Väder Lidingö

Lidingö onsdag 28 oktober 2020 v. 44

Senaste kommentaren - Se fler

Jennie Lindahl 9 okt 08:17 om Finns det endast 57 hjärtstartare på Lidingö?

M: Satsa på Lidingöbanan och Spårväg City istället

måndag 4 juli 2016 20:49

"Vår förhoppning är nu att landstinget och Stockholms stad är mer intresserade av en öppen och transparent dialog kring behovet av en bra kollektivtrafik för såväl Lidingö som Norra Djurgårdsstaden, än vad Sverigeförhandlingen visade sig vara."
Så avslutar Lidingös tre främsta företrädare för Moderaterna denna artikel om Lidingöbanan och Spårväg City kontra Sverigeförhandlingens bud för att dra tunnelbana till Lidingö.

Sverigeförhandlingens agerande gentemot Lidingö framstår som alltmer obegripligt. För det första bestämde man ensidigt att förhandlingen bara skulle handla om tunnelbana och inte Lidingöbanans sammankoppling med Spårväg City, trots Lidingös uttryckliga önskan om att utreda båda alternativen. Samtidigt valde man att på nordostkommunernas begäran prioritera Roslagsbanan framför tunnelbana till Täby.

Efter att från början visat god vilja och från Lidingö stads sida förklarat oss beredda att diskutera ett ökat bostadsbyggande i utbyte mot nysatsningar på spårinvesteringar, såg vi rimliga förutsättningar att kunna enas i de kommande förhandlingarna. Under den tid som gått sedan samtalen inleddes har vi dock oftast bemötts med oklara besked och ofullständiga beräkningsunderlag.

När det slutliga budet från Sverigeförhandlingen väl kom, visade det sig att kravet uppgick till orimliga 8 000 bostäder och att merparten av dessa dessutom skulle ligga på gångavstånd från den nya tunnelbanestationen. Återigen var Lidingös önskan om att diskutera spårvagnstrafik helt bortförd från agendan.

Den samlade bilden av vad som hänt sedan samtalen började ger oss skäl att ifrågasätta seriositeten från Sverigeförhandlingens sida. Ville man verkligen satsa på förbättrad kollektivtrafik till Lidingö i utbyte mot bostadsbyggande eller var vi bara en bricka i ett större spel?

Att förlänga tunnelbanan till Lidingö hade givetvis kunnat innebära fördelar för Lidingö. Resorna hade kortats och inte bara för dem som bor i Centrum och Torsvik, handeln hade fått bättre förutsättningar, biltrafiken hade minskat och möjligheten att hämta och lämna anhöriga eller infartsparkera utan att behöva betala trängselskatt hade möjliggjorts. Om dessa fördelar hade kunnat uppnås till rimliga kostnader och till en rimlig överenskommen bostadsbebyggelse på Lidingö, blev nu aldrig klarlagt.

Oavsett vad man tycker om idén med en tunnelbana till Lidingö måste ändå hänsyn till den geografi och bebyggelse som finns i närområdet till en ny station tas. Priset i form av nybyggda bostäder i närområdet, men även medfinansiering får inte bli hur högt som helst. Att bygga 8000 lägenheter med huvuddelen nära det nya stationsläget i Centrum/Torsvik som Sverigeförhandlingen krävde, bedömer vi vare sig rimligt eller genomförbart. Merparten av marken kring det nya stationsläget är nämligen redan bebyggd.

Nu vill vi istället gå vidare och diskutera Lidingöbanans sammankoppling med Spårväg City tillsammans med landstinget och Stockholms stad. Vi ser flera fördelar med en sådan investering.

För det första måste Norra Djurgårdsstaden kollektivtrafikförsörjas. Med 35 000 boende, 48 000 arbetsplatser och en hamn, kommer Norra Djurgårdsstaden behöva en kapacitetsstark kollektivtrafik. Stora delar av den nya stadsdelen kommer att ligga långt ifrån tunnelbanan och frågan är; klarar endast busstrafik att fylla det behovet?

För det andra innebär Spårväg City, till skillnad från endast en förlängning av tunnelbanan, att verklig ny transportkapacitet tillförs såväl Lidingö som Norra Djurgårdsstaden. Även Lidingö växer, inte minst planeras nya bostäder längs Lidingöbanans sträckning och även Lidingöborna behöver en bra kollektivtrafik. Med en sammankoppling skapas även förutsättningar för en tätare trafik.

