Väder Lidingö

Lidingö tisdag 3 oktober 2023 v. 40

Senaste kommentaren - Se fler

M+LP+KD: Flyktingmottagning på likabehandlingens grund

onsdag 11 oktober 2017 13:05

Lidingös politiska majoritet anser att Miljöpartiets retorik i samband med beslutet att säga upp nyanlända, som efter den tvååriga etableringstidens slut inte lyckats ordna eget boende, kan leda till ett sämre debattklimat. Det behövs istället nyanser i en fråga med svåra avvägningar. Det skriver Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), Birgitta Sköld (LP) och Carl-Johan Schiller (KD) i denna artikel. (MP:s artikel finns på denna länk).

Vi från M, LP och KD beklagar retoriken som miljöpartiets båda representanter i kommunstyrelsen, Sofia Hallström och Patrik Sandström, använder i sin artikel om mottagningen av nyanlända. Denna retorik riskerar att leda till ett sämre debattklimat, när det istället behövs nyanser i en fråga med svåra avvägningar. Att dessutom åberopa Raoul Wallenberg och använda hans goda rykte och djupt hedervärda insats för att rädda tusentals människor från nationalsocialisternas avrättningsläger, i syfte att argumentera mot kommunstyrelsens beslut om uppsägning av lägenheter efter två år, relativiserar Wallenbergs insats och urholkar språkets och ordens valörer. Det tjänar ingen på. Eftersom vi vet att Hallström och Sandström är betydligt mer nyanserade i vanliga fall, är vi förvånade över denna retorik.

Vad gäller själva sakfrågan är majoriteten tydliga med att målet med stadens integrationsarbete är att alla nyanlända som kommer till Lidingö ska kunna leva ett självständigt liv med egen försörjning och kunna delta i samhället på samma villkor som övriga Lidingöbor. Den principiella hållningen som varit vägledande i bedömningen är att alla Lidingöbor ska behandlas lika, ha samma rättigheter och samma skyldigheter. För oss är principen om likabehandling självklar.

Statsmakten kräver att Lidingö stad uppfyller bosättningslagen och staden är även fortsättningsvis skyldig att fortlöpande ta emot och ordna boende för de nyanlända som anvisas till Lidingö av Migrationsverket. Lidingö stad arbetar intensivt med att finna olika bostadslösningar för att kunna inhysa de som anvisas, vilket är en tuff uppgift givet dagens ansträngda situation på bostadsmarknaden.

Det är viktigt att påpeka att Lidingö stad under den tvååriga etableringstiden gör stora ansträngningar för att de nyanlända ska få en bra start, och erbjuder en palett av insatser i form av språkundervisning, jobbcoachning, utbildning av olika slag och grundläggande samhällsintroduktion för att ge bra förutsättningar och lägga grunden till en lyckad integration.

De personer som efter etableringstidens slut inte lyckats ordna eget boende har samma rätt som Lidingös övriga medborgare att söka bistånd enligt socialtjänstlagen. Staden gör en individuell bedömning utifrån socialtjänstlagen för varje person som söker bistånd, också när det gäller behov av tillfällig bostad. Det handlar då om möjligheten att få ett tillfälligt boende.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande kommunstyrelsen
Birgitta Sköld (LP) vice ordförande kommunstyrelsen
Carl-Johan Schiller (KD) ledamot kommunstyrelsen

Dela M+LP+KD: Flyktingmottagning på likabehandlingens grund

Kommentarer

Mikael Olofsson 2017-10-16 16:10

Fråga S+MP -regering hur dom tänkt att det ska lösas. De lämpar ju över ansvaret på kommunerna i och med bosättningslagens utformning. Redan för några år sedan borde man ha insett att vi kommer att stå inför "utmaningar".

När de två åren har gått så har jag fattat det som att de kan, precis som alla andra, söka hjälp med bostad via SOC vilket behovsprövas. Lagen måste ju gälla lika för alla. Det ramlar som bekant inte ner en bostad i skallen på svenskfödda heller. Det är viktigt att se till att man inte hamnar i moment 22 som är fallet i Malmö de boende hunnit få besittningsrätt och staden får glatt betala månadsavgiften så länge den boende behagar bo kvar - behov eller ej.

Vem som helst kunde redan för flera år sedan räkna ut att resultatet av bosättningslagen blir precis detta. Tyvärr tror jag inte att särskilt många kan skaffa sig en egen bostad efter bara två år i landet (frånsett arbetskraftsinvandrare) i en av Sveriges dyraste kommuner som i sin tur ligger i ett område som lider av extrem bostadsbrist.

