Väder Lidingö

Lidingö måndag 3 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

SL: Lidingöbanan genom centrum dyr men bra

måndag 5 november 2012 00:01

Markområdet nedanför Foresta kan exploateras om Lidingöbanan istället dras genom Lidingö centrum.

Markområdet nedanför Foresta kan exploateras om Lidingöbanan istället dras genom Lidingö centrum.

SL:s egen slutsats i utredningen “Idéstudie Lidingöbanan. En analys av ny dragning genom Lidingö centrum” är mycket intressant. Dels säger man att det är samhällsekonomiskt olönsamt med en ny dragning, dels påpekar man att allt som talar för en omdragning inte värderats i kalkylen. Dessutom kryddar man slutsatsen med att resenärerna, alltså SL:s kunder, anser att en dragning via centrum är positiv.

Vid landstingets trafiknämnds senaste möte presenterades en idéstudie där man vägt för- och nackdelar med att dra Lidingöbanan via centrum. Själva anläggningskostnaderna beräknas kosta mellan 35 000 och 55 000 kronor per meter dubbelspår. Eftersom det är svårt att i dagsläget bedöma exakt kostnadsnivå tror man att nivån ligger närmast den högre siffran. Totalt behöver man anlägga cirka 2 100 meter ny spårväg och tre nya hållplatser. Hållplatserna beräknas tillsammans kosta 22 miljoner kronor.

I kalkylen finns inga förberedande arbeten medräknade. Räknas anläggningskostnaderna om till ett nuvärde uppgår de till mellan 105 och 150 miljoner kronor.

Om plusfaktorerna skriver SL i utredningen:
“De huvudsakliga nyttorna med omdragningen består av minskad upplevd restid. Andra nyttor som erhålls är minskad trängsel, minskad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet. Sammantaget uppgår nuvärdet av de nyttor som erhålls till cirka 140 miljoner kronor dvs. något lägre än nuvärdet för anläggningskostnaderna.”

Brytpunkten för plus eller minus per anlagd meter dubbelspår ligger på omkring 37 000 kronor. Kalkylen visar därför att man för varje investerad krona räknar med att samhället får tillbaka 73 öre i samhällsekonomiska nyttor.

Trafiknämndens slutkläm i sitt beslut lyder:
“En omdragning av Lidingöbanan har sannolikt en strukturerande och social effekt, men SL:s sammantagna bedömning är att det inte är motiverat med denna investering. Skulle kommunen, andra aktörer eller exploatörer finansiera banans omdragning via centrum kan det dock vara intressant att dra om banan då SL endast belastas av ökade driftskostnader.”

I SL:s utredning pekar man dock på att ett antal positiva saker som kan vara värda att väga in, men som inte finns med i kalkylen. Om man drar om Lidingöbanan via centrum blir marken där banan gått mellan brofästet och Baggeby/Bodal (den nya hållplatsen kommer i så fall att läggas mellan de två nuvarande stationerna) ledig för exploatering. Även om man inte vet hur förorenad marken är så blir det en plusfaktor.

Dessutom inser SL att man knappt kan minska på busstrafiken som idag går via centrum till Ropsten eftersom nästan alla bussar på Lidingö passerar centrum. Detta gynnar resenärerna vilket kan öka resandet och (men det sägs inte i utredningen) kanske minskar behovet av parkeringsplats i Ropsten.

Om skillnaden mellan att genomföra en omdragning via Lidingö centrum eller ej ligger på runt 45 miljoner kronor, lär nog olika förslag på lösningar presenteras under de kommande åren. De stora kostnaderna i Centrum/Torsviksområdet ligger på ett helt annat plan.

En ny tågbro ska också byggas, enligt alla politiska partier. Om den inte blir öppningsbar kan bron starta på samma nivå som nu i Ropsten, och få en stigning upp till Torsviks centrum. Då kan de som måste segla under bron åka utmed Lidingösidan (!) istället för utmed Stockholmssidan. Kanske kan den nya brons utformning vara avgörande för Lidingöbanans framtida sträckning genom centrum?

