Väder Lidingö

Lidingö fredag 10 april 2020 v. 15

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Möte om sammanslagningen av Gångsätra och Hersby

måndag 8 oktober 2012 00:01

Fr.v. Lars Björndahl, M, Thor-Björn Schiller, KD och Rune Nordström, FP presenterade den politiska majoritetens uppfattning om sammanlagningen av Gångsätra och Hersby, i Hersbys aula.

Fr.v. Lars Björndahl, M, Thor-Björn Schiller, KD och Rune Nordström, FP presenterade den politiska majoritetens uppfattning om sammanlagningen av Gångsätra och Hersby, i Hersbys aula.

I onsdags den 3 oktober hölls ett öppet möte om sammanslagningen av Lidingös två gymnasieskolor Gångsätra och Hersby. Arrangörer för mötet var Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, alltså de partier som alltsedan budgetdirektiven för 2013 presenterades den 30 maj sagt att man vill slå samman de två skolorna.

Ett sextiotal åhörare kom till mötet. De tre partierna representerades av Rune Nordström, FP, som fram till den sista september var ordförande i utbildningsnämnden, Lars Björndahl, M, vice ordförande i utbildningsnämnden och Thor-Björn Schiller, KD, gruppledare i samma nämnd. De tre hade bestämt sig för att göra en ordentlig presentation av alla kända fakta och tog även upp argument som finns mot sammanslagningen.

Några av punkterna:

 • Sedan ett år är hela stockholmsområdet en gemensam gymnasieregion, villket betyder att alla elever i området kan söka till alla de cirka 200 gymnasieskolor som finns.
 • 55 % av Lidingös gymnasieelever har valt att gå på Lidingö, 31 % går i friskolor och 14 % går i andra kommuner.
 • Allt fler gymnasieelever söker sig till Stockholms stad.
 • På Lidingö går 1 054 elever, 938 av dem bor på Lidingö, resten, 116, kommer från andra kommuner.
 • Det finns en överetablering på cirka 5 000 elevplatser i Stockholms län.
 • Gångsätra går med ett underskott på cirka 5 miljoner kronor i år.
 • På Lidingö har gymnasierna profilerat sig på breda teoretiska program.
 • Gångsätras lokaler kommer även i fortsättningen användas för skoländamål.
 • 600 nya grundskoleplatser behövs snart. Används Gångsätra för grundskolan behöver inte en ny skola byggas i Dalénum, för 200 miljoner kronor.
 • Flyttningen av vuxengymnasiet till Gångsätra och ombyggnaden av Hersbys matsal och en del andra lokaler kostar cirka 20 miljoner.
 • Genom sammanslagningen säkerställs en god utbildningskvalitet i Lidingös gymnasieskola.
 • Om det visar sig att lokalerna i en framtid behövs för gymnasieskolan tar det ungefär ett år innan lokalerna åter är anpassade för den verksamheten.

Det som kritikerna av sammanslagningen riktar in sig på är att beslutet är kortsiktigt. Inom inte alltför många år kommer elevkullarna på ön att åter växa. Då tvingas eleverna på Lidingö iväg till andra gymnasier i stockholmsområdet. Det är onödiga investeringar att lägga 20 miljoner på ombyggnad av Hersby. Det som behövs är offensiva satsningar så att attraktiva skolor skapas på Lidingö.

De flesta som ställde frågor efter genomgången verkade vara väl insatta i frågan även om de inte delade den politiska majoritetens uppfattning. Det blev ett slags “politiker frågar politiker”-stund över det hela. Kvällens enda applåd kom sedan en elev på Gångsätra ställt frågan hur det kommer att bli för eleverna som flyttar till Hersby. Det har inte funnits någon information om detta, varken från lärare eller skolledning.

Svaret blev att utbildningsförvaltningen ska ordna ett informationsmöte för elever och lärare under oktober, den 16 oktober. Då kommer både elever från Gångsätra och Hersby att bjudas in liksom elever som nu går i klass 8 och 9 eftersom de kan komma att söka till gymnasiet på Lidingö.

På mötet delade arrangörerna ut en redogörelse för beslutet, en redogörelse som också ska lämnas till elever i Gångsätra och Hersby och deras föräldrar.

