lite som Stockholms stad ansvarar för utbyggnaden av kollektivtrafiken.

Den gemensamma utredningen om kollektivtrafikförsörjningen av norra Djurgårdsstaden och knuptunkten Ropsten mellan Lidingö stad, Stockholms stad och landstinget som genomförts och inom kort presenterar sina slutsatser, ser vi mycket positivt på. Både hur arbetet har bedrivits och fortskridit. Skulle det nu visa sig att spårbunden trafik är den mest fördelaktiga lösningen och nödvändig för att nå de högt ställda miljöambitioner som Stockholm stad har satt på området, så hoppas vi att Jan Valeskog kan skrida till verket med markreservationerna. Du skulle även kunna uppmuntra dina partikollegor i landstinget att se fördelarna med spårtrafik.

Lars Hedberg 2018-01-30 18:37

"Att lägga om Lidingöbanan till Lidingö C via Norra Kungsvägen och Lejonvägen löser inte problemen med tvärförbindelser och direktförbindelse från södra ön till centrum."

Vilket problem är det - jag har bara hört talas om att de som bor efter Södra Lidingöbanan INTE vill åka via centrum...

Samtidigt blir en omdragning av Södra Lidingöbanan via "Centrum" - som ligger en rätt bra bit från just Centrum - en oerhört kostsamt projekt.

Så länge ingen kan presentera kostnaden för Norra Lidingöbanan, så bör det utredas - att kategoriskt avskriva något utan rejält faktaunderlag är inte optimalt.

Hans Lefvert 2018-01-30 14:31

Lidingöbanan genom centrum ger förutom en direktlinje från södra ön till centrum, en ny tvärkommunikation mellan norra och södra ön när alla bussar i centrum kan nå Lidingöbanan. Man kan även från norra ön nå Spårväg City efter omstigning i centrum istället för i Ropsten beroende på slutmålet. Det finns säkert de som även vill undvika en omstigning i Ropsten med långa gångavstånd och trängsel.

Lidingöbanan har flera enkelspårssträckor, den som påverkar kapaciteten mest är sträckan mellan den nya bron och Baggeby. I Landstingets rapport som citeras kommer denna sträcka vara en hämsko för utvecklingen av Lidingöbanan med tätare trafik. Dubbelspår är ett krav. Frågan är hur detta ska kunna byggas. Alla kan nog inse hur svårt, för att inte säga omöjligt detta blir på sträckan utanför Foresta. Med Lidingöbanan genom centrum är dubbelspår hela sträckan genomförbar.

Den låga bron har anpassats till fortsatt trafik utmed stranden istället för en ny sträckning via Torsvik/Lidingö C.

Detta är ytterligare ett argument för att den låga bron som just är ute på anbud leder oss in i en återvändsgränd när det gäller Lidingöbanan genom centrum. Lidingö Stad har inte genomfört den analys som behövs för en långsiktig lösning.

Att lägga om Lidingöbanan till Lidingö C via Norra Kungsvägen och Lejonvägen löser inte problemen med tvärförbindelser och direktförbindelse från södra ön till centrum.

Om nu politikerna inom L och S är ense om att Spårväg City är den bästa trafiklösningen, är det obegripligt varför man fortfarande käbblar. Landstingets utredning är snart klar och denna kommer att visa vilken trafiklösning som är mest samhällsekonomisk.
Det är dags att ta ansvar för att denna lösning byggs och att även Lidingö kan dra nytta av denna nya regionala spårväg, när vi har satsat så mycket på en ny bro och upprustning av Lidingöbanan.

Käbblet och försenat beslut har b.la. resulterat i att Lidingö Stad fattat beslut om bron utan att ha ett komplett beslutsunderlag. Man får ibland intrycket av att det är viktigare för politiker i både kommuner och landsting att vinna den tillfälliga politiska striden, än att lösa långsiktiga trafikproblem för väljarna.

