Väder Lidingö

Lidingö tisdag 24 november 2020 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Jennie Lindahl 9 okt 08:17 om Finns det endast 57 hjärtstartare på Lidingö?

Öppet brev till LP och KD

måndag 14 september 2015 12:48

I Kottlasjöns Vänners utfrågning inför valet 2014 svarade ni bägge att ni ville verka för att restaurera Kottlasjön, och att ni ville verka för att den norra dragningen av Södra huvudleden inte blir av.

Nu när dessa frågor har varit på remiss i stadens nämnder, har ni svikit bägge vallöftena och röstat nej till restaurering, och nej till att avskaffa vägreservatet för norra dragningen, till förmån för naturreservat. Vad gäller restaureringen hänvisas det till en s.k. blåplan som ska tas fram. I frågan om naturreservatet hänvisas det till att en utredning av naturreservatet i sin helhet ska påbörjas 2017.

Stämningen i Kottlasjöns Vänner är mycket upprörd p.g.a. de svikna vallöftena, och vi behöver svar:
1. Kommer ni att rösta för en restaurering av Kottlasjön då blåplanen tagits fram, eller på annat sätt se till att restaureringen blir av?
2. Eller kommer ni att fortsätta svika detta vallöfte och rösta nej till restaurering även nästa gång?
3. När är blåplanen framtagen och denna röstning sker?
4. Kommer ni att fortsätta svika vallöftet angående norra dragningen av Södra huvudleden, och rösta nej till naturreservat när frågan avgörs i kommunfullmäktige?
5. När är utredningen av naturreservatet i sin helhet klar och beslut fattas?
6. Vad kommer ni att rösta då - ja eller nej till utvidgning av naturreservatet vid Kottlasjöns södra strand?
7. Lidingöpartiet: Ni har, då Långängens naturreservat tidigare utökats, argumenterat för att området söder om Kottlasjön skulle ingå, fram till banvallen. Som vi minns det röstade ni då för en sådan utvidgning. Nu argumenterar ni, i ett mailsvar till våra medlemmar, för att detta är omöjligt p.g.a. att ingen utredning gjorts.Förutom att ni nu lierat er med M, vad har ändrats sedan ni i tekniska nämnden förordade att detta område skulle ingå i naturreservatet?
8. Om ni avser fortsätta svika dessa vallöften - vad ligger bakom ert ställningstagande att låta Kottlasjön gå detta negativa öde tillmötes?

Vänliga hälsningar

Ulrika Levihn, fd Sandell
Ordförande i Kottlasjöns Vänner

Dela Öppet brev till LP och KD

Kommentarer

Hans Grundell 2015-09-21 10:49

Hej Ulrika

Det som vi i Lidingöpartiet och de andra två majoritetspartierna vill är att värna Kottlasjön. Mot bakgrund av de illavarslande mätdata som presenterats kommer staden som sagt att lite senare i höst upphandla en expertutredning rörande tänkbara restaureringsåtgärder. Lidingöpartiet kommer att verka för att följa den rekommendation som vi förväntar oss. Sedan hör det naturligtvis till att frågan ska beredas gemensamt med de andra två majoritetspartierna och förvaltningen. Lidingöpartiet har som bekant ingen egen beslutsmakt, men kan påverka.

Beträffande din fråga om när utredningen ska vara klar så har jag fått fram att enligt Blåplanens tidsplan är det slutet av februari 2016 som är föresatsen. Dock kommer delar av sjöinventeringen att då saknas, men kompletteras på sommaren detta år. Det är också så att undersökningar som görs nu under tidig höst måste ge tillräckligt bra grund för utredningen. Om så inte blir fallet blir det tyvärr fördröjningar.

Ulrika Levihn 2015-09-20 20:31

Björn och Margarethas inlägg nedan speglar mycket tydligt de reaktioner och påtryckningar vi i Kottlasjöns Vänners styrelse får från våra medlemmar.

Kottlasjöns Vänner får dessutom fortfarande inte sina enkla frågor besvarade, trots både mailväxling och detta öppna brev.

Vi behöver besked vad vi ska kommunicera till våra medlemmar, och "vi har inte sagt nej till restaurering" är alltför knapphändig information, samt rimmar heller inte med ert agerande.