En illustration som visar hur gymnasieelever från norra respektive södra delen av Storstockholmsområdet söker sig till skolor i Stockholms stad. Cirka 31 % från respektive område går i Stockholm, medan drygt 65 % går i sina egna områden. Elever från Stockholm är inte så benägna att söka sig utanför staden.

En illustration som visar hur gymnasieelever från norra respektive södra delen av Storstockholmsområdet söker sig till skolor i Stockholms stad. Cirka 31 % från respektive område går i Stockholm, medan drygt 65 % går i sina egna områden. Elever från Stockholm är inte så benägna att söka sig utanför staden.

Efter mötet ville Tor von Sydow, C, och Kent Ivarsson, C, diskutera med Thor-Björn Schiller, KD.

Efter mötet ville Tor von Sydow, C, och Kent Ivarsson, C, diskutera med Thor-Björn Schiller, KD.

Dela Möte om sammanslagningen av Gångsätra och Hersby

Kommentarer

Lars Björndahl 2012-10-11 21:31

Det finns tyvärr en massa missuppfattningar och felaktigheter som sprids om Lidingös gymnasier.

Ambitiösa och kompetenta skolledningar har under flera år arbetat för att locka Lidingös ungdomar att välja Gångsätra eller Hersby. Tyvärr har det inte hjälpt.

Utredningar har gjorts och den senaste handlade om att ta till vara allt det positiva som båda gymnasierna åstadkommit, genom att göra en sammanslagning. Alternativet vore att låta en eller båda gymnasierna blöda ihjäl. Redan det gångna året har Gångsätra gått med mångmiljonförlust och förlusterna ökar. Centerns förslag att sprida ut förlusterna så att även Hersbys undervisning drabbas är helt tokig. Majoriteten M-FP-KD och Miljöpartiet vill ge ALLA gymnasieelever på Lidingö mycket bättre villkor.

Påståendet att beslutet togs “under sommarlovet” är också helt missvisande. Datum för sammanträdet bestämdes i vanlig ordning före årsskiftet. Att representanterna (en ordinarie och en ersättare) för ett parti inte var närvarande kan inte skyllas på datum för sammanträdet som alltså var känt sedan ett halvår i förväg och den dagen var det även en halv utbildningsdag för nämndens ledamöter och ersättare. Att utredningen om att förlägga all kommunal gymnasieutbildning till Hersby skulle göras för att ge underlag för beslut var inte heller någon hemlighet. Det var en ENIG Utbildningsnämnd som fattade beslutet om utredningen hösten förra året.

Allt tal om att underlaget skulle vara bristfälligt, att beslutet är kortsiktigt eller ett tecken på demokratiskt underskott är helt fel. Det är illvilliga rykten som sprids av parter som hoppas vinna i opinion men som vet att deras förslag skulle innebära katastrof för Lidingös gymnasieungdomar: de har inget svar på hur de stora underskotten på grund av för få elever skulle klaras av. Att säga att man “satsar” räcker inte – varifrån ska pengarna tas? och hur ska det gå till på ett konkurrensneutralt sätt?

Hyckleriet blir desto värre eftersom personer från samma håll i många andra sammanhang talat om hur problematiskt det är om lokalkostnaderna tillåts inkräkta på resurserna till undervisning. Men när det gäller kostnaderna för tomma lokaler i Gångsätra tycks det resonemanget inte längre gälla – och man vill hellre gå ut i en populistisk kampanj än delta i att ta ansvar för att inte låta lokalkostnaderna stjälpa undervisningen.

Vi moderater skulle helst ha haft kvar båda de framstående gymnasierna – men bara om det gick att förena med god kvalitet. Men det går inte. En sak är vad man kan önska, en annan vad som är möjligt! När man måste välja, anser vi att det är viktigare med hög kvalitet i undervisningen än att till varje pris betala för tomma lokaler!

Lars Björndahl (M), vice ordf Utbildningsnämnden, fritidspolitiker

fd folkpartist 2012-10-10 22:53

Det som är fullkomligt obegripligt är varför den styrande majoriteten inte har utrett fler än ett alternativ och däribland ett alternativ som är långsiktigt och ekonomiskt försvarbart. Utbildningsnämnden hade ett förslag: nedläggning. Och beslutet blev: nedläggning. Dock långt ifrån av en enig nämnd! Och alla ledamöter var inte ens där. Men det kan man ju förstå – beslutet togs ju på sommarlovet, så lite manfall får man väl räkna med.

