Väder Lidingö

Lidingö onsdag 28 oktober 2020 v. 44

Senaste kommentaren - Se fler

Jennie Lindahl 9 okt 08:17 om Finns det endast 57 hjärtstartare på Lidingö?

Öppet brev till tekniska förvaltningen

måndag 7 november 2016 00:01

Göran Tegnér (L), som är ordinarie ledamot i tekniska nämnden på Lidingö, skickade i fredags ett brev till tekniska förvaltningen angående timglashållplatsen på Kottlavägen, som just håller på att byggas. Eftersom många deltar i diskussionen om de trrafikförändringar som nu införs på Lidingö har Lidingösidan valt att publicera det öppna brevet.

Göran Tegnér:
Tekniska förvaltningen har utan tekniska nämndens vetskap upphandlat och påbörjat bygget av en s.k. timglashållplats vid Skärsätra skola. Och eftersom vi ansvariga politiker i tekniska nämnden inte fick tillfälle att ställa relevanta frågor innan beslutet om genomförandet av timglashållplatsen togs, vill jag här och på detta sätt framföra mina frågor, som jag annars hade kunnat ställa i tekniska nämnden:

Kottlavägen hade ca 6 400 - 8 600 fordon (vid olika snitt) per dygn vid trafikräkningen år 2012. Att det föreligger ett behov av att sänka hastigheten förbi skolan är nog alla överens om. Med anledning av det nu pågående bygget vill jag fråga följande:

1) Eftersom busslinje 201 går i 10-minuterstrafik i två riktningar blir det - under högtrafiktid - 12 avgångar totalt per timme över timglashållplatsen. Hur lång hållplatstid innebär detta per stopp och totalt i minuter under dessa sex timmar per dygn?

2) Vid akuta utryckningar med polisbil, ambulans eller brandbil är det ofta fråga om enstaka minuter för att rädda människoliv. En 19 ton tung ledbuss som stannat för att släppa av och på passagerare och särskilt skolbarn vid timglashållplatsen kan knappast börja flyttas bort från flaskhalsen för att lämna plats för utryckningsfordonet som kräver att få komma fort fram.

Chansen att överleva ett hjärtstopp minskar med 10 procent för varje extra minut som år innan man kommer till intensivvården. Sannolikheten för att en dödsolycka inträffar inom en tioårsperiod torde då inte vara helt försumbar. (statistik från bl.a. Oslo har visat att trafiksaneringsåtgärder har förorsakat flera dödsfall). En dödsolycka värderas till en samhällsekonomisk kostnad på 25 Mkr. Hur stor trafiksäkerhetsvinst räknar förvaltningen med att uppnå med denna åtgärd?

3) Hur många trafikolyckor med oskyddade trafikanter har inträffat vid denna punkt under de senaste tio åren?

4) Hur stora blir fördröjningarna för fordonstrafiken och hur långa blir köerna vid buss-stoppen? Kan staden garantera att köerna aldrig fortplantar sig över spårvägsövergången?

5) Bedömer förvaltningen att trafiksäkerhetsvinsten kommer att kunna uppväga förlusten i framkomlighet för privattrafik, nyttotrafik och för utryckningsfordon? Och – ännu värre – uppväga risken av ett dödsfall för mycket?

6) Vad skulle ett borttagande av denna timglashållplats kosta?

7) Vad fanns det för alternativa metoder att begränsa hastigheten?

8) Vad skulle sådana alternativa åtgärder ha kostat?

9) Vilka trafiksäkerhetseffekter hade sådana alternativa åtgärder medfört?

Eftersom tekniska förvaltningen nu har planerat och delvis även genomfört försämringar av framkomligheten på Lidingös tre huvudleder: Södra och Norra Kungsvägen samt Kottlavägen utan att alltid först ha förankrat besluten i tekniska nämnden kräver nu Liberalerna att delegationsordningen till förvaltningen ändras så att alla investeringsbeslut inom området ”Gata och Trafik” på över 1 miljon kronor först ska behandlas i tekniska nämnden.