Dela SL: Lidingöbanan genom centrum dyr men bra

Kommentarer

Bosse 2012-12-21 10:16

Paul Lindquist varför vill/vågar du inte besvara de viktiga frågor som nedan ställdes till dig om Lidingöbanan den 9 november? Du påmindes dessutom även i nedanstående inlägg den 6 december. Har inte skattebetalarna på ”din ö” rätt att få veta sanningen?

Det känns verkligen inte bra att ha ett kommunalråd som när han får ”jobbiga” frågor bara försöker tiga ihjäl frågorna. Samma ”tiga ihjäl- teknik” har du under en längre tid också tillämpat när du har fått ett antal för dig jobbiga frågor om hur du skött den uppseendeväckande ”affären” med Torsvikskajen som bl.a. i onödan har kostat oss skattebetalarna mycket pengar.

Paul Lindquist 2012-12-14 07:01

FASA slår in öppna dörrar. I den mån en omdragning av lidingöbanan kan bli aktuell kommer den att bli föremål för den folkomröstning som majoriteten avser att hålla om Centrum-Torsvik 2014.

Men först ska förslagen ut på samråd i april nästa år och då kan alla lidingöbor ge sina synpunkter på de olika förslagen.

FASA 2012-12-11 12:52

Borde man inte folkomrösta om den här viktiga frågan

Orolig skattebetalare undrar varför inte Paul Lindquist besvarar de viktiga frågeställningar jag framförde i mitt inlägg de 2012-12-06 23:54

1. Jag redovisade detaljerat, i nedanstående inlägg den 9 november, Paul Lindquists felaktiga påståenden om kostnaderna för Lidingöbanan och påpekade hans tydliga okunskap om avtalet med SL trots att han själv har undertecknat avtalet.
2. Vidare påpekade jag de märkliga formuleringar som finns i avtalet med SL som verkar tyda på att SL har reserverat sig för ev. kostnader över 800 mkr.
3. Lidingö stad har också helt felaktigt i avtalet angett att Lidingö stad skall upprusta gamla Lidingöbron inklusive öppningsfunktionen för ca. 130 mkr.
4. Jag visade vidare att Paul Lindquist helt uppseendeväckande och felaktigt påstår att en omdragning av Lidingöbanan via Lidingö centrum endast kostar mellan 500 och 675 mkr och enligt Paul Lindquist inkluderas då i denna kostnad såväl stadens som SL:s kostnader. Vad har Paul Lindquist för underlag som styrker denna påstådda kostnad vars maxbelopp t.o.m. Paul Lindquist angivit med en noggrannhet på 5 mkr ?
5. Jag frågade vidare Paul Lindquist varför det inte finns en samhällsekonomisk kalkyl på en realistisk totalkostnad för upprustning av Lidingöbanan inkl. en omdragning via Lidingö centrum samt en ny dubbelspårig järnvägsbro vilket totalt kommer att kosta ca. fyra miljarder kronor.

Daniel 2012-12-06 13:18

Henry, det är stopp i tunnelbanan ibland också. Det skulle då vara ett argument för att INTE dra den vidare till Lidingö.

Karin 2012-12-06 10:12

Igår snöade det och stora delar av storstockholmstrafiken stod stilla och på Lidingö inträffade en tågurspårning. Detta föranleder förespråkare för t-banan till Lidingö Centrum att åter argumentera för sin ståndpunkt (på bekostnad av lidingöbanan). Men hur ofta händer det att lidingötåget spårar ur? Ja min uppfattning är att när allt annat (inkl flera t-banelinjer) står still i storstockholmsområdet på grund av snöoväder så nog går lidingöbanan. Året runt går den och har så gjort alltsedan den en gång kom till – mycket tack vare Gustaf Dalén. Norra banan lades ju ned men lidingöbanan på södra ön vill vi ha kvar fast upprustad och med nya funktionella vagnar med gott om sittplatser.

