Väder Lidingö

Lidingö tisdag 3 oktober 2023 v. 40

Senaste kommentaren - Se fler

C: Ännu en gång har man lyssnat på oss

onsdag 16 maj 2012 22:15

- Vi konstaterar att kommunledningen har lyssnat på lidingöbornas lämnade synpunkter om översiktsplanen och än en gång lyssnat på Centern, säger oppositionsrådet Kent Ivarsson, C, i ett pressmeddelande om det förslag till reviderad översiktsplan som presenterades under onsdagen.

– I Centerpartiets förslag till utställningsförslag föreslog vi att befolkningsutvecklingen fram till 2030 skulle ligga på samma nivå som i Regionala utvecklingsplanen, som för Lidingös del innebar 6 800 – 11 000 invånare fram till 2030. Nu är dom snart nere på samma nivå som vårt förslag och det är mycket glädjande, säger Kent Ivarsson.

– Nu återstår frågan hur mycket kommunledningen vill bygga ut i Centrum-Torsviksområdet, som man dessutom vill att lidingöborna ska folkomrösta om. I dokument till SL ville man tidigare bygga ut med 3000 lägenheter med 7 500 invånare. Med tanke på att man i förslaget till översiktsplan nu kraftigt vill reducera den totala befolkningsnivån på ön börjar man sannolikt att närma sig Centerns realistiska förslag som låg på högst 1 500 lägenheter i utställningsförslaget.

– Detta är den tredje stora frågan där kommunledningen nu ändrat sina planer. Först ville man bygga en dyr tunnel mellan Skärsätra och Mölna, sedan ville man bygga om Stadshuset för 220 miljoner och nu backar man från sitt utställningsförslag som innebar en befolkningsökning med 15 000 invånare till år 2030, säger Kent Ivarsson.

Dela C: Ännu en gång har man lyssnat på oss

Kommentarer

Christer Mohlin 2012-05-23 16:28

Jag tycker att informationen från Paul Lindquist under samtalet i Stadsbiblioteket om att överdäckning (eller tunnelläggning) av Torsviksdiket kommer att kosta ca 700-900 mkr är oerhört viktig. Detta innebär, grovt räknat, att denna åtgärd skulle kunna “betalas” med ca 1.200 nya lägenheter. Även om detta är ambitiöst, så kanske att Torsviksborna skulle tycka att det var en bra lösning?

När det sedan gäller dragning av Lidingötåget via centrum så verkar det huvudlöst. Redan idag finns enormt täta turer Centrum-Ropsten med buss. För de resande med tåget skulle sannolikt restiden från Bodal till Ropsten utökas. Därtill enorma kostnader och kanske missbruk av viktig mark vid centrum. Skulle tåget också möta bilar och fotgängare (skolbarn) i markplan så ökar olycksriskerna därtill. Som jag förstår lär dessutom SL ändå behöva ha det nuvarande spåret via vattnet kvar. Men detta lär en av de 23 utredningarna säkert redovisa på ett faktabaserat och transparent vis. Men jag kan verkligen förstå om Torsviksborna inte vill skapa ytterligare bostadsförtätning för att finansiera detta spektakel.

När det slutligen gäller handeln i centrum så tror jag att det behövs såväl mer ytor och som en omställning för att öka attraktionen. Varför inte flytta Stadshuset till Gångsätra skola – eller bygg ett nytt ovanpå parkeringen vid Lidingö Sjukhus (- eller ovanpå den offantliga Spårvagnsdepån) och uppför istället en galleria på stadshustomtens centrala plats med bostäder ovanpå och rejäl parkering undertill?

Tore Kullgren 2012-05-21 16:17

Bertil Lindström skrev “och du Tore, nu får du kamma till dig”…

Man kan verkligen önska att tonen i debatten var bättre än så.

Paul Lindquist 2012-05-18 10:17

Bertil!

Det är allvarliga anklagelser du för fram när du påstår att processen för att ta fram översiktsplanen är odemokratisk. Fakta är följande:

1. Beslutet att ta fram en ny översiktsplan togs av kommunfullmäktige 2007. Bakom beslutet stod M, FP KD och MP. I huvudsak stöddes förslaget även av V, S och C, vilka dock hade vissa synpunkter på riktlinjerna för det kommande arbetet. Men Centerpartiet skrev t ex i sin reservation att “Vi vill att att planeringen av överdäckningen av infarten till Torsvik påbörjas snarast.”. Endast Lidingöpartiet ansåg att någon ny översiktsplane inte skulle tas fram. Beslutet hade således ett mycket brett politiskt stöd.

