Väder Lidingö

Lidingö måndag 24 februari 2020 v. 09

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Ny integrationspolicy

måndag 19 oktober 2015 21:03

På onsdag får politikerna i Lidingö stads arbetsutskott presentation av en ny integrationspolicy, som majoriteten hoppas att fullmäktige antar vid sitt novembersammanträde. I denna "Policy för integration och inkludering av nyanlända i Lidingö stad" slås målsättningar och ansvar fast vad gäller stadens arbete med integration.

Den primära målgruppen för integrationspolicyn är nyanlända som är bosatta i staden och som funnits i landet i två år. Till gruppen "nyanlända" räknas flyktingar och skyddsbehövande, asylsökande, ensamkommande barn, anhöriginvandrade, utlandsstudenter och arbetskraftsinvandrare.

Målet är att de nyanlända ska kunna leva ett självständigt liv med egen försörjning. Alla ska på sikt uppleva att de är inkluderade i samhället.

Varje år ska man göra uppföljningar för att se om staden klarat följande krav:
* Har Lidingö stad uppfyllt överenskommelsen med staten angående antal platser för nyanlända?
* Är en stor del av de nyanlända självförsörjande genom arbete eller utbildning?
* Har en stor del av gruppen språkkunskaper för att självständigt klara sig i samhället? (Målet är att samtliga nyanlända inom två år ska ha klarat B-nivån på SFI.)
* Har alla fått möjlighet att i praktiken delta i de aktiviteter som är öppna för andra lidingöbor?

För att nå framgång i integrationsarbetet är det viktigt att inte enbart staden arbetar med dessa frågor. Man hoppas att aktörer inom näringslivet och "det civila samhället", alltså enskilda, föreningar, företag, näringsliv, fastighetsägare och trossamfund, hjälper till.

"Integration är en fråga om ansvar för alla i samhället, både för nyanlända och för de som bott i staden längre. Integration är en tvåvägsprocess där nyanlända människor tar aktiva steg för att bli delaktiga i samhället och där de sedan länge bofasta i Lidingö stad är öppna för att inkludera våra nya medborgare i samhällets olika delar", som det står i policyn.

För att lyckas krävs att hela Lidingö stads organisation är delaktig. Staden ska "aktivt arbeta för att synliggöra och skapa lättillgängliga mötesplatser för stadens invånare". Dessutom ska en funktion inrättas med samordningsansvar. Dessutom tas en handlingsplan fram kring vilken samråd hålls med nyanlända och lokala aktörer. Dialogmöten med lidingöbor ska ordnas. Det är kommunstyrelsen som ska ha det övergripande ansvaret för frågor som rör integration i staden.

Dela Ny integrationspolicy

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google