Inga skattepengar skulle bekosta en t-bana via centrum (tro´t den som vill) utan det hela skulle bekostas medelst exploatering. Men det vill ju till stor exploatering för att bekosta en t-bana via Lidingö centrum och så stor och tät exploatering vill vi inte ens ha. Viss förtätning går an.

För SL är desto bättre inte Lidingö aktuellt för en t-bana tack vare befolkningsunderlaget. Inte ens Täby är tillräckligt stora i nuläget.
Bevara lidingöbanan Gåshaga-Ropsten och inte med någon omväg via Centrum.

Henry Duhs 2012-12-05 18:20

Idag snöade det i Stockholmsområdet, vilket fick till resultat att Lidingös kollektivtrafik upphörde helt och slutade vid Ropsten.

Lidingöbanan spårade ur.

Det hade varit mycket bra om tunnelbanan hade fortsatt till Lidingö.

Det kommer snöa även i framtiden. Då kommer det att bli lättare att gå från närmaste tunnelbanestation på Lidingö att behöva börja promenaden över en lidingöbro.

Tunnelbana till Lidingö kanske ändå inte är ett så dumt alternativ ändå.

Varför verkar Paul Lindquist vara ovetande om kostnaderna för Lidingöbanan undrar orolig skattebetalare? 2012-11-09 17:31

Paul Lindquist skriver att upprustningen av Lidingöbanan ligger i storleksordningen 800 mkr. Vidare skriver han att ”Till detta kommer kostnaden för den nya spårvagnsdepån”. Det är konstigt att PL inte vet att i gällande avtal punkt 2.1 mellan Lidingö stad och SL anges SL:s åtagande för en bedömd kostnad upp till ca. 800 mkr. I denna kostnad ingår då också spårvagnsdepå. Om SL:s angivna kostnad ”upp till ca 800 mkr” gäller fast d.v.s. oberoende om verkliga totalkostnaden för SL skulle bli långt högre än dessa 800 mkr framgår märkligt nog inte i avtalet.

I avtalet med SL skriver Lidingö stad att man skall upprusta gamla Lidingöbron inklusive öppningsfunktionen för ca. 130 mkr. Idag vet vi att Lidingö stads uppgift om 130 mkr är helt fel då man nu anser sig måste bygga en ny enkelspårig järnvägsbrobro för minst 500 mkr.

Eftersom SL nu har fått ett sparkrav på ca. 20 % har SL i järnvägsplanen för Lidingöbanan sänkt standarden på den planerade upprustningen av Lidingöbanan. Denna standardsänkning innebär bl.a. kortare sträckor med dubbelspår och inga lokalbanevagnar utan stadspårvagnar med färre sittplatser. Lidingö stad verkar ha ett så bristfälligt avtal med SL att man inte kan göra något åt SLs standardsänkningar. Vad anser Paul Lindquist, som skrivit under avtalet med SL, om detta?