Petter Hedberg 2017-10-12 19:41

Det blir tragikomiskt när moderaten Anna R.K. påstår att Centerpartiet inte är intresserade av fakta.

Anna RK har under sin tid som ordförande för kommunstyrelsen föregått revisorers utredningar och påstått att en jävsituation aldrig förekommit hos chefen för teknik och fastighetsförvaltningen. När revisorerna påvisar att chefen för teknik och fastighetsförvaltningen attesterat egna fakturor från hennes makes företag där chefen sitter i styrelsen utan att nämna det, svarar Anna RK med att insistera att inga fel begåtts, men väljer att avskeda chefen och därmed belöna tjänstefel med 2 års lön. Anledningen till avskedet anses vara lokalpolitiker som debatterar på sociala medier.

Något mer faktafientligt agerande är svårt att hitta under den senaste mandatperioden. Det är förståeligt att Anna RK är pressad av att ordföranden för hennes parti vill ha bort henne från posten som KSO, men det vore trots det klädsamt att vara försiktig med stenarna i det moderata glashuset.

Patrik Buddgård (C) 2017-10-12 11:09

Jag delar majoritetens syn på att Miljöpartiets inlägg saknar nyanser. Frågan är komplex och ingen enkel fråga. Därför valde vi i Centerpartiet att yrka återremiss i frågan för att få fram en konsekvensbeskrivning av beslutet som helt saknades när beslutet togs. Både gällande de ekonomiska effekterna för staden och effekten för individerna som det handlar om. Exempelvis vad det kommer kosta staden med vandrarhem som lyfts som möjlig lösning för de som inte klarar att hitta egen bostad och söker bidrag genom socialtjänsten.

Vi tycker det är bra att staden inte köpt upp mer än 3 bostadsrätter de senaste fem åren.

Vi har stora utmaningar kvar framåt och i en svår fråga som denna har vår linje varit att samtal och dialog mellan partierna i majoritet och opposition hade varit att föredra.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman 2017-10-11 23:04

Fredrik Wesslund i Centerpartiet påstår missvisande att Lidingö stad köpt in 52 bostadsrättslägenheter för att uppfylla bosättningslagen. Påståendet är felaktigt. Staden har under de senaste fem åren (2012 och 2016) förvärvat tre bostadsrätter på den öppna marknaden för att hantera stadens sociala och medicinska förturer samt för nyanlända som anvisats. Staden har inte några planer idag på att köpa in bostadsrättslägenheter för att uppfylla bosättningslagen.

Staden ger inte heller bort några bostadsrätter. Inte till någon invånare. En sådan förmögenhetsöverföring till en enskild individ strider inte enbart mot lagen, utan mot de flesta människors uppfattning om rättvisa. Det som gäller är att staden hyr ut lägenheterna i andra hand utan besittningsskydd under en period om 24 månader. Sedan säger staden upp kontraktet. Under denna tidsperiod genomför staden en rad riktade insatser för att rusta och förbereda de nyanlända till ett liv med egen försörjning. Tanken är att den som får hyra en lägenhet genom staden, under kontraktstiden ska söka efter eget boende och ordna egen försörjning, lägenheterna är inte tänkte som permanenta bostäder, utan som tillfälliga. Under denna två-årsperiod är staden, vilket vi pekar på i artikeln ovan, behjälplig med en rad olika insatser. Det finns även många mycket engagerade Lidingöbor som är aktiva i olika ideella föreningar. De hjälper de nyanlända på olika sätt och medverkar på så sätt till en lyckad integration. Som företrädare för staden är vi givetvis mycket glada för detta engagemang. Civilsamhället är en förutsättning för integration in i samhället. Viljan att integreras måste ytterst komma från den enskilda individen och från ett civilsamhälle som ser till sina medmänniskor. Vår ideologiska utgångspunkt är att civilsamhället är det sociala klister som bygger ett samhälle starkt. Stat och kommun står för ramverk, lagar och rättstatens institutioner och kan vara en ledande hand under korta perioder, men stat och kommun bör vara andrahandslösningen när andra alternativ är uttömda.