2. Kommunen är enligt plan- och bygglagen skyldig att ha en aktuell översiktsplan. Av översiktsplanen ska framgå:
a. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
b. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,
c. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer,
d. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, och
e. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken.

För att uppfylla lagens krav måste självklart relevanta underlag tas fram. Detta görs dels av stadens egna medarbetare, men också av externa konsulter. Jag fattar givetvis inte några egna beslut om vilka utredningar som ska genomföras utan det görs av ansvariga tjänstemän utifrån de uppdrag de har fått från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller berörd nämnd.

3. Så snart en utredning är klar offentliggörs den. Därmed är den tillgänglig för såväl majoritet som opposition (liksom för allmänheten i övrigt).

4. Om du vill veta kostnaden för framtagandet av översiktsplanen, kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret, miljo.stadsbyggnad@lidingo.se.

Bertil Lindström 2012-05-17 22:18

Hej Robert.
På Lidingö stads hemsida finns det kommentarer och begränsad statisitk runt svaren på yttrande från boende på Lidingö gällande översiktsplanen som jag tagit del av, dessutom så är jag Lidingöbo numera(Storholmen)och är intresserad av hur min nya kommun fungerar. Eftersom Storholmen alltid varit närmare Lidingö än Vaxholm så blir det naturligt att närmaste bekantskapkretsen bor på Lidingö.
Jag har naturligtvis besökt stadsdelarna och likheten med Bandhagen och Rågsved är slående. Jag är uppvuxen mitt emellan så jag vet hur miljön är där.
Jag anser att Lidingö stads (PL:S) yttrande om att vi skall läka såret i Torsviksdiket är som att skaffa en ny fasad utåt ill eventuella besökare men kvaliteten och en handlingsplan för de som bor i stadsdelarna med närservice och annat finns inte med i planen.
Om du nu har hängt med i debatten om det framtida Lidingö vilket jag hoppas så vet du att de majoritetstyrande med bl.a. KDS med 4% röster( Hon har nu en kommunalrådspost med rätt ok lön,(känner inte till hennes tidigare bakgrund) vill bygga Lidingöbanan till Lidingö Centrum. Citybanan klarar inte den skarpa stigningen från gamla bron upp så man är tvingad att bygga en spårvägstunnel. Kostar bara enligt mina beräkningar 700 miljoner men det är ju bara en piss i Nilen jämfört med de andra kostnader som översiktsplanen anger med överdäckning och tunnel genomTorsviksberget.. Mellan 1.8 och 2.5 miljarder för den planerad förtätningen utan klar finansiering så vitt jag kan se på Lidingös hemsida. Skit samma behöver ju inte bo kvar på Lidingö, Lidingö börjar att närma sig Nacka med de enorma skulder som kommunen dragit på sig bara för att ett kommunalråd gett sig fan på att han skall skapa ett monument efter sig själv.
Robert, jag har en känsla med den bristande transparens som finns att vi är lurade på ett bra beslutsunderlag för ett framtida Lidingö

Robert 2012-05-17 19:34

“Larsberg, Näset och Torsvik mm. Dessa områden måste göras mer attraktiva med begränsad och varsam förtätning så att ungdomar och barnfamiljer tycker att områdena är attraktiva. Det är dom inte nu med den översiktsplan som föreligger.”

Jasså…..har ungdomar och barnfamiljer uttalat det någonstans eller är det din personliga bedömning av vad de tycker ?