För det tredje innebär en förlängning av Spårväg City till Ropsten att kollektivtrafikresenärerna får bra kollektivtrafik till ännu fler platser vilket kan leda till minskad biltrafik i innerstan. Om det dessutom byggs spår genom tunneln för Östlig förbindelse så möjliggör man även sammankopplingen med Tvärbanan. Att bygga ihop spårvägar på detta sätt ger flera synergieffekter som dessutom positivt stöder investeringarna ytterligare.

För det fjärde, landstinget har redan investerat i en depå som kan rymma inte bara Lidingöbanans utan även Spårväg Citys spårvagnar. Det vore dumt om detta blev en förgävesinvestering.

För det femte, om sammankopplingen med Spårväg City kombineras med en omdragning av Lidingöbanan via Centrum-Torsvik får de boende på södra ön en enkel access till Lidingö centrum, och Centrum/Torsvik får en starkare kollektivtrafik. Det skulle innebära bättre service för många Lidingöbor, fördelar för det lokala näringslivet och även kunna öppna upp för fler bostäder.

Vi är redo att ha en seriös diskussion om detta med landstinget och Stockholms stad. Lidingö har redan åtagit sig att bygga en ny spårvägsbro och kommer att bidra med nya bostäder längs banan. Vår förhoppning är nu att landstinget och grannkommunen är mer intresserade av en öppen och transparent dialog kring behovet av en bra kollektivtrafik för såväl Lidingö som Norra Djurgårdsstaden, än vad Sverigeförhandlingen visade sig vara.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Ulf Geijer (M)
Föreningsordförande

Hans Barje (M)
Kommunalråd

Dela M: Satsa på Lidingöbanan och Spårväg City istället

Kommentarer

Hans Lefvert 2016-11-05 09:32

Hur går det med den seriösa diskussion med Landstinget och Stockholm Stad om kollektivtrafiken på Lidingö, som Lidingö Stad skrev om på Lidingösidan i somras? Problemet är att diskussionen är beroende av flera faktorer som väntar på sitt svar, som beskrivs i detta inlägg. Lidingö Stads plan att nu börja bygga Lilla Lidingöbron, som är beroende av dessa faktorer, framstår som helt obegriplig. Vill inte Lidingö Stad ha en bra kollektivtrafik som är möjlig, när Landstinget och Stockholm Stad bygger om Ropsten och nya spårvägar?

Karin Wallgren 2016-07-21 20:16

Så var det då äntligen bekräftat att varken Lidingö eller Sverigeförhandlarna har varit intresserade av vad motparten hade att erbjuda under de angivna villkoren.
T-bana klarar vi oss utan på Lidingö. Ett alternativ mindre att räkna vilket torde underlätta fortsatt planering.

Vilka är de övriga alternativen och hur många är de?
Vad blir nästa steg i planeringen?

Paul Lindquist 2016-07-20 12:15

Ulrika!

Din egen gruppledare skrev ju nedan om avtalet 2013 vilket du sen kommenterade med att det var ny information för dig och det avtalet (exploateringsavtalet) ville du säga upp och kräva att byggnaderna skulle rivas. Då var du ledamot av kommunfullmäktige och därför förvånade det mig att du inte kände till avtalet eftersom du då har fått all information.

Dessutom undrar jag vad du vill uppnå med förslaget som sådant. Depån är ju en förutsättning för Lidingöbanan (även den hade kunnat vara mindre om inte en framtida sammankoppling till Spårväg City ska möjliggöras). Vill du riva hela depån och lägga ner Lidingöbanan ellet bara delar av depån (om det ens hade varit möjligt) och helt omöjliggöra chansen att en sammankoppling med Spårväg City blir av framöver?

Anders!

Avtalet var inte något misstag utan ingicks för att säkra upprustningen av Lidingöbanan. Ett enigt kommunfullmäktige ställde sig också bakom avtalet.

Som en bonus finns inskrivet en framtida möjlig sammankoppling med Spårväg City, men det var ingenting vi kunde avtala med SL om då det är en fråga mellan Stockholms stad och SL. Däremot kunde vi underlätta för en framtida sammankoppling genom att i bl a detaljplan tillåta en depåbyggnad som klarar båda banornas behov.

Avslutningsvis har en fritidspolitiker naturligtvis inte samma ansvar för genomförandet av förhandlingen som jag som KSO hade, däremot har man fullt ansvar för de beslut man fattar och att man läser in sig på det underlag man får inför beslut. Att vara ledamot av kommunfullmäktige är ett viktigt uppdrag och innebär att man har fått ett förtroende från medborgarna. Det får man aldrig ta lätt på.

