Väder Lidingö

Lidingö måndag 27 januari 2020 v. 05

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

L: Vår framtidsvision för ett attraktivt Lidingö

måndag 16 april 2018 13:34

Vår framtidsvision är ett fortsatt attraktivt Lidingö med välutvecklat centrum, fler bostäder för Lidingös unga, nytt äldreboende i centrum, fler mindre förskolor och förbättrade kommunikationer till Ropsten och inom Lidingö. Får vi bestämma efter valet används skattekronorna effektivt och alla kan känna sig trygga och ha möjlighet till ett aktivt och socialt liv. Det skriver de sex liberalerna Amelie Tarschys Ingre, Nancy Mattsson, Suzanne Liljegren, Mattias Reinholdson, Torsten Engevik och Göran Tegnér.

Fler bostäder, fler affärer och mer trygghet är lidingöbornas prioriteringar enligt den medborgarundersökning som SCB i höstas genomförde bland 1 200 lidingöbor. Om vi Liberaler får bestämma efter valet kommer lidingöbornas prioriteringar högst på agendan! När det gäller möjligheten att hitta en bostad får Lidingö en bottennotering i undersökningen (61 av 100 poäng). Samma sak gäller det kommersiella utbudet (64 av 100 poäng). Kvinnor och unga i åldern 18-24 år är särskilt kritiska. Varannan lidingöungdom är missnöjd med möjligheten att hitta en bostad, vilket kanske inte är oväntat för den som följer debatten.

Vi tycker att det är tydligt att majoritetens låga ambitionsnivå när det gäller bostadsbyggande och ett livskraftigt centrum både försvårar för ungdomarna att flytta till en egen bostad på ön och riskerar att de väljer att handla och umgås utanför ön. Om vi Liberaler får bestämma efter valet kommer vi att arbeta för fler bostäder för Lidingös unga och att Lidingö centrum snarast får ett större utbud av affärer, restauranger och mötesplatser.

Även känslan av trygghet och säkerhet har sjunkit och det är kvinnor som känner sig mest osäkra. Polisen är ett nationellt ansvar och här driver Liberalerna på för att fler poliser ska anställas. För att öka tryggheten på Lidingö har Liberalerna föreslagit att kommunen ska anställa trygghetsvakter som tillsammans med polisen ska bidra till att öka tryggheten på stadens gator och torg. Vi har också föreslagit trygghetsvandringar. Tyvärr ville inte den nuvarande majoriteten (M, Lidingöpartiet och KD) ställa sig bakom våra förslag. Om vi får bestämma efter valet införs trygghetsvakter på Lidingö!

Generellt är lidingöborna nöjda med med att bo och leva på Lidingö. Två tredjedelar är också nöjda med kommunen som helhet. Bäst betyg får bl.a. gång- och cykelvägar, gator och vägar, idrotts- och motionsanläggningar, sophämtning och renhållning och närheten till naturen.

Vi liberaler tror att utveckling och framtidstro går hand i hand med respekt för kultur, natur och miljö. Vår framtidsvision är ett fortsatt attraktivt Lidingö med ett välutvecklat centrum, fler bostäder för Lidingös unga, ett nytt äldreboende i centrum, fler mindre förskolor och förbättrade kommunikationer till Ropsten och inom Lidingö. Om vi får bestämma efter valet används skattekronorna effektivt och stora som små känner sig trygga och har möjlighet till ett aktivt och socialt liv.

Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd
Nancy Mattsson (L), styrelseordförande i Liberalerna, Lidingö
Suzanne Liljegren (L), ledamot i kommunfullmäktige
Mattias Reinholdson (L), ledamot i kommunfullmäktige
Torsten Engevik (L), ledamot i kommunfullmäktige
Göran Tegnér (L), ledamot i teknik- och fastighetsnämnden

Dela L: Vår framtidsvision för ett attraktivt Lidingö

Kommentarer

Göran Tegnér (L) 2018-04-24 16:54

Svar till Pia Wieck

Pia Wieck anmärker på vår uppgift som vi liberaler skrev om ”...den medborgarundersökning som SCB i höstas genomförde bland 1 200 Lidingöbor”: Hon hävdar att det minsann bara var 480 som varade. Vårt påstående är faktiskt korrekt. SCB genomförde Medborgarundersökningen (MBU) bland 1 200 Lidingöbor (bruttourval). Och det var inte 480 utan 492 som besvarade den (41% av 1200 = 492, inte 480!). Vi yttrade oss aldrig om hur många som besvarade enkäten. Pias tanke syftar förstås till att underminera tilltron till MBU.