Avslutningsvis kan jag konstatera att timglashållplats är ett passande namn på ett trafikhinder som kan råka handla om liv eller död. Själv har jag för några år sedan haft förmånen att få färdas med ambulans till Hjärtintensiven på Danderyds sjukhus utan att behöva stanna och vänta på en buss vid en timglashållplats. Bl.a. därför kan jag nu ställa dessa frågor till tekniska förvaltningen.

Med vänlig hälsning
Lidingö den 4 november 2016

Göran Tegnér, ledamot i tekniska nämnden (L)

Dela Öppet brev till tekniska förvaltningen

Kommentarer

Anders Bergstedt 2016-11-28 22:51

Anders Jensson och andra ! Det förvånar mej att ni tror att allt detta är lokala påhitt. Gå in och googla på Regeringens Cykelpolicy så förstår ni allt. Riksdag och Regering har ,utan att förstå, fattat en mängd övergripande beslut som går tvärt emot medborgarna. Det gäller också polisreformen, storregionerna, skolan, sjukvården, försvaret, omsorgen och mycket annat.

Då det gäller snabbcykelbanor så visade nyheterna i dag hur miljöpartiet klappar händerna över att man begränsat bilarnas framkomlighet på Norrmälarstrand till förmån för en "autostrada" för cyklister. Bl.a. Värtavägen står nu på tur till medborgarnas upprördhet. Parkeringarna på ena sidan skall enligt uppgift tas bort. Det förvånar mej också att det inte blir våldsam reaktion över de oerhörda belopp dessa ombyggnader kostar.

Samtidigt som bilförsäljningen går kraftigt uppåt tar man också till höjda parkeringsavgifter och trängselskatter för att tvinga medelklassen att inte åka bil. Detta kallar man demokrati ! Politikerföraktet är inte förvånande !

Anders Jensson 2016-11-28 19:48

Beklagligt att Göran så lätt lät sig förledas när det gäller Kottlavägen.
För oss som passerar dagligen står det allt mer klart hur besvärligt det kommer att bli även efter att hållplatsen är klar. Det är också helt oförklarligt hur Tekniska Förvaltningen kan vara så korkade att de samtidigt bygger om alla två leder på södra ön.

Tina von Schinkel 2016-11-16 19:13

I Tekniska förvaltningens svar till Göran Tegnér hänvisar de till en utredning som är gjord av ett företag som heter Trivector, och som har gjort en studie av timglashållplats i Göteborg "med liknande förhållanden likt Kottlavägen". Tekniska förvaltningen har alltså INTE gjort en analys av just Kottlavägen som är en av två genomfartsleder på södra delen av Lidingö.

Vidare skriver Tekniska förvaltningen uttryckligen i sitt svar till Göran Tegnér: "... det kommer inte vid något tillfälle bildas köer som sträcker sig från busshållplatsen ned till Kottla station." - ett påstående som INTE är sant.

Just nu, under byggperioden, är framkomligheten bättre än vad den sen kommer att vara när timglasbusshållplatsen är färdigställd, och köerna på morgonen sträcker sig ofta ända bort till Kottla station.

Jag har bett att få ta del av utredningen som tekniska förvaltningen bygger sina skrivbordsanalyser på, men utan framgång.

Förutom att det kan handla om liv/död att korka igen en av två genomfartsleder, så undrar jag om tekniska förvaltningen inte vill att vi ska komma till jobbet? På södra delan av ön finns det ingen skolskjuts, inga bussar, tågen är proppfulla i rusningen och nu ser de till att korka igen genomfartslederna. Helt oacceptabelt.

Johan Kastengren 2016-11-16 14:33

Göran Tegnér har tyvärr svalt hela Tekniska Förvaltningens svar med hull och hår.

