Väder Lidingö

Lidingö fredag 10 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Plus 59 miljoner 2013

onsdag 5 februari 2014 14:50

I måndags fick Lidingös kommunstyrelse en preliminär rapport om stadens resultat för år 2013. Siffrorna pekar på en vinst med 59,1 miljoner kronor, mot budgeterade 23,6 miljoner.

Återbetalning av inbetalda försäkringspremier på 27,7 miljoner, försäljning av fastigheter på 10,2 miljoner, högre skatteintäkter än beräknat på 7,1 miljoner, och ett finansnetto på 8,3 miljoner över budget, har bidragit till plusresultatet. Som en följd av det goda resultatet har den budgeterade utdelningen på 10 miljoner kronor från Lidingö stads Tomt AB inte tagits ut.

Stadens verksamheter redovisar ett sammanlagt underskott på 4,9 miljoner kronor. Mest underskott visar stöd- och omsorgsnämnden (tidigare äldre- och handikappnämnden), med 19,2 miljoner kronor. Utbildningsnämnden redovisar ett minus på 6,7 miljoner kronor trots besparingar och effektiviseringar bl.a. genom sammanslagningen av gymnasieskolorna Gångsätra och Hersby.

Under året har investeringar till en sammanlagd kostnad av 251,2 miljoner kronor genomförts, som nybyggnationen av Rudboda skola och Hersby gymnasiums nya matsal.

Några intressanta siffror:
Kostnaden för vinterväghållningen blev 11,5 miljoner kronor högre än budgeterat beroende på extremt mycket snö och halka under den första vintersäsongen (från december 2012) och mycket halkbekämpning under den andra säsongen.

30 procent av exploateringskostnaderna för Centrum/Torsvik, cirka 8,5 miljoner kronor, har kostnadsförts. Eftersom projektet, enligt kommunstyrelsens beslut den 2 december 2013, ska minskas är det inte sannolikt att den delen genomförs. Resterande utgifter, cirka 20 miljoner kronor, tas upp i balansräkningen och kommer, tillsammans med senare exploateringsutgifter, att matchas mot framtida exploateringsinkomster.

Stadens årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen den 7 april och i kommunfullmäktige den 28 april.

Dela Plus 59 miljoner 2013

Kommentarer

Jessica Sjöstedt 2014-02-14 15:35

Robert, det stämmer att de åtgärder som vidtagits tidigare inte varit tillräckliga. Men vi befinner oss just nu i slutfasen av en väldigt genomgripande genomlysning av verksamheten som kommer att landa i en bättre och mer effektiv organisation samt stängning av ganska många kommunala boendeplatser. I och med det kommer vi också att få hantera en övertalighet bland personalen. Inga lätta förändringar, men målet är en budget i balans från och med innevarande år. I andra vågskålen ligger naturligtvis att det här är en väldigt skör grupp som man inte flyttar runt hur som helst. Vi har gjort vårt yttersta för att gå varsamt fram, men det väcker ändå ljudliga protester och förståelig ilska bland de som drabbas.

Jessica Sjöstedt,
ordförande i stöd- och omsorgsnämnden

Robert 2014-02-13 16:52

Jessica, frågan här är väl hur lång tid “initialt” kan anses vara och hur stora övergångskostnader som kan anses acceptabla att svälja. Fyra års inkörning och underskott på 56,5 miljoner kronor hittills för denna anpassning är i mina ögon både väl lång tid, väl dyrt och ytterst tveksamt ur konkurrenssynpunkt.

Lagen om valfrihet och en gemensam peng per plats oberoende av kommunal eller privat drift av boendena infördes här på ön till år 2010. Under de fyra år som gått har de kommunalt drivna boendena årligen gått med betydande underskott.

Den omtalade anpassningen som påstås vara i full gång verkar tyvärr gå åt fel håll sett till att underskottet ökar från 10,5 miljoner 2012 till 19,7 miljoner år 2013. Totalt har sedan den gemensamma pengen ifördes 2010 de kommunalt drivna boendena ackumulerat ett underskott på 56,5 miljoner kronor. Pengar som kommunen alltså lagt ut utan att kommuninvånarna fått några som helst motsvarande tjänster för pengarna.

Vad gäller försäljning av överskottsplatser till andra kommuner så möjliggör Socialtjänstlagen detta för kommunerna sedan den 1 maj 2011. Det är alltså inte förbehållet privata aktörer att sälja sina överskottsplatser.

Det enda som tycks skilja mellan kommunal och privat drift är viteshotet från Socialstyrelsen mot kommunen om man inte lyckas bereda en plats inom tre månader och förmågan att hålla sig inom givna ekonomiska ramar. Den snabba omsättningen på platser inom denna verksamhet och möjligheten att både köpa och sälja platser vid behov talar emot att hålla egna överskottsplatser av den omfattningen att man drar på sig underskott av den storlek kommunen nu gör.

Hoppas nu att kommunen verkligen lyckas med den pågående omställningen och att man framöver lyckas rätta mun efter matsäck vad avser kostnaderna för driften av kommunens egna särskilda boenden.

Jessica Sjöstedt 2014-02-12 12:26

Robert: Det stämmer inte som du påstår att de kommunalt drivna verksamheterna inte rättar mun efter matsäck. Tvärtom är de kommunala verksamheterna i full gång med att minska sin kostym efter den minskande efterfrågan som finns. Dock uppkommer omställningskostnader eftersom man inte kan säga upp personal från en dag till en annan. När vi stänger avdelningar förlorar vi intäkterna för dessa samtidigt som personalkostnaderna ligger kvar under en period, Det förklarar varför underskott initialt kan öka, trots att åtgärder vidtas.

