Väder Lidingö

Lidingö torsdag 24 september 2020 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

Paul Matell 12 sep 10:01 om Norska skidkungar satsar på Hälsans ö

Spårväg City försenas

fredag 11 maj 2018 10:59

FINANSIERING SAKNAS. När landstingets Trafiknämnd sammanträder den 22 maj kommer bl.a. ärendet "Information om pågående utredningsstudie avseende kollektivtrafikförsörjning av Norra Djurgårdsstaden" att behandlas. Det är ett omfattande ärende som även tar upp frågor om sammankoppling av Lidingöbanan med Spårväg City och Ropstens utveckling. Slutsatsen är att det gjorda utredningsarbetet, som skulle vara grund för ett inriktningsbeslut och slutredovisats våren 2018, är så komplext att det inte kan slutredovisas förrän "under 2019".

Caroline Ottosson, Trafikförvaltningens chef. ArkivbildCaroline Ottosson, Trafikförvaltningens chef. Arkivbild

Norra Djurgårdsstaden är Stockholms största stadsutvecklingsområde som innebär minst 12 000 nya bostäder och cirka 35 000 nya arbetsplatser när det är fullt utbyggt. Målsättningen för området är hållbart resande. Med låga parkeringstal och begränsad kapacitet i vägnätet är förutsättningen att de flesta åker kollektivt.

Trafikförvaltningen (SL) har utvärderat tre av alternativen på djupet. Två alternativ innebär att busstrafiken förstärks och kompletterar den befintliga tunnelbanan, medan det tredje innehåller både utökad busstrafik och en utbyggnad av spårväg. Det tredje anknyter till tidigare inriktning för Norra Djurgårdsstaden och innefattar spårväg mellan Djurgårdsbron och Ropsten plus en sammankoppling med Lidingöbanan. Nytt i förslaget är att även Loudden får spårväg.

Ett fullt utbyggt bussalternativ kommer orsaka framkomlighetsproblem i gatunätet, framförallt i delar av innerstaden som ligger utanför Norra Djurgårdsstaden. Ett alternativ är då att ha kortare linjer som matar till den befintliga tunnelbanans stationer. Nackdelen blir då ökat resande på tunnelbanan och lägre resenärsnytta eftersom flera byten behövs.

En utbyggnad av spårväg bedömts dock ge störst möjlighet att långsiktigt klara efterfrågan på resor. Alternativet är förknippat med stora investeringskostnader, men finansieringslösningar saknas. Här föreslår Trafikförvaltningen att en gemensam avsiktsförklaring arbetas fram mellan landstinget och berörda kommuner (alltså bl.a. Lidingö) som reglerar formerna för samverkan och ansvar. Investeringskostnaden för en spårvägsutbyggnad enligt Spårväg city har bedömts till cirka 3,2 miljarder kronor. "Trafikförvaltningen förutsätter en hög grad av medfinansiering för att investeringen ska kunna prioriteras inom den tidsram som ges av gällande planering för stadsutvecklingen inom Norra Djurgårdsstaden".

Trafikförvaltningen pekar på att det finns en risk om inte samordningen mellan stadsutveckling och kollektivtrafikförsörjning av Norra Djurgårdsstaden säkerställs. För, om man inte fattar beslut om fortsättningen finns risken att möjligheten att trafikförsörja området planeras bort. Detta gäller särskilt en spårvägslösning.

"Ingående studier krävs bland annat på sträckan Valparaiso-Ropsten, samt avseende Lidingöbanans nya spårhållplats i Ropsten och av den nya bussterminal som planeras på platsen, där en inriktning bör fastslås under 2019 för att inte fördröja Lidingö stads planering för Lilla Lidingöbron", skriver Trafikförvaltningen, och fortsätter "Osäkerhet råder beträffande den långsiktiga depåförsörjningen för Linje 7, Spårväg City, i det fall en sammanbindning med Lidingöbanan inte kommer till stånd eller alternativ depåkapacitet inte tillskapas. I den fortsatta utredningen bör frågan om depåkapacitet för både spårvagnar och buss studeras djupare i dialog med berörda kommuner".

I övrigt förutsetts utredningsarbetet fortgå i samma form som hittills med en hög grad av samverkan mellan trafikförvaltningen, Stockholms stad och Lidingö stad, skriver förvaltningschefen Caroline Ottosson.