Men medborgarundersökningens nettourval (antal svar) motsvarar 1,4 procent av Lidingöbor mellan 18 och 84 år. Detta kan jämföras med t ex SCB:s ”stora” Parti¬sympati¬undersökning (PSU) , som omfattade 8.919 personer i urvalet i hela landet. Detta motsvarar bara 0,1 % av alla röstberättigade i landet; mindre än en tiondel av MBU:s urval. MBU:n torde vara tillräckligt representativ.

Pia:s sifferexercis om inkomster och skatteintäkter trollar trots allt inte bort det faktum att högre inkomster samvarierar med högre skatteintäkter. Lidingö har ca 9 % högre medianinkomst och 31 % högre skatteintäkt per invånare än snittet i Stockholms län. Det positiva sambandet är övertydligt.

Lidingöbornas syn på ”Kommersiellt utbud” enligt MBU:n: Jag vet inte hur Pia Wieck läser rapporter, du letar troligtvis desperat efter halmstrån som stöder dina fördomar. Av Nöjd Region Index framgår det tydligt att det är två huvudkategorier som har de allra lägsta betygen hos medborgarna i Lidingö: bostäder och kommersiellt utbud. Det senare med betyget 64 av 100. Av studien framgår det följande:
a) Utbudet av affärer (ej livsmedel) inom rimligt gångavstånd: betyg: 6,6 (-0,1 sedan 2015) av 10;
b) Utbudet av kaféer, barer, restauranger inom rimligt gångavstånd: betyg: 5,7 (-0,1 sedan 2015) av 10.
c) För i stort sett alla indikatorer ligger Lidingö skyhögt över riksgenomsnittet. Undantaget är: Kommersiellt utbud. Här ligger Lidingö på betyget 64, riket på 62.

I fråga om prioritet ligger också kommersiellt utbud något bättre till än utbildnings- och arbetsmöjligheter, om nu detta skulle vara någon tröst. Men tillsammans med fritidsmöjligheter, kommunikationer och trygghet ligger dessa sex kommunala områden i en och samma klunga (centrerade runt en nollpunkt).

Bostäder - som den nuvarande majoriteten skickligt har lyckats bromsa in byggandet av – ligger skyhögt mycket högre i prioritet, om vi nu ska prata prioritet och inte enbart betyg.

Ulf Geijer 2018-04-23 11:31

Allbolagens syfte är bland annat att hindra kommuner från att utnyttja sin ekonomiska styrka för att konkurrera med privata fastighetsföretag. Av lagen framgår bland annat att ”Kommunen inte får ge det egna bolaget några särskilda fördelar som gynnar det ekonomiskt i förhållande till privata fastighetsägare.”

Det återstår därför för Liberalerna att förklara varför det skulle vara lämpligt att runda intentionerna i Allbolagen genom att välja en alternativ bolagsform för kommunens fastighetsinnehav. Du har helt rätt Suzanne, att det i detta sammanhang handlar om vilken politisk vilja man har.

En sammanfattning av vårt meningsutbyte skulle väl annars kunna vara att Liberalerna på Lidingö vill att kommunen ska ägna sig åt bostadsaffärer. Antingen på kommersiella villkor i ett allmännyttigt bolag (ni ville ju inte inte avveckla Lidingöhem) och därmed i konkurrens med privata aktörer, eller genom att använda kommunens finansiella styrka till att på annat sätt erbjuda billigare bostäder än vad privata aktörer kan åstadkomma. Den sistnämnda modellen innebär dessutom definitionsmässigt en förmögenhetsöverföring från Lidingös skattebetalare till de som har lyckan att få en subventionerad hyresrätt.

Så brukar oftast vänsterpolitiker tycka att politik ska bedrivas. Ovanligare att höra det från liberalt håll.

Moderat politik är i stället att låta kommunen ägna sig åt kommunal kärnverksamhet och att låta privata aktörer sköta sådant som marknaden gör bäst. I den mån vi vill tillskapa nya hyresrätter på kommunens mark, gör vi klokast i att sälja byggrätter till marknadspris och låta privata fastighetsbolag med rätt erfarenhet och kompetens att bygga och förvalta fastigheterna.

