Väder Lidingö

Lidingö måndag 25 januari 2021 v. 04

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

"Stadens revisorer bör inte utreda korruption"

måndag 9 oktober 2017 10:00

NY POLICY. Uppdaterad. Lidingös kommunstyrelse kommer vid kvällens sammanträde bl.a. att behandla förslag till revidering av stadens policy gällande korruption, jäv och bisysslor. Ärendet är en följd av det fall av jäv som diskuterades under våren och som resulterade i att dåvarande tekniska chefen avskedades.

Kvällens ärende innehåller två punkter. Den ena är policyn som "syftar till att stärka Lidingö stads arbete mot korruption", vilket ska ske genom både styrdokument, utbildning och intern kontroll. Policyn ska vara vägledande för både anställda och förtroendevalda och ska ha svar på vad som gäller när man får och ger gåvor och förmåner, liksom närmare bestämmelser och rutiner kring jäv och bisysslor. Tanken är att policyn ska antas av kommunfullmäktige på oktobermötet i år.

Den andra punkten heter "Riktlinjer om korruption, jäv och bisysslor" och gäller kommunstyrelsens övergripande ansvar för riktlinjer och rutinerna för arbetet. Vad gäller för gåvor som tas emot och ges, vilka risker, riskgrupper och riskområden finns inom stadens verksamheter och hur ska riskerna minimeras? Denna punkt ska beslutas vid kvällens sammanträde.

Den sista maj fick chefen för teknik- och fastighetskontoret sluta efter att en anonym anmälan lämnats in i november 2016beträffande jäv. Under detta halvår gjordes två av varandra oberoende utredningar om vad som förekommit, den ena av stadsledningen, den andra av stadens revisorer. Revisorernas utredning begärde att kommunstyrelsen (KS) skulle ta fram en åtgärdsplan för hur bl.a. otillåtna bisysslor och jäv kunde förebyggas. KS svarade med att denna plan redan var påbörjad innan revisorernas begäran kom. Men KS var också kritisk till att revisorerna låtit göra en egen utredning och till att revisorerna tolkat deras utredning som "ett försök till otillbörlig påverkan av revisorernas oberoende". Se Lidingösidan 13 juni 2017.

I de riktlinjer som nu läggs fram för beslut kommer kommunledningens fortsättning vad gäller revisorernas arbete. Under punkt 7, Utredning om misstänkta korruptionsbrott, kan man läsa följande:
"Om misstanke om korruption eller annan brottslighet anmäls till revisorerna bör revisorerna inte företa en egen utredning kring detta utan anmäla misstankarna till stadsdirektören eller stadsjuristen enligt dessa riktlinjer samt till den ansvariga nämnden."

Nu vill alltså kommunstyrelsen, som väljs av stadens högsta politiska organ kommunfullmäktige, att fullmäktiges revisorer inte gör egna utredningar om de får uppgifter om korruption eller brottslighet inom förvaltningen. Istället bör de ta upp detta med den högsta förvaltningschefen, alltså stadsdirektören.

Lidingösidan har kontaktat Lidingös stadsjurist Johan Alfredsson, som skriver följande:
"När det gäller anmälan om korruptionsbrott handlar det om misstankar om sådant som sker i organisationen där stadsdirektören är högsta ansvariga tjänsteman, och därmed ytterst ansvarig arbetsrättsligt och för att utreda misstankar, ta ställning till om brottsmisstankar ska polisanmälas etc. Att stadsjuristen också finns med är för att säkerställa att det ska finnas ytterligare en oberoende instans att anmäla till."

Uppdaterad klockan 14.15. Lidingös stadsjurist Johan Alfredsson har kommit med nedanstående tillägg:
I 9 kap. 9 § 3 st i kommunallagen anges att ”Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om att allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts, ska de anmäla förhållandet till berörd nämnd.”

Om revisorerna i stället skulle ha möjligheten att ta saken i egna händer, och företa egna utredningar i stället för att anmäla, är risken stor att den ansvariga nämnden inte kan ingripa i tid mot ett eventuellt allvarligt och pågående problem som dessutom kan kräva omedelbara arbetsrättsliga åtgärder. Bland annat därför ser lagstiftningen ut som den gör.

Det är nämnden som i första hand ansvarar för sin verksamhet, utredningar och åtgärder. Om nämnden inte vidtar åtgärder utan oskäligt dröjsmål ska revisorerna rapportera till fullmäktige. Alltså inte heller då utreda saken på egen hand. Det är helt enkelt inte revisorernas uppgift att utreda brottsmisstankar.

Kommunstyrelsens riktlinjer är alltså inte påhittade för att förhindra revisorernas arbete utan rutiner baserade på lagstiftningen för att undvika missförstånd, intressekonflikter och dubbelarbete.

