Väder Lidingö

Lidingö torsdag 2 april 2020 v. 14

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

"Sammanslagning rätt när elevantalet minskar"

onsdag 5 september 2012 00:01

I framtiden får all mösspåtagning göras på Hersby gymnasiums skolgård när sammanslagningen av Lidingös två gymnasier skett. Arkivbild

I framtiden får all mösspåtagning göras på Hersby gymnasiums skolgård när sammanslagningen av Lidingös två gymnasier skett. Arkivbild

Utbildningsnämnden beslutade, som Lidingösidan tidigare skrivit om, på sitt sammanträde i juni att slå samman Lidingös två gymnasieskolor till en gymnasieskola och att denna ska lokaliseras till Hersbys lokaler. Utbildningsnämndens ordförande, kommunalrådet Rune Nordström (FP), skriver här om varför beslutet togs.

Lidingö är idag en del av en länsövergripande gymnasieregion. I den ingår samtliga kommuner i Stockholms län. Alla elever i hela länet kan fritt söka sig till samtliga gymnasieskolor och konkurrerar på lika villkor om de tillgängliga platserna. Urvalet sker utifrån betyg. Det innebär att alla Lidingös gymnasieungdomar har rätt och möjlighet att söka sig till attraktiva gymnasieskolor i andra kommuner. På samma sätt kan elever från andra kommuner söka sig till Lidingös gymnasieskolor.

Det finns idag en etableringsfrihet för nya gymnasieskolor i länet. Om en friskoleaktör vill starta en ny gymnasieskola och får ett godkännande från skolinspektionen så kan skolan starta. Det är också det som hänt i Stockholms län. Idag uppskattas antalet elevplatser vara cirka 5000 fler än antalet elever. Det kommer att leda till att fler gymnasieskolor kommer att slås ut. Trenden visar att det framförallt är gymnasieskolor i länets kranskommuner. Den verkligheten måste vi ta hänsyn till.

Lidingös ungdomar har generellt höga betyg. Många söker sig till gymnasieskolor i andra kommuner. Trenden är tydlig och det finns inget som tyder på att detta ska förändras. Många ungdomar ser det som mer attraktivt att söka sig till gymnasieskolor i andra kommuner, företrädesvis Stockholm.

Kritikerna menar att det vore bra om vi kunde behålla ungdomarna i våra egna skolor. Men eftersom ungdomarna väljer själva och trenden är tydlig så kan vi inte sticka huvudet i sanden och låtsas som om inget har hänt. Gångsätra gymnasium har en bra verksamhet men har inte lyckats attrahera tillräckligt antal elever. Detta faktum kan vi inte blunda för.

Utbildningskvalitet

För oss partier i majoriteten (M, FP och KD) sätter vi utbildningskvaliteten i fokus. Genom att ta initiativ och slå samman våra två gymnasieskolor skapar vi förutsättningar för den sammanslagna gymnasieskolan att bli den bästa gymnasieskolan i Sverige inom sina profilområden.

En sammanslagen gymnasieskola har bättre förutsättningar för att erbjuda ett bredare kursutbud och därmed större valfrihet för eleverna. Dessutom kan resurserna användas till undervisning istället för att finansiera tomma lokalytor.

Kostnader och lokalutnyttjande

Kritikerna menar att kostnaderna för att bygga om lokalerna i Hersby är större än de besparingar som görs. Men de jämför äpplen och päron. Driftsmedel för att driva gymnasieskolan jämförs med investeringar som ska slås ut över ett antal år. Investeringarna i lokalerna i Hersby skapar möjlighet för en effektiv lokalanvändning. Den totala hyreskostnaden efter renoveringar minskar med 4,3 miljoner för den sammanslagna gymnasieskolan och med 1,5 miljoner för den kommunala vuxenutbildningen som flyttar till lokaler i Gångsätra.

Samtidigt frigörs Gångsätras nuvarande lokaler vilket möjliggör att dessa kan användas på ett effektivt sätt för annan skolverksamhet. Det finns stora framtida behov av fler eleverplatser inom grundskolan. I närtid så bedöms behovet av fler grundskoleplatser uppgå till 600 fler jämfört med dagens situation.

Om Gångsätra byggs om för att anpassas till grundskola så kan Lidingös stora behov av grundskoleplatser tillgodoses. Staden behöver då sannolikt inte bygga en ny skola i Dalénum som annars skulle varit fallet. Sammantaget är detta en god affär för staden då vi totalt sparar stora pengar och tar ansvar för skolornas och stadens ekonomi.