Anders Wennberg 2016-07-17 14:54

Det är mänskligt att fatta fel beslut eller missa något i en förhandling. Men det är märkligt att det skall vara så svårt att erkänna en miss. Ännu märkligare att Paul verkar tycka att en fritidspolitiker i KF (Ulrika) har lika stort ansvar för förhandlingen som KSO. Det är oftast bättre att erkänna missar, lära sig från dem och försöka rätta till missen, än att skylla ifrån sig!

Ulrika Levihn 2016-07-16 16:39

Jag syftar på avtalet från 2009, ordalydelsen där är "Utbyggnaden ska på sikt kunna möjliggöra en sammanlänkning med den utbyggda Spårväg City, dvs trafik från Gåshaga på Lidingö till Hornsberg på Kungsholmen". Tyvärr är ju denna formulering knappast något bindande. Exploateringsavtalet från 2013 nämner inte Spårväg city, vdg åtaganden handlar det om ledningar, energiförsörjning etc etc.

Paul Lindquist 2016-07-14 13:06

Ulrika!

Du valdes in i kommunfullmäktige för C 2010-14, då med efternamnet Sandell. Avtalet förhandlades fram under hösten 2012 och beslutades i fullmäktige i början av 2013.

Ulrika Levihn 2016-07-13 10:35

Paul:
Det avtalet slöts INNAN min tid som ledamot i fullmäktige för C.

Paul Lindquist 2016-07-12 06:27

Lars!

Landstinget har inte fattat några beslut om att inte bygga ut Spårväg City, däremot att skjuta investeringen på framtiden. Det beror bl a på att utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden inte går så fort som tidigare planerat och att det inte finns någon överenskommelse med Stockholms stad än.

Norra Djurgårdsstaden kommer att behöva en kapacitetsstark kollektivtrafik. Den kan antingen utgöras av spårväg eller buss. Trafikförvaltningen håller på att utreda vilket som är bäst.

Anders!

Svaret är varje natt eftersom banan då inte trafikeras. Då utförs dagligt underhåll och städning av tågen. Av arbetsmiljöskäl och för att minska risken för klotter står de inomhus istället för utomhus.

Sen är Lidingödepån inte dimensionerad för alla spårvagnar i Stockholm. Tvärbanan och Nockebybanan har sina egna depåer, ingen av dem ligger dock mitt inne i city. Där prioriteras istället bostäder och handel. Av samma skäl är det svårt att hitta plats för en depå åt Spårväg City inne i stan.

Det var skälet till att SL valde att bygga en större depå på Lidingö än vad som enbart krävs för Lidingöbanans behov. Fördelen för lidingöborna är att det ökar sannolikheten för att Lidingöbanan och Spårväg City kopplas samman längre fram.

På morgon och kväll kommer alla tåg som inte ska börja/sluta trafikera på södra ön passera bron en gång. Därefter kommer kanske hälften av tågen åka fram och tillbaka över bron under dagen, medan övriga tåg bara går i innerstaden (pga. av trafikbehovet lär turtätheten vara högre där)

Karin Wallgren 2016-07-11 16:55

Tanken är förmodar jag att spårvagnarna i AGA-depån ska köras över bron mer eller mindre regelbundet. Spårvagnarna ska ju inte magasineras i AGA-depån. Lidingö har åtagit sig att finansiera en ny bro. Ja det har ju stått klart sedan länge. Men har medel för brobygget sökts från i första hand EU? Om inte så vore det nog idé att lägga fram hela brofrågan för beslutsfattarna i EU. Det verkar som att man där är rätt pigga på att investera i infrastruktur (för Sverigeförhandlarna har nog gjort sitt och från dem har nog Lidingö inte mer att vänta). På EU-håll kanske man skulle visa sig mer lyhörda för den situation som Lidingö som ö befinner sig i och för våra behov (en dubbelspårig bro till att börja med) .

Anders Odéen 2016-07-11 13:51

En liten reflektion... Varför bygger man "garage" till samtliga spårvagnar i Stockholm? Är det inte meningen att tågen ska rulla och fungera som komplement till kollektivtrafiken så mycket som möjligt? De är ju byggda för att vara utomhus. Hade det inte räckt med ett antal serviceplatser? Kan någon alltså svara sanningsenligt på frågan: Hur många gånger per år ska samtliga vagnar garageras på Lidingö? Sen kan man ju fundera över frågan om ny bro... Om alla vagnar ska "bo" på Lidingö, hur blir det då med trängseln på nämnda bro? För många tågset blir det väl ett otal resor med tomma vagnar till den linje i stockholmsområdet som ska trafikeras?!