Tekniska förvaltningen räknar på genomsnittstrafik per dygn. Men verkligheten är en helt annan. I rusningstrafik på morgonen passar ca 100 bilar per varje 10 minuters period. (Det skulle motsvara 14000 fordon per dygn!) Jag har själv räknat igår och idag. Det har t o m hänt att kön gått förbi spåren trots att tekniska förvaltningen säger att det inte kan hända. Göran skriver att det skett 3 allvarliga olyckor vid skolan. Det skriver inte ens tekniska förvaltningen som säger att 1 allvarlig olycka inträffat. Jag bor vid skolan och har haft barn i skolan och vi har aldrig hört talas om någon allvarlig olycka över huvud taget. Akademiska övningar som att beräkna trafiksäkerhetsvinster och tidsförluster i kronor kan Lidingöborna säkert vara utan. Dessutom skapas nya risker som inte fanns förut. De lär inte vara med i modellen.

Beslutet har fattats av enskilda tjänstemän utan att förankra det hos våra politiker och måste rivas upp eftersom beslutsgången är felaktig och projektet onödigt. Ingen information och inget samråd har skett med de boende. Skattepengar slösas i helt i onödan. Ingen i kommunen svarar på vad projektet kostar - bara att det kostar 1 miljon att återställa. Det behövs inte ens någon hållplats eftersom Lidingös finaste och nyaste och dyraste busshållplats ligger inom synhåll bara 200 meter bort och bara 120 meter från grinden till skolan. Det finns t o m ett stationshus med väntsal och ingen behöver gå över någon väg vid avstigning och påstigning eftersom hållplatsen ligger på en slinga vid sidan av Kottlavägen. Hastigheten behöver absolut reduceras och det har man löst vid Lidingös skolor utan timglasbusshållplats. Finns det inget sunt förnuft kvar i Lidingö stadshus? Jag tar mig för pannan.

Göran Tegnér 2016-11-14 15:04

Svar från Tekniska Förvaltningen ang. timglashållplatsen vid Skärsätra skola

Jag har nu fått svar från Tekniska Förvaltningen på mina frågor. Svaren har övertygat mig om att just denna åtgärd är välmotiverad just där vid Skärsätra skola. Här några axplock på fakta som ingår i svaren:
1. Det är ca 2.850 fordon per dygn dvs ca 285 fordon per timme på den aktuella sträckan
2. Medelhastigheten för 85 % av fordonen är 51 km/tim på 30-sträckan och toppfarter på 88 km/tim och 109 km/tim har uppmätts ; vilket är oacceptabelt för hög hastighet.
3. Under de senaste 10 åren har det inträffat 3 svårt skadade och 14 lindrigt skadade vid skolan och på den aktuella sträckan på Kottlavägen.
4. Tekn. Förv. har låtit göra datorsimuleringar av kölängden vid busstopp (vid dubbla antalet fordon, och med 14 i stället för 12 bussturer och med 30 sekunders hållplatsstopptid i stället för 17 sek) och fått fram att det vid normal ankomsttid blir 76 meters kölängd med 12 bilar. Vid en extrem ankomstfrekvens blir det 109 meters kölängd med 18 bilar. Avståndet från timglashållplatsen till spårvägsövergången är ca 240 meter, vilket innebär att det finns plats för 40 bilar.
5. Trafiksäkerhetsvinsten av att minska hastigheten från 50 till 30 km/tim har beräknats till ca 496.000 kr per år. Samtidigt har framkomlighetsförlusten för bilresenärerna beräknats till ca 110.000 kr per år. Timglashållplatsen är således samhällsekonomiskt väl motiverad. Det skulle kosta 1 Mkr att ta bort den nu.
6. Enligt uppgift från Tekn. Förv. finns det ingen annan lösning som skulle ge samma effekt med samma kostnader.

Om vi i Tekniska Nämnden hade fått denna värdefulla information i sedvanligt god tid, är jag tämligen övertygad om att alla partier hade godkänt denna åtgärd med timglashållplatsen vid Skärsätra skola. Nu har jag fått denna information, och jag har därför (baserat på ovannämnda fakta) omprövat min tidigare skepsis mot denna åtgärd. Den synes vara väl motiverad.

Axel Björklund 2016-11-08 13:50

Anders
Det ligger mycket i vad du skriver. Den som ska ha mest kritik är givetvis ordf. i tekniska nämnden Christer Åkerhielm. Han har inte kunnat ge någon bra förklaring till hur det har kunnat gå så tokigt i flera gatuprojekt under sista tiden.