Paul Lindquist påstår att en omdragning av Lidingöbanan via Lidingö centrum kostar mellan 500 och 675 mkr inklusive såväl stadens som SL:s kostnader. Eftersom SL sagt att deras BEST-arbeten (ban, el, signal och telearbeten) kostar ca. 150 mkr betyder detta att enl. PL kostar alla mark- och anläggningsarbetena endast mellan 350 och 525 mkr för 2100 meter ny dubbelspårig Lidingöbana inkl. tre stationer. I SL:s skrivelse ”Skriftligt tidigt samråd inför förstudie” anger SL på sidan 5 att spårvägen kan ges tre utformningsvarianter i Södra Kungsvägen. Alla dessa tre alternativ bygger på att Södra Kungsvägen måste däckas över och spårvägen läggs över eller under överdäckningen. Som en följd av överdäckningen måste biltrafiken flyttas från nuvarande Södra Kungsvägen till en ny ca. 800 – 900 meter lång biltunnel under Herserud. Reservat för denna långa biltunnel har Lidingö stad redovisat på sidan 67 i förslaget till ny översiktsplan för Lidingö. Bl.a. alla dessa mycket stora infrastrukturarbeten är nödvändiga för att spårvägen på ett realistiskt sätt skall kunna dras genom Lidingö centrum. Paul Lindquist kan förhoppningsvis inte vara så ovetande att han tror att dessa mycket stora anläggningsarbeten med bl.a. överdäckning av Södra Kungsvägen och en 800-900 m lång biltunnel skulle kosta mellan 350 till 525 mkr. Att Paul Lindquist anger denna helt felaktiga kostnad är uppseendeväckande. Den realistiska kostnaden för alla nödvändiga mark- och anläggningsarbeten ligger troligen på ca två miljarder kronor.

Jag vidhåller som jag skrev i mitt nedanstående inlägg den 5 november att en realistisk totalkostnad för upprustning av Lidingöbanan inkl. en omdragning via Lidingö centrum samt en ny dubbelspårig järnvägsbro kommer att sluta på totalt ca fyra miljarder kronor. Det borde vara självklart att ta fram en samhällsekonomisk kalkyl på en sådan kostnad.

Konsultföretaget WSP har i en utredning visat att kapitalkostnaderna för spårvägar i stockholmsområdet är 8 – 22 gånger högre än kapitalkostnaderna för buss. WSP skriver vidare i denna utredning att ”Spårväg är således både dyrare såväl i investering som i drift och dessutom ökar årskostnaderna i det närmaste dubbelt så snabbt för spårväg jämfört med buss”.

Äkta lidingöbo 2012-11-09 10:51

Vad finns det för vinning i att dra lidingöbanan via centrum för mig som bor på norra ön?

FASA 2012-11-09 00:48

Eftersom inga beslut om lidingöbanans sträckning verkar föreligga, tänker jag framföra mitt ‘paket’

* T-banebro norr om nuvarande gamla lidingöbron

* Ny ändstation för röda linjen i torsviksberget

* Nytt “busstorg” på det där det förfärliga trafikschacktet, d v s planet ovanför södra kungsvägen, som täcks över.

* Lidingöbanan förlängs islinge hamnväg, norra kungsvägen till centrum eller näset. Lidingöbanan blir en lokalbana

* Gamla bron behålls som cykel eller gångbro, lätt trafik

Mejla mig om ni har synpunkter

Anders Odéen 2012-11-08 08:42

Om beslutet blir, att inte dra Lidingöbanan via centrum, så är det nog helt onödigt att satsa på en utbyggnad av centrum. Om Lidingöbanan även fortsättningsvis bara har till syfte att frakta lidingöbor från ön, så kommer handel, service mm att gå en helt annan framtid till mötes. Att våra politiker inte insett att kostnaderna man bollar med är osannolika i jämförelse med de alternativ som finns känns oroande. Visst behöver vi kollektivtrafik till Stockholm och möjligheter att ta sig såväl dit som tillbaka hit, men ska näringslivet på Lidingö ges rimliga framtidsvisioner så är den lokala kollektivtrafiken väl så viktig. Fler miljövänliga biogasbussar innebär flexiblare trafik samt större möjligheter att nå fler trafikanter. Lägg ner spårvagnen och ge oss smartare lösningar. Sen bör man diskutera T-bana till Centrum/Torsvik så att Lidingö verkligen blir en del av Storstockholm.
Ska bli spännande att se vad lidingöborna tycker om och när alla alternativ med tillhörande kostnader presenteras…

Paul Lindquist 2012-11-07 21:10

Kostnaden för upprustningen av Lidingöbanan ligger i storleksordningen 800 mkr. Någon exakt siffra har jag inte, dels för att det är SL:s som bekostar detta, dels för att man fortfarande inte har bestämt alla detaljer i genomförandet.

