Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

44 hyreslägenheter byggs i Brevik

onsdag 19 oktober 2011 00:01

Körsbärsträdet-3.jpg
I kvarteret Körsbärsträdet, mellan Gåshagaleden (högst upp) och Lidingöbanan (längst ned) kommer sex hyreshus att byggas. Videvägens båge till höger. Illustration: HMXW arkitekter.

Lidingös miljö- och stadsbyggnadsnämnd beslutade nyligen ge företaget PEAB bygglov för sex flerbostadshus med sammanlagt 44 lägenheter i kvarteret Körsbäret i Brevik. Området ligger i den kil där Gåshagaleden och Lidingöbanan möts i Högberga. Enligt Anna Stenson från miljöpartiet finns bl.a. en utrotningshotad skalbagge i området, något staden skulle uppmärksammat om man gjort en naturinventering före beslutet.

Körsbärsträdet-3.jpg
I kvarteret Körsbärsträdet, mellan Gåshagaleden (högst upp) och Lidingöbanan (längst ned) kommer sex hyreshus att byggas. Videvägens båge till höger. Illustration: HMXW arkitekter.

Lidingös miljö- och stadsbyggnadsnämnd beslutade nyligen ge företaget PEAB bygglov för sex flerbostadshus med sammanlagt 44 lägenheter i kvarteret Körsbäret i Brevik. Området ligger i den kil där Gåshagaleden och Lidingöbanan möts i Högberga. Enligt Anna Stenson från miljöpartiet finns bl.a. en utrotningshotad skalbagge i området, något staden skulle uppmärksammat om man gjort en naturinventering före beslutet.

Runt årsskiftet startar byggandet av sex tvåvåningshus i Brevik som ska innehålla 44 stycken hyreslägenheter om två eller tre rum. De 12 trerumslägenheterna är på 67 kvadratmeter och de 32 tvårummarna är mellan 55 och 58 kvadratmeter. Från början var tanken att bygga 30 lägenheter på den tillåtna byggarean 1800 kvadratmeter, men nu har man istället på samma yta fått in 44 lägenheter. Lägenheterna kommer att förmedlas av Stockholms stads bostadsförmedling.

49 parkeringsplatser planeras på kvartersmark, vilket inkluderar besöksparkering och ökat framtida bilinnehav. Med tanke på att Lidingöbanan går utanför husknuten har ett avdrag skett med 0,1 parkeringsplats per lägenhet.

Körsbärsträdet-4.jpg
Två av de sex fastigheterna. Illustration: HMXW arkitekter.

Fastighetsbolaget Tornet, som ska äga husen och som främst äger hyreslägenheter, skriver på sin hemsida att de nya lägenheterna ska ha parkettgolv och helkaklade badrum. “På den naturbevuxna tomten finns flera stora ekar”, skriver Tornet. “De sex tvåvåningshusen har placerats så att dessa vackra ekar ska kunna behållas”.

Enligt Anna Stenson, miljöpartiets ordinarie ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, finns det spår efter rödlistade (utrotningshotade) arter på området. Detaljplanen för området antogs redan 2006, men då gjorde förvaltningen bedömningen att det inte fanns några särskilda naturvärden som behövde bevaras.

– Jag har nu bett en expert att titta på området och han konstaterar att förutom grova träd av tall, gran och ek finns det spår efter rödlistade arter m.m. Det borde vara en självklarhet att man gör en naturinventering innan man gör byggplaner för ett område, säger Anna Stenson.

– Miljöpartiets inställning är att naturinventeringar ska göras i inledningsskedet av planarbetet. Inga skyddsbestämmelser ingår heller i det avtal som staden har avtalat med PEAB, säger Anna Stenson.

Körsbärsträdet-5.jpg
Plan över området. Illustration: HMXW arkitekter.

Dela 44 hyreslägenheter byggs i Brevik

Kommentarer

Anna Stenson, Helena du Rées och Thomas Bengtsson, Miljöpartiet de gröna 2011-10-24 01:50

Angående nya hyreshus i kvarteret Körsbärsträdet i Brevik

Miljöpartiet har invänt mot att missvisande upplysningar, de om att fastigheterna vore utan naturvärden, har lämnats som bakgrund för beslutet om bygglov. Gissningar som genom enkla kontroller, både av intresserade amatörer och av fackkunniga har visat sig vara felaktiga. Följaktligen begärde Anna Stenson (MP) återremiss för att rätta och komplettera underlaget. Lidingö stad ska självfallet ta det fulla ansvaret för konsekvenser av betydande brister i stadens egna handlingar.