Göran jag är glad att du har reagerat och nu vill bringa lite ordning.

Jag är dock mest nyfiken på vad majoriteten har att säga till sitt förvar. Kanske på tiden att ett heltidsanställt kommunalråd får leda tekniska nämnden i framtiden.

Axel.

Anders Jensson 2016-11-08 11:10

Axel,
känns inte rätt att du "skjuter budbäraren" Göran har identifierat ett problem och han har både blåst i visselpipan och börjat föreslå åtgärder som exv. att ta bort delegationsrätten. Vi behöver fler som Göran, men om du och andra kritiserade de som faktiskt försöker återskapa ordning kanske de inte orkar hela vägen.

Axel Björklund 2016-11-08 08:55

Göran.
Ni politiker tycks bli lika överaskade som vi vanliga medborgare när vi upptäcker vad staden gör med våra gator.( Kottlavägen, Norra Kungsvägen mm )

Så kan vi inte ha det.

Vad spelar det för roll hur kunniga ni än är, när ni inte vet vad som görs i staden.
Jag anseratt ni måste göra något radikalt åt denna situation, så här kan det inte fortsätta.

Ni slösar bort våra skattepengar samtidigt som skolorna lider brist på resurser.

Axel Björklund.

Göran Tegnér 2016-11-07 23:21

Svar till Axel Björklund:

Jag tror nog att de flesta som är någorlunda insatta i trafikfrågorna på Lidingö anser att jag är aktiv inom detta område. En del kanske till och med anser att jag är för aktiv...

Vi politiker hade klubbade en budget förra året som innebar att vi skulle förbättra för gång- och cykeltrafiken, men inte på bekostnad av framkomligheten på huvudvägarna, såsom nu har skett, denna gång på Kottlavägen. Alla politiker, även nämndens ordföranden, blev tagna på sängen när denna timglashållplats lanserades som en nyhet, som redan var upphandlad och påbörjad.

Livet är fullt av överraskningar, men så här bör det aldrig gå till, och så här brukar det inte heller gå till och det är därför jag har reagerat nu.

Anders Jensson 2016-11-07 22:23

En ytterligare fråga till Tekniska förvaltningen: Hur tänkte ni när ni drog igång projekt med stor trafikpåverkan på båda södra huvudlederna samtidigt?
Jag avser såklart rondellen vid AGA och den famösa timglashållplatsen på Kottlavägen. Var det era huskonsulter på Tyréns som förslog det eller kläckte ni den "briljanta" idén själva?
Det rådande vinterväglaget är ju i och för sig inte ert fel, men det underlättar inte trafikläget och snö i november är inte helt ovanligt på våra breddgrader.

Julius Soreff 2016-11-07 21:36

Beslutet om timglashållplats på Kottlavägen kommenterade jag tidigare som "stollighet". Göran T:s brev motiverar min bedömning.

Anders Jensson 2016-11-07 20:24

Bra och tydlig som vanligt Göran!
Ser fram emot snabba svar från förvaltningen och hoppas att du får igenom förslaget om inskränkningar i delegationsrätten. Tekniska förvaltningen har förverkat allt förtroende och man tycker att stadens ledning borde se över om de inte borde byta ut vissa tjänstemän, men det är ju bara någonting vi väljare kan önska. Det är ju kommunledningens ansvar.

Peder Sjögreen 2016-11-07 16:56

Tack för ett bra inlägg, som alltid från Göran T väl underbyggt. Intressant att en nämndledamot kommunicerar med sin förvaltning via ett öppet brev. Men det belyser ju att tjänstemännen tillåtits eller tagit sig rätten att fatta beslut långt över sin beslutsnivå. Det förefaller ju också som om detta skett utan politikernas vetskap.
Jag lämnar sakfrågorna åt sidan. Att politikerna inte har den kontroll över tjänstemännen som man som väljare förutsatt, är väl den verkliga sensationen. Nu behövs en kontroll av att detta inte gäller de andra förvaltningarna också. Ett bottenbetyg till den politiska ledningen!