Jan Valeskog (S) stadsbyggnadsborgarråd, Stockholm 2018-01-30 11:45

Oärliga liberaler försöker lura Lidingöbor

Lidingö kommun och Stockholms stad sitter i ”samma båt” i väntan på beslut av det borgerligt styrda landstinget om en förlängning av spårvägen till Ropsten. I över tre års tid har Stockholm krävt besked om när denna utbyggnad kan ske men inga svar ges från alliansen i landstinget som ansvarar för länets kollektivtrafik, mer än utredning på utredning! Tre liberaler försöker trots detta faktum den 29/1 i denna tidning lura Lidingöborna genom att hävda att det är Stockholms stad som ansvarar för en utbyggnad av kollektivtrafiken i norra Djurgårdsstaden. Man häpnar över denna oärlighet.

Jag tänker inte spekulera i hur krisartat läget är inom Liberalerna i Stockholms län när man inte klarar av att hantera frågor som denna mellan Lidingö och landstinget. I Stockholms stad vet jag att liberalerna inte lyfter ett finger för att få sina partikamrater i landstinget att bestämma sig för om en utbyggnad av spårväg city skall ske eller inte, sak samma med centern och moderaterna.

Vi måste få en bra kollektivtrafiklösning för norra Djurgårdsstaden, bäst ur kapacitetssynpunkt är en spårlösning. För detta vill vi göra markreservationer men vi kan inte vänta hur länge som helst. Om spårvägen till Ropsten ur ett samhällsekonomiskt perspektiv skall prioriteras bland landstingets olika projekt kan bara alliansledningen i landstinget ytterst avgöra. I fyra års tid har denna ledning vägrat lämna besked om spårvägen. Detta med liberalernas goda minne på Lidingö.

Jan Valeskog (S) stadsbyggnadsborgarråd

Anders Odéen 2018-01-30 09:40

Idén med att återuppta spårvägslinje 20 är klok. Ännu klokare vore det att dra Tunnelbanan samma sträckning ovan jord via Lidingö Centrum till ex vis Kyrkviken. Tunnelbana innebär inte att den måste gå under jord (se många andra ställen runt om i Stockholm. Sannolikheten att eventuell anslutning med Spårväg City blir verklighet, ligger nog mycket långt fram i tiden... Så bygg nya (OBS Nya) bron så att anslutning med T-bana är möjlig.

Lars Hedberg 2018-01-30 08:53

Norra Lidingöbanan ser ut att lösa det mesta som ni diskuterar: Dras via Islingeviken (perfekt infartsparkering för alla som vill ta bilen en bit, exempelvis de som bor i Sticklinge) - Norra Kungsvägen - Lejonvägen - Centrum. Som första etapp - och mycket av den gamla banvallen finns kvar så själva "införandet och byggandet" bör bli massivt bättre än förslag som att dra om nuvarande södra Lidingöbanan via "Centrum" (vilket i själva verket är en bit söder om centrum). Investeringen "bang-for-the-buck" är överlägsen en tunnelbana till Centrum eller för den delen en mycket kostsam omdragning av dagens Södra Lidingöbanan...

Den kreativa kan sedan välja att dra vidare, i etapp-2, Norra Lidingöbanan antingen på gamla banvallen till Lidingövallen - Rudboda. Och/eller så går man Vasavägen förbi Hersby Skola, Lidingö Ridhus och vidare bort (Kottla?).

Att begränsa sig vid hur man kan ändra just Södra Lidingöbanan känns udda - det är som om man inte vill tänka på alternativ....

Karin Wallgren 2018-01-30 08:40

Norra ön vs Södra, igen. Ja goda kommunikationer behövs var vi än bor, så ock på norra ön och vi får inte glömma tvärförbindelserna. Det är synd och skam att norra banan lades ner. Var inte det förhastat kan man tycka så här i efterhand men även på den tiden föreföll det minst sagt egendomligt beslut. Flera goda förslag har kunnat läsas på Lidingösidan om möjligheterna att återuppbygga Norra lidingöbanan, linje 20, som mycket väl kunde utredas igen men med den allvarliga intentionen att satsa på en återuppbyggnad av linje 20. Eller så kan vi även fortsättningsvis höra återkommande klagomål om bristande kommunikationer på norra ön.
Återuppbyggnaden behöver inte startas precis i detta nu eftersom mark måste finnas tillgängligt för allt byggmaterial till nya Lidingöbron och rivning av den gamla. Men satsa på sikt på en återuppbyggnad av linje 20.