Om enskilda hyresgäster behöver ekonomiskt stöd, hanteras det effektivast och mest rättvist genom riktade bostadsbidrag.

Jag tycker att det är bra att de ideologiska skillnaderna mellan L och M har kunnat debatteras och synliggöras på detta sätt.

Ulf Geijer (M)

PIa Wieck (LP) 2018-04-22 16:46

Suzanne L, Om nu Liberalerna vill ha hyresrätter med rimliga hyror undrar jag varför ni medverkade i att sälja runt 600 hyresrätter som ägdes av Lidingöhem 2010? Dessutom till underpris, dessutom utan att ta betalt för byggbar mark. Om er byggpolitik är det Lidingöborna önskar, så undrar jag hur ni förklarar att ni tappade 2 mandat i förra valet? Framför allt bland väljare runt centrum/Torsvik. Vinnare i dessa områden var bl.a. Lidingöpartiet just för att vi så tydligt markerade att vi INTE vill FÖRTÄTA Lidingö ytterligare och bygga på bostadsnära grönytor. Lidingöborna månar om sin gröna ö och det handlar inte bara om de stora naturområdena.

Göran T, Även om Suzanne inte uttryckligen sagt att hon vill att Lidingö ska bli en kopia av Solna har hon ofta tagit Solna som exempel på förebild när det gäller att förtäta och öka befolkningen. Dessutom anser jag att man ska vara ärlig och inte få väljarna att tro att fler invånare automatiskt leder till stora ökade skatteintäkter för kommunen. I och med utjämningssystemet så fungerar det inte så. Vi politiker fick detta redovisat för oss redan 2017. Exempel: kvinna 50 år med årsinkomst 750.000 gav då en skatteintäkt till kommunen på 27.977:-. Man 40 år med årsinkomst 250.000 gav en skatteintäkt på 17.377:-. Resten av den skatt de betalade gick till staten eller till andra kommuner.

Medborgarundersökningen besvarades av 480 personer (inte 1200 som ni skriver) - i frågor som alltså berör hela Lidingö. Det kan jämföras med att över 1000 personer skickade in synpunker på de fem framtidsförslagen om centrum/Torsvik. Men om ni prompt ändå vill hänvisa till att detta är representativt för Lidingöbornas 47.000 viljor, så bör ni i konsekvensens namn även nämna att "Lidingöborna" ansåg att de kommersiella utbudet var en fråga som borde få mindre prioritet.

Suzanne Liljegren 2018-04-22 12:56

Ulf, Allbolagen gäller inte Lidingö stads fastighets AB eftersom bolaget inte är ett allmännyttigt bolag. Du har dessutom fel att Lidingö stad inte kan bygga bostäder med rimliga hyror. Det är enbart en fråga om politisk vilja. Och den viljan har vi Liberaler men inte nuvarande majoritet.

Det M, KD, LP och C bestämde var att inte lyssna på lidingöbornas krav om en folkomröstning om Lidingöhems framtid. Istället körde ni över lidingöborna och genom en krånglig och för lidingöborna dyrbar konstruktion sålde ni ut Lidingöhem.

John Mattsson presenterade sina planer, att på sin egen mark bygga ungdomsbostäder, redan förra mandatperioden. Det är inte M, KD, LP och C som "sett till att John Mattsson kan bygga" ungdomsbostäderna. Det är John Mattssons förtjänst. Detaljplanen, som du antagligen hänvisar till, togs av en enig nämnd och närmast under "hurrarop".

För övrigt tycker även Liberalerna att det är utmärkt med privata fastighetsägare. Men vi lyssnar också på lidingöborna och deras önskan om fler bostäder med rimliga hyror. Där skiljer vi oss tydligen åt.

Göran Tegnér (L) 2018-04-22 11:18

Svar till Lars H Ericsson:

Kan Du inte vara så ärlig att Du håller dig till fakta i bostadsfrågan:
Vi liberaler har aldrig sagt att Lidingö ska vara en kopia av Solna.

Suzanne Liljegren har tagit sig yttranderätten att jämföra Lidingös försörjningskvot och skattesats med andra kommuners, ja till och med med Solna. Huvaligen! Detta är inte samma sak som att säga att Lidingö ska vara en kopia av Solna. Varsamhet med orden anbefalles även under valår, Lars.