Att SL flyttade bussdepån från Stockby till Frihamnen har t ex sänkt kostnaden för projektet.

Till detta kommer kostnaden för den nya spårvagnsdepån. Hur stor del av den som kan hänföras till Lidingöbanan respektive Spårväg City kan inte jag svara på, men till stor del beror ju utformningen på Spårväg Citys behov av en depå.

Den nya tåg- gång- och cykelbron är beräknad till ca 500 mkr. Återigen är det svårt att säga exakt hur stor del som ska belasta Lidingöbanan då vi även behöver en bro för gång-, cykel- och mopedtrafik.

Slutligen beräknas en ev. omdragning av Lidingöbanan via Centrum kosta mellan 500-675 mkr inklusive såväl stadens som SL: kostnader (och hur de ska fördelas blir en förhandlingsfråga ifall beslut tas att genomföra den investeringen).

Låt mig också tydligt säga att vi inte på något sätt har beslutat att Lidingöbanans sträckning ska ändras, däremot vill vi utreda frågan. Det finns såväl för- och nackdelar liksom en kostnadsaspekt som måste övervägas och innan något beslut tas kommer Lidingöborna få tycka till både genom traditionella samråd som i en folkomröstning.

Tore Kullgren 2012-11-06 14:35

SL går med förlust på att köra bussar. Även om spårtrafik har högre anläggningskostnader, lönar de sig i längden. Både Lidingö kommun och Stockholms läns landsting har god kreditvärdighet, och båda block i riksdagen vill ge statliga krediter till en utbyggnad av tunnelbanan. Svenska staten får idag låna till en ränta som är lägre än inflationen.

Här är ett förslag:
* Ny bro för dubbelspår och gångtrafik söder om vägbron, med östra brohuvudet nedanför Millesgården. På så sätt frigörs strandpromenaden nedanför Flaggberget, och det blir möjligt att bygga dubbelspår hela vägen från Ropsten till AGA.
* I ett framtida skede en förlängning av t-banan till Lidingö Centrum, med bussterminal och parkeringshus där stadshuset och stadshusparkeringen idag finns. En sådan linje skulle ersätta en tredjedel av alla bussrörelser på ön, och göra det möjligt för Torsviks- och Herserudsbor att leva utan bil. Ett ytterligare steg skulle vara att förlänga T-banan till Näset.

PAUL LlINDQUIST AVSLÖJA DESSA KOSTNADER FÖR OSS SKATTEBETALARE! 2012-11-06 14:31

Paul Lindquist skriver den 22 okt. på Lidingösidan att “att en omdragning av lidingöbanan via centrum är en investering som är klart mindre än den redan beslutade upprustningen av lidingöbanan”.

JAG VILL ATT PAUL LINDQUIST BERÄTTAR VAD UPPRUSTNINGEN AV LIDINGÖBANAN, SOM SL BEKOSTAR, KOMMER ATT KOSTA.

JAG VILL OCKSÅ ATT PAUL LINDQUIST BERÄTTAR VAD EN OMDRAGNING VIA CENTRUM KOMMER ATT KOSTA. HELT KLART HAR PL EN UPFATTNING OM DENNA KOSTNAD EFTERSOM HAN KAN SÄGA ATT KOSTNADEN ÄR “KLART LÄGRE ÄN UPPRUSTNINGSKOSTNADEN”.

DET ÄR SJÄLVKLART ATT DU MÅSTE AVSLÖJA DESSA KOSTNADER FÖR OSS SKATTEBETALARE.

DET ÄR FAKTIST, SOM DU FÖRSTÅR, VIKTIGT ATT VI SOM BETALAR FÅR REDA PÅ DESSA KOSTNADER.

Naturligtvis måste du också kommentera att totalkostnaden för att behålla lidingöbanan inkl en omdragning via Lidingö centrum troligen blir ca. 4 miljarder. Att alla dessa skattepengar sedanfördelas på både lidingöbor och SL är ointressant.

