Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 december 2021 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

MP, S och V: Majoriteten slösar med mark och pengar

fredag 19 januari 2018 00:01

Lidingö behöver fler bostäder för att våra stadsdelar ska kunna leva. Att majoriteten ersätter markägare för att bygga färre bostäder är därför anmärkningsvärt. Det är slöseri med både värdefull mark och pengar. Det skriver Patrik Sandström (MP), Daniel Larson (S) och Sven Erik Wånell (V) om beslutet att halvera antalet bostäder när Villa Brevik ska byggas om.

Vi har uppskattat den konferensverksamhet som har bedrivits på Villa Brevik sedan 1960-talet. Vi välkomnar dock att Villa Brevik byggs om så att större delen av fastigheten kan utgöras av bostäder.

Lidingö behöver fler bostäder och platsen är lämplig att bebygga. Villa Brevik ligger i redan planlagt område och tar ingen värdefull natur i anspråk. Vi är därför förvånade över majoritetens sista-minuten ändringar i planuppdraget som innebär mer än en halvering av antalet bostäder.

Det ursprungliga förslaget inlämnat av markägaren beskrivs positivt och politiken, även majoriteten, var överens om det. Enligt det tidigare beslutet passar förslaget in i villaområdets karaktär och kan ge hela kvarteret en mer öppen karaktär. Varken markägare, stadens förvaltningar eller närboende har uttryckt något önskemål om ändring. Inga lagar och regler hindrar heller att förslaget genomförs. Planeringen är också helt i linje staden översiktsplan från 2012. Breviks centrum är där utpekat som ett strategiskt viktigt stadsdelscentrum där nya bostäder ska främjas.

Det är därför anmärkningsvärt att majoriteten utan någon motivering genomdrivit en halvering av antalet bostäder, från cirka 30 till endast 10-12 bostäder. Ändringen innebär också att staden kommer att betala markägaren 73 500 kronor för s.k. förgävesarbete, som är kopplat till det tidigare förslaget. Beslutet är ett slöseri med både mark och pengar.

Historiskt har Lidingös andel av befolkningen i länet stadigt minskat. Idag planerar Lidingö för att växa näst minst med bostäder i länet. Vi anser tvärtemot att staden ska ta varje chans att utöka antalet bostäder på platser som är lämpliga. Fler Lidingöbor behövs för att kunna upprätthålla service i våra stadsdelar.

Därför yrkade vi återremiss på ärendet i kommunstyrelsen den 15 januari för att komma överens med markägaren om att utarbeta en detaljplan i enlighet med ursprungsförslaget.

Patrik Sandström, Miljöpartiet
Daniel Larson, Socialdemokraterna
Sven Erik Wånell, Vänsterpartiet


------------------------------------------------------------------------------

Se Lidingösidans artikel om Villa Brevik 5 januari 2018.

Dela MP, S och V: Majoriteten slösar med mark och pengar

Kommentarer

Fredrik Vinstock 2018-02-07 14:16

Olof,

Det förslag till ny detaljplan för Villa Brevik som snart ska gå ut på samråd är ett småskaligt och väl avvägt förslag som passar väl in i Brevik villastad. Majoriteten har inte för avsikt att exploatera området för att maximera antalet bostäder.

Oppositionens påstående att Lidingö Stad betalar en fastighetsägare för att bygga färre bostäder är ju direkt felaktigt. Vad som har skett är att kommunstyrelsen har fattat ett beslut om att skriva av en mindre del av de upparbetade arvoden för planuppdraget (som fastighetsägaren ska betala), eftersom staden har ändrat förutsättningarna för planuppdraget. Nu får fastighetsägaren betala det arvode som framtagandet av det slutliga planförslaget skulle ha kostat om det hade skett från början.

Pia Wieck (LP) 2018-02-07 11:45

Olaf Koort, många byggföretag har under den senaste tiden trappat ner på sina planer, eftersom de inte hittat köpare till de bostäder de planerat bygga. Man kan inte bara bygga för byggandets skull.

Lidingö har genom åren tagit stort ansvar för bostadsbyggandet i Stockholmsregionen, därför är Lidingö idag den 4e mest tätbefolkade kommunen i regionen. Det finns alltså 22 andra kommuner i regionen där det finns betydligt mer plats att bygga på.

Att folk vill bo på Lidingö är just av den anledning att det fortfarande är grönt och relativt småskalig bebyggelse på de flesta håll. Det är en kvalitet som många uppskattar och som vi ska vara rädda om. Sen vill självklart inte alla bo så och därför finns det andra kommuner för de som gillar höga hus och med ett mer tydligare stadslandskap, som Sundbyberg, Solna och Stockholm. Men valfrihet har kanske aldrig varit något som V värnar om. Inte heller värnar ni om de Lidingöbor som redan idag bor i området. Av hänsyn till dem och deras boendemiljö vill vi utveckla Villa Brevik varsamt.

Olaf Koort 2018-02-04 17:13

Fredrik, det har knappast undgått någon att det råder bostadsbrist i Storstockholm och på Lidingö. Att människor vill bo på Lidingö är väl knappast heller något dåligt?

Att med allmänhetens pengar betala den som vill bygga 30 bostäder för att bara bygga 10-12 bostäder låter inte särskilt ansvarsfullt?

Det finns säkert mycket vi inte kommer överens om, men här handlar det utöver bostäderna (som vi vänsterpartister vurmar för eftersom det är ett samhällsintresse) om en markägares rätt att utveckla sin fastighet, vilket en moderat väl inte borde ställa sig emot?

Olaf Koort (V)

Fredrik Vinstock 2018-01-19 19:10

Det förslag som majoriteten lagt fram om revidering av planuppdraget för Villa Brevik innebär att den kulturhistoriskt värdefulla huvudbyggnaden på Villa Brevik bevaras för framtiden, och att de konferenslokaler från sextiotalet och framåt som fastighetsägaren nu vill riva kan ersättas med upp till sex villor eller parhus. Detta innebär en ansvarsfull utveckling av området som bevarar Breviks villastads karaktär. Vi tycker att det är betydligt viktigare än att försöka maximera antalet bostäder.

Från majoritetens sida har vi även uttalat att det inte finns något självändamål med att bygga ytterligare bostäder eller att öka Lidingös invånarantal. Vi vill istället prioritera att utveckla eftersatta områden och förbättra befintliga boendemiljöer.

Vad jag finner anmärkningsvärt är den röda oppositionens resonemang om att Lidingö måste maximera bostadsbyggandet i varje läge. Om vi inte skulle kunna klara oss med den bebyggelse och befolkningsmängd vi har, utan ständiga ökningar, skulle det ju innebära att vi var någon slags kasinoekonomi uppbyggd som ett pyramidspel. Detta är naturligtvis inte fallet, och majoriteten är en säker och trygg garant för en fortsatt effektiv kommun med låg skatt och solida finanser.

Fredrik Vinstock (M), ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google