Vi liberaler står bakom stadens översiktsplan som antagits av kommunfullmäktige och där Lidingö beräknas ha 51 900 invånare 2030. Den gäller fortfarande. Vi har - mig veterligen - aldrig nämnt en enda siffra som avviker från översiktsplanen. Enligt planen ska vi bygga 4 630 bostäder till 2030. Det blir 257 bostäder per år. Det tycker kommunfullmäktige är lagom måttligt.

Sedan skriver Lars H Ericsson: ”Vi har konsekvent skyddat Lidingö från skadlig exploatering i över 45 år, och det kommer vi att fortsätta med!”. Vi har förstått att Lidingöpartiet anser att nya bostäder är skadligt för folkhälsan här på Lidingö. Då kan det ju komma in en massa utsocknes och slå sig ned här i vår småskaliga idyll...

Men medborgarundersökningen 2017 visar tvärtom att de boende här på Lidingö, som i övrigt trivs med att bo här, är missnöjda med att det är svårt att få tag på en bostad kanske till sina egna ungdomar på väg att flytta hemifrån. Lidingöpartiet lyssnar inte på Lidingöborna utan driver en enfrågepolitik som gör det allt svårare för t ex Lidingös unga att få en bostad.

Partiet upprepar samma, enda budskap i 45 år oavsett vad som händer i omvärlden och vad Lidingöborna tycker. I höstens val har Lidingöborna möjlighet att rösta på Liberalerna och därmed skydda Lidingöborna från Lidingöpartiets skadliga politik.

Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd
Nancy Mattsson, (L), styrelseordförande i Liberalerna, Lidingö
Suzanne Liljegren (L), ledamot i kommunfullmäktige
Mattias Reinholdson (L), ledamot i kommunfullmäktige
Torsten Engevik (L), ledamot i kommunfullmäktige
Göran Tegnér (L), ledamot i teknik- och fastighetsnämnden

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2018-04-20 19:15

Bra att valmanskåren på Lidingö får tydligt besked om Liberalernas byggpolitik inför det kommande valet!

Liberalerna vill uppenbarligen att Lidingö blir en kopia av Solna. Den som det inte vill bör rösta på den sittande majoriteten bestående av LP, M och KD. Den som vill vara absolut säker på en långsiktigt restriktiv byggpolitik på ön bör välja Lidingöpartiet. Vi har konsekvent skyddat Lidingö från skadlig exploatering i över 45 år, och det kommer vi att fortsätta med!

Ulf Geijer 2018-04-19 10:56

Det finns en lagstiftning (den s.k. Allbolagen) som förhindrar kommunalt ägda fastighetsbolag att utnyttja sin finansiella styrka (bl.a. tillgång till ”gratis” mark och billig finansiering) för att konkurrera med privata fastighetsbolag. Alla påståenden om att ett kommunalt ägt fastighetsbolag skulle kunna använda kommunens ekonomiska styrka för att få fram extra billiga bostäder är därför oriktiga.

Liberalernas och Suzanne Liljegrens resonemang utgår dessutom från att Lidingö på nytt ska bygga upp ett kommunalt ägt bestånd av hyresbostäder. M, LP och KD med stöd av C (representerande 68% av Lidingös väljare) har nyligen beslutat att kommunen inte ska ägna sig åt den typen av affärsverksamhet och har därför avvecklat Lidingöhem.

Liberalerna står därmed ensamma på den borgerliga sidan som förespråkare för att staden ska ägna sig åt affärsverksamhet i form av att bygga och äga bostadsfastigheter. Oftast är det politiker på vänsterkanten som brukar hävda att stat och kommun ska äga och driva sådana verksamheter som privata aktörer kan sköta lika bra eller bättre. Lite förvånande är det därför att Liberalerna på Lidingö gör dem sällskap.

Vi moderater vill istället se till att duktiga privata fastighetsägare som vill verka på Lidingö får möjligheter att utveckla sin verksamhet i form av en försiktig nybyggnation. Så tror vi att man på bästa sätt tillgodoser lidingöbornas behov, både av nya bostäder och en bibehållen stadsbild med bostäder omgivna av grönska, ljus och luft. Ett bra exempel är de nyligen påbörjade ungdomsbostäderna i Larsberg, som M, LP och KD, i samarbete med C, har sett till att John Mattson kan bygga. Det är också i den andan vi vill bygga ut Lidingö Centrum och i skapa nya bostäder där det kan göras på ett sätt som bevarar Lidingös karaktär.

