Väder Lidingö

Lidingö lördag 4 juli 2020 v. 27

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Paul Lindquist (M) ska arbeta för att lidingöborna slipper sitta i bilkö

fredag 11 april 2014 00:01

Österleden börjar projekteras.
– Jag kommer kämpa för lidingöbornas möjlighet att slippa köa genom Stockholms innerstad varje dag fram till valdagen, också på Lidingö. Detta är tillsammans med satsningar på bättre cykelbanor och bättre kollektivtrafik otroligt viktiga satsningar för Lidingö. Det skriver kommunalrådet Paul Lindquist (M) på sin blogg. Han säger ockå att detta blir “en skarp valfråga för Stockholmsregionen och på Lidingö i valet 2014”. Länk till bloggen.

Hans inlägg är en kommentar till att regeringen i tisdags anslog två miljarder för att projektera Österleden. Den exakta sträckningen för denna motorvägsled i tunnel under Värtan är inte klar men några saker är säkra: Den ska gå från Norra länkens mynning i Ropsten till Södra länkens mynning i Nacka. Och, denna östliga förbindelse ska inte göra intrång i Nationalstadsparken. Totalkostnaden är oklar, men summan “minst tio miljarder” har nämnts. Byggstart tidigast 2025.

Länk till Dagens Nyheters artikel.

Dela Paul Lindquist (M) ska arbeta för att lidingöborna slipper sitta i bilkö

Kommentarer

Hans Lefvert och Robert Hellesen 2014-04-24 11:10

Kommentar till Henry Duhs

Upprustningen av Lidingöbanan är en del av Spårväg City och sammankopplingen med Lidingöbanan är planerad till 2020 vid Ropsten. SLs kostnad enligt avtalet är ca 800 Mkr för upprustning av spår och stationer på Lidingö. Till detta kommer en del av kostnaden för den nya depån vid Dalenum. Lidingö Stads del är 30 Mkr för en spårvagn samt större delen av kostnaden för den nya spårbron, uppskattad till ca 700 Mkr. Detta tillsammans ger ca 1.5 till 2 miljarder.

Om en ny majoritet i Stockholm stoppar Spårväg City uppstår en stor onödig kostnad för den nya depån om man inte stoppar utbyggnaden och nöjer sig med den första etappen för enbart Lidingöbanans 7 spårvagnar. Om Spårväg City inte byggs, kommer förmodligen även den planerade ombyggnaden av bytesstationen i Ropsten att skjutas på framtiden . Detta skulle innebära sämre tillgänglighet och komfort för Lidingö och Norra Djurgårdsstaden vilket motverkar de mål för miljö och hållbara transporter som eftersträvas.

Samhällsekonomiska kalkyler är alltid vanskliga men en sådan kalkyl är just gjord för den nyligen beslutade T-banan till Nacka. Den är negativ, men man kan konstatera att viktiga infrastrukturprojekt ofta inte går att räkna hem med den modell som Landstinget använder.

Trafikkaoset i Lidingö centrum är beskrivet på Lidingösidan och i pressen av Göran Tegnér på Lidingö Stad. Detta kräver en avlastning av busstrafiken. Det är ju just arbetsresor med buss i centrum som ska avlastas med hjälp av Lidingöbanan som har stor kapacitet och kan förstärkas vid trafiktoppar.Resor med kollektivtrafik består för övrigt inte enbart av arbetsresor, många resor görs för inköp och för att uträtta ärenden, besök mm. All erfarenhet visar att utveckling av stadsdelscentra gynnas av goda kommunikationer med stor tillgänglighet. Vi vill ju ha ett levande centrum.

Lidingöbanan kommer inte att skapa någon konflikt med övrig trafik, som Tvärbanan vid Liljeholmen och Gröndal, där gatuutrymmet delas med biltrafik. Lidingöbanan ska gå på egen bana och planskilt vid korsningar

SL/Landstinget och Lidingö Stad har tillsammans valt att upprusta Lidingöbanan. Förutsättningarna var då att upprusta den gamla bron. Nu när en ny spårbro ska byggas vore det oförsvarligt att inte utnyttja möjligheten till en trafiklösning som ger mest nytta under lång tid framöver, nämligen Lidingöbanan genom centrum.
Givet att Lidingöbanan redan är upprustad och ny bro beslutad, finns egentligen bara ett vettigt alternativ, att snarast starta förhandlingar med SL/Landstinget för att finna en lösning som innebär att rätt bro byggs över Värtan och planering påbörjas för Lidingöbanan genom centrum.

Det krävs politisk mod att ta långsiktiga beslut, men att inte agera är förmodligen den största risken. Lidingöborna kommer inte att uppskatta resultatet när man i framtiden ser vilka lösningar våra politiker valde.