Bertil Lindström 2012-05-17 18:27

Intressanta inlägg från Tore och Paul.
Tore och Paul, så vitt jag fattat så styrs Lidingö stad av dig Paul. Innebörden är att eventuell opposition som Lidingöpartiet, socialdemokraterna vänstern och Centern inte har eller får de resurser som man önskar så att eventuell debatt kan bli baserat på alla fakta som nuvarande 23 utredningar mynnar ut i.
Du Paul har alla resurser och tillsätter utredningar för miljontals kronor som inte oppsitionen har möjlighet till.
Intressant är vilka har godkänt kostnaderna för utredningarna???
Jag skulle se fram emot en gransknng av de konsultkostnader som du belastat oss skattebetalare med i din iver att tillfredställa handlarna i Lidingö centrum.
Min slutsats är att politiken i Lidingö stad inte är demokrati eftersom den styrande majoriteten inte redovisar alla fakta till opposition och medborgare,
Fakta är att över 90% av Torsviks och Centrumborna inte accepterar den översiktsplan som presenterades tidigare och nu så har majoriteten backat med anledning av detta. Nu så aviserar M, FP och Kd att man skall ha en folkomröstning på Lidingö om hur Torsviksbornas boendemiljö skall se ut i framtiden.
Paul, i politiken så är det väl ändå så att om vi Lidingöbor skall fatta beslut så krävs det transparens så att alla kan få ett korrekt beslutsunderlag och det kan jag säga att det har vi i vart fall inte fått med det som redovisats tidigare.
Och du Tore, nu får du kamma till dig, först måste man se till att det fungerar för de boende, sen kan det bli intressant med generationsväxling i befintliga områden typ Larsberg, Näset och Torsvik mm. Dessa områden måste göras mer attraktiva med begränsad och varsam förtätning så att ungdomar och barnfamiljer tycker att områdena är attraktiva. Det är dom inte nu med den översiktsplan som föreligger.

Tore Kullgren 2012-05-17 16:03

Låt oss hoppas att stadsplaneringsdebatten fortsätter i en seriös ton, med andra drivkrafter än partipolitisk status.

Lidingö har en tillgång i alla de livserfarna seniorer som är politiskt och socialt aktiva. Men något som saknas, särskilt i denna debatt, är ungdomarnas och barnfamiljernas röster.

Det har ett dubbelverkande samband med Lidingös befolkningskurva, som visar att det är ont om 20-35 åringar; de unga vuxna flyr ön så snart de får chansen. Dels är det närmast omöjligt att flytta till Lidingö utan enorma kapitalinsatser, dels har ön inte mycket att erbjuda denna generation. Man kan önska att kommunen gjorde mer för att hindra utvandringen av unga vuxna.

Paul Lindquist 2012-05-17 11:15

Tyvärr måste jag göra Kent Ivarsson besviken, men Centern har inte påverkat vårt ställningstagande – den här gången heller.

Däremot har vi lyssnat på Lidingöborna såsom jag tycker att man ska göra som ansvarsfull politiker. Utifrån synpunkter som kommit fram under utställningen har vi bl a reviderat förslaget vad gäller Gåshagahöjden, Torsvikssvängen, Bodal och Rudboda.

På marginalen har detta påverkat befolkningsprognosen men framförallt handlar det om att man har gjort en noggrannare prognos som bl a tar hänsyn till utglesning i befintligt bostadsbestånd och det faktum att huvuddelen av de nytillkomna bostäderna är flerfamiljshus vilket innebär färre boende per bostad än i villor.

Sålunda är den reviderade befolkningsprognosen primärt en effekt av en nogrannare analys och inte baserat på en ny politisk inriktning.

Men till skillnad från Centern (och Lidingöpartiet) har vi inte heller ett visst befolkningstal som politiskt mål. Vi vill bygga det goda samhället, med bra närservice, väl fungerande kollektivtrafik och bra boendemiljöer samtidigt som vi bevarar våra sammanhängande grönområden och Lidingös särprägel.

Vi ser inte nya bostäder som ett problem som till varje pris ska bekämpas, däremot kommer vi noga utvärdera varje föreslagen plats och bedöma om och hur mycket det är lämpligt att bygga där.

Centerpartiet har på ett närmast religiöst sett drivit linjen att just 1500 lägenheter i Centrum-Torsvik är rätt antal, utan att veta hur många som egentligen får plats, om det räcker för att finansiera överdäckningen av Torsviksdiket, osv.

Från majoriteten har vi inte ännu tagit ställning till hur många lägenheter som är lagom i Centrum-Torsvik, utan vi avvaktar tills vi har alla underlag på plats. Så agerar man ansvarsfull politiker.

Sen kan jag ju inte låta bli att påminna Kent Ivarsson om att vägtunnelalternativet från början faktiskt var Centerpartiets förslag och att man drev frågan i 10 år för att sen av valaktiska skäl vända 180 grader tre månader före valet.

Och vad gäller stadshuset har vi inte backat alls, utan avvaktar bara utredningen om vi ska behålla befintligt stadshus eller bygga ett nytt. Behåller vi det nuvarande kommer en renovering vara nödvändig.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google