Väder Lidingö

Lidingö måndag 27 januari 2020 v. 05

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

MTB-loppet får köras i naturreservatet

måndag 9 april 2018 00:19

ETTÅRSTILLSTÅND. Den 5 maj är det dags för det fjärde mountainbikeloppet på Lidingö. Upp till ett par tusen cyklister kommer, med start vid Lidingövallen, åka runt på ön antingen på en 63-kilometersbana eller på en 23 kilometersträcka. Lidingöloppet som är arrangör av MTB-loppet har ansökt om tillstånd för tre års tävlingar, 2019, 2020 och 2021. Vid sitt senaste möte beslutade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden att enbart bevilja tillstånd för 2019. Nämnden vill att loppet äger rum under en annan årstid eftersom en del av loppet körs genom Långängen-Elfviks naturreservat och maj är en känslig tid för natur och djurliv.

MTB-loppet körs bl.a. på Lidingöloppsspåret i Grönsta (som inte ingår i naturreservatet). ArkivbildMTB-loppet körs bl.a. på Lidingöloppsspåret i Grönsta (som inte ingår i naturreservatet). Arkivbild

En av ersättarna (ersättare är med på sammanträdena men har ingen rösträtt, såvida de inte ersätter en ordinarie ledamot) i nämnden, Malin Olsson (S), lämnade ett s.k. särskilt yttrande i vilket hon argumenterar för att loppet inte alls ska få dispens för tävling inom naturreservatet.

"Jag är positiv till idrott och motion, men inte inom naturreservat. Motivet för en mountain-biketävlig är tävlandets spänning, fartens tjusning och möjligen motion. Men det kan lika gärna, om inte bättre, uppnås utanför naturreservatet. Enbart en önskan om att upprätthålla god kamratskap med Lidingöloppsarrangörerna är inte motiv nog att bevilja dispens från naturreservatet", skriver Malin Olsson.

Här är hela ersättaryttrandet:

Dispens från föreskrifter i Långängen-Elfviks naturreservat för att anordna mountainbiketävling 2019.

Om jag hade haft rösträtt hade jag yrkat avslag på förslaget till dispens.

Det finns ett syfte med Långängen-Elfviks naturreservat att bevara naturen och samtidigt göra den tillgänglig för allmänheten, som vill njuta av den utan att skada den. Det innebär att människor i alla åldrar ska kunna promenera i lugn takt på stigar och ta del av dofter, se växter och djur och njuta av det lugn naturen erbjuder i en stressfylld värld. En mountainbiketävling med flera tusen deltagare varav de flesta kommer hit endast för att tävla/träna i mycket hög fart riskerar att åstadkomma stor skada på naturen.

Motivet sägs vara en "trevligare upplevelse för deltagarna". Vi betvivlar starkt att deltagare i ett mountainbikelopp har någon som helst möjlighet att tillgodogöra sig den njutning exempelvis strandpromenaden längs Kottlasjön ger när de anstränger sig till det yttersta för att susa fram så fort som möjligt.

I reservatsföreskrifterna sägs att "dispens kan beviljas om det finns särskilda skäl". En dispens får inte innebära att syftet med reservatet åsidosätts. Mountainbikeloppet kan, som det sägs i kontorets skrivelse, orsaka stort slitage på stigar och natur, störa djurlivet och begränsa vanliga medborgares möjligheter att utnyttja reservatet. Det står i förvaltningens skrivelse "Det finns risk att mountainbiketävlingen motverkar andra syften med reservatet, särskilt om deltagarantalet ökas."

Speciellt vid den tidpunkt på året, det här är fråga om, är djurlivet extra känsligt. Enligt naturvårdsverkets allmänna råd "bör arrangemang som innebär en lång, tidsmässigt sammanhängande verksamhet i ett och samma område undvikas under period 2 (den sökta perioden) och dessutom bör marker med ett blandat inslag av ängs- hag-, och skogsmarker samt våtmarker undvikas (alla dessa beskrivningar stämmer in på det sökta området). Det erkänns även i ansökan att tidsperioden inte är den lämpligaste. Det finns inte heller någon garanti för att väderförhållandena kommer att vara lika torra som tidigare år.

Störningar kommer även att uppstå både före loppet vid röjning och efter vid återställning då motordrivna fordon kommer att brukas.

Påståenden om att störningar för djurlivet inte kunnat bevisas saknar helt betydelse, då de heller inte kunnat motbevisas och man samtidigt säger att en utvärdering som skulle kunna vara vetenskapligt trovärdig skulle bli för dyr. Antalet observationer är dessutom så få för de allra flesta fågelarterna att resultatet inte är statistiskt säkerställt. För de vanligaste arterna har en kraftig minskning redovisats. De studier av amerikanska örnar, mexikanska tjockhornsfår och manliga alpina stengetter som redovisas i ansökan saknar relevans. Det går heller inte att jämföra enstaka vandrare med en mountainbiketävling med tusentals deltagare.