Vi har fortfarande inga invändningar mot detaljplanen eller i ärendet för övrigt. Tvärtom, är vi positiva till det förslag som entreprenören har visat och vi står bakom det avtal som staden har tecknat med PEAB.

Men majoriteten i kommunfullmäktige beslutar om vilka medel som ges till förvaltningar för att klara kommunens ansvar, bl.a. för miljön. Medan Miljöpartiet sedan många år har begärt en resurs- och kompetensförstärkning för miljöinventeringar, har Lidingöpartiet upprepade gånger stöttat majoritetens budgetförslag. Kvalificerade bedömningar blir bättre än skenbara miljöhänsyn. Vi välkomnar att en sådan satsning nu äntligen kan vara aktuell under 2011-2012.

En beredning av tre representanter (för vardera Moderaterna, Folkpartiet och Lidingöpartiet), också de valda av majoriteten och inte av oss, ansvarar för att handlingar som läggs fram för beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden är kompletta och riktiga.

Därför är det anmärkningsvärt att en av de främst ansvariga för slarvet, Lidingöpartiets representant i beredningen, pekar finger
istället för att ursäkta sig. Han misstar sig om ansvaret, men visar också okunnighet om en rättssäker myndighetsutövning som förutsätter tillräckliga och korrekta beslutsunderlag i processen. Lidingö stad liksom PEAB och vi alla har att följa plan- och bygglagen, men parallellt även andra lagar, såsom miljöbalken. Det är starkt beklagligt om det skulle ha gått någon ansvarig förbi.

PEAB, det bolag som vi, staden har tecknat avtal med har själva konstaterat naturvärden på fastigheterna. Av deras avsiktsförklaring framgår ett starkt miljö­engagemang. Det är hoppingivande, särskilt om hänsyn till sårbara, starkt eller akut hotade arter ses som nonsens av några Lidingöpolitiker.

Dessvärre har Miljöpartiet, såväl tidigare som idag, en svagare ställning, med sämre insyn och ett mindre inflytande över politiska prioriteringar, än t.ex. Lidingöpartiet och Moderaterna. Vi tar vårt ansvar för den mindre del som vi rår över – en del som gärna ska bli större.

paul matell 2011-10-22 09:56

Göran Grahn visar i sitt inlägg att Lidingöpartiet sedan länge står för “en grön skön ö”. Nu visar Göran också att det handlar om ordning och reda i ett lokalsamhälle samt att följa Plan- och bygglagen (PBL) istället för att torgföra populistika perspektiv i debatt och media.

Nu återstår för PEAB att utifrån sin miljöpolicy och samhällsanvar (CSR) anpassa exploateringen till de naturvärden som t.ex. EU-direktiv värnar om. Den ekvationen är ganska enkel om den lagstiftande makten, dvs riksdagens partier, höjer kompetensnivån. Men det är kanske för mycket begärt när man ser hur eftertraktade boplatser runt om i världen överexploateras och så småningom tappar attraktionskraft eller ännu värre; att okunniga aktörer skadar naturens självläkande förmåga till men för kommande generationer.

Tack än en gång Göran för dina sakliga inlägg.

Göran Grahn 2011-10-21 12:14

Lidingöpartiets deltagande i debatten har efterlysts i diskussionen om byggprojektet. I detaljplanearbetet 2005 reserverade sig Lidingöpartiet som enda parti emot att planlägga och bebygga området. Följaktligen blev vi, bl.a. med Miljöpartiets hjälp, nedröstade och planen antogs och har sedan dess vunnit laga kraft. Därmed är också planen det lagliga instrument som reglerar hur marken används.

Detta innebär att Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden är skyldig att bevilja bygglov för en planenlig byggnation, oavsett hur ett parti har agerat och reserverat sig i den tidigare planprocessen.

Det som Miljöpartiet efterlyser är i praktiken att planen rivs upp och kompletteras med en ytterligare miljöprövning och kompletterande skyddsbestämmelser. Ett sådant agerande från Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden skulle resultera i ett rättslöst samhälle där fastighetsägare inte skulle kunna förutse vilken laglig rätt man har att bygga på den mark man äger. Det är viktigt att skilja på planarbete och bygglov, där det sistnämnda är myndighetsutövning som kontrollerar att lagakraftvunna detaljplaner följs enligt den lagstiftning som gäller.