I sitt inlägg blandar Wesslund ihop asylsökande personer utan uppehållstillstånd (och de problem som då uppstår) med de nyanlända som Lidingö stad tar emot via anvisningar från Migrationsverket. De som anvisas till Lidingö har redan uppehållstillstånd, det vill säga de har fått ett ja på sin asylansökan. De anvisade kan därmed folkbokföra sig och får då personnummer och kan därefter även skaffa bankkonto. Resonemangen som centerpartisten Wesslund torgför skapar förvirring och bidrar dessvärre inte till en seriös debatt.

Majoriteten anser att det är rimligt att behandla alla invånare enligt likabehandlingsprincipen i kommunallagen, som är den övergripande princip som vägleder kommunen i sina beslut. Lagen ska gälla lika för alla, såväl de som är Lidingöbor sedan länge, som de som är nyanlända.

Det är trist att Wesslund inte anstränger sig för att ta fram fakta och driver fram onödiga konflikter kring en komplicerad fråga som ställer olika principer på sin spets och mot varandra. Vi kommer inte medverka i en debatt där Centerpartiet försöker sprida felaktiga påstående och uppgifter för att plocka partipolitiska poäng. Vi för gärna en diskussion kring de målkonflikter och orimliga statliga krav på kommunerna som uppstått i kölvattnet kring den extrema flyktingvåg som Sverige fick att hantera på grund av mindre välgrundade beslut i riksdagen. Vi noterar att Centerpartiet inte är intresserad av en debatt grundad på fakta och utifrån svåra resonemang, utan vill driva partipolitiska poänger. Vi beklagar detta.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande kommunstyrelsen
Birgitta Sköld (LP) vice ordförande kommunstyrelsen
Carl-Johan Schiller (KD) ledamot kommunstyrelsen

Julius Soreff 2017-10-11 21:32

Stor tack till Lidingö KS för en hell rätt beslut. Pajaspartier med infantil agenda skapar onödiga problem; måste jag igen börja rada upp: barn äktenskap, polygami, epidemi på balkongfall för unga flickor, ibland rena mord, våldtäkter, no gå zoner, blomstrande kriminalitet med mer och mer.
Integrering i all ära men det är bevisligen svårt blanda vatten och olja.

Fredrik Wesslund 2017-10-11 20:58

Frågan är inte om det är hel eller halvsanningar som trycks på Aftonbladet beträffande hur kommuner löser bostadsbristen.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article23398633.ab

Vad som är intressant hur man har för avsikt att lösa problemen med bostäder efter etableringstiden.
Hur asylsökande ska kunna teckna ett hyresavtal när de saknar identitet i laglig mening.
När det inte finns tillräcklig inkomst och betalningshistorik för ett hyreskontrakt.

Jag vill påstå att en lösning inte är att flytta kostnader till socialtjänsten, utan en bra början är att ge asylsökande en identitet, så det kan öppna ett bankkonto, teckna ett hyresavtal och underlätta för arbetsgivare att erbjuda arbete på justa villkor.

Tommy Wallén 2017-10-11 17:14

52 st. bostadsrätter. Var kommer den uppgiften ifrån?

Marianne Alin 2017-10-11 17:08

Det där med lägenheterna stämmer inte. Det har jag fått bekräftat många gånger. Det beror på omvandlingen av kommunens lägenheter i Högsätra, där de boende ville äga sina lägenheter och bildade en förening. Denna förening lyckades sedan köpa loss lägenheterna. I den vevan behöll kommunen ett antal lägenheter i sitt eget bestånd. Men om centerpartiets företrädare Wesslund vill använda sig av halvsanningar, vore det tacknämligt om han även berättade varför det ser ut som det gör. Sanningen är att det är en ren papperstransaktion, där Lidingö kommun behöll ett antal lägenheter i sitt forna fastighetsbestånd och dessa lägenheter var inte aktuella för kommunen att bjuda ut till försäljning på den öppna marknaden. Men nu är detta är en del år sedan, kanske 2009-2010 om jag minns rätt, innan den stora massinvandringen av hundratusentals flyktingar som välde in över våra vidöppna gränser.

Patrik Sandström 2017-10-11 16:38

Det är bra att Lidingös majoritet reagerar på mitt uttalande om Raoul Wallenbergs anda. Det visar att de liksom jag bryr sig om den. Ja, de har rätt i att jag och vi i Miljöpartiet ofta är mer nyanserade i våra ställningstaganden. Vi ser till fakta och möjligheter att samverka med andra mer än att vi söker konflikt.

Men oftast är också majoritetens förslag mer nyanserade och grundade på fakta. Men inte den här gången. Därav vår reaktion.