De inventeringar av fåglar som gjordes 2014 omfattar inte den nya sträckningen längs Kottlasjöns södra strand. Ingen utvärdering alls har gjorts av den nya sträckningen, som vi upplever som speciellt känslig, inte bara för fåglar, utan även däggdjur och många andra arter. Jag förstår inte varför inte den utvärdering av den nya sträckningen som utlovats genomförs innan ny dispens föreslås.

Risken är också stor att mountainbikecyklister kommer att vilja träna på banan även utanför den tid dispens beviljats. Möjligheterna att förhindra detta är små.

Jag är positiv till idrott och motion, men inte inom naturreservat. Motivet för en mountainbiketävlig är tävlandets spänning, fartens tjusning och möjligen motion. Men det kan lika gärna, om inte bättre, uppnås utanför naturreservatet. Enbart en önskan om att upprätthålla god kamratskap med Lidingöloppsarrangörerna är inte motiv nog att bevilja dispens från naturreservatet.

Sammantaget anser jag att dispens från föreskrifterna för naturreservatet inte ska beviljas för att en tävlingsidrott, som endast vänder sig till en ganska smal grupp av tävlingscyklister, ska få inkräkta på naturvärden, som vi beslutat att skydda från just den formen av inverkan genom att bilda naturreservat.

Det ökande antalet dispenser i våra naturreservat gör oss oroade. Även om den omedelbart synliga påverkan efter återställning är liten så är det självklart att tusentals mountainbike-cyklister plus alla åskådare och funktionärer med och utan motorfordon utgör en betydande nötning och störning för naturen. Ju fler år detta upprepas ju värre blir det.

Malin Olsson (S)

Dela MTB-loppet får köras i naturreservatet

Kommentarer

Pontus Hemrin 2018-04-15 16:02

BRA SKRIVET MALIN. Farten på dessa cyklister hör hemma på en speciell bana, inte i ett naturreservat. Hur tänker arrangörerna egentligen? Hoppas detta år blir den sista för denna tävling.

Odd Brådhe 2018-04-11 23:46

¨Jag älskar naturen, men jag är inte beredd att dela den med andra?¨
Jag kan förstå denna hetsjakt på mountainbikeåkare som INTE visar respekt. Men detta gäller bara dom som INTE visar respekt . Vi andra är ganska många som inte nöjer oss med att promenera, löpträna eller på andra sätt njuta av naturen. Ska inte vi få möjlighet att på ett helt naturvänligt sätt få ta del av naturen som alla andra? Som det låter i samtliga kommentarer är inte cyklandet det stora problemet utan dom andra motionärerna eller naturupplevarna som helt enkelt inte gillar cykel eller blir skrämda av en cyklist. Vi pratar inte om en crosstävling här utan en helt vanlig naturupplevelse i form av en cykelrunda eller tävling. Har vi i nuläget några konkreta uppgifter på att naturvärdena har skadats under Lidingöloppets mountainbiketävling? Har vi i så fall gjort samma undersökning när vi bjuder in till ett Lidingölopp? Hur påverkas naturen då? Det lilla jag vet så är det ganska vedertaget att ingen hundägare vill gå ut med sin hund efter ett Lidingölopp då skogen är full med mänskligt avträde. För mig och troligtvis många andra så vore det beklagligt att Lidingö, som profilerar sig som en hälsans ö, skall stoppa ett sådant kanonevenemang som Lidingö loppets Mountainbiketävling är. Vi kan kalla det tävling, men vi är också många som under färden njuter av vår fina natur.

Jan Mårtensson 2018-04-11 14:57

Miljö- och statsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse som ligger till grund för dispensbeslutet väcker en del frågor. Här är några.

Lidingöloppet har ansökt om dispens för tre år men får bara för 2019 eftersom Miljö- och statsbyggnadskontoret anser att det hade varit bättre om tävlingen förlagts till en annan tid på året. Innebär detta att kontoret kommer att föreslå avslag om en ansökan gällande samma tid 2020 inkommer?

Tidigare lopps påverkan på däggdjur har, enligt skrivelsen, inte studerats eftersom kostnaderna för en bra studie skulle bli orimligt stora i förhållande till de intäkter en MTB-tävling kan ge. Är det rimligt att Lidingöloppet ska slippa studera loppets påverkan på däggdjur för att intäkterna inte räcker till? Senare i skrivelsen anges att det finns en risk att tävlingen kan ha negativ inverkan på djurlivet.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets tolkning av Naturvårdsverkets allmänna råd är att tävlingar bör undvikas vid denna tidpunkt och i denna typ av landskap, men att störningen på djurlivet ändå är mindre än vid orienteringstävlingar. Varför jämföra med en orienteringstävling, som, om den genomfördes vid aktuell tidpunkt, skulle vara en katastrof för djurlivet?