Lars Hedberg 2016-07-11 08:31

Paul Lindqvist: Förklara för en oinvigd (jag är inte och kommer sannolikt aldrig bli folkvald) hur de som skall flytta till Norra Djurgårdsstaden skall klara av att resa till från bostäderna med en fullkomligt underdimensionerad lösning både vad gäller SL (finns i princip inget med kapacitet vare sig åt ena eller andra sidan) resp boparkering (det kommer byggas än färre parkeringsplatser såvitt jag idag känner till, jag kan ha fel, men med enbart 0,3 parkeringsplatser per bostad så kan det inte sluta med mer än igenkorkade parkeringsplatser och en himla massa avgaser). Jag får inte ihop det hela. Speciellt som Norra Djurgårdsstaden skall vara en förebild rent miljömässigt - hur tänker man här?

Än mindre förstår jag inte hur det klarat av att bli som det blivit, det finns ju gott om artiklar via t.ex. google.se där det framgick med all tydlighet att den skulle byggas, men sedan kom någon på andra tankar?

Är det så enkelt att det är gratis att säga att den skall byggas, men ingen sedan får står för uttalandet?

Om jag kör för fort trots att det är uttalat att det inte får köras snabbare än x km/h, då jädrans får jag betala - men om politiker ändrar sig, det kostar ingenting?

Paul Lindquist 2016-07-11 00:01

Det förvånar mig att Ulrika Levihn är så oinsatt i avtalet med SL då hon var ledamot för Centerpartiet när beslutet togs av ett enigt kommunfullmäktige.

Redan innan avtalet slöts ägde SL större delen marken och i sambandet med överenskommelsen gjordes vissa markregleringar där en del mark övergick från stadens ägo till SL och vice versa. SL äger således all mark som depån och spårområdet utgör och därför kan staden inte kräva att den rivs.

Dessutom behövs en stor del av depån för Lidingöbanans behov och såvida Ulrika Levihn inte förespråkar en nedläggning av hela banan är förslaget inte så genomtänkt.

För övrigt har SL fullföljt sina åtaganden i avtalet, nämligen rustat upp Lidingöbanan och investerat i nya tåg. För Lidingös del återstår fortfarande att rusta upp bron alternativt bygga en ny.

I avtalet ingick däremot inte ett åtagande att koppla ihop Spårväg City med Lidingöbanan även om min förhoppning när jag förhandlade fram avtalet var att det så småningom skulle leda till det. Därför var jag positiv till att SL ville bygga en större depå än vad som behövdes för Lidingöbanans behov.

Eftersom Spårväg City går genom Stockholm förutsätter det ett avtal mellan Stockholms stad och SL. Den sträckan kommer aldrig att byggas enkom för Lidingös skull, därtill är restidsnyttan för låg i förhållande till investeringens storlek. Blir den av så beror det på att den behövs för att trafikförsörja Norra Djurgårdsstaden. Om Lidingö därtill bidrar med ett bostadsbyggande kan det tillsammans leda till att Spårväg City förlängs till Ropsten och kopplas ihop Lidingöbanan.

Ulrika Levihn 2016-07-08 16:47

Då måste kommunen dra lärdom och inte ingå den här typen av ofördelaktiga avtal igen. Utred vad som gick snett.

Patrik Buddgård (C) 2016-07-07 14:11

Problemet är just att avtalet är skrivet på ett sådant sätt att Lidingö inte har någon möjlighet att ställa krav på SL om varken depån eller sammankopplingen med Spårväg City.

Karin Wallgren 2016-07-07 09:39

Är det inte så att SL förfogar över all mark kring Lidingöbanan, inkl banvallar och stationsområden med AGA-depån? Undrar om det skulle gå att säga upp avtal enligt Ulrika Levihns inlägg. Ja skulle Lidingö bli totalt överkörda i förhandlingarna är det nog bäst att depån rivs upp. Kanske kan det få fart på förhandlingarna med Landstinget om det står klart att ett utbrett missnöje finns på Lidingö med alla osäkerhetsfaktorer där användningen av AGA-depån ingår liksom ihopkopplingen av Lidingöbanan med Spårväg City plus Ropstenfrågan. Det torde stå klart för beslutsfattarna att en rivning av AGA-depån skulle innebära kapitalförstörelse av stora mått. Men mark till nybyggnation är heller inte gratis. Vad är lösningen på denna "härva". Ja "vad som helst" nästan dock inte T-bana till Lidingö.