Henry Duhs 2014-04-16 15:00

Hans Lefvert och Robert Hellesen,

När SL hade informationsmöte i Stadshuset 2014-03-12 förklarade tjänstemännen att kostnaden upprustningen av Lidingöbanan är budgeterad till 4,3 miljarder, inte 1,5 till 2 miljarder. Hur stor del av denna summa som avsåg Spårväg City framkom inte. Det är i vart fall betydande belopp.

Utöver denna kostnad tillkommer byggnationen av en ny spårvägsbro mellan Lidingö och Ropsten som Lidingös skattebetalare själva ska bekosta 100 procent av. Räkna med att denna bro kommer kosta lidingöborna med omkring en miljard kronor i dagens penningvärde. Pengar som kan användas till mycket annat.

Om Socialdemokraterna vinner valet i september har de aviserat att Spårväg City skjuts på framtiden i och med att det finns lämpligare investeringar som prioriteras högre. Mot den bakgrunden kan det kanske vara intressant att redan idag skissa på plan B utan en hopkoppling Spårväg City, allt annat vore nog fel.

Att tunnelbanan inte kan ledas till Lidingö i närtid har blivit ett axiom som ratificerat spårvagnsvännernas luftslott som Lidingö som spårvagnsstad.

Någon korrekt och vederhäftig samhällsekonomisk analys, med eller utan Bogesund, är mig veterligen inte gjord. Den utredning som SL gjorde före beslutet om upprustning av Lidingöbanan alternativt att dra tunnelbanan till Lidingö eller använda bussar innehåll många avgränsningar och presenterades vidare redan år 2007. Idag vet vi bättre. Den analysen baserades även på att tunnelbanan skulle gå till Daleum under villastaden i Mosstorp utan att passera nära Baggeby, Bodal eller Larsberg. Varför en sådan linjedragning föreslogs kan vi bara spekulera i.

Igår hörde jag nyheten att Sveriges befolkning om tre år kommer vara 10 miljoner invånare. Att bebygga Bogesund kanske inte är utopi trots allt.

Jag tror att ett framtida trafikkaos i Lidingö centrum snarast kommer förklaras av att det inte finns någon tunnelbana dit. Att dessutom låta Lidingöbanan gå genom Lidingö centrum är ett sätt att garantera ett kaos. Ett besök på Liljeholmens station indikerar hur spårvagnen fungerar i gaturummet.

De flesta som idag åker med buss eller spårvagn på Lidingö ska inte till Lidingö centrum. De ska till Ropsten för att där byta till tunnelbanan eller resa åt andra hållet för att komma hem eller till sin arbetsplats på Lidingö. Varför då leda Lidingöbanan via centrum kan man fråga sig? Det finns redan bra bussförbindelse.

Tunnelbana till Lidingö centrum skulle ge många vinster. Många av de vinsterna har ni själva redan skissat på ett tydligt sätt fast ni använder spårvagnen istället för tunnelbana.

Argumentet att tunnelbana skulle vara för dyrt är inte utträtt på ett sakligt sätt. Det har hitintills endast viftats bort av motståndarna till tunnelbanan med det är för dyrt i huvudsak för att man inte vill ha tunnelbanan av olika subjektiva och personligt känsloladdade argument. I och med att brokostnaden är en mycket viktigt parameter i kalkylen måste den särbehandlas i jämförelsen med en spårvagnslösning när en ny bro ska byggas.

De politiska partierna som har inte ännu haft modet att i valrörelsen på Lidingö våga ställa frågan på ett sakligt sätt till Lidingös invånare. Med rädsla för politiskt självmord vill ingen de inte ta reda på hur egentligen förhåller sig med framtida infrastrukturlösningar som inte baseras på känslor utan ekonomi och tidsvinster. De parti som vågar ställa frågan till väljarna kommer nog stärka sitt varumärke på ett sätt som återspeglas i valresultatet. Att göra som moderaterna gjort, att utföra en hemlig enkätundersökning om T/C som de inte vill avslöja innehållet i påverkar trovärdigheten avsevärt.

Låt oss istället räkna och utreda olika alternativ, jag tror inte att tunnelbana till Lidingö är en omöjlighet till en rimlig kostnad. Ännu har inget parti haft modet att våga fråga lidingöborna hur de vill se sin framtida kollektivtrafik när bilen i framtiden kommer att nyttjas på ett annorlunda sätt.

Lidingö behöver inte mer spårvagnar, däremot en snabb och effektiv tunnelbana så snart som möjligt och gärna en österled.