Det finns de som argumenterar för att en viss del av den undervisning som ska bedrivas i den sammanslagna gymnasieskolan ska förläggas till lokaler i nuvarande Gångsätra gymnasium. En sådan lösning riskerar att blockera en effektiv lokalanvändning av nuvarande Gångsätra gymnasium.

Analysen som genomförts visar att den sammanslagna gymnasieskolan kommer att få plats i Hersbys lokaler efter de lokalanpassningar som föreslås.

Finansiering av underskott – skolpeng

All gymnasieverksamhet finansieras idag med skolpeng. Det är ett belopp per elev som ska täcka samtliga kostnader för att bedriva undervisning: lärare, lokaler, material, skolledning m.m. Skolpengen är lika för alla skolhuvudmän; kommunala och fristående skolor. Skälet till detta är att alla gymnasieskolor ska finansieras på ett likvärdigt och konkurrensneutralt sätt.

Kritikerna menar att vi ska fortsätta att driva Gångsätra gymnasium med ekonomiskt underskott i avvaktan på att det förhoppningsvis sker en förändring. Men det vore ekonomiskt oansvarigt. Lidingö stad varken kan eller vill gå in och subventionera Gångsätra gymnasium när skolan inte klarar av att finansiera sin verksamhet med skolpengen.

Utbildningsförvaltningen skulle då behöva omfördela pengar från andra verksamheter. Detta är inte försvarbart. Om det i framtiden skulle bli så att fler elever söker sig till Lidingös gymnasieskola så får den frågan hanteras då. Vi kan inte försvara att lägga skattepengar på 3 – 4 miljoner per år för att driva en gymnasieskola med stort ekonomiskt underskott utifall situationen eventuellt skulle förändras om fem till sex år.

På ett år (2010 – 2011) har andelen elever som sökt sig till stadens gymnasieskolor minskat från 1190 elever till 1076. Det är ett tapp med 114 elever eller ca 10 procent. År 2010 hade Gångsätra gymnasium 533 inskrivna elever. Den 31 augusti 2012 var den siffran 433 elever. Det innebär att skolan tappat nästan 20 procent av elevunderlaget. Dessutom minskar andelen 16 – 18 åringar under den kommande 5-års perioden vilket ytterligare bedöms minska andelen elever som söker till Lidingös gymnasieskola.

Beräkningar som utbildningsförvaltningen gjort visar att de 930 elevplatser som kommer att finnas i Hersbys lokaler kommer att räcka till för de elever som söker sig till Lidingös gymnasieskola.

Att inte fatta beslut nu skulle också förskjuta möjligheten att starta en gemensam gymnasieskola från hösten 2013. Det ackumulerade underskottet skulle då öka med ytterligare 3 – 4 miljoner kronor.

Vid läsårets början 2014 skulle det ackumulerade underskottet kunna uppgå till 12 – 14 miljoner kronor. Ingen av de som kritiserar beslutet har något förslag hur underskottet ska finansieras.

Kvalitet och ekonomi

Beslutet att slå samman de två gymnasieskolorna syftar till bevara och utveckla den goda utbildningskvalitet eleverna fått i både Gångsätra och Hersby. Men det handlar också om att ta ansvar för en ekonomi i balans. Dessutom bidrar nämndens beslut till att skapa förutsättningar för Lidingö att kunna använda befintliga skollokaler på ett ekonomiskt och yteffektivt sätt.

Beslutet som nämnden fattat är i överensstämmelse med nämndens uppdrag att ta ansvar för att budgetramarna hålls och att olika verksamheter ska likabehandlas enligt pengsystemet.

Från majoritetetens sida har vi utgått från det som vi redovisat ovan och som syftar till att vi tar ansvar för:

• Att säkerställa en god utbildningskvalitet i Lidingös gymnasieskola
• Bättre möjligheter till utökat kursutbud som skapar ökad valfrihet för eleverna
• En gymnasieskola med en ekonomi i balans
• En likabehandling av olika huvudmän; kommunala och fristående
• En effektiv lokalanvändning av stadens lokaler

Rune Nordström, Kommunalråd (FP)
Utbildningsnämndens ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande

Dela "Sammanslagning rätt när elevantalet minskar"

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google