Ola svensson 2016-11-07 11:38

Varför inte ta bort den hållplatsen o bara ha den vid tåget där i från finns de bra gångväg till skolan 200-300 meter extra att gå e väll bara bra för barnen.

Harri Putkisto 2016-11-07 10:49

Gällande punkterna 7, 8 och 9
Varför inte ta efter Danmark?
Placera mobila trevliga djur, träd, konstverk etc av betong på lämpliga platser så att vägen smalnar av och bilisterna måste sakta ner farten.
Dessa kan placeras tex vid dagis, skolor och busshållplatser så att bilarna måste sakta ner men kan fortfarande köra om bussen vid hållplatsen. (Därmed tryggas också framkomsten för utryckningsfordon).
Man slipper ev dyra rivningskostnader och mobila betongskapelser kan också allt efter behov förflyttas till ställen där behovet finns (vid väg etc byggen).

Axel Björklund 2016-11-07 09:25

Bra frågor.
Men varför ställer du dem nu?
Det skulle du gjort när staden började planera detta tokiga projekt.
Eller kanske visste ni politiker inte om att detta var på gång?
Ni kan inte bara sitta och vänta på att någon ska informera er. Ni måste själva vara aktiva i trafikfrågorna på ön.

Förstår du inte det?

Förtroendet för er politiker i tekniska nämnden är noll.
Ni borde visa lite ansvar bättre sent än aldrig och avgå. Detta gäller speciellt ordföranden son har extra ansvar för vad som sker i nämnden.

Anders Bergstedt 2016-11-07 08:54

Nu är det uppenbart varför så mycket gått snett: Det är tjänstemännen som styr utvecklingen ! Punkt 7-9 borde vara överordnat alla centrala direktiv från statsmakterna. Det måste bli en landsomfattande reaktion på detta. Kämpa för att Lidingö visar vägen !

paul matell 2016-11-07 07:07

Göran är alltid mycket noggrann i sina analyser och har säkert rätt i sak, men det snabbaste sättet att få ut en hjärtstartare är med hjälp av en drönare. Forskningsförsök har nyligen gjorts i Norrtäljes skärgård med mycket lovande resultat. Vi får hoppas att landstingspolitiker (och polisen) förstår nyttan med moderna tekniska hjälpmedel.

Beträffande bussar och trånga cirkulationsplatser såg jag nyligen ett nytt grepp - Signalreglerat kollektivkörfält skär rakt igenom rondellen. Varför går det inte att genomföra på Lidingö (på försök).

P.S. Bilade nyligen 290 mil genom Europa. I Danmark, Tyskland, Luxemburg och Frankrike sker stora förändringar som försvårar för bilister som väljer vägar i anslutning till bostäder och skolor. Timglas, gupp osynlig radar och höga bötesbelopp vid fortkörning dämpar hastigheten när fordonsförare, cyklister och gående inte kan visa hänsyn. Är det för att nästan alla beter sig som barn i trafiken? D.S

Anders Wennberg 2016-11-07 07:05

Bra Göran!

Utifrån verkar Lidingö bli allt mer tjänstemannastyrt, det är bra att du Göran och förhoppningsvis också fler politiker säger ifrån och tar tillbaka befälet.

Jag hoppas även ARK kan förklara lite mer generellt hur politikerna på Lidingö styr och kontrollerar tjänstemännen? Hur sätter man rätt kultur med sunt förnuft och kostnadskontroll? Tyvärr ligger det ju i tjänstemännens intresse att hitta på många projekt för att motivera sina jobb, Anna hur jobbar du för att undvika det?

Marianne Alin 2016-11-07 03:42

Välformulerat öppet brev som tarvar några följdfrågor.
Hur kommer det sig att tjänstemän kan ta dylika märkliga beslut?

Har verkligen räddningstjänst uttalat sig positivt till detta? Finns detta uttalande tillgängligt att få ut från Staden?

Kommer denna hpl att stå lika ofärdig som de två timglahållplatser som anlagts på Mosstorpsvägen?

Kerstin Franzén 2016-11-07 01:31

Bra och relevanta frågor

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google