• Norra alternativet och avskaffandet av vägreservatet till förmån för naturreservat: Här har vi inte fått svar angående JA eller NEJ, tidsram eller dylikt. I dagsläget har ni röstat emot införande av naturreservat vilket underlättar för norra alternativet, trots tidigare utfästelse att motverka norra alternativet. Detta är det vi behöver kommunicera till våra medlemmar - vänligen svara konkret på frågorna om ni vill tillägga något. Vi behöver skicka klara besked till våra medlemmar var ni står i frågan och hur ni kommer agera.

Restaurering av Kottlasjön: I dagsläget har ni röstat nej till en motion som gäller restaurering, vilket i praktiken innebär att ni röstat nej till restaurering, trots att ni lovat verka för en restaurering. Ingen blir gladare än jag om det visar sig att jag tolkat fel och ni gör en utfästelse att ni kommer rösta JA till restaurering och NÄR detta sker - kan ni göra det?

Det är oerhört tråkigt att veta att vi genom medlemsmail, inskick i media etc har skaffat röster åt partier som efter valet tvärvänder och tycks agera stick i stäv med det vår förening står för. Kanske innebär detta slutet för våra val-utfrågningar i Kottlasjöns Vänner, och vi får istället guida våra medlemmar och resten av öns befolkning inför valet med tillbakablickar - dvs hur partierna agerat under mandatperioden och hur vi utifrån detta rekommenderar att man röstar.

Vänliga hälsningar

Ulrika Levihn

Ordförande Kottlasjöns Vänner

Anders Odéen 2015-09-16 19:58

Tyvärr är detta ytterligare ett bevis för att Lidingö sedan ca 15-20 år endast har en massa babblande politiker. Näringslivsfrågor, miljöfrågor, byggnadsfrågor... "Vi ska titta på det" och "Vi ska tillsätta en utredning"... När ska vi få politiker som KAN något och som kan fatta beslut och se till att dessa genomförs... Livrädda för vad någon ska tycka och hur lidingöborna ska reagera på sociala medier. 4 kommunalråd! Hur bra är det? Nej vi får nog vänja oss vid att nöja oss med nuvarande "myspolitiker" som uppbär för hög lön för icke utfört arbete...

Jan-Erik Nowacki 2015-09-16 16:13

Jag har under snart 35 år sett Kottlasjön förfalla. Både som politiskt aktiv och inaktiv, har jag påpekat att något måste göras. Hur många gånger som helst har man istället "Tillsatt en utredning". Vanligen får utredningen som första direktiv att ingen åtgärd får kosta något - inte ens den hundralapp per Lidingöinnevånare som det sannolikt kostar.

Förlåt mig därför, om jag är djupt desillusionerad på "Utredningar". Det verkar snarare som det blivit ett ideologiskt huvudmål att långsiktigt förvandla denna fina dricksvattentäkt till en dyngpöl.

Ulrika Levihn 2015-09-16 15:18

Hej Hans!
Att en utredning rörande restaureringsåtgärderna ska upphandlas i höst är riktigt goda nyheter!
Det här är egentligen inte krångligare än att våra medlemmar behöver lugnas att ni fortfarande kommer hålla ert löfte och verka för att restaurering kommer ske, är det riktigt uppfattat att ni kommer göra det?
När kan vi i så fall vänta oss ett avgörande i restaureringfrågan?

Björn Bergström 2015-09-16 14:11

Undertecknade har röstat på Lidingöpartiet med tanke på att detsamma skulle måna om Lidingöborna. När nu partiet kommit in i kommunfullmäktige finner vi att så tydligen inte är fallet.
Man bör givetvis tillstyrka utökning av naturreservatet längs Kottlavägen.

Man bör givetvis hålla löftet om åtgärder för Lidingös pärla Kottlasjön och i avvaktan på dessa påtala att vattensystemet kontinuerligt skall rensas från den sjögräsinvasion (vattenpest) som angripit sjön. Viss rensning sker vid barnbadet men ej tillräckligt ofta och borde göras i hela sjösystemet i avvaktan på andra åtgärder.

Beträffande den planerade byggnationen i kvarteret Isstacken så har representant för partiet meddelat att man minsann skriftligt skall reservera sig mot beslutet när frågan kommer upp i kommunfullmäktige. Detta är ju ett slag i tomma luften. Länsstyrelsens beslut att upphäva strandskyddet för en tomt aldrig tagen i bruk(därmed möjliggörande byggnation i naturområdet och avvattning grundvattentäkten framför Kottla Gård) har överklagats till Regeringsrätten.