Elevkullarna ökar redan om tre år, dvs precis vid den tiden då det bara kommer att finnas 930 platser att slåss om på Lidingö. Beslutet innefattar en begränsning till att anta max 310 elever från och med hösten 2013. Sammanfattningsvis är det ett extremt kortsiktigt beslut och beslutsprocessen är under all kritik. Klart att nu tusentals Lidingöbor reagerar!

Ni i majoriteten vädjar om Centerns hjälp att ta fram ett alternativ. Det gör ni rätt i, för jag är helt övertygad om att de har den kompetens som krävs för att göra detta.

Och inte motsätter väl majoriteten sig en demokratisk rättighet att begära folkomröstning?

Niclas 2012-10-09 22:40

Det är bara att beklaga att inte Centerpartiet kan presentera ett alternativ som är finansierat till sista kronan? Det är dålligt för öns lokala demokrati. Det finns endast ett alternativ och det är det redan fattade beslutet om en sammanslagning av Lidingös två gymansieskolor.

Thomas Bengtsson i MP uttryckte det väl här på Lidingösidan: Centerpartiet och de som driver kampanjen har mycket att förklara.
Även Miljöpartiets Jan Fjellander har gång på gång i utbildningsnämnden efterfrågat ett realistiskt alternativ som innebär att Gångsätra kommer till rätta med de stora underskotten. Tystnaden har varit bedövande från Centerpartiet. Mycket prat i medierna, men lite verkstad.

Konsekvensen av att driva Gångsätra vidare med stora och växande underskott är, och det vill jag understryka,
att Lidingös gymnasieskola dräneras på resurser. Kvaliteten kommer att sjunka. Elever i behov av stöd kan nekas den hjälp de behöver eftersom Centern måste täcka underskotten. Om Centern folkomröstar om att tvinga Gångsätra att gå med 5 miljoner kronor i underskott varje år, innebär det årliga nedskärningar med många miljoner.

Jag skulle uppskatta ärlighet i den argumentation som framförs av kampanjledningen och Centerpartiet. Demokratin vinner på hederlighet, inte på att mörka vilka konsekvenser som drabbar gymnasieeleverna.

Centerpartiet måste också som alla andra partier rätta sig efter den verklighet som gäller: det sjunkande eleveunderlaget räcker inte till att driva två små gymnasier på Lidingö, om kvaliteten ska upprätthållas.

Kvalitet kostar. När färre och färre elever väljer Gångsätra urholkas kvaliteten och ekonomin. För att säkra kvaliteten för eleverna på både Hersby och Gångsätra behövs tillräckliga resurser. Då duger det inte att mumla och ducka som Centerpartiet. Då gäller raka, schyssta svar till Lidingöborna

JA till folkomröstning 2012-10-09 22:14

Bra idé att ringa datainspektionen. Du når dem på 08-6576100.
Tror det är bättre du tar dessa totalt grundlösa påstående med dem istället för att belasta denna sida med dina förvirrade tankar.

Gusten 2012-10-09 21:27

de har verkligen inte varit nån kommungubbe som samlat in namn.
De har varit ungdomar och de stod Centern på badgen. Så sluta fultrixa.

När man skrivit på, tror jag inte att ni springer och lämnar in lapparna direkt till kommunen. Det ligger hemma hos nån tant eller gubbe. Å vad gör dom med namnen och personnumren?
Dom skriver in dom på datorn. Det är otäckt med denna registrering.

Jag ska ringa till DATAINSPEKTIONEN och säga att ni bryter mot lagen. HAr ni tillstånd för att samla in och registrera personnummer?