Göran Tegnér (L) 2018-01-29 22:12

Svar till Henrik Åkermark:

Du har helt rätt i att ” kapaciteten på Lidingöbanan redan är för liten vid rusningstrafik”. Detta förutspådde jag redan år 2010. Vi liberaler krävde redan då att SL borde ha anskaffat 2 st 30-metersvagnar till varje spårvägståg i stället för - som det sedermera blev - 1 st 40 metersvagn.

Nu har även landstingets trafikförvaltning (TF) upptäckt detta. Trafikförvaltningen skriver i rapporten ”PM Nyttoanalys av dubbelspår på Lidingöbron” att ”produktionskapaciteten inte blir tillräcklig för att motsvara den prognostiserade efterfrågan”. Man avser då tiden fram till år 2040, då man räknar med att resandet på spårvägen kommer att öka med 50 % från dagens 1 800 resor till morgondagens 2 700 resor under morgonens mest belastade timme. Det kommer inte att räcka med det enda insatståg som man nyss har satt in, inte ens i närtid. Därför börjar TF att nu diskutera 60 meter långa spårvägståg.

Men i en (för övrigt) alldeles utmärkt rapport: ”Fordonsbehov Lidingöbanan (2017-03-15) skriver TF ”Att trafikering med 60 m tåg inte är möjlig på grund av restriktioner i möjlig tåglängd på stationer Ropsten, Högberga, Brevik och Gåshaga Brygga”.

Detta låter ju sanslöst korkat, efter den nyss genomförda upprustningen av banan för ca 1 miljard kronor, vari bl.a. ingick att förlänga plattformarna för att kunna köra 60 meter långa tåg.

Henry Duhs 2018-01-29 21:35

Jag har full förståelse att boende nära Lidingöbanan, till exempel Bodal, Skärsätra, etc. gärna vill se att Lidingöbanan ska kopplas ihop med Spårväg city.

Det är förståeligt att dessa invånare vill ha bästa tänkbara kommunikation på bekostnad av andra områden som norra Lidingö. Det är bara vanlig egoism och det är inte konstigt med det.

Behovet för boende på norra ön Lidingöbanan till Lidingö centrum av synnerlig marginell betydelse. Knappast någon på norra Lidingö saknar Lidingöbanan via Lidingö Centrum.

Ropsten måste kvarstå som omstigningspunkt även i framtiden om inte tunnelbanan byggs till Lidingö. Även om Lidingöbanan mot förmodan skulle passera Lidingö centrum kommer kapaciteten inte räcka i Lidingöbanan räcka till.

Redan idag är det trångt på Lidingöbanan. Vad kommer det inte bli i framtiden om Lidingö centrum skulle inkluderas i linjen? Behovet av bussar och bilpendling för övriga Lidingö kommer att bestå. Det är av denna anledning tunnelbanan till Lidingö vore värdefull.

Vidare är att bilden av tunnelbanans ändstationer felaktig. Det finns ett fåtal ändstationer som upplevs som otrygga. Detta förklaras inte av tunnelbanan utan av att tunnelbanan slutar i ett socioekonomiskt utsatt område.

Att Ropsten upplevs som otrygg för resenärer som inte byter till egen bil eller har råd med taxi måste vänta på buss eller Lidingöbanan förklaras av att man är tvungen att vänta på Ropsten för att byta till annat färdmedel. Framför allt kvällstid, då turtätheten är dålig, uppstår väntetider. Hade man istället kommit direkt till Lidingö centrum kunde man istället direkt kunna promenera vidare eller cykla.

Om i stället denna idag helt onödiga väntetid på Ropsten kunde användas för att handla i Lidingö centrum vore det en win-win-situation för alla.

Göran Tegnér (L) 2018-01-29 21:27

Svar till Patrik A Edgren:

Jag håller helt med dig, Patrik, att bussalinjerna 6 och 76 borde dras ut till Lidingö. Det har vi liberaler föreslagit redan för över ett år sedan.

Norra Lidingö och Lidingö Centrum bör få en stombusslinje. Lidingö Centrum är nog det enda kommuncentrum i länet som inte har en stomlinje. Lidingöbanan är en stomlinje, men den passerar ju som bekant inte Centrum.