Ulrika Levihn 2016-07-06 17:12

Det Patrik Buddgård skriver är ny information för mig, men då tycker jag avtalet ska sägas upp och de kan ta bort sina hallar där (återställning av marken brukar ingå). Då bygger vi bostäder där och kan lägga detta tråkiga avtalsbrott bakom oss.

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2016-07-06 11:04

Mycket bra Patrik!

Då är vi på god väg mot ett förverkligande av Spårväg city. Jag har nämligen vid samtal med höga politiska företrädare för Stockholms stad fått klart för mig att Stockholms stad inte kommer att sätta käppar i hjulen bara landstingspolitikerna är tydliga med att de verkligen vill bygga Spårväg city.

Patrik Buddgård (C) 2016-07-06 10:11

Hej Lars,
Centerpartiet driver Spårväg City på Lidingö, i landsting och i Stockholm. Samtidigt som vi lämnade in vår interpellation om Spårväg City till kommunfullmäktige på Lidingö lämnade Centerpartiet i Stockholm in en liknande interpellation till sitt Kommunfullmäktige där Karin Ernlund (C) bland annat frågar "Hur arbetar staden för att överenskommelsen med landstinget om förlängningen av Spårväg City ska bli verklighet?"

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2016-07-06 08:25

Jag och Lidingöpartiet kan bara instämma i Moderaternas syn på hur illa Sverigeförhandlingen har behandlat Lidingö stad i de så kallade Sverigeförhandlingarna. Det har snarast handlat om dekret än om förhandlingar från statens sida!

Nu gäller det som Moderaterna på Lidingö säger att driva på i frågan om Lidingöbanans omdragning via Lidingö centrum och snara ihopkoppling med Spårväg city. En sådan sammankoppling gynnar betydligt fler människor - både på Lidingö och i Stockholm - än en enda tunnelbanestation i Lidingö centrum. Inte minst skulle Lidingöbanan via Lidingö centrum knyta ihop Lidingö som kommun på ett utmärkt sätt och gynna företagandet i Lidingö centrum. Idag finns det ett glapp i förbindelserna mellan södra ön och Lidingö centrum.

När nu både M, LP, C, KD och Liberalerna står bakom samma synsätt; Spårväg city måste fullbordas och kopplas samman med Lidingöbanan, borde vi har stor chans att gå i mål i frågan. Det är nu dags för M och C att förankra och få stöd för sina uppfattningar hos sina partikollegor i Landstinget och Stockholms stad. Liberalerna har redan gjort det, vilket är mycket bra! Är övriga partier på ön kloka och värnar Lidingös bästa ansluter de sig lämpligen till samma appell. Med ett sådant gemensamt agerande tar vi också ansvar för de stora framtidssatsningar som nyligen är gjorda i Lidingöbanan, bl.a. den stora spårvagnsdepån i Aga.

Patrik Buddgård (C) 2016-07-06 07:35

Hej Bo,
Detaljplanen om Kolkajen innefattar inte Ropstens trafiknod då denna detaljplan senarelagts pga Sverigeförhandlingarna. Däremot innefattar detaljplanen delar av dagens infartsparkering.

I stadens yttrande påpekar staden Lidingöbornas behov av infartsparkering. Centerpartiet yrkade på att man i yttrandet också skulle betona vikten av att Ropsten i framtida detaljplanearbete måste bli en attraktiv ombytespunkt mellan tunnelbana, buss och spårväg. Att avstånden i byte mellan transportslag blir så korta som möjligt och att bytet sker i en trivsam miljö och helst inomhus med tillgång till handel och närservice.
Vi ville också att staden betonade vikten av att detaljplanerna möjliggjorde sammankopplingen mellan Spårväg City och Lidingöbanan.

Majoriteten ville inte ha med det i stadens yttrande men la liknande innehåll i ett särskilt yttrande (anteckning till protokollet) som alla partier i KS ställde sig bakom.

Centerpartiet Lidingö kommer arbeta i alla lägen för att Ropsten ska bli en fungerande bytespunkt för Lidingöborna. Se protokoll och yttrande här: http://lidingo.se/toppmeny/stadpolitik/handlingarochprotokoll/sammantraden.4.6339ad9913358eb933f80007.html?sv.url=12.6339ad9913358eb933f800012&action=showMeeting&meetingId=%7BFCFC-A2CE-0CA2-F9EE-DD13-A0FE%7D

Bo Widerström 2016-07-05 23:57

Samråd för den nya detaljplan för Kolkajen i Hjorthagen pågick mellan 12 mars och 23 juni 2016. I detta detaljplaneområde i Ropsten ingår bl.a. området med befintlig T-banestation och busshållplatser för lidingöbussarna samt infartsparkeringen.