I ovanstående kostnader ingår inte räntekostnader samt att Lidingö stad fritt ställer upp med dyrbar mark mm för SL:s enormt stora nya spårvagnsdepån vid AGA. De minst 30 st. tågsätt för stockholmstrafiken som för all framtid dagligen skall färdas dit kommer också att innebära ökade störningar för de boende på Lidingö.

Karin 2012-11-06 11:04

Vill kommunledningen och tekniska nämnden vara vänliga och uppdatera hur ni resonerar i denna fråga. En kostnad på upp mot 4 miljarder för omdragning av Lidingöbanan via Centrum är för de allra flesta kommuninvånare fullständigt uteslutet. Sedan spelar det mindre roll hur mycket av kostnaden som kan reduceras genom en ev markexploatering vid Herserud – som vi inte vill ha.

Hur mycket blev TOTALkostnaden för den ursprungliga planen
för kommunen respektive SL för

- broreparation och ny bro som Lidingö skulle stå för – räls inkl dubbelspår och perronger, nya vagnar, flyttning av stationshus etc som SL skulle bekosta utmed befintlig sträckning Ropsten-AGA-Gåshaga – en vagn som Lidingö skulle inköpa

Hur blir det med stationshusen? Skulle inte befintliga stationshus användas även i fortsättningen där så är möjligt?

Hur mycket blir SL skyldiga Lidingö när nu bussdepån aldrig kom att förläggas till Stockby?

Det talas i idéstudien mycket om “nyttor” hit och dit. Men kostnaden blir hur mycket man än vänder och vrider på det inga fyra miljarder för ny bro och upprustning av banan Ropsten – Gåshaga – RAKA SPÅRET och därmed fördelaktigast ur många synpunkter.

Helena 2012-11-06 10:40

Som svar på tidigare inlägg: Varför inte skippa att bygga en ny bro, nu när gamla Lidingöbron måste rivas innan den rasar av sig själv, och i stället använda den nuvarande bil- och bussbron på ett nytt sätt. Om vi lägger ned Lidingöbanan blir busstrafiken betydligt mer omfattande vilket innebär att en fil i varje riktning bör reserveras för endast busstrafik, åtminstone under högtrafik, för att busstiderna ska kunna hållas någorlunda, Sedan måste en fil i varje riktning permanent reserveras och delas upp för cykel, moped och gående. Så blir det en fil i varje riktning kvar till biltrafiken. Hoppas att ingen får motorstopp i rusningstrafik!

OROLIG SKATTEBETALARE 2012-11-06 09:27

Det är riktigt Jan du skriver helt rätt i artikeln att ”I kalkylen finns inga förberedande arbeten medräknade”. Dessa ”förberedande arbeten” omfattar ju över 90 % av de totala anläggningskostnaderna och kommer troligen att kosta ca. 2 miljarder kronor exklusive SL:s räls och elarbeten som endast kostar ca. 150 miljoner kronor.

Jag inkluderade också i totalsumman ca. 4 miljarder upprustningen av lidingöbanan och en ny dubbelspårig järnvägsbro. Detta för att de boende på Lidingö skall förstå den enorma totalkostnaden som erfordras för att behålla lidingöbanan inkl. en omdragning via Lidingö centrum. Denna viktiga totalkostnad 4 miljarder har jag aldrig sett att politiker eller media redovisat för oss skattebetalare.

Jan Sjöberg, Lidingösidan 2012-11-05 22:52

Svar till "Totalkostnaden för Lidingöbanan enligt politikernas önskemål blir troligen ca. 4 miljarder kronor!"

Den som läser hela artikeln på Lidingösidan förstår att SL:s utredning endast gäller anläggningskostnaderna. Artikeln handlar inte om hur mycket omdragning och bro totalt kostar.

