Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Nu ska detaljplanen för den nya bron tas fram

onsdag 30 oktober 2013 00:30

Gamla Lidingöbron ska ersättas av en ny bro 2020. Sedan rivs den gamla.

Gamla Lidingöbron ska ersättas av en ny bro 2020. Sedan rivs den gamla.

När kommunstyrelsen håller sitt möte på måndag ska man besluta om att påbörja arbetet med en ny bro mellan Lidingö och Stockholm. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får dels i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för bron, dels att genomföra ett samråd kring denna detaljplan. Utgångspunkten för arbetet är en start-PM från stadens tjänstemän.

År 2012 beslutade Lidingös kommunfullmäktige att Gamla Lidingöbron skulle ersättas, eftersom kostnaderna för underhåll väntades bli för höga, på sikt. Den nya bron ska stå färdig 2020, enligt samma beslut och ta hand om Lidingöbanans trafik, gående och cyklister/mopedister. Bron måste ockå få en bra fri höjd för fritidsbåtar. Lidingöbron har idag en frihöjd på 12,5 meter. Om den nya bron ska luta, från den nu tänkta perrongen för Lidingöbanan/Spårväg City, som ska ha samma höjd som tunnelbanetågen vid Ropstens station, ner till Torsvik kommer lutningen bli kraftig för gång- och cykeltrafiken.

Byggandet av den nya bron beräknas starta under år 2016. När den nya bron tagits i bruk monteras den gamla ner. Arbetet beräknas till ett år. Det är Lidingö stad som äger hela bron, även den del som finns på Stockholms område.

Själva det aktuella utredningsområdet är på cirka 150 000 kvadratmeter, vilket beror på att den nya brons läge fortfarande är oklart. Viktigt är dock att den nya bron, enligt Start-PM, inte ska omöjliggöra en framtida förlängning av tunnelbanan från Ropsten.

Tidplanen för detaljplanen ser ut så här:
Samråd: Senast sista kvartalet 2014
Granskning: Senast första kvartalet 2015
Antagande: Senast andra kvartalet 2015

Eftersom den nya bron sträcker sig över kommungränsen mot Stockholm kommer planarbetet samordnas med Stockholms stad. Det är Lidingö stads tekniska förvaltning som är beställare av detaljplanerna i båda kommuner.

Som slutpunkt i Start-PM skriver Miljö- och stadsbyggnadskontoret:
Den nya bron blir ett viktigt entrémotiv för både Lidingö och Norra Djurgårdsstaden. Det blir också den nya bron som kopplar samman Lidingöbanan med Spårväg City.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret ser det som sin uppgift att utöver planarbetet särskilt bevaka brons anpassning till landskap, stadsbild och kulturmiljövärden för stadens räkning. Tillsammans med tekniska förvaltningen ska kontoret också bevaka tillgänglighet och framkomlighet samt anslutning till omgivande stadsdelar och målpunkter.

Dela Nu ska detaljplanen för den nya bron tas fram

Kommentarer

Bosse 2013-11-01 16:04

Paul m: Vad jag reagerade mot var att du den 30/10 föreslog att det skulle utlysas en arkitekttävling för Lidingöbron, som t.ex. utfördes för skräckexemplet Årstabron, samt att du inte nämnde något om kostnaderna.

Självklart kan det i kriterierna för utvärdering av anbuden på bron också ingå estetik men den faktorn får inte viktas för högt. Självklart skall man inte vända sig till arkitekter som man gör i en arkitekttävling utan till entreprenörer.

paul m 2013-10-31 10:24

Roligt med mothugg för “ständig förbättring”. Estetik bidrar till ett intressant förfrågningsunderlag m.a.p. totalentreprenad med funktionsansvar. Det finns en risk att anläggningen blir ful om bara lägsta kostnad ska vara utslagsgivande i en LoU-upphandling. Det är LCC som ska vara i världsklass utifrån de klimat-, buller- och belastningskrav som gäller för broprojektet.
Med god projektstyrning kan riskkostnader elimineras och då erbjuds Lidingö Stad en bro som är upp till 20% billigare än kalkyl samtidigt som invigningen kan ske tidigare än planerat.