Hur har Stockholms stad i denna detaljplan redovisat lidingöbornas blivande trafiksituation i Ropsten och hur kommunikationerna mellan Lidingö och Ropsten skall ske?

Eftersom denna nya detaljplan i högsta grad berör lidingöbornas livsviktiga kommunikationer med Stockholm måste rimligen Lidingö stad ha yttrat sig i detta samråd.

Lidingö stad måste nu redovisa alla fakta i denna nya detaljplan som berör lidingöbornas kommunikationer med fastlandet samt redovisa också vad Lidingö stad har svarat i sitt samrådsyttrande.

http://bygg.stockholm.se/kolkajen

Tycks märkligt att inget angående denna detaljplan redovisas i detta inlägg.

Karin Wallgren 2016-07-05 20:22

Efter att ha läst Allan Ekströms inlägg blir jag lite betänksam och läste igenom artikeln en tredje gång. Man ska ju inte ropa hej förrän man är över bäcken, sägs det. Jag måste dock ha tilltro till kommunpolitikerna inför kommande förhandlingar. Det har varit så trist tidigare att läsa hur Sverigeförhandlingen ensidigt velat diskutera tunnelbana och slagit dövörat till så snart Lidingö försökt ta upp spårvägstrafik. Men nu hoppas jag innerligt och otåligt att allt tal om T-bana till Lidingö är begravt för gott. Likaså groteska förslag på bostadsbyggande innefattande flera tusen bostäder! Ge Lidingöbanan och dess ihopkoppling med Spårväg City högsta prioritet. Vad är tanken annars med den befintliga Aga-depån om den inte kommer till användning som tänkt?

Allan Ekström 2016-07-05 16:55

I det välformulerade dokumentet – man anar att föreningsordföranden hållit i pennan – diskuteras utförligt partiets inställning till Sverigeförhandlingen, övervägd från en rad utgångspunkter.

Förslaget om 8 000 bostäder – motsvarande en folkmängd om cirka 20 000 personer – anses enligt skrivelsen överstiga ramen för ”en rimlig bostadsbebyggelse”. Ståndpunkten är så självklar med hänsyn till kravets orimliga storlek att till och med företrädare för näringslivet avvisar det. Men hur skulle Moderaterna ha ställt sig, om kravet förblivit det ursprungliga nämligen 5 900 bostäder?

Var går gränsen för rimlig bostadsbebyggelse? Denna ödesfråga besvaras inte. Så länge ovisshet råder om Moderaternas inställning till ökat bostadsbyggande får partiet finna sig i att även fortsättningsvis stämplas som ett betongparti.

Patrik Buddgård (C) 2016-07-05 11:37

Redan i februari i år ville Centerpartiet att majoriteten skulle kräva svar om Spårväg City. Det är därför härligt att se att även Moderaterna ansluter till denna linje. Staden kan nu ha en stark röst för Spårväg City mot landstinget och Stockholms Stad.

När Centerpartiet och majoriteten var eniga om svaret till Sverigeförhandlingarna skapades en två tredjedelars majoritet som står bakom kravet om Spårväg City. Det är bra för att få tryck bakom stadens agerande.

Vi står här idag då det avtal som dåvarande majoriteten skrev med landstinget 2013 saknade vad som skulle hända vid förseningar av Spårväg City alternativt om projektet inte genomfördes. Centerpartiet ansåg att staden behövde tydliggöra avtalet när beslutet om spårvägshallarna togs vilket tyvärr inte gjordes.

Karin Wallgren 2016-07-05 09:53

Tack till kommunpolitikerna som i klartext talar om vad Lidingö stad strävar efter. Det kanske är svårsmält för Sverigeförhandlarna att deras förslag om tunnelbana till Lidingö och villkoren förknippade därmed inte föll i god jord, fast det kan Lidingöborna leva med. Men fortfarande undrar jag om den nya tågbron bara ska vara dubbelspårig.

Lars Hedberg 2016-07-05 09:23

Ta gärna med en tanke om Lidingöbana på NORRA delen av Lidingö - en som går den gamla sträckan fram till i alla fall Lidingövallen. Att räkna på en sådan dragning tror jag vore ett misstag...

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google