Dela Spårväg City försenas

Kommentarer

Göran Tegnér (L), gruppledare i Teknik- och fastighetsnämnden 2018-05-17 01:26

Svar till Patrik A Edgren:

Du kan med gott förtroende rösta på mej ock på liberalerna både i kommunalvalet och i landstingsvalet, där jag också ställer upp. Jag har drivit frågan om Spårväg City i flera år.

Dessutom har jag drivit frågan om 60 m långa vagnar till både Lidingöbanan (och senare även till Spårväg City) redan år 2010. Nu - åtta år senare - har SL ( Trafikförvaltningen) vaknat och också börjat inse detta.

Frågan om expressbussar mellan Ludingö och Danderyd/Täby har jag drivit alltsedan dec år 2014 då Norra Länken öppnades! Nu, 4 år senare börjar SL och trafiklandsrådet inse att detta är en utmärkt idé.

Andra trafikfrågor som vi liberaler driver är stombuss linje ( förlängd till Rudboda; och en skyttelbuss mellan Lidingö centrum och Ropsten för att avlasta de längre linjerna på Lidingö.

Johan Andersson 2018-05-16 17:46

Hej Pia,

Eftersom Lidingöpartiet nu läst inläggen kring Spårväg City skulle det ju vara fint om väljarkåren kunde få raka svar på de frågor som Anders och jag ställde.
Det är många som undrar vad en röst på de olika partierna egentligen betyder.

För enkelhets skull kommer frågorna här igen:

1 - kommer ni tillse att det blir en pendlarparkering på ödetomten vid norra sidan av brofästet?
2 - kommer ni säkerställa att, åtminstone tills dess att spårväg city blir klar, spårvagnshallarna upplåtes till tennis?
3 - kommer ni att återställa parkeringarna på västra sidan av Källängsvägen då cykelmotorvägen de facto aldrig används?
4 - Kommer ni att påbörja bygget av en 50m simhall?
5 - Kommer ni att driva på färdigställandet av södra huvudleden mellan Högberga och Centralvägen?

Anders Bergstedt 2018-05-16 14:56

Pia Wieck ! Jag är varken ekonom eller politiker och jag är nog inte ensam om att bli frustrerad över de olika budskap som kommer och kan ändras från dag till dag. Man tog upp detta i TV-nyheterna i går !

Varifrån kommer uppgiften omkostnaden 4 miljarder för en T-banebro ? Är det intressentens uppgifter ?
Då det gäller den beslutade spårvagnsbron är kostnadsramen bara 700 miljoner inklusive rivning och landstinget betalar 60 miljoner för spåren !!!!!!!!
Lidingö skall också begära statsbidrag !

Mitt och mångas förslag är att bygga en T-banebro som dockas med tunnelbanans ändhållplats, på samma höjd och förberedd för Tunnelbanetrafik till Lidingö stadshus.
Spårvägen skulle dras om från Bodals station och ligga parallellt med Södra Huvudleden också i diket som då måste breddas.

Det finns väldigt många fördelar med detta och det skulle lösa både trafikproblem och bärkraften för handel i Lidingö Centrum och Torsvik som byggs ihop med slutstationen i mitten. Gamla Lidingöbron kan behållas i 30 år och i sin fulla bredd användas för gående och cyklister ! Varför räknas inte detta på pluskontot ?

Varför är inte sunt förnuft gångbart längre ? Man måste göra en total sammanvägning av plus och minus. Det går inte längre att lita på politiker, experter och tjänstemän. Alla har sina bindningar och då blir valen omöjliga för vanliga människor. I min artikel om Zetterbergsdammen ser man tydligt att kommunen saknar kontroll över utvecklingen och slöseriet med skattemedel kan inte accepteras !

Ulla Bejrum 2018-05-16 09:29

...tunnelbana skulle inte gå till Lidingö utan med slutstation Vaxholm med en eller ett par stationer på Lidingö. Då blir det en regional angelägenhet o finansiering....inklusive ny bro...

Patrik A Edgren 2018-05-16 09:23

Bra analys och kommentarer av Pia Weck. Nu är frågan vilket parti man skall rösta på i landstingsvalet för att skynda på Spårväg City? Finns det något?

