Väder Lidingö

Lidingö söndag 5 juli 2020 v. 27

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

S: Tillsammans för trygghet och framtidstro

tisdag 13 mars 2018 15:41

Nyanlända med uppehållstillstånd måste få möjlighet att bo kvar i den kommun där barnen börjat i förskola eller skola och de vuxna kunnat börja skaffa sig ett nätverk och kanske studerar på Komvux, fått en praktikplats eller arbete. Detta måste kunna gälla även efter de två första årens etableringstid. Men majoriteten försvårade medvetet de nyanländas möjlighet att etablera sig på sin nya hemort och i sitt nya land. Det skriver socialdemokraten Daniel Larson.

De nyanlända med uppehållstillstånd, som vi tagit emot på Lidingö, och med hjälp av statlig finansiering kunnat satsa stora resurser på att etablera, ska också få del av den trygghet det ska innebära att vara nyanländ och lidingöbo!

Nyanlända med uppehållstillstånd måste få möjlighet att bo kvar i den kommun där barnen börjat i förskola eller skola och de vuxna kunnat börja skaffa sig ett nätverk och kanske studerar på Komvux, fått en praktikplats eller arbete. Detta måste kunna gälla även efter de två första årens etableringstid.

Lidingö har hittills varit känt för ett mycket bra arbete med integration av nyanlända. Det är därför med stor bestörtning som vi, tillsammans med många upprörda lidingöbor, nu erfarit att majoriteten verkställt sitt beslut, att alla nyanlända som kom till Lidingö efter 1 mars 2016, har sagts upp från sina lägenheter med motiveringen att etableringsfasen på två år är slut.

Vi menar att beslutet strider mot intentionerna i bosättningslagen. I Lidingö där bostadsbristen är stor innebär beslutet stora problem, framför allt för familjen där någon medlem kanske nyss påbörjat en praktik, någon fortfarande studerar på SFI eller Komvux och barn går i skola eller förskola. Att åter kasta ut de flyktingar, som vi satsat stora resurser på att integrera, i oro och ovisshet är både inhumant och slöseri med resurser.

En fråga som vi fortfarande inte fått något klart besked om från vare sig förvaltningen eller majoriteten, är hur stora ekonomiska resurser omsorgs- och socialnämnden kommer att behöva ytterligare, för försörjningsstöd. Enligt socialtjänstlagen har kommunen skyldighet att bistå med tillfällig bostad och ekonomiskt bistånd till den som inte kan försörja sig själv. Då vi inte kunnat få någon siffra från förvaltningen på hur mycket det kommer att kosta förutsätter vi att omsorgs- och socialnämnden avsatt tillräckliga resurser.

Många av de drabbade kan komma att tvingas ansöka om försörjningsstöd och förtur till bostad. Ytterst få av dem har kunnat få med sig några sparade pengar efter flykten. Då de inte haft arbete i Sverige har de ingen A-kassa. Några har lyckats få ett arbete, men inte hunnit tjäna tillräckligt mycket för att kunna köpa en bostad. Andra är mitt uppe i en utbildning, liksom deras barn som funnit en trygg miljö i Lidingös skolor.

Oron för var man ska bo underlättar inte heller för dem att lära sig svenska och hitta jobb. Syftet med bosättningslagen är att alla kommuner ska vara med och solidariskt dela på ansvaret för de många nyanlända Sverige tagit emot. Det kan inte vara förenligt med syftet att köra ut dem efter två år från de kommuner som har lägst andel nyanlända, till de kommuner som redan tagit en betydligt större del av ansvaret.

Beredningstiden för detta ärende var anmärkningsvärt kort, inte minst med tanke på att förslaget skulle komma att drabba närmare 400 personer skrivna på Lidingö, vuxna och barn, som ska behandlas som övriga lidingöbor. Det finns anledning att ifrågasätta majoritetens tillvägagångssätt och beslut att ta upp och behandla denna fråga på ett extrainkallat arbetsutskott den 4 oktober 2017, endast sex dagar före kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2017.

När majoriteten beslutade om att nyanlända skulle sägas upp från sina bostäder, presenterades inte någon planering för hur dessa personer skulle kunna bo kvar och integreras på Lidingö efter etableringstiden. Majoriteten hänvisade istället till gällande lagstiftning enligt socialtjänstlagen och vars och ens rätt att söka bistånd, inklusive boende.

Majoriteten försvårade medvetet, med detta politiska beslut, de nyanländas möjlighet att etablera sig på sin nya hemort och i sitt nya land.

Lidingös politiska majoritet har när det gäller denna fråga helt åsidosatt att värna barns rätt och villkor då barnfamiljer riskerar att drabbas extra hårt. Beslutet innebär att barn riskerar att ryckas upp från skolan, förlora kontakt med vänner och deltagande i fritidsaktiviteter. Förslaget stämmer dåligt med bosättningslagens anda och kan knappast anses samspela med stadens integrationsarbete syftande till att stödja nyanländas förutsättningar att komma i arbete.

Daniel Larson, Socialdemokraterna på Lidingö

Dela S: Tillsammans för trygghet och framtidstro

Kommentarer

Björn hellerstedt 2018-03-13 21:44

Håller med Johan Persson. Hoppas på regeringsbyte vid valet. Det finns hopp.

För övrigt finns många familjer som önskar bo på Lidingö. Förr eller senare måste alla människor sköta sig själva. Annars fungerar inte samhället på sikt och då får alla problem.

Johan Persson 2018-03-13 18:38

Min framtidstro bygger på en ickesocialistisk ny regering efter valet i september

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google