Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 december 2021 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

S: Vi vill ha en annan inriktning

onsdag 29 november 2017 00:01

BUDGET 2018. I måndags beslutade Lidingös kommunfullmäktige om budgeten för 2018. Den budget som antogs var utformad av den politiska majoriteten, alltså M+LP+KD. Det budgetförslag som inte presenterats på Lidingösidan under hösten är Socialdemokraternas. Här nedan följer ett sammandrag. Partiet ville sänka skatten med tio öre, alltså fem öre mindre än majoriteten. "Vår politik handlar i stor utsträckning om en annan inriktning och andra prioriteringar än de majoriteten gjort, mindre om nivån på skattesatsen", skriver partiet.

Efter tre år med S-MP-regeringen går det mycket bra för Sverige! Det innebär att även Lidingö får stora tillskott både i form av ökade skatteintäkter och i form av olika statsbidrag för att öka välfärden. Det märks också på årets budget, där majoriteten hittat utrymme för att ta upp flera av de önskemål vi sedan länge presenterat. Det gäller framför allt fältassistenter, men också simhall och trygghetsboende. Här är vår önskan att de projekten ska påskyndas. Dessutom finns det områden där vi vill satsa lite mer. Så vårt förslag till skattesänkning har begränsats till 10 öre. Det kan vi med gott samvete föreslå tack vare de extra bidrag på över 22 miljoner till välfärden, som regeringen beslutat.

Lidingö är en bra kommun att bo i. Här finns fantastiska naturområden och vi har tillgång till hela huvudstadens kulturutbud och stockholmsregionens arbetsmarknad. Allt det måste vi värna om. Samtidigt riskerar Lidingö att bli en trött sovstad på grund av majoritetens brist på utvecklingsintresse. Diskussionen handlar mer om att göra så lite som möjligt. Vi beklagar att majoriteten nu tömmer Lidingöhem på det kapital vi hade kunnat bygga bostäder för.

Från det att vi antog planprogram för utveckling av Centrum/Torsvik till dess vi fått ut ett förslag till detaljplan för den första lilla, lilla delen har det tagit mer än tre år, och nu vill majoriteten förminska även den. Som komplement till Lidingö Centrum vill vi också ge förutsättningar för att öns olika stadsdelscentra ska kunna utvecklas till trivsamma mötesplatser med utrymme för god närservice. Utöver bostäder, butiker, caféer, restauranger och kulturlokaler i Centrum vill vi prioritera byggande av små hyresrätter, som ungdomar och unga vuxna kan ha råd med och trygghetsbostäder för äldre.

Lidingö stad bör i all sin verksamhet eftersträva en hållbar utveckling, vilket innebär att man väger samman de sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna på utvecklingen. Lidingö bör handla ekologiskt, rättvist och med värnande av biologisk mångfald i natur och vattenområden. Vår stad ska präglas av solidaritet – lokalt mellan stadens innevånare, globalt med den tredje världen och för framtiden med kommande generationer.

De mindre skogspartier som utgör gröna kilar eller ekologiska korridorer, där djuren kan röra sig mellan olika skogsområden är viktiga. De är också viktiga för barn, äldre och hundägare i närområdet, som inte har möjlighet att förflytta sig så långt. En naturlig skog är en av de bästa lekplatserna för barnen.

S-MP-regeringen har i både det gångna, innevarande och det kommande årets budget avsatt omfattande resurser för stärkande av välfärden i kommunerna. Staden har hittills inte utnyttjat de resurserna fullt ut. Lidingö stad bör utnyttja alla de möjligheter som regeringen erbjuder för att ge våra medborgare bästa möjliga välfärd i form av t ex skola, förskola, vård, omsorg och integration.

Merparten av kommunens budget går till kommunala och privata verksamheter via pengsystem. Pengsystemen gör det svårt att prioritera inom och mellan de olika verksamheterna i utbildning, vård och omsorg. Vi socialdemokrater vill därför se över vad som ska ingå i pengsystemen och vad som bör ligga utanför och finansieras via anslag. Det gäller såväl omsorgs- och socialnämndens verksamhet som utbildningsnämndens, som tillsammans svarar för merparten av den kommunala budgeten. Några exempel är skolhälsovården, skolbiblioteken och stödet till barn med särskilda behov.

Vårt mål för hela Sverige "Trygghet i en ny tid", gäller också för Lidingö. Till skillnad mot majoritetens "största möjliga valfrihet" som främsta mål, är vårt första mål att all verksamhet ska ha så hög kvalitet att Lidingöborna ska kunna känna sig trygga oavsett vilken skola barnen går i, och vilken hemtjänst eller äldreboende de nyttjar.

Vi vill återinföra fältassistenter som ett komplement till polisen och frivilliga organisationer som gör en uppskattad insats. I majoritetens budget talas om socialsekreterare med inriktning "fältassistent". Det är glädjande, men formuleringen gör oss lite oroade över att de kanske inte kommer att räcka till för att arbeta heltid ute på kvällar och helger.

De nyanlända med uppehållstillstånd, som vi tagit emot och satsat stora resurser på att etablera, ska också få del av den tryggheten. Nyanlända med uppehållstillstånd måste få möjlighet att bo kvar i den kommun där barnen börjat i förskola eller skola och de vuxna kunnat börja skaffa sig ett nätverk och kanske studerar på Komvux eller fått arbete. Det gäller även efter de två årens etableringstid.

Vi är mycket kritiska till det sätt som budgeten tas fram numera. De presentationer som görs i nämnder och kommunstyrelse handlar mest om majoritetens olika luddiga målformuleringar och mycket lite om konkreta förändringar och kostnader. För varje år blir det svårare och svårare att få ut underlag och kostnadsberäkningar. Vi vill se största möjliga transparens och möjlighet för oppositionen att ställa frågor till tjänstemännen och få ut underlag.

Vår politik handlar i stor utsträckning om en annan inriktning och andra prioriteringar än de majoriteten gjort, mindre om nivån på skattesatsen.

Dela S: Vi vill ha en annan inriktning

Kommentarer

Hans Barje 2017-12-01 15:47

Utbildningsnämnden har tydliga mål.

Mål 1. Lidingös elever ska ha Sveriges högsta meritvärde
Mål 2. Alla barn och elever ska mötas av ett lärande och ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, så att de vid utbildningens slut uppnår minst betyget E i samtliga ämnen.
Mål 3. Barn, elever och personal ska uppleva en trygg och inspirerande miljö.

Mål 1 och Mål 2 följs årligen upp av Skolverket och Mål 3 följer vi årligen upp med enkäter till föräldrar och elever. På samtliga mål ligger vi mycket bra till och som regel är Lidingö bland de bästa i Sverige.

Socialdemokraterna vill även se över pengsystemet som idag är en likvärdig och transparant finansiering av våra skolor - kommunala och fristående. En trolig önskan till översyn är att Socialdemokraterna vill att politiker ska detaljstyra och vara långt nere i verksamheten, samt i förlängningen skapa hinder och sämre förutsättningar för våra friskolor.

För de flesta väljare på Lidingö är det uppenbart att ni vill ha en annan inriktning på politiken, men stödet är svagt för detta eftersom ni endast erhöll 10 % av rösterna i valet 2014.

Hans Barje (M) Utbildningsnämndens ordförande.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google