Skulle denna godkänna Länsstyrelsens beslut anser vi att Lidingöpartiet skall verka för att de aktuella tomterna inlöses av staden och tillföres gränsande naturreservat. Vid ett sådant förfarande finns enligt uppgift även möjlighet att från Naturvårdsverket erhålla upp till 50% av inlösensumman.

Lidingöpartiet borde väl inse att sviker man givna löften lär det inte bli någon ny mandatperiod i Lidingö stadshus.

Björn och Margareta Bergström

Hans Grundell 2015-09-15 23:00

Oavsett vad Ulrika Levihn och Centerpartiet påstår har tekniska nämnden inte beslutat att säga nej till en restaurering av Kottlasjön eller skjuta utredningen av en sådan på framtiden. Lidingö stad har inlett ett arbete med att ta fram en Blåplan för alla våra vattenmiljöer. I denna plan ingår Kottlasjön som en viktig del. Staden har redan beslutat att genomföra en inventering av sjöns växt- och djurliv, vilket blir en komplettering till tidigare utredningar. Lite senare i höst kommer även en utredning rörande tänkbara restaureringsåtgärder att upphandlas. En separat utredning om Kottlasjön - som förespråkas av Centerpartiet med stöd av FP, S och MP - skulle inte innebära att en utredning kan genomföras snabbare än som blir fallet med det arbete som redan är igångsatt.

Christer Åkerhielm (M), ordförande i tekniska nämnden
Hans Grundell (LP), vice ordförande i tekniska nämnden
Rickard Karlsson (KD). ledamot i tekniska nämnden

Ulrika Levihn 2015-09-15 18:01

Hej Lars!

Det gläder oss att höra att ni jobbar på att besvara våra frågor. Mailsvaret från den 21:a augusti lämnar många obesvarade frågor, som därför finns med här i vårt öppna brev. Vad gäller naturreservatet har jag inte fått några svar om det.

Det är också viktigt att minnas att även för den ekologiska statusen är en restaurering nödvändig. Som Folkpartiet redan visat här i en artikel på Lidingösidan så medför den situation vi har idag i Kottlasjön syrefria bottnar med fiskdöd.

Motionen gällde inte val av restaureringsmetod, utan ett beslut att restaurering ska genomföras (vilket Lp och Kd redan sagt att de verkar för), samt utredning av vilken metod som skulle användas. Ett "nej, inte just nu" utan framtida utfästelser om ATT en restaurering ska ske och NÄR, är helt enkelt ett NEJ till restaurering tyvärr. Jag hoppas ni omprövar ert ställningstagande.

Vi ser fram emot ert svar.

Lars H Ericsson, ordf. Lidingöpartiet 2015-09-14 23:58

Hej Ulrika!

Det förefaller föreligga en del missförstånd här. Som Carl-Johan Schiller säger kommer vi i majoriteten att ge vår gemensamma syn inom kort. Jag vill dock redan nu påminna dig om att Lidingöpartiet så sent som den 21 augusti i år via mail svarade Kottlasjöns vänner så här på en fråga som kom från dig då:

"Hej Ulrika,

Lidingöpartiet liksom förmodligen samtliga andra partier här på ön vill naturligtvis värna om Kottlasjön som en uppskattad badsjö. Samtidigt har vi att ta hänsyn till det nationella målet om att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och att deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. För att vidta åtgärder - vilka de nu kan vara - måste svar ges på frågan om exakt vilka aktuella problem som kan definieras. Aluminiumklorid som behandlingsmetod i Kottlasjön är kanske ett alternativ, men tycks bland experter vara ett ifrågasatt sådant.

Nu har arbetet med att upprätta en Blåplan för Lidingö satts igång gemensamt av Miljö- och stadsbyggnadskontoret och Tekniska kontoret. En ordentlig och oberoende utredning rörande Kottlasjön kommer att genomföras i detta sammanhang och förhoppningsvis ge oss politiker vägledning rörande vilka åtgärder som kan komma att behöva sättas in i ett restaureringssyfte".

Men som sagt, vi återkommer med mer information.

Carl-Johan Schiller 2015-09-14 21:41

Hej Ulrika och andra oroade. Vi återkommer med svar till er.

Carl-Johan Schiller, gruppledare för Kristdemokraterna Lidingö

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google