Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

Lidingö stad: Vi har rätt att själva bestämma vad vi vill upphandla

tisdag 16 oktober 2018 12:35

BROFRÅGAN. Den 11 oktober skickade företaget Urban Nouveau en begäran om överprövning av brobeslutet för Lilla Lidingöbron, se denna länk. Förvaltningsrätten meddelade samma dag till Lidingö stad att brevet kommit in och man begärde snabbt svar, redan till den 12 oktober. Men staden blev inte överraskad av den korta svarstiden eftersom man hade en pågående dialog med förvaltningsrätten. Istället ville staden ha en kort svarstid därför att varje försening skulle riskera att fördyra projektet. Så stadens svar till förvaltningsrätten är även det daterat till den 11 oktober. Lidingösidan publicerar här stadens svar i sin helhet.

Förvaltningsrätten i Stockholm
Avdelning 32
115 76 Stockholm

Mål 22923-18; Urban Nouveau AB (Urban Nouveau) ./. Lidingö stad (staden)

Med anledning av Urban Nouveaus ansökan om överprövning vill staden anföra följande.
1. Stadens inställning

1.1 Staden yrkar att ansökan avslås eftersom Urban Nouveau saknar intresse att ingå avtal i den aktuella upphandlingen och därmed saknar talerätt. Staden åberopar Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 4876-16.

1.2 Redan av ansökan framgår att Urban Nouveau inte har för avsikt att lämna anbud i upphandlingen. Urban Nouveau vill i stället att staden gör en helt annan upphandling som inte innebär att staden river den gamla bron och bygger en ny bro. Enligt Urban Nouveau bör i stället ”Gamla Lidingöbron från 1925 bevaras och utvecklas” (ansökan, s. 1n). Den upphandling som Urban Nouveau vill delta i har ett helt annat kontraktsföremål än den upphandling som staden valt att genomföra. Den upphandling som Urban Nouveau vill se innebär, som påpekat, att bron inte rivs och att det bland annat byggs bostäder och en park på Gamla Lidingöbron. Staden har emellertid gjort ett annat vägval, nämligen att riva den Gamla Lidingöbron och att bygga en ny gång-, cykel- och spårvagnsbro norr om den gamla brons placering. Det förslag som Urban Nouveau lade fram för kommunstyrelsen ordförande den 6 december 2017 innehöll flera orealistiska antaganden och även försvårande moment, till exempel att gång-, cykel- och spårvagnsbanan skulle bli en del av den större vägbron intill Gamla Lidingöbron vilken inte ägs av staden utan av Trafikverket.

1.3 Staden vill påpeka att det är stadens rätt att själv bestämma vad man vill upphandla. Staden hänvisar till RÅ 2010 ref. 78 enligt vilket avgörande en upphandlande myndighet har stor frihet att bestämma föremålet för en upphandling. Staden hänvisar också till generaladvokatens förslag till avgörande i C-368-10 enligt vilket ”det står en upphandlande myndighet fritt att själv fastställa vilka produkter den vill förvärva.”

1.4 Staden hemställer om skyndsamt avgörande. Varje dag som upphandling fördröjs kan bli kostsam för stadens skattebetalare eftersom det kan leda till att arbeten måste skjutas upp och kostnaderna för detta övervältras på staden.

1.5 Skulle förvaltningsrätten inte avslå ansökan om överprövning på grund av bristande talerätt vill staden får möjlighet att komplettera sin talan och ta del av ytterligare yttranden från motparten.

Lidingö den 11 oktober 2018.
Mathias Sylvan
Upphandlingsjurist

Dela Lidingö stad: Vi har rätt att själva bestämma vad vi vill upphandla

Kommentarer

Lars Aronsson. 2018-11-01 18:10

Den gamla lidingobron är mycket fin och värld att bevaras. Dessutom skulle Lidingö Stad spara många miljoner på att inte bygga nya Lilla Lidingöbron.Dessutom blir den ful i dess gråa fula betong. Nej satsa på Gamla Lidingöbron med spår från vidare färd mot Stockgolms City som förr I tiden . Bron håller i.många många år till,med underhåll från Lidingö Stad som har struntat med underhållet i många år.

Birgitta Olsen 2018-10-17 08:39

Är det bara jag som anser att iochmed att bron redan är riven till hälften så är det inte mycket att bevara? Hade det varit vår vackra bro från 1925 så kunde jag ha förstått att man vill bevara, men inte den smala remsan som nu finns kvar.
Absolut nej till att tåg o cyklister/mopeder ska färdas under våra vatten- och värmeförsörjningsrör. Inte sett en enda konsekvensanalys om något inträffar på underbron. Jag tycker att den nyanyabron ska påbörjas snarast så man kan cykla till stan utan att behöva trängas med gångtrafikanter för det är så smalt.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google