När man ondgör sig över kommunal ineffektivitet tycker jag också att man ska ha i åtanke att privata boenden kan sälja sitt eventuella överskott av platser till andra kommuner, och på så sätt agera marknadsmässigt. Det är de kommunala boendena förhindrade att göra.

En annan skillnad mellan offentligt och privat är att kommunen alltid är skyldig att verkställa alla gynnande boendebeslut inom tre månader. Är det fullt på de privata boendena är det kommunens ansvar att få fram en boendeplats i tid, annars blir kommunen, dvs skattebetalarna, tvungna att betala vite till staten. Det måste alltså finnas kapacitet i de kommunala boendena för att klara av att verkställa alla beslut inom den lagstiftade tiden, något som privata boenden aldrig behöver ta hänsyn till. I dagsläget är inte detta något problem eftersom vi har ett överkott av platser på de kommunala boendena, men hur många platser/avdelningar kan kommunen stänga och samtidigt klara de lagstiftningskrav som ställs på oss? Det är inte lika enkelt att svara på.

Jag är den första att slå vakt om konkurrensneutralitet och effektiva kommunala verksamheter. Allt annat vore att inte hushålla med skattemedel på ett klokt sätt och jag anser att effektiviseringsarbete är något som ständigt borde pågå i alla verksamheter. Men man ska också vara medveten om att förutsättnigarna inte är exakt desamma mellan privata och kommunala utförare.

Jessica Sjöstedt,
ordförande i stöd- och omsorgsnämnden

Robert 2014-02-08 15:50

Ser man till var underskottet uppstått så ligger det i sin helhet på de s k särskilda boendena. De platser som kommunen tillhandahåller lidingöborna drivs till hälften av kommunen. Den andra hälften av platserna drivs olika privata företag enligt en för kommunens egna och de privata aktörerna gemensam peng/prislista.

Skulle man skriva av underskottet på 19 miljoner för de kommunalt drivna boendena måste man rimligen betala ut 19 miljoner extra till företagen som drivit den andra hälften av verksamheten enligt den fastställda prislistan. Annars talar vi i allra högsta grad om illojal konkurrens mellan kommunalt och privat driven verksamhet.

Sannolikt har de privata verksamheterna lyckats klämma ut ett visst plus med de ersättningar man får från kommunen medan kommunens egna verksamhet alltså redovisar betydande underskott. Det får en att fundera en del över skillnader i organisation/effektivitet och ekonomisk medvetenhet mellan privat och offentligt driven verksamhet.

Någon större skillnad i kvalitet på verksamheten torde det inte vara. Är där någon nämnvärd skillnad så inte tycks den tala till kommunens fördel då de ekonomiska problemen tydligen hänger samman med att man står med tomma platser. Har man sådana bland de privata aktörerna rättar man munnen (=organisationen) efter matsäcken. Så inte inom den kommunalt drivna verksamheten tydligen. Där trampar man på och drar på sig underskott som man hoppas skattebetalarna i slutändan ska kliva in och lösa år dem med extrapengar?

Anders Wennberg 2014-02-08 11:08

Nollresultat underliggande!

Återbetalda försäkringspemier och reavinster från sålda fastigheter är 38 miljoner av 59, dessa låter som poster av engångskarraktär. Sedan har man kört 70% av “kostnaden” för Centrum / Torsviksprojektet utanför resultatet och bokfört dem som en tillgång (istället för kostnad). Tar vi och kostnadsför Centrum / Torsviks projektet då är det underliggande resultatet 1 miljon!

Helt klart är inte resultatet så bra som man vill att det skall se ut att vara. Jag tror att det är det stora byggfokuset som drar resurser.

Mao om Moderaterna vill stanna upp och tänka om lite, tona ner byggambitionerna så tror jag att finns det gott om resurser att allokera om till barn, ungdom b, skola, friluftsliv, äldrevård osv. Moderaterna har skött ön bra under många år, att man hamnat i ett väldigt byggfokus på bekostnad av övriga frågor är något som går att påverka. Moderater på Lidingö, ta chansen att påverka ert parti genom att gå på nomimeringsstämmor och årsmöten.

Anders

Paul Lindquist 2014-02-07 16:08

Hans!

Jag förstår att det vid första anblick kan verka konstigt, men det har sin förklaring.

Inom stöd- och omsorg (tidigare äldre- och handikapp) betalar vi en ersättning till utförarna per plats på ett äldreboende eller per utförd hemtjänsttimme. Ersättningen (pengen) är lika för alla, kommunala utförare som privata.

Lidingös pengnivå står sig väl i förhållande till andra kommuner och de privata utförarna klarar av att leverera äldreomsorg med kvalitet till den kostnaden.

Den primära orsaken till att stöd- och omsorgsverksamhetens egen verksamhet går back är för att de har saknat kunder. Människor har helt enkelt i större omfattning valt de privata och det totala antalet människor med behov av äldreboende har inte ökat i den omfattning man räknat med.

Lösningen är då inte att betala för tomma platser utan att anpassa kostymen efter behovet. Allt annat vore slöseri med skattemedel, Det håller man på med, men det tar alltid lite tid att ställa om vilket gör att underskott uppstår.

Lidingöborna kommer även fortsättningsvis att få en högkvalitativ äldreomsorg oavsett om man väljer en privat eller kommunal utförare.

Hans Davidsson 2014-02-06 22:54

En vinst på 59 miljoner. Trots detta måste man spara 19 miljoner inom stöd- och omsorgsnämnden. Detta till men för de boende och för personalen som får slita och stressa dagen lång. Man är inte rädd om sin personal. Det här kan få katastrofala följder framöver. Skriv av förlusten och ge de anställda bra arbetsvillkor, så blir alla nöjda och glada.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google