Fredrik Lundström 2018-01-29 21:22

Dagens Lidingöbana är byggd för trafik var 5:e minut, med med skohorn. Det som dimensionerar trafiken är sträckan mellan Ropsten och Torsvik, där det bara finns någonstans kring 20 sekunders marginal för att köra 5-minuterstrafik på enkelspår, något som naturligtvis inte är hållbart i längden. Detta har man löst genom att låta extravagnarna som idag går i rusningen gå tillbaka till Aga utan att stanna i Torsvik, Baggeby, Bodal och Larsberg, vilket gör att tidtabellen fungerar. Om man ska köra tätare trafik en 5-minuterstrafik, exempelvis en spårvagn var tredje minut, så krävs dubbelspår i hela Lidingöbanans sträckning. Dock, om en spårväg från City kopplas på, så kanske det inte finns anledning att köra tågen så tätt som var tredje minut hela sträckningen, utan man kan köra med den turtätheten från Ropsten och in mot stan och köra varannan tur till Lidingö. Nackdelen är att man inte får helt bra anslutningar till tunnelbanan i Ropsten eftersom tunnelbanan går i fem-minuterstakt, därför vore det önskvärt att Lidingöbanan gick med fem-minuterstrafik och förstärkningstågen från Ropsten mot City gick i 2,5 minutstakt. Det som också är viktigt att komma ihåg att vi idag har en avgränsad Lidingöbana, med relativt goda återställningsmöjligheter trots enkelspår. Kopplar man på en bana från City så kan man nog räkna med att den banan har sämre punktlighet, då den ska slåss med bilar och bussar inne i stan och då är enkelspår på Lidingö förödande, eftersom det uppstår låsningar vid enkelspårssträckornas början, dvs även om Spårväg City byggs, så behöver Lidingbanan ha dubbelspår hela vägen för att hela systemet ska fungera optimalt med hög turtäthet. Plattformarna borde gå att förlänga, även om det naturligtvis kostar en slant att bygga om dem. Undertecknad arbetar med kapacitetsanalys för järnväg, men spårväg är inte så stor skillnad.

Patrik A Edgren 2018-01-29 21:07

Gärna Spårväg City. Dessutom tycker jag att buss 6 och 76 som nu startar i Ropsten kunde starta på Lidingö istället. Det är nog mest Lidingöbor som kliver på dem i Ropsten. Då kunde trycket minska på bussarna från Lidingö. Men Stockholms stad la tydligen in sitt veto mot den idén. Man undrar varför.

Staffan Anderberg 2018-01-29 20:56

Att dra tunnelbanan till Lidingö centrum innebär inte att det blir en diskret liten nedgång i centrum. Nej, det är det samma som att flytta allt obehagligt i Ropsten till Lidingö. Det skulle vara helt förödande för Lidingömiljön.
Spårväg city bör välkomnas.

Karin Wallgren 2018-01-29 20:29

JA till Spårväg City och till ökad turtäthet med Lidingöbanan. Men NEJ och åter NEJ till t-bana till Lidingö centrum.

Henry Duhs 2018-01-29 19:20

Återuppta förhandlingarna om tunnelbana till Lidingö centrum.

Vidare vore en sammankoppling av Norra och Södra länken inte fel som har dessutom får kapacitet att köra stombusstrafik tunnlarna.

Henrik Åkermark 2018-01-29 18:33

Ju fler som står bakom en utbyggnad av Spårväg City desto bättre.
Men vi har ett problem. Det verkar som om kapaciteten på Lidingöbanan redan är för liten vid rusningstrafik.
Jag vet inte hur man resonerade vid ombyggnaden, men jag hoppas att man insåg att man en dag måste kunna förlänga tågen och att perrongerna på stationerna är tillräckligt långa för det.
Men öka turtätheten, är det en lösning?
Går från Aga. Men gör man det från Gåshaga får man problem med korsningarna med främst Södra Kungsvägen men också med Gåshagaleden, Kottlavägen osv.
Det behövs att alla kloka huvuden slås ihop för att få en lösning som gynnar alla.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google