Pia Wieck (LP) 2018-05-16 01:45

Kommentar till Anders Bergstedt!

Tunnelbana till Lidingö centrum kostar (enligt Sverigeförhandlingens beräkningar) 4 miljarder (4.000 miljoner) kronor. Varifrån anser Anders Bergstedt att Lidingö stad ska ta dessa pengar när han föreslår att Lidingö stad i egen regi borde bygga tunnelbanan från Ropsten till Lidingö centrum? Bergstedts förslag är dessbättre helt orealistiskt och varken kan eller ska genomföras!

Vad Lidingö stad istället bör göra är att omgående kräva av landstinget att färdigställa utredningen angående finansieringen av Spårväg city. Lidingö stads bidrag är redan avtalat och klart, och innebär byggande av nya Lilla Lidingöbron och hjälp till landstinget (redan genomfört) för att SL skulle kunna få bygglov för den stora vagnhallen i Aga. Hade inte landstinget hägrat med Spårväg city skulle vagnhallbygget aldrig blivit godkänt av Lidingö stad! Nu är det upp till landstinget att fullgöra sina åtaganden!

Det behövs efter två års omfattande utredande inget ytterligare utredande vad gäller själva trafikformen (spårväg, buss eller tunnelbana) i Norra Djurgårdsstaden. Spårväg city är, som trafikexperten Göran Tegnér mycket riktigt påpekar, av landstinget själva bevisat som den bästa lösningen för Norra Djurgårdsstaden. Ytterligare utredande på den punkten är därmed helt bortkastade pengar!

Föreliggande utredning, som är mycket gedigen och omfattar över 350 sidor, visar således entydigt att Spårväg city är den enda fungerande lösningen för Norra Djurgårdsstaden och att busstrafik inte klarar den massiva trafikuppgiften. Även tunnelbana till Norra Djurgårdsstaden är utredd men blir mycket dyr och får väldigt dålig täckning i det nya bostadsområdet. Bara en enda ny tunnelbanestation i det vidsträckta området Norra Djurgårdsstaden, och dessutom i periferin, vid Loudden, en usel lösning som är så dyr att landstinget inte ens vill redovisa kostnaden i sin rapport!

Dessutom skulle tunnelbana till Norra Djurgårdsstaden, återigen enligt utredningen, riskera att innebära försämringarna för övriga delar av tunnelbanenätet, eftersom den totala kapaciteten i tunnelbanan redan idag är nära maximum, trots redan beslutade framtida utbyggnader.

När det gäller Lidingöbanan är den som alla vet nyligen färdigupprustad och har nya moderna och bekväma vagnar. Att den "nya" banan är populär framgår tydligt av det kraftigt ökade resandet, nära 25%. Det enda som nu fattas är den sedan länge utlovade sammankopplingen med Spårväg city.

Det glädjande med den av landstinget nu presenterade utredningen är att den tydligt visar att den ursprungliga planeringen var korrekt. Lidingöbanan sammankopplad med Spårväg city till Stockholms city är den avgjort bästa trafiklösningen för Norra Djurgårdsstaden - och Lidingö!

Pia Wieck, partisekreterare, Lidingöpartiet

Göran Tegnér, trafikutredare 2018-05-14 19:27

Spårväg City försenas. Detta är trist och inte första gången. På styrelsemötet den 19 juni 2007 beslutade den borgerliga majoriteten i SL:s styrelse med bifall av miljöpartiet att genomföra förlängningen av spårvägslinjen med målsättning att färdigställda den till år 2010. Det är nu åtta år sedan.

Spårväg City är lönsam
Denna andra delutredning om Norra Djurgårdsstadens trafikförsörjning är bitvis gediget gjord. Utredningen visar att Spårväg City är klart samhällsekonomiskt lönsam och skriver:

”De stora positiva resenärseffekterna för utredningsalternativ Spår City gör att alternativet med 40 meter långa tåg är samhällsekonomiskt lönsamt trots att investerings¬kostnaden är betydande... varje investerad krona ger 24 öre i vinst för samhället. Nettonuvärdet uppgår till +543 mkr.”

