Väder Lidingö

Lidingö onsdag 21 februari 2024 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

M+LP+L+KD: Vi ska sänka skatten och förbättra skola, vård och omsorg

måndag 12 november 2018 07:08

HANDLINGSPROGRAMMET. "Lidingö står inför en period med större utmaningar", skriver Lidingös nya politiska majoritet i sitt övergripande handlingsprogram för perioden 2019 - 2022. Kostnaderna för kommunen kommer öka, men inte skatteintäkterna. Trots det ska skatten sänkas så "vi närmar oss nivån för de kommuner i Stockholms län som har lägst kommunalskattesats". Målet är en sänkt skatt med 50 öre under mandatperioden. Varje skatteöre innebär cirka 1,5 miljoner kronor. Men kärnområdena skola, vård och omsorg ska prioriteras. Under mandatperioden ska "stadens mål, policydokument, planer, varumärke och budgetdokument ses över så att de är i linje med de övergripande politiska målen". Det betyder bl.a. att begreppet "Hälsans ö" får en översyn.

Den politiska majoritetens handlingsprogram har nio rubriker, som presenteras här, i sammanfattning.

Sammanfattning av Skola och förskola:
Vi ska fortsätta arbetet med målsättningen – Lidingö - Sveriges bästa skolor. Målen är att Lidingös elever ska ha Sveriges högsta meritvärde och att alla elever ska gå ut med godkända betyg i alla ämnen vid grundskolans slut. Lärarnas villkor ska förbättras. Hersby ska byggas ut med 200 elevplatser. Ny förskola i Dalénum. Utveckla vuxenutbildningen och flexibel SFI. Utveckla förskolan genom högre personaltäthet och, "där så är lämpligt mindre barngrupper".

Sammanfattning av Omsorg och stöd:
Vi ska fortsätta fokusera på missbruksproblematiken bland ungdomar på Lidingö. Prioritera uppsökande insatser av fältkuratorer och samarbete med polis och frivilligorganisationer. Satsa på förebyggande arbete mot våld i nära relationer, inklusive hedersvåld. Bygga nytt trygghetsboende med hyresrätt som komplement till Tor.

Sammanfattning av Trafik, kommunikation och stadens tillgångar:
Vi ska bygga Lilla Lidingöbron. Utreda förutsättningarna för planskild korsning i Skärsätra. Driva frågorna gentemot Landstinget om sammankoppling av Lidingöbanan med Spårväg City, om bättre tvärförbindelser, bättre passning mellan olika trafikslag och högre turtäthet i kollektivtrafiken. Revidera stadens parkeringsnorm. Få bort biltullarna vid Ropsten. Förstudie tillsammans med Landstinget för att bedöma kostnader och nyttor för att dra om Lidingöbanan via Lidingö Centrum samt möjligheten att däcka över Torsviksdiket.

Sammanfattning av Miljö:
Vi ska uppmuntra till och underlätta för en laddinfrastruktur för elfordon. Ge förutsättningar för sopsortering och återvinning av hushållssopor. Ta fram ny skogsskötselplan där grundprincipen ska vara fortsatt skogsmoratorium. Fortsätta arbetet med att säkerställa vattenkvaliteten i Kottlasjön.

Sammanfattning av Byggpolitik och närmiljö:
Vi ska återställa balansen så fler större lägenheter, radhus och villor byggs istället för mindre. Arbeta med planeringen av Lidingö Centrum tillsammans med ägaren för att säkerställa öppenheten och småskaligheten. Ta fram en ny detaljplan för Rudboda centrum. Påbörja arbetet med utvecklingen av Högsätra, idrottsområdet prioriteras. Utveckla Käppala centrum (ICA butiken och förskolan). Starta planarbetet med ”Canada Bygg”-tomten så villafastigheter kan byggas. Låta Storholmen behålla sin nuvarande detaljplan. Säkerställa att Bergsätraberget förblir obebyggt.

Sammanfattning av Integration:
Vi ska stötta civilsamhällets viktiga insatser för en god integration. Göra översyn av organisationen avseende integration och arbete. Motverka hederskultur i alla dess former. Alla nyanlända ges en individuell utvecklingsplan med målet att arbeta och bli självförsörjande. Bidrag ska bara betalas ut om den som är bidragsberättigad fullgör sina utbildningar eller är aktivt arbetssökande. Bibehålla 2-årsregeln. Lidingö stad tillhandahåller boende under två års tid för nyanlända. Därefter gäller samma villkor för nyanlända som för alla andra lidingöbor.

Sammanfattning av Kultur och fritid:
Vi ska ta fram ett idrottspolitiskt och ett kulturpolitiskt program. Det nya biblioteket och stadshuset utvecklas till en kulturell mötesplats för lidingöborna. Utveckla Lidingövallen och idrottscampus Högsätra i nära samarbete med föreningslivet liksom samarbetsformerna med våra idrottsföreningar och andra aktörer avseende nybyggnation, löpande drift och finansiering av idrottsanläggningar. Bygga en simhall med en 25x25 meters huvudbassäng. Ändra hyressättningen för fritidsanläggningar. Föreningarnas ökande kostnader för existerande anläggningar kompenseras fullt ut. Ta fram utvecklingsplan för rekreationsområde vid Lidingöbron mot Islinge när Lilla Lidingöbron är färdigbyggd. Inventera platser för att skapa ny hamn för fritidsbåtar.

Sammanfattning av Trygghet och säkerhet:
Vi ska arbeta aktivt med förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping och tobak. Tiggeri ska inte vara ett sätt att försörja sig på Lidingö. När en juridisk lösning finns vill vi lyfta hur detta skall hanteras på Lidingö. Stödja nattvandring och grannsamverkan. Arbeta för ökad polisiär närvaro och poliser med lokalkännedom. Utreda förutsättningarna för att anlita kommunala ordningsvakter. Öka gatubelysningen.

Sammanfattning av Lokalt näringsliv:
Vi ska revidera Näringslivskommitténs arbete till en bättre arbetsmodell mellan politiken, staden och det lokala näringslivet. I samband med utvecklingsplanerna för Lidingö Centrum och Högsätra se över behovet av mindre kontor och företagslokaler. Se över Stockby industriområde.

Lidingö stads verksamhetsmål ses över för att stämma överens med de övergripande politiska målen som kan beskrivas enligt följande modell:

Ur majoritetens handlingsprogram.Ur majoritetens handlingsprogram. Ur majoritetens handlingsprogram.Ur majoritetens handlingsprogram.

Dela M+LP+L+KD: Vi ska sänka skatten och förbättra skola, vård och omsorg

Kommentarer

Björn hellerstedt 2018-11-13 20:33

Håll hårt i pengarna. Inget slöseri ! Ett bra exempel är snabbcykelvägen. Värdelöst projekt.

Anders Odéen 2018-11-12 11:07

Återigen 4 kommunalråd... Varför? Hur många kommuner har så många på den posten? Delas det på en kommunalrådslön eller? Får mig att tänka på förskolan där alla vill vara Lucia!

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google