Ulf Geijer (M)

Suzanne Liljegren 2018-04-18 18:09

Vi är tydliga med att lidingöbornas prioriteringar kommer att stå högst på vår agenda om vi får bestämma efter valet!

Ulf, det är inte korrekt som du skriver att Lidingös ungdomar inte kan få förtur till hyresbostäder som t ex ägs och förvaltas av Lidingö stads fastighets AB. Det du refererar till är en frivillig överenskommelse som fastighetsägare i Stockholms län gjort med Storstockholms bostadsförmedling där varannan hyresrätt ska gå till Bostadsförmedlingens kö. En sådan överenskommelse har aldrig funnits mellan stadens bostadsbolag och bostadsförmedlingen och behöver heller inte göra det.

Det är heller inte korrekt att Lidingö stads fastighets AB inte skulle kunna tillhandahålla hyresbostäder med rimliga hyror utan att "sälja mark till underpris". Bolaget äger redan mark som kan användas för att bygga bostäder med rimliga hyror.

Vi vill ha ett attraktivt Lidingö som svarar upp mot de prioriterade önskemål som lidingöborna har. I det ingår bl a fler bostäder för lidingös unga och äldre.

Ulf Geijer 2018-04-18 12:26

Utmärkt att Liberalerna är så tydliga med hur man vill se ett framtida Lidingö. Därmed kan de borgerligt och liberalt sinnade väljare, som gillar det som gör dagens Lidingö unikt, undvika att lägga sin röst på ett parti som vill ändra öns karaktär med Solna och Sundbyberg som förebilder. Dessa kommuner är utmärkta på sitt sätt, men inte som mål för Lidingö att efterlikna.

Det enda sättet för Lidingö stad att göra hyresrätter ”billiga” är dessutom att sälja mark till underpris och på så sätt låta alla invånare på ön vara med och betala för det lilla fåtal som kan få en lägenhet via bostadskön. Det är också otillåtet för kommunala bostadsbolag att tillämpa en hyressättning som inte är marknadsmässig, så påståendet att just Lidingö skulle kunna ”trolla fram” billiga bostäder är en ren illusion.

Ett påstående som heller inte passerar ”faktakontrollen”, är att flera billiga hyreslägenheter skulle gynna Lidingös ungdomar. Det finns ingen teknik som ger ungdomar från Lidingö förtur i länets bostadskö. De nya hyreslägenheter som tillkommer på ön fördelas efter kötid till alla sökande, oavsett var man bor idag.

Ulf Geijer (M)

Suzanne Liljegren 2018-04-18 11:22

Pia Wieck, Lidingöborna har tydligt pekat ut fler bostäder som en prioritering, inte minst är det Lidingös unga som står för den åsikten. John Mattsons planering för bostäder för unga påbörjades under förra mandatperioden och hade inget med politiska beslut att göra. Att detaljplanen togs fram snabbt är utmärkt och något som borde vara det normala för allt detaljplanearbete.

Lidingöpartiet, tillsammans med M, KD och Centern, har sålt ut Lidingöhem och vägrat lyssna på lidingöbornas önskan om att genom en folkomröstning bestämma om sitt eget bostadsbolags framtid. De fastigheterna och den välfyllda kassan kunde istället ha använts till utveckling av hyresbostäder med rimliga hyror för Lidingös unga.

Vi Liberaler vill, precis som den Översiktsplan som Lidingö fullmäktige har antagit och som gäller på Lidingö, utveckla fler bostäder genom förtätning på lågt utnyttjade ytor inom befintlig bebyggelse och genom komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse. Bostäder för unga och äldre är vår prioritering. Närheten till naturen kommer fortsätta att vara kvar om vi får bestämma.

Solna och Stockholm är två exempel på kommuner med låg försörjningskvot som i sin tur gör att de kan ha låg kommunalskatt. Lidingö är exempel på en av länets allra högsta försörjningskvoter vilket också visar sig i att vi har betydligt högre kommunalskatt. Fler arbetande unga vuxna som bor på Lidingö skulle sänka vår försörjningskvot. Men då behövs fler bostäder med rimliga hyror.