Och vidare:
”En spårväg bedöms kunna hantera de prognostiserade resandevolymerna, medan buss-lösningarna medför större osäkerhet beträffande kapaciteten att omhänderta efterfrågan...
Med en konventionell busstrafik bedöms bussalternativen medföra negativa konsekvenser avseende såväl regionens utveckling som resenärernas upplevelse av kollektivtrafiken.”

De båda bussalternativen ”Buss City” och ”Matarbuss ”uppvisar ett negativt samhälls-ekonomiskt resultat på -249 Mkr respektive på -1 105 Mkr. Buss är således inte något bra alternativ.

Trängseln – har man missat att kalkylera!

Det krävs att 60 meter långa spårvägståg sätts in för att klara kapaciteten. Så här skriver man om trängseln:

”Trängsel riskerar främst att uppstå ombord på spårvagnarna, givet att trafikering sker med 40-meters fordon. Med 60 meter långa fordon finns marginal att omhänderta fortsatt resandeutveckling även bortom utredningens prognosår 2030. Alternativet bedöms därmed vara den mest långsiktiga lösningen”.

Men sedan skriver man:
”Om tågen istället är 60 meter långa så ökar driftskostnaderna. Eftersom den minskade trängseln inne i de längre fordonen jämfört med de kortare inte hanteras i den samhällsekonomiska kalkylen så ökar inte resenärseffekterna”.

Det är konstigt att man inte kan hantera trängseln. Det finns samhällsekonomiska restidsvärden både för stående i trängsel och för oplanerad förseningstid (om man t.ex. blir kvarlämnad på en hållplats);(se ASEK 6, kapitel 8, Kostnad för trängsel och förseningar). Om beläggningsgraden exempelvis är 150 % av tillgänglig kapacitet, då ökar restidsvärdet med 27 % för sittande och med 99 % för stående för arbetsresor, jämfört med vanligt värde på restid sittandes utan trängsel.Vid 200 % beläggningsgrad blir ståplatsvärdet 2,44 gånger högre än för vanlig restid sittandes. Planerad förseningstid värderas till 3,5 gånger högre än vanlig restid. Så om man missar att komma med en spårvagn som körs i 10 minuters trafik, då motsvarar detta en restidsförlust på 35 minuters restid.

Det är konstigt att man i utredningen inte har tagit med den ekonomiska värderingen av trängsel i kalkylen. Gör om och gör rätt!

Expressbussar i Norra Länken:
Om expressbussar i Norra Länken skriver utredningen:
”Bussarna i Norra Länken är en möjlighet att använda kapaciteten i tunneln för snabb och gen hopkoppling mellan olika delar i regionen ... Två nya busslinjer går till Ropsten via Norra Länken i 6-minuterstrafik (”NL-bussarna”), varav den ena mot Danderyds sjukhus och den andra till Solna centrum.”

Detta är mycket bra att Trafikförvaltningen nu uppmärksammar idén med expressbussar i Norra Länken; det är ett gammalt liberalt förslag.

Om bussterminalen i Ropsten skriver man:
”När bussterminalen i Ropsten kan bli färdig är för närvarande osäkert men den beräknas kunna färdigställas kring år 2022.”

Det är oacceptabelt att Stockholms stad ännu inte - i samarbete med Landstinget och Lidingö - har löst frågan om hur Ropstens bussterminal och spårvägshållplats bäst bör utformas så att gångavstånden minimeras. Hur och var är det tänkt att den nya spårvägsbron ska landa i Ropsten? Ingen som vet!

Bo Widerström 2018-05-14 12:24

Vid genomförande av t.ex. infrastrukturprojekt är det viktigast att projektet till alla delar är genomplanerat och att alla erforderliga avtal mellan berörda parter finns INNAN UPPHANDLINGAR OCH BYGGSTART SKER.

I annat fall är det detsamma som att beställaren anser att det är oviktigt om projektet kommer att drabbas av t. ex.

1. Felaktiga lösningar som innebär att investeringen inte får avsedd nytta eller i vart fall inte optimal nytta.

2. Projektet drabbas av tilläggskostnader genom att beställaren tvingas att genomföra modifieringar och därmed ändringar under genomförandetiden.

3. Alla som har erfarenhet av byggprojekt vet att under planerings- och projekteringsskedet är kostnaderna för att genomföra ändringar i princip försumbara. Har man däremot redan upphandlat en entreprenad blir kraven på tilläggsersättningar och tidsförlängning mycket stora.