Förslaget är ett politiskt förslag som inte har stöd av juridiken och det är därför tjänstemännen inte står bakom det. Det är också att gå för långt att avhysa människor från deras bostäder för att man inte gillar bosättningslagen och inte görs vad som krävs för att uppfylla den.

Majoriteten sa nej till modulbostäder i Bosösvackan. Man har under lång tid monterat ned Lidingöhem och därmed avsagt sig rådighet och möjligheter. Generellt vill man ha en låg bostad- och befolkningstillbäxt på Lidingö.

Att skylla på bostadsbrist, som till stor del är ett resultat av den egna politiken, för att avhysa människor, inklusive barn, är att gå för långt.

I sitt svar blandar majoriteten ihop korten genom att sammanblanda bosättningslagen med etableringsstödet. Staden, tjänstemännen och frivilliga gör många bra saker och fantastiska personliga insatser. Men bosättningslagen är en annan sak. Den reglerar att kommunen har skyldighet att ta emot nyanlända för bosättning i kommunen. Syftet med det är att underlätta integration.

Att som majoriteten gör blanda ihop dessa och sätta en gräns på två år, den tid etableringstödet varar, står det inget om i bosättningslagen. Där vill vi få beslutet prövat i förvaltningsdomstolen för att se om det följer lagen.

Beslutet innebär i praktiken att dessa 400 personer som avhyses från sina bostäder hamnar under socialtjänstlagen och kan därmed anvisas till andra kommuner för boende på t ex vandrarhem eller liknande. Att på detta sätt kringå bosättningslagen genom att spela med människors livssituation är att gå för långt.

Att hävda att dessa människor som går i skolan, på komvux eller har praktik någonstans ska kunna konkurrera på den öppna bostadsmarknader på Lidingö är magstarkt. Ska Lidingö bara ta emot flyktingar som själva kan ordna bostad på Lidingö blir det antagligen noll.

Att rycka upp människor som håller på att integreras kommer enbart att försvåra integrationen, vilket är tvärtemot syftet.

Att rycka upp barn som flytt till Sverige från skola och omgivning är inte i överensstämmelse med Lidingös värderingar och Raoul Wallenbergs anda som jag upplever dem. Det förringar inte på något sätt hans stora insats. Tvärtom, att leva i den andan av hjälpsamhet varje dag, i stort som smått, gör den bara större.

Vi vill fortsätta att ha ett gott debattklimat med majoriteten och andra partier. Men vi är oroade för vad som händer med moderaterna och majoriteten när förslag som dessa får se dagens ljus.

När de gör det måste vi sätta en tydlig gräns. Och vi hoppas förstås, och kommer att arbeta för, att förslaget inte blir verklighet.

Patrik Sandström MP

Fredrik Wesslund 2017-10-11 15:37

Staden jobbar verkligen hårt för att få fram bostäder för att uppfylla kraven från bosättningslagen, så hårt att Lidingöstad är den kommunen som har köpt upp mest bostadsrättar av alla kommuner i Sverige 52 för att vara exakt.

För att komma runt problemet med besittningsrätt på dessa bostäder vid etableringstidens slut tillämpar man olika åtgärder för att försvara Stadens investeringar i bostäder och kringgå besittningsrätten, så likabehandling är högst tveksamt i denna sakfråga.

Vidare resonerar man inte om det verkliga problemet,
Hur ska de asylsökande lyckas få en bostad själva ?
De förses med ett LMA kort ( en legitimation för myndigheter) detta kort fungerar inte som legitimation.
Det vill säga att det inte KAN teckna hyreskontrakt med denna identifikation.
Vidare krävs det en inkomst för att en hyresvärd ska godkänna en uthyrning.
Så jag måste ställa frågan hur KS hade tänkt att lösa detta ?
Vidare kan inte den asylsökande öppna ett bankkonto,
Det kan inte lösa ut utbetalningskort tack vare identitetshandlings problemet.
Så om det fick ett arbete,
hur ska en arbetsgivare kunna betala ut lön ?

Så efter etableringstidens slut ar vi en grupp asylsökande som pratar Svenska men "omyndighetsförklarade" då det inte kan legitimera sig och ha en chans att ta del av arbetsmarknad, bostadsmarknad.

Är tanken att kommunen ska "borga" för eventuella hyreskontrakt i andra och tredje hand som skakas fram ?
eller är tanken att asylsökande ska hamna i socialtjänstens famn efter etableringstiden ?

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google