En som är för demokrati 2012-10-09 20:14

Den namninsamling som pågår är helt opolitisk och är initierad av icke politiskt aktiva Lidingöbor. Det görs för att den styrande majoriteten har tagit ett mycket kortsiktigt beslut som kommer att tvinga ungdomar att söka sig till gymnasieskolor i andra kommuner. Redan om tre år ökar elevkullarna igen och inom kort finns det fler ungdomar än någonsin på Lidingö. Eftersom vi har ett fritt skolval så konkurrerar inte bara Lidingöbor om de 930 platserna utan även ungdomar från andra kommuner, inte minst från all ny bebyggelse på och nära Lidingö. Inga-Britt, dina siffror anger bara 55% av Lidingös ungdomar. Du glömmer att vi har ett antal hundra från stan också som går på Lidingö och den kvoten ökar. Och du missar att ange siffrorna för 2016 – det är då ökningen börjar!
Gusten, du behöver inte vara ett dugg orolig för de som lämnat sitt namn och sina personnummer, men din omtanke är rörande. Kommunens tjänstemän är väl bekanta med Personuppgiftslagen och uppgifterna kommer inte att användas till något annat än att säkerställa att det är en röstberättigad Lidingöbo som har skrivit på listan.
Vi som skriver på listan är för två kvalitativa gymnasieskolor som drivs på ett ekonomiskt försvarbart sätt. Problemet är att majoriteten i all hast tog beslutet under sommarlovet och inte ens utredde något alternativ till nedläggning. Att begära en folkomröstning är bara en konsekvens av ett osedvanligt förhastat och icke tillräckligt utrett beslut.

Inga-Britt 2012-10-09 19:24

Jag hörde från en mamma var med på mötet (eftersom jag själv var upptagen) att det var sakligt och ett bra beslutsunderlag. Det var tung bevisning. Jag känner mig trygg med beslutet att slå samman de två små gymnasierna. Det skapas ju mycket resurser som i stället kan användas till lärarlöner. Det är väldigt viktigt att våra lärare får bra betalt. Det blir svårt om Gångsätra måste fortsätta att användas som gymnasieskola under 5-10 år. Då blir det stora skulder som måste betalas tillbaka.  

När skolan inte går bra ekonomiskt måste man ta ansvar. Det verkar som om Centern klarar det i Alliansregeringen. Men inte på Lidingö. Här gör centern ingeting, bara samlar in namn och personnummer i olika föreningar och skolor. Vad vill de åstadkomma i stället? Om detta vet vi inget och det är naturligt eftersom de inget vill. Bara låta Gångsätra gå med minst 5 miljoner i underskott varje år.  

När det Miljöpartiet tydligt säger att en sammanslagning är det enda rimliga bör man lyssna noga. De tänker på att inte slösa med knappa resurser. Det är miljömässigt bra att använda resurserna effektivt och inte slösa bort dem på att värma upp tomma lokaler. När det går att använda Gångsätra till en grundskola med 600 nya elever är det bra användning av lokalerna.  

Det är också bra att kommunen är flexibel när de använder våra gemensamma lokaler på olika sätt. Ibland behöver vi lokaler för ett gymnasium, ibland behöver vi dem för grundskoleelever. Nu när det endast går 938 av Lidingöungdomar på gymnasieskolorna i Gångsätra och Hersby blir det utmärkt med ett gymnasium med plats för 930 elever. Sedan ser man hur det blir färre och färre elever. Endast 905 elever hösten 2013,  885 elever höstterminen 2014 och så få som 873 elever höstterminen 2015. Vi måste ju satsa ordentligt på de få Lidingöungdomar som är på ön, inte skära ner på gymnasiet varje år som Centern vill.

Gusten 2012-10-09 19:11

Det här med listan är ju ÅSIKTSREGISTRERING. Kan man verkligen göra så? Får man hur som helst samla in känsliga uppgifter?

Tänk på att det är känsliga personnummer. Allt det blir ju offentligt och kommer ligga öppet så att alla kan se. Hur kommer personnumren att spridas? Vem kommer att använda dom? Kommer någon sno dom och göra massa olagligheter i mitt namn? Köpa resor på internet. Kanske köpa massa svindyr elektronik från Tyskland eller registrera medlemskap i otäcka föreningar eller vuxensidor med tvivelaktivt innehåll. Fy! Det känns inte bra.

Jag ogillar fett att de gör så här. Jag kommer aldrig skriva på någon lista.

När man röstar i val som är det väl viktigt att det är hemligt
Nu kommer alla namn läggas ut så att alla kan se vad någon tycker. Det är hemskt. Tänk på hur det är i Vitryssland. Kanske ska man nallebomba någon centerpartist som man gjorde med Brunnberg?