Lidingöpartiet pratar och pratar om att bygga ut Centrum men det enda som hänt under de fyra år ni snart suttit vid makten är att ni tagit avstånd från ert eget detaljplaneförslag för första etappen och stoppat utvecklingen. Lidingöborna vill se fler affärer, restauranger och nöjen i centrum men inget händer. Jo, en sak har hänt: förra centrumägaren har gett upp och sålt. Om Lidingöpartiet får fortsätta att bestämma kommer det inte att finnas någon verksamhet i centrum kvar att "hänga i".

Pia Wieck (LP) 2018-04-18 08:32

Christer, jag tror jag förstår vad du syftar på - att även C var med i ett tidigt skede att driva igenom detta tillsammans med majoriteten. Sorry - jag borde nämnt er också. Eller om du menar att det inte fysiskt är vi som byggt dem. Det är en privat aktör som äger och har byggt bostäderna, även om ett politiskt beslut var förutsättningen för att det skulle bli av.

Christer Mohlin 2018-04-17 22:27

Hej Pia, jag undrar om det du skriver verkligen stämmer till 100%: "Vi har precis byggt ungdomsbostäder i Larsberg i expressfart ..... det var en av de första saker LP aktivt drev i genom när vi kom till makten tillsammans med M och KD." Eller har du kanske utelämnat något som borde vara med för att vara helt ärlig som politiker?

För övrigt håller jag med dig. Det fiffiga är att om man gillar Solna bättre än Lidingö så kan man flytta dit. Sannolikt enklare än att göra tvärtom.

Pia Wieck (LP) 2018-04-17 09:23

Låg ambitionsnivå när det gäller byggande? Dalénum är inte ens färdigbyggt, det ska fortfarande flytta in uppåt tusen personer där. Vi har precis byggt ungdomsbostäder i Larsberg i expressfart - inget jag kan minnas att L gjorde när ni satt vid makten. Men det var en av de första saker LP aktivt drev i genom när vi kom till makten tillsammans med M och KD. VI har dessutom sett till, mod alla odds, att dessa bostäder går just främst till Lidingöungdomar, något de flesta trodde var omöjligt. Vad L gjorde var istället att sälja ut många av stadens hundra hyresrätter till rabatterat pris, vilket gjorde en grupp lyckliga Lidingöbor till miljonärer.

Sen har vi Lojo, Centrum och flera andra områden på gång. Nä, det byggs inte för lite i den nästan allra minsta av alla kommuner i Sverige. Snarare tvärtom. 286 kommuner är större till ytan. 285 kommuner är mer glesbefolkade. Lidingö är dessutom en ö. Var åtminstone ärliga och säg att ni vill förtäta, bygga på höjden eller ta bostadsnära grönområden i anspråk. Eller vill ni riva gamla villor och bygga höghus där? Det finns inte mycket mark kvar på Lidingö om man inte ska ta naturmark i anspråk eller klämma in hus där det redan är tättbebyggt eller bygga skyskrapor. Vi i LP tror tvärt om - att Lidingöborna vill bo just här för dess unika småstadskänsla och det är grönt runt ALLAS husknutar.

Hur många gånger har inte Suzanne Liljegren stått i talarstolen och pratat om Solna som förebild. Jag vill vara tydlig här och säga att det är ingen förebild för Lidingöpartiet. Låt Solna vara Solna och Lidingö Lidingö. Alla har inte samma preferenser när det gäller boendemiljö. Det är bra att det finns olika boendemiljöer att välja mellan.

Centrum ska byggas ut och det ska bli bra och det ska finnas tillräckligt med parkeringsplatser. Allt fler verkar ställa sig bakom det som Lidingöpartiet förespråkat från allra första början - ett charmigt, Lidingömässigt, småskaligt, öppet centrum med många mötesplatser. När allt fler köpcentra får problem med lönsamheten, gäller det att vi tänker till och utvecklar centrum i harmoni med det nya sättet att handla - på nätet. Dvs. ge möjlighet att skapa mindre butiksytor, nya butikskoncept och framför allt kvalitét istället för kvantitet. Ett centrum där man gärna hänger kvar lite längre för att det är så trevligt.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google