Hans Lefvert och Robert Hellesen 2014-04-16 10:16

Kommentar till Henry Duhs

Det är uppenbart att fördelarna med Lidingöbanan genom centrum inte har framgått tidigare och detta har lett till missförstånd och negativ inställning. Här några exempel på fakta:
• Resan över centrum tar inte flera minuter extra. Restiden förlängs med 24 sek vilket är marginellt
• Lidingöbanan påverkar inte trafiken på Södra Kungsvägen. Tågen går på egen bana planskilt vid korsningar. Alltså ingen påverkan.
• Kostnaden är inte en miljard. En ny kostnadsuppskattning visar snarare på 500-600 mkr. En kostnad som delvis skulle kunna bäras av att bebygga utvecklingsområdet i ÖP vid Baggeby, som frigörs när spåret flyttas till centrum.
• Lidingöbanan behövs , det räcker inte med bussarna. Lidingö Stad har nyligen visat att trafikkaos kommer att uppstå i centrum i framtiden om inte bussarna avlastas.
• Lidingö centrum ska utvecklas och då behövs bättre kommunikationer. Lidingö Stads Översiktsplan visar på behovet och hur man planerar för framtiden.
• Det finns inget stadsdelscentrum, där man låter spårvägen gå utanför i skogen istället för genom centrum. Det är en planeringsmiss, som är uppenbar nu när man ska bygga en ny bro. Bygger man fel bro nu är man låst för framtiden.
• T-banan kommer inte att byggas ut till Lidingö inom överskådlig tid, åtminstone inte innan Bogesundslandet exploateras, vilket inte finns med i några regionala planer fram till 2030.
• Upprustningen av Lidingöbanan kostar 1.5 till 2 miljarder, men detta kommer inte att lösa kollektivtrafikbehovet på Lidingö. För att inte motverka Lidingös trafikstrategi och miljöprogram för hållbara transporter krävs att Lidingöbanan går genom centrum.
• Inställningen att infrastruktur inte ska byggas för att vissa tror att de inte har någon nytta av detta, har inskränkt sin horisont till den egna situationen just nu, utan att tänka på framtiden och samhällsutvecklingen. Kollektivtrafiken på Lidingö kommer att öka med 37-77 % fram till 2030. D.v.s. många av de som idag tar bilen kommer att åka kollektivt i framtiden.

Henry Duhs 2014-04-13 14:31

Jag och många med mig vill inte under några som helst omständigheter se att Lidingöbanan om dras via Lidingö centrum.

Kostnaden för en sådan åtgärd står inte i någon rimlig paritet till nyttan. Möjligen skulle det innebära en viss fördel för boende utmed Lidingöbanan som inte vill eller kan besöka Lidingö centrum med bil. Annars finns inga fördelar. Boende på övriga Lidingö får vara med och betala för något som vi inte vill ha. Inget slår bussarna utöver tunnelbana. Lidingöbanan borde ha skrotats sedan länge.

Låt Lidingöbanan, som tyvärr redan nu rustas, stanna vid Brogrenen och dra istället tunnelbanan till Lidingö centrum.

Vill man slippa sitta i bilkö ska man åka tunnelbana.

Nu går tvärbanan tillsammans med övrig trafik genom Sundbyberg. Hur smart är det? Blir det stopp i trafiken stannar även spårvagnen.

Det är en fin gest av Paul att vilja verka för att lidingöborna inte ska behöva sitta i bilkö. Österleden är efterlängtad, bygg den så snart som möjligt. För övrigt får vi skylla på Birger Jarl som under mitten av 1200-talet kom på den dåliga idéen att förlägga en huvudstad på ett antal öar. Stockholm är en vacker och älskad stad, men det är inte billigt att här bygga infrastruktur.

Jag hoppas att tunnelbana och en österled kommer i min livstid.

Hans Lefvert och Robert Hellesen 2014-04-13 11:11

Paul L vill kämpa för att Lidingöborna ska slippa sitta i bilkö och för att förbättra kollektivtrafiken. Det senare är ju en förutsättning för mindre biltrafik i framtiden.

Bästa sättet att börja kämpa är att Paul L tar upp förhandlingar med SL/Landstinget om Lidingöbanan via centrum INNAN man bygger fel bro. Se även separat artikel om bron.på Lidingösidan.

Bo Widerström 2014-04-12 13:51

Österleden skulle ha byggts samtidigt som Södra och Norra Länken byggdes. Förmodligen går det att få en hyfsad samhällsekonomisk kalkyl på detta projekt.

Det är bra om Paul Lindquist nu vill kämpa för ett samhällsekonomiskt ganska sunt projekt. Förut kämpade Paul Lidquist för Spårväg City/NK-expressen som kostar 5 miljarder. För detta projekt vägrar man att ta fram en samhällsekonomisk kalkyl.

Budgeten för Österleden på P O Sahlströms tid var i december 1991 2,5 miljarder.

I en ny förstudie 2006 för en Östlig förbindelse fanns som ett alternativ att leden skulle dras via Lidingö. Finns detta alternativ kvar och stödjer i så fall Paul Lindquist ett sådant alternativ?

Anders Odéen 2014-04-11 20:48

Ursäkta min vurm för att leka med ord… Men rubriken får mig att direkt byta plats på två ord? “ Paul Lindqvist slipper arbeta för att lidingöborna ska sitta i bilkö”! Tänk om det vore så lätt Paul, men du få nog jobba extra för denna tuffa uppgift… lycka till på nya jobbet.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google