Med hänsyn till vad som anges i denna artikel kvarstår många helt vitala frågor att lösa innan trafiklösningarna inklusive Lilla Lidingöbron kan gå frän planeringsstadiet till upphandling och byggande.

Bl.a. anges följande:

1. Vilken trafiklösning som skall väljas för Norra Djurgårdsstaden inkl. anslutning till tunnelbanan i Ropsten är inte fastställt. SL har tre utredningsalternativ och i endast ett alternativ finns en spårväg med inkl. anslutning till Lidingöbanan.

2. SL skriver vidare angående en ev. spårväg bl.a. följande “Alternativet är förknippat med stora investeringskostnader, men finansieringslösningar saknas. Här föreslår Trafikförvaltningen att en gemensam avsiktsförklaring arbetas fram mellan landstinget och berörda kommuner (alltså bl.a. Lidingö) som reglerar formerna för samverkan och ansvar. Investeringskostnaden för en spårvägsutbyggnad enligt Spårväg city har bedömts till cirka 3,2 miljarder kronor.

Trafikförvaltningen förutsätter en hög grad av medfinansiering för att investeringen ska kunna prioriteras...”

SL förutsätter således nu att Lidingö stad skall stå för en hög grad av medfinansiering av en spårutbyggnad från Djurgårdsbron till Ropsten. Ett sådant krav måste vara helt oacceptabelt för Lidingö stad.SL skriver också att "Ingående studier krävs bland annat på sträckan Valparaiso-Ropsten, samt avseende Lidingöbanans nya spårhållplats i Ropsten och av den nya bussterminal som planeras på platsen, där en inriktning bör fastslås under 2019 för att inte fördröja Lidingö stads planering för Lilla Lidingöbron".

Den enda rimliga åtgärden är nu att Lidingö Stad stoppar den pågående upphandling av Lilla Lidingöbron tills alla tekniska och ekonomiska frågor lösts och bindande avtal gällande dessa frågor finns.

Paul Lindquists oförstånd att inte kräva bindande avtal med SL/Christer G Wennerholm om när sammankoppling av Lidingöbanan och Spårväg City senast skall vara klar har förorsakat Lidingö stad stor skada. Dessutom skulle det naturligtvis också ha angetts i avtalet att Lidingö stad inte skall drabbas av några ekonomiska krav för att en sådan sammankoppling skall ske. Om Lidingö stad förvägrats dessa avtal/garantier skulle aldrig SL fått uppföra spårvagnsdepån för i huvudsak Stockholms spårvägar.

Nu är lyckligtvis både Lindquist och Wennerholm borta som politiker (Lindquist slutar på SLL vid valet)

Lidingö stads blivande KSO Daniel Källenfors är däremot en klok och erfaren person som aldrig skulle ha varit så godtrogen som Paul Lindquist.

Anders Bergstedt 2018-05-12 22:44

Johan Andersson !Jag ställer mej verkligen bakom dina punkter. Jag påstår att det är vad de absolut flesta vill men det korresponderar inte med partipolitiken. Alla partier försöker profilera sej för att få flera röster.Resultatet blir låsningar. Hälften för och hälften emot ! Rikspolitiken är det värsta exemplet !

Det är dags att döma ut styre via demokrati på alla plan. Jag föreslår personval för erfarenheter utifrån landet visar att rätt personer kan samarbeta från vitt skilda partier och verkligen åstadkomma det som medborgarna önskar !