“Bosses” exempel kan bero på en projektledare som inte har hanterat projektrisker på ett adekvat sätt. Eller ett dåligt förfrågningsunderlag som gav låg kvalitet på anbuden. Eller en beställare eller entreprenör som tog sig vatten över huvudet.

Konstruktörer som häcklar arkitekter möter jag varje dag. Jag ser inte att det ger ett bättre brobygge.

En kompetent beställare ser till att använda båda hjärnhalvorna. Då blir det ett bra slutresultat.

Fortsätt gärna debatten! Hållbara anläggningsprojekt är grunden i dubbel bemärkelse för samhällsutveklingen. Experter och brukarna ska mötas i en dialog innan besluten är fattade.

Hans Lefvert och Robert Hellesen 2013-10-30 18:21

Utformningen av den nya spårbron är inte i första hand en estetisk fråga, funktionen är det primära. Förutom Spårväg Citys förlängning Lidingöbanan, ska gång -och cykeltrafiken gå på bron. Den bästa och naturliga lösningen för alla trafikslag är en högbro utan lutningar, som går mellan T-banans plattform i Ropsten till Torsvik i höjd med Lidingöbron. Denna lösning ger också de bästa förutsättningarna för en estetisk utformning av bron. Detta förutsätter att Lidingöbanan går via Centrum, en fråga som tas upp under annan rubrik på Lidingösidan.  

Bosse 2013-10-30 14:31

paul m: Du glömde ett viktigt faktor KOSTNADEN.

Ett skräckexempel, när arkitekter får styra broutformningen är den nya Årstabron (järnvägsbro), då den nya GD:n för Banverket Monika Andersson (S) tvingade igenom en internationell arkitekttävling för bron. Den engelska arkitekten Norman Foster vann på ett förslag till en bro som var så slank att den i princip inte var byggbar med normal teknik. Monika Andersson prioriterade estetik före teknik och kostnad. Kostnaden för bron enligt kontrakt dat. 2000 06 16 var 403 mkr och slutkostnaden blev ca 750 mkr d.v.s. en kostnadsökning på 86 procent. Färdigställandetiden av bron blev försenat med två år från 2003 09 01 till 2005 09 01 d.v.s. byggtiden blev 62 % längre än beräknat. Projekteringskostnaden för Årstabrom blev svindlande 105 mkr d.v.s. 26% av kontraktskostnaden för bron.

Man kan bygga estetiskt tilltalande broar med hjälp av kunniga brokonstruktörer. Arkitekter kan få vara med och tycka till men de får inte styra utformningen av bron.

Det viktigaste är nu att Lidingö stad upphandlar ett konsultföretag som har dokumenterat duktiga och kreativa brokonstruktörer och inte ett konsultföretag som inte har denna kompetens utan i sin tur måste upphandla en underkonsult som har rätt kompetens.

I detta sammanhang kan man undra vilken kompetens personalen på Lidingö stad har, som skall styra verksamheten och planera inför det stora brobygget och den efterföljande brorivningen, när de till ordföranden i M sagt att det endast behövs en ”avlastningsplats” för dessa stora projekt. De som har erfarenhet av stora liknande projekt vet att det krävs mycket stor etablerings- och upplagsområden som ligger nära den nya bron. Om ett sådant stort område får disponeras av entreprenören kommer kostnaden för bron att avsevärt reduceras för LIdingö stad. Detta unika område finns på Torsvikskajen men där vill våra politiker nu innan brobygget bygga ett akvarium! Man vet inte om man skall skratta eller gråta som skattebetalare.

paul m 2013-10-30 05:49

Utlys en arkitekttävling varefter en kompetent jury väljer ut två förslag med hänsyn till estetik, säkerhet, komfort, konstruktion, lång livslängd utan avstängningar och låga underhållskostnader. De två förslagen får sedan mantalsskrivna lidingöbor rösta på via stadens hemsida.

Det finns fantastiska broar till åtråvärda öar över hela världen. Jag ser fram emot världens läckraste bro för morgondagens miljöanpassade transporter.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google