Tore Kullgren 2011-10-20 00:22

Om nya områden ska anläggas, så är det en fördel om de ligger nära Lidingöbanan. Men tvåvåningshus åtskilda med halvoffentliga gräsmattor, där varken de boende eller besökare kommer känna sig trygga, är slöseri med värdefull mark.

Området har också onödigt många parkeringsrutor för ett så enastående kollektivtrafikläge.

En lösning är att halva området bebyggs med ett rektangulärt kvarter av femvåningshus med lokaler i bottenvåningen, och att andra halvan lämnas som naturmark.

Bo 2011-10-19 17:33

Tack Anna och Paul för att ni använder nätet!

Undrar när Lidingöpartiet hänger på lite mer i nätdebatten!?

Anna Stenson, miljöpartiet 2011-10-19 17:26

I det här fallet finns det en relativt ny detaljplan från 2005 som säger att det inte finns några naturvärden på de aktuella fastigheterna. Så står det på detaljplanekartan, men det stämmer inte med verkligheten har det visat sig. De naturvärden vi pratar om här, t ex de hundraåriga tallarna, har ju inte tillkommit sedan 2005, vilket innebär att detaljplanebeslutet tagits på bristfälliga grunder. 2005, när detaljplanen togs, var jag tyvärr inte delaktig i de politiska besluten på Lidingö. Men det innebär inte att jag i dag, när jag är delaktig, kan avsäga mig ansvaret att upplysa om de förutsättningar som faktiskt gäller. Jag föredrar att rätta kartan efter verkligheten och inte tvärtom. Det sistnämna ligger minst sagt i riskzonen om det aktuella området exploateras utan hänsyn till naturvärdena i området.

Paul Lindquist 2011-10-19 13:29

Det är förvånande att Miljöpartiet går emot ett bygglov som är planenligt, i synnerhet som Miljöpartiet varken yrkade på avslag eller reserverade sig mot detaljplanebeslutet i kommunfullmäktige.

Bo 2011-10-19 10:30

Förtäta, förtäta, förtäta!

Exploatera, exploatera, exploatera!

Vision Kungens Kurva Lidingö fortsätter!

För mer skatteintäkter till kommunen med lillebrorskomplex!?

Triumfbåge nästa?

Anna Stenson, miljöpartiet 2011-10-19 07:49

http://gallery.pergatory.org/

Anna Stenson, miljöpartiet 2011-10-19 07:47

Rödlistan är en lista över arter som hotas av utrotning. För att skydda den biologiska mångfalden och uppfylla tex EUs mål att “all utrotning av arter skall ha upphört 2010” (biologiska mångfaldsåret) så utgår man ofta ifrån att försöka skydda de arter som är hotade. I detta område finns både tallticka (en svamp som växer på 150 åriga tallar) och reliktbock (en skalbagge som kräver över hundra år gamla tallar som fortfarande lever och dessutom är solbelysta för sin överlevnad). Vidare finns det hålträd där större hackspett bor. Även fladdermöss finns här, men eftersom ingen inventerat dem vet man inte vilken art det är och i vilka träd de bor (de behöver gamla hålträd). När det gäller fladdermöss i Sverige, är de dels skyddade enligt Artskyddsförordningen http://www.naturvardsverket.se/sv/Handbocker/Artskyddsforordningen/Start/ (och i vissa fall jaktlagstiftningen), dels av det europeiska avtalet Eurobats (Europeiska avtalet för skydd av populationer av fladdermöss: http://www.eurobats.org).Artskyddsförordningen skyddar boplatser av alla djur (däggdjur och fåglar)-man får inte förstöra dem.Vårt nya miljöprogram på Lidingö fastställer att “alla arter ska få fortleva i livskraftiga bestånd”. För reliktbocken innebär detta att tre träd som står på denna tomt som är boplats nu försvinner. Kvar finns ytterligare två träd på Lidingö som har spår efter reliktbock. Tror ni den kan fortleva i livskraftiga bestånd om man tar bort mer än hälften av nu kända boplatser på ön? Länken innehåller bilder från tomten som enligt staden inte har några naturvärden…..

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google