Johan Andersson 2018-05-12 07:53

Tack Anders för att du outtröttligen driver på frågan om en parkering på ödetomten norr om brofästet på Lidingösidan.
Till frågan om det av majoriteten missbruket av skattebetalarnas medel som vi surt fick erfara i fjol med bygget av cykelmotorvägen på Näset kan man ju nu definitivt lägga inte bara bygget av spårvägshallarna och den uppenbarligen helt felsynkade upprustningen av lidingöbanan, utan även borgensåtagandet till tennisklubben för bygget av den, låt oss säga, icke estetiska lådan vid Kyrkviken.
Det är helt rätt att nuvarande hall är under stort tryck och massor av ungdomar står i kö för att börja spela tennis så något måste göras. Men istället för att gå i borgen kan kommunen göra något handgripligt som har omedelbar effekt.
Eftersom kommunen kapitalt misslyckat att få SL att synka tidtabellerna mellan tåget och buss 201 vid Kottla krävs det långt mer än tålamod för att välja kollektivtrafik om man ska spela tennis och många på södra ön skulle därför jubla om de nu öde spårvägshallarna istället kunde upplåtas till tennis. Ja inte bara de på södra ön, utan merparten av de hundratals barn och ungdomar från hela ön som nu står i kö kan få spela på nya inomhusbanor i september 2018 istället.
Och skulle, mot förväntan och förnuft, Landstinget (där partibröderna och partisystrarna styr...) ett beslut om bygget av spårväg city tas och om spårvägshallarna då verkligen behövs, ja vid den tidpunkten lär ju inte bara hallen vid Kyrkviken vara klar, det lär ju även växa mossa på taket...

Så till Anders kommentar om valet. Våra politiker är ju normalt pigga på att lova hit och dit i valrörelsen så låt oss då från vänster till höger få ett klart svar på följande:

1 - kommer ni tillse att det blir en pendlarparkering på ödetomten vid norra sidan av brofästet?
2 - kommer ni säkerställa att, åtminstone tills dess att spårväg city blir klar, spårvägshallarna upplåtes till tennis?
3 - kommer ni att återställa parkeringarna på västra sidan av Källängsvägen då cykelmotorvägen de facto aldrig används?
4 - Kommer ni att påbörja bygget av en 50m simhall?
5 - Kommer ni att driva på färdigställandet av södra huvudleden mellan Högberga och Centralvägen?

Anders Bergstedt 2018-05-12 06:33

Jag blir mer och mer upprörd då jag för står alla konsekvenser av detta. Stockholm , Regering och Landsting har totalt ignorerat Lidingös behov och bara planerat för en gigantisk exploatering på Ropstensidan.

Under mandatperioden har våra egna politiker inte haft någon framgång alls då det gäller våra behov med Ropsten. Dom skulle aldrig ha accepterat trängselskatt för att släppa av bilpassagerare i Ropsten. Hutlöst dyra parkeringsplatser minimeras.

Miljön i Ropsten för människor,handel och bussar är skamligt torftig. Att bussförarna löser av varandra på Stockholmsvägen istället för i Ropsten är uppenbart bevis på att vi blir alltmer utträngda och måste ta till egna nödlösningar. Om vi byggt tunnelbanebro till Lidingö Centrum hade vi fått en naturlig plats för bussdepå och central för alla kommunikationsmedel. Naturligtvis hade detta också inneburit alla förutsättningar för ett attraktivt och bärkraftigt centrum, där förutsättningarna nu saknas!

På Ropstenssidan har man snart byggt flott ända ut i vattnet medan vi på Lidingö har en allt större skräphög och upplag där vi kunde ha byggt ett flott akvarium och en bad- och simanläggning som attraherat också Stockholm! Parkeringsplatser där skulle ha oslagbar funktion också som infartsparkering! Var finns det sunda förnuftet? Vad har planerare och konsulter åstadkommit?

Anders Bergstedt 2018-05-11 20:24

Nu kom den spik i kistan som vi alla fruktat ! Spårvagnshallarna och Lidingöbanan var en total felsatsning. Återigen är det försöken att få andra än kommunen att betala som lurat politikerna till felaktiga beslut.

Detta kommer också precis då Lidingö efter mycken vånda och splittring beslutat att börja bygga en spårvagnsbro dimensionerad också för Citybanans spårvagnar. Nog verkar tidpunkten för ovanstående beslut vara noga planerad !

Om vi istället skrotat Lidingöbanan och byggt färdig Södra Huvudleden från Högberga till Centralvägen och vidare förbi Dalenum hade vi sluppit de nödlösningar som nu tas till. Vi skulle för egna pengar kunnat bygga en tunnelbanebro till Lidingö Centrum. Gamla Lidingöbron skulle ha hållit i ytterligare 30 år för att användas i hela sin bredd för gång- och cykeltrafik.Varför går det inte att ställa påstridiga och ansvariga politiker till svars ?

Nu behövs verkligen en infartsparkering norr om brogrenen men jag får inte ens svar ! Valet i höst är omöjligt !

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google