Dela "Stadens revisorer bör inte utreda korruption"

Kommentarer

Hasse Jakobsson 2017-10-09 16:33

Är det inte fullmäktige som väljer revisorer? I så fall bör återrapportering ske till fullmäktige och/eller nämndordförande beroende på ärendets art. Återrapportering bör ej ske till granskad organisation representerad av högste tjänsteman i Lidingö stad utan till uppdragsgivaren - fullmäktige som är vald av Lidingö borna vilka är slutliga uppdragsgivare till revisorerna.

I annat fall upplever jag att återrapportering sker till den organisation som ev gjort fel ej till revisorns uppdragsgivare.

Har jag fel i min uppfattning?

Andreas Bengtsson 2017-10-09 15:55

Carl-Johan,

låter klokt att dra tillbaka ärendet. Det är glasklart i lagstiftningen, se särskilt kommunallagen, att revisorerna inte ska ägna sig åt att utreda detta.

Det förvånar mig också att fd revisorn Skoglund inte har bättre kunskap om gällande lag. Vilket bekräftar min tes att lekmannarevisorerna är ett gissel och ägnar sig mer åt att driva politik än att göra det de ska enligt lagen.

Lekmannarevisorerna ska vara oberoende. Nu är den politiska ordföranden för revisorerna en centerpartist, som är i opposition mot styrande majoritet. Bara misstanken att denna kvinna har direkta kanaler och för information gällande granskningar vidare direkt till den centerpartistiske gruppledaren är inte förtroenskapande, utan tvärtom. Dessutom kan man ställa frågan om hennes granskningar styrs av vad centerpartiet ogillar och driver opinion mot eller vill ta politiska poäng mot. Det är såväl olämpligt som strider mot tanken om de oberoende revisorerna. Enligt mitt förmenande är nästan blir övertydligt in detta fall, liksom det varit i tidigare då det handlade om jäv och bisysslor.

Slutsatsen blir att de politiska revisorerna gör sig omöjliga. Centerpartietts politiska agerande på denna information utan att kontrollera att den är korrekt och vederhäftig sänker förtroendet för partipolitiken och för lekmannarevisorerna. Vad vi bevittnar är närmast att betrakta som början på ett haveri.

Lars Skoglund 2017-10-09 14:08

Märkligt men symptomatiskt./Lars Skoglund (fd revisor)

Anders Wennberg 2017-10-09 13:35

Det låter som en dåligt förslag att inte tillåta revisorerna att utreda jäv. Revisorerna skall ju vara oberoende granskare av staden! Däremot är Stadsdirektören i många fall kompis med högre tjänstemän på kommunen och därmed inte oberoende.

Dessutom har Stadsdirektören i samband med hanteringen av den uppkomna situationen, tydligt visat att hon inte ser allvarligt på jäv. Stadsdirektören försvarade tjänstekvinnan initalt innan utredningarna hade gjorts. Efter revisorernas utredning så fortsatte hon att tona ner allvaret med jäv och istället angav sociala medier som skäl till att tjänstekvinnan fick sparken.

Är detta ett förslag som föreningsstyrelserna för partierna i majoriteten står bakom?

Andreas Bengtsson 2017-10-09 13:25

Inte förvånad att företrädare Centerpartiet är ute och försöker skapa en höna av en fjäder igen. Är besviken på att ingen inom partiet har ett bättre omdömen.
Som mångårig verksamhetsansvarig och lagkunnig är mitt tips till C är att läsa lagen innan ni går fram på det sätt ni gör. Revisorerna är begränsade av lagen av vad de ska göra, de ska inte fritt springa omkring. Jag är kritisk till de folkvalda revisorernas roll. Det går ifrågasätta deras kompetens och hur de verkar. Det har blivit alltmer uppenbart att de går de politiska ärenden och inte fullgör den uppgift de är åsatta att granska enligt lag. Det tjänar ingen på samtidigt revisorernas roll devalveras och de tappar i förtroende.

Carl-Johan Schiller (KD) 2017-10-09 13:21

Inför kvällens kommunstyrelse har vi beslutat att dra tillbaka ärendet om ny korruptionspolicy för ytterligare beredning.

Carl-Johan Schiller (KD)
Kommunalråd

Patrik Buddgård (C) 2017-10-09 11:19

Centerpartiet anser att förslag till riktlinjer är felaktiga och kommer motsätta oss förslaget. Att majoriteten på detta sätt försöker styra vad revisorerna ska göra är skadligt för förtroendet för staden. Revisorernas uppgift är att granska kommunstyrelsen, att då kommunstyrelsen skulle besluta vad de ska eller inte ska utreda är inte förenligt med den självständiga ställning som revisorerna ska ha för att kunna genomföra en oberoende granskning av staden.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Visit Lidingö, stor

Annonser från Google