Vad gör Centerpartiet med alla namn på listorna? Vem får se alla personnummer? Vem kan använda uppgifterna? Tar Centerpartiet ansvar för att inte de mycket känsliga uppgifterna hamnar i orätta händer?

JAG VILL INTE ATT NÅGN SKA FÅ SIN IDENTITET KAPAD.

Stoppa insamligen omedelbart!!

Niclas 2012-10-09 01:32

Jag tror vi alla känner någon som ibland har behövt extraresurser för att få hjälp med att hänga med, någon elev som under perioder haft svårt att förstå. Eleven heter ibland Johan, ibland Ida. Vi har kanske haft Johan och Ida som klasskamrater. Vi har sett dem, vi har känt dem. De har varit våra kamrater. De har båda varit i behov av mycket stöd och extraresurser.

Men Johan och Ida kan likaväl vara grannens ena grabb, eller kanske är det arbetskollegans dotter. Jag vill kunna se dem i ögonen och säga, ja, vi såg till att det fanns resuser för din grabb, vi hade de tekniska hjälpmedlen för hjälpa din dotter att nå kunskap på sitt sätt. Vi såg till att det fanns förutsättningar för alla att nå de uppsatta målen.

Jag vill ha ett mänskligare gymnasium där den enskilda eleven sätts främst, inte ett gymnasium där man varje år tvingas skära ner på resurser till Johan och Ida. På vilket sätt hjälper nedskärningar och underskott de svagaste eleverna?

Därför är valet tydligt. Det står mellan en gymnasieskolan där det varje år satsas mer på stöd och mer resurser för att utveckla kvaliteten på Lidingös tre teoretiska gymnasieutbildningar, eller på ett halvtomt Gångsätra gymnasium där det varje år görs nedskärningar på antalet lärare, på undervisningen och på nödvändiga stödresurser. Kort och gott, valet är mellan möjligheten att skapa Sveriges bästa gymnasieskola eller årliga nedskärningar i miljonklassen.
Jag vet vad jag tycker.

Genom sammanslagningen frigörs 12 miljoner kronor extra som kan satsas på det viktigaste i skolan: undervisning, stödresurser, lärare. Det är resurser som kommer Johan och Ida till del. Det är att ta ansvar.

Nu måste Centerpartiet berätta varför de offrar eleverna på Gångsätra i ett cyniskt politiskt spel utan vinnare. Hur försvarar Tor von Sydow och Kent Ivarsson att Gångsätra kan tvingas neka en elev i behov av stöd de nödvändiga resurser som behövs för att denne elev ska klara att nå sina mål i skolan?

f d moderat 2012-10-08 22:48

Jag var på mötet och både jag och flera andra icke politiskt engagerade fick precis så mycket utrymme som vi begärde. För min del skulle jag vilja ge centern en stor eloge för att de vågar gå emot majoriteten och ta parti för våra ungdomar och för att de kämpar för att Lidingö ska kunna driva två gymnasieskolor på ett ekonomiskt försvarbart sätt och med kvalitet! Fler borde våga stå upp och engagera sig när majoriteten tar förhastade beslut under sommarlovet!

Karin 2012-10-08 08:51

Jag håller med Intresserad förälder. Ett högst märkligt agerande från centerpartiets sida och buffligt av dem att dominera mötet på så sätt att vanliga intresserade inte får det utrymme de vill ha.
Även om jag förstår de elever som demonstrerar för Gångsätra så tror jag ändå att i slutänden kommer gymnasiesammanslagningen bli bra och det enda rätta som läget är nu.

Intresserad förälder 2012-10-08 00:46

Har centerpartiet gjort det till sin affärsidé att störa andra partiers möten? För något år sen var jag på ett av folkpartiets Café Liberal möten och då dök centerpartister upp och försökt ta över mötet.

Nu var det samma sak. Jag gick på detta möte för att få reda på hur detta skulle påverka min dotter och vad möts jag av, jo centerpartister som delar ut flygblad och centerpartister som dominerar frågestunden.

Varför kan inte centerpartiet hålla sina egna möte. Att bete sig på detta sätt är respektlöst.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google