Totalkostnaden för Lidingöbanan enligt politikernas önskemål blir troligen ca. 4 miljarder kronor! 2012-11-05 22:11

Hur lite förstår journalister, politiker och andra tyckare om totalkostnaden för en upprustning av Lidingöbanan samt en dragning via Lidingö Centrum inkl. nya tåg?

Lidingö Tidning liksom nu Lidingösidan refererar till en SL utredning som kommit fram till att en ny dragning via Lidingö centrum inte får kosta över 105 mkr för att vara samhällsekonomiskt lönsam. De 150 mkr som SL anger som kostnad för en sådan ny dragning omfattar enligt SL:s utredningen endast arbetena för banan d.v.s. rälsen, elarbeten d.v.s. kontaktledningen, signalarbete och telearbeten (I järnvägssammanhang kallas dessa arbeten för BEST-arbeten). Dessa arbeten som SL kostnadsberäknat till 150 mkr utgör endast en bråkdel (under 10 %) av de stora mark- och anläggningsarbeten som erfordras för en dragning via Lidingö centrum.

Mark- och anläggningsarbetena för en dragning via Lidingö centrum kommer med stor sannolikhet att kosta mellan 1,5 och 2 miljarder. Därtill kommer SL:s s.k. BEST-arbeten med 150 mkr. Ombyggnaden av Lidingöbanan kostar ca. 500 mkr exkl nya tåg (som kostat ytterligare ca 200 mkr). En ny Lidingöbro kostar om man gör en realistisk kalkyl för en bro med dubbelspår mellan 0,7 och 1,0 miljard.

DETTA GER EN TROLIG TOTALKOSTNAD INKL. NYA TÅG PÅ CA FYRA MILJARDER KRONOR. RÄNTEKOSTNADERNA ÄR DÅ INTE INRÄKNADE.

VÅRA POLITIKER BORDE INSE ATT ETT BESLUT OM EN SÅDAN TOTALKOSTNAD ÄR SAMHÄLLSEKONOMISKT VANSINNE.

Karin 2012-11-05 09:24

Så SL menar att en ny dragning av banan blir dyr men bra. Men då måste jag protestera och jag hoppas verkligen att SL-resenärer inte blir pådyvlade detta fullständigt horribla förslag.

Jag har starka invändningar mot att dra lidingöbanan (och även en eventuell T-bana) till Centrum. Bara tanken på att frånta de som färdas med lidingöbanan den njutning som det faktiskt är (de gamla skramlande tågen till trots) att färdas utmed vattnet och se dess skiftningar allt efter årstid och så alla båtarna. På andra sidan frapperas man av hur vackra de grovhuggna klippformationerna är. Där i de mest osannolika bergspringor växer det upp en och annan ungbjörk. Och isformationerna på bergsidan är en otroligt vacker anblick. Allt detta skulle man som trafikant med lidingöbanan berövas om lidingöbanan drogs om till att gå via Centrum och vidare till Baggeby. Vilket alternativ!

Och naturligtvis kom exploateringsmöjligheterna nedanför Herserud med i artikeln. Jag är väl inte ensam om att bli totalt mållös. Ett groteskt förslag! Gärna viss förtätning i Torsvik men låt strandremsan vara.

Som tur är så har man alltid en valmöjlighet som det gäller att utnyttja. Det går ju alldeles utmärkt att åka åt andra hållet med; dvs att åka t ex till Brevik och göra sina inköp istället för att tvingas till Lidingö C och trängas mer än skäligt.

Och varför inte nyttja Sjövägen från Dalenum lite oftare. Då kommer man ju direkt till Nybroplan. Omväg via Centrum – nej tack!

Niklas 2012-11-05 00:57

Är det inte smartare att bygga t-bana till Lidingö C och istället förtäta ordentligt intill den befintliga linjen (ner mot vattnet). Känns spontant dumt att lägga ner delar av spårnätet för sådant växer inte på träd. Utnyttja det istället optimalt.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google