Ett av syftena med Långängen-Elfviks naturreservat är att säkerställa tillgången på områden för friluftsliv. Att cykla mountainbike är en form av friluftsliv, som gynnas av att det arrangeras tävlingar. Att anordna denna typ av lopp kan därför anses ligga i linje med ett av reservatets syften. Enligt min åsikt en typ av argumentation som klart faller inom begreppet brännvinsadvokatyr.

Reservatsbeslut och skötselplan ger, enligt kontoret, ingen tydlig vägledning om hur en avvägning mellan reservatets olika syften ska göras. Det vore önskvärt med tydligare riktlinjer för hur Lidingös natur ska användas både i och utanför reservatet. Så länge det saknas belägg eller starka indicier på att naturvärdena tar skada så väl som tydliga riktlinjer så anser miljö- och stadbyggnadskontoret att det är rimligt att bevilja dispens. Vad krävs för att indicierna ska vara tillräckligt starka? När tänker kontoret ta initiativ till att riktlinjerna blir tydliga? Vill politikerna ha otydliga riktlinjer så att man kan fatta beslut lite som det passar för tillfället? Vem motionerar i fullmäktige för tydligare riktlinjer?

Tjänsteskrivelsen ger intryck av att tjänstemännen vill säga nej till dispens men eftersom politikerna vill ha det så gäller det att få till lämpliga formuleringar. Och då kommer en annan, som jag ser det, allvarligare fråga upp. Malin Olsson skriver: Enbart en önskan om att upprätthålla god kamratskap med Lidingöloppsarrangörerna är inte motiv nog att bevilja dispens från naturreservatet. Finns det substans i detta påstående låter det som någon form av vänskapskorruption.

Det bör i sammanhanget också nämnas att Birger Eneroth och Erik Wallin yrkade avslag på miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Claes Cassel 2018-04-10 10:07

Malin Olssons agerande är modigt och borde mana till efterföljd för andra politiker. Cykling står för hälsa och tyst, avgasfri framfart. Positiva inslag. Cyklar mycket själv. Men tävling på cykel kan innebära något helt annat. Det vet den som liksom jag tycker om att promenera med barnbarnen i naturen och visa dem allt fantastiskt där. Jag har lärt mig att undvika de stråk på Lidingö som är populära bland mountainbikeåkare. När en sådan kommer dånande är det rädda sig den som kan som gäller. Snabbt rusa fram och samla ihop barnbarnen, lyfta upp de minsta för säkerhets skull. Den här cyklisten kommer troligen inte att sakta in och väja. Det ingår inte i upplevelsen. Rädda sig den som kan, som sagt. Att låta mountainbiketävlingen dåna fram i Lidingönaturen i den allra mest känsliga tiden för djur och växter är obegripligt och vittnar om okänslighet för naturens värden.
Claes Cassel

Bo Sjödin 2018-04-09 22:59

Malins i denna artikel yttrande är bland det klart vettigaste bland yttranden jag läst på väldigt länge. Sunt förnuft kommer man långt med! Tack Malin!

Pr Chrisander 2018-04-09 22:48

Tack Malin Olsson. Men var verkligen alla andra i nämnden överens? Eller har några försiktiga politiker röstat ja, men sedan skrivit i protokollsnteckningar att beslutet egentligen inte var så bra, moderna "brasklappar"?

Erika Moström 2018-04-09 21:54

Jag håller fullständigt med Malin Olsson, är det förbjudet så är det, och av en anledning. Den här kommunen utfärdar dispenser på bekostnad av naturen alldeles för lätt. Problemet är inte endast att reservatet invaderas av framrusande fordon en dag under en känslig tid, utan även som Malin säger att det ska övas lång tid både före och efter. Cyklandet normaliseras och alla tror att det är tillåtet eftersom man haft tävling där.

Kerstin Norberg 2018-04-09 18:44

Jättebra yttrande, Malin Olsson. Jag vill vare sig ha loppet här på våra skogsvägar eller MTB-cyklister som är ute och tränar och kommer i full fart när jag är ute och går med mina kopplade hundar.

Siv Bergius 2018-04-09 18:20

En tävling av det slaget hör inte hemma i ett naturreservat. Tack Malin Olsson.

Bengt Bööse 2018-04-09 14:31

Jag håller med Malin Olsson om hennes yttrande

Marianne Börje 2018-04-09 11:33

Tack Malin Olsson. Naturreservat har tillkommit för att naturen, växtlighet och djur, skall skyddas. Mountain bike hör inte hemma i ett reservat, då de framförs i hög fart utan hänsyn till natur.

Lars Skoglund 2018-04-09 09:55

Delar Malin Olssons ersättaryttrande. Självklart ska man inte tävlingscykla i naturreservat. Och särskilt inte i maj månad.
Lars Skoglund

Arvid Larsson 2018-04-09 09:46

Det är inte ofta jag gillar politiker (sett för mycket inslag av egenpolitik inom politiken) men Malin Olsson imponerar med saklighet. Tack! Du återställer till viss del det politikerförakt som tyvärr har infunnit sig hos mig.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google