Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

Högsätra förändras

måndag 22 augusti 2016 06:33

PLANPROGRAM. Efter att ha lyssnat med de boende i Högsätraområdet är det nu dags att presentera planerna för områdets framtida förvandling. Från idag måndag och under kommande sex veckor pågår ett s.k. programsamråd för Högsätraområdet inklusive Lillåkersvägen. Planerna är att sammanlagt 700 bostäder ska byggas. Men först måste Lidingös kommunfullmäktige godkänna programmet för området, vilket tidigast kan ske i slutet av 2016. Därefter startar detaljplanearbetet som leder fram till byggstart som i bästa fall kan ske år 2019.

"Nya Högsätra". Bilen kör i rondellen mot Entrétorget. Huset till höger är "Hälsans hus". Illustration: Spacescape AB"Nya Högsätra". Bilen kör i rondellen mot Entrétorget. Huset till höger är "Hälsans hus". Illustration: Spacescape AB Entrétorget och början på Hälsostråket. Huset till höger är Hälsans hus. Illustration: Spacescape ABEntrétorget och början på Hälsostråket. Huset till höger är Hälsans hus. Illustration: Spacescape AB

Högsätraområdet byggdes på 1970-talet i en storskalig stil. Mellan de gula husen och nuvarande Högsätrahuset finns idag en stor parkeringsplats. Där kommer större delen av "nya" Högsätra att byggas i det område som i plansamrådet kallas för "Kärnan". Själva Högsätrahuset ersätts av ett nytt "Hälsans hus" som byggs nära Läroverksvägen i ett eget kvarter, där Lerbovägen nu går. Verksamheterna i nuvarande Högsätrahuset som apotek, café, husläkarmottagning, mödravårdscentral och barnavårdscentral flyttas hit. I de övre våningarna blir det bostäder, i källarplanen blir det parkeringsplatser. Två nya bostadskvarter ryms på nuvarande Högsätrahusets yta.

Parkeringsplatsen kommer att omvandlas till bostadshus, gångbron rivas. Entrétorget kommer att ligga till höger, utanför bilden.Parkeringsplatsen kommer att omvandlas till bostadshus, gångbron rivas. Entrétorget kommer att ligga till höger, utanför bilden. Översiktskarta över de tre delområdena. Illustration: Spacescape ABÖversiktskarta över de tre delområdena. Illustration: Spacescape AB

I "Kärnan" kan sammanlagt 500 bostäder byggas på f.d. Lidingö sjukhus yta, på parkeringsplatserna med mera. Gatan i området föreslås heta Hälsostråket, som startar vid Entrétorget och sedan leder fram till Högsätra torg. Husen i området blir i snitt fem våningar höga.

Vid Lillåkersvägens början, vid Läroverksvägen, låg tidigare områdets panncentral, som nu är borttagen. Efter marksanering är planen att där bygga ett kvarter med cirka 50 bostäder. Det blir ett flerbostadshus med i snitt fem våningar. Området kallas för "Värmen".

Det tredje delområdet kallas för "Lillåkersvägen". Genom att räta ut Lillåkersvägen till ett "L" kan nya kvarter byggas på bl.a. de parkeringsytor som finns mellan de gula och gröna husen. Här är planen att bygga flerbostadshus i ett fyravåningskvarter för 100 lägenheter och i ett tvåvåningskvarter med 30 nya lägenheter.

Delområdet "Kärnan". Illustration: Spacescape ABDelområdet "Kärnan". Illustration: Spacescape AB

Förutom de tre bostadsområdena finns även två utvecklingsområden. Det ena handlar om Högsätraområdets aktivitets- och idrottsinriktning. Runt Högsätra finns bl.a. Gångsätrahallen, Ishallen Childhoodhallen, Ishallen Danica isannex, Danica sporthall, skatepark, bikepark, utegym, spontanidrottsplan och odlingslotter. Även det blivande badhusets placering i området är något som övervägs. Här finns ett fortsatt intresse från stadens sida att utveckla allt till ett stort aktivitetsområde.

Det andra utredningsområdet handlar om att koppla ihop Högsätra och Larsberg genom att bygga ytterligare bostäder längs med de breda Larsbergsvägen och Läroverksvägen.

Den nya gång- och cykelbron kommer att byggas strax efter rondellen på Södra Kungsvägen och landa vid ICA i Larsberg.Den nya gång- och cykelbron kommer att byggas strax efter rondellen på Södra Kungsvägen och landa vid ICA i Larsberg.

För att binda ihop Högsätra och Larsberg på ett bättre sätt föreslås att man bygger en gång- och cykelbro mellan det nya området Kärnan och Agavägen, över Lidingöbanan.

Ett av de två utvecklingsområdena är eventuell utbyggnad av bostadshus utmed Läroverks- och Larsbergvägarna, de brunmarkerade delarna. Illustration: Spacescape ABEtt av de två utvecklingsområdena är eventuell utbyggnad av bostadshus utmed Läroverks- och Larsbergvägarna, de brunmarkerade delarna. Illustration: Spacescape AB

Läroverksvägen kommer att få en rondell där Larsbergsvägen och Högsätravägen idag ansluter. När den nya infarten till Dalénum från Södra Kungsvägen öppnas 2017 kommer trafiken till Larsbergsvägen att minska. I gengäld öppnas Mjölksurrevägen för genomfart från Södra Kungsvägen till Lerbovägen.

Plansamrådet pågår mellan den 22 augusti och 10 oktober. Förslaget är utställt i entrén till Högsätrahuset, i stadsbiblioteket och i Lidingö stadshus.

Informationsmöte kommer att hållas om planerna den 1 september klockan 18.30 i Lidingö stadshus.

Dela Högsätra förändras

Kommentarer

Stefan Jensen 2016-10-31 13:16

Tycker det är bra om det byggs nytt. Jag springer i huset dagligen och ser hur det förfaller på Lidingö sjukhus.

Jag tror bostäder skulle gynna flera både läkarmottagning och framförallt de äldre som har sin dagliga verksamhet här.

Karin Wallgren 2016-09-22 06:36

Stora omvälvningar förestår i Högsätra de närmaste åren när flera hundra bostäder ska byggas, väg dras om, nuvarande parkeringsplatser försvinna medan nya tillkommer under jord. I samband härmed kan det tyckas lite tidigt att ta upp platsen för Närtrafikens båda busslinjer nr 921 och 923 men jag väljer att göra det här och nu.

Servicelinjen höjer alla seniorer som färdas med bussarna till skyarna, varken mer eller mindre. ”Utan den här bussen skulle jag inte klara mig” hör man gång efter annan någon utbrista. Idag kan passagerare smidigt byta buss utanför f d Lidingö Sjukhus, numera Högsätrahuset.

Vi som färdas med Närtrafiken utgår från att SL och kommunens planerare tillgodoser seniorernas behov av fortsatt tillgänglighet vid bussbyte i Högsätra och närhet till samma service med apotek, läkarmottagning, sjukgymnastik som idag.

Nu höll jag på att missa att motsvarande krav på tillgänglighet för alla som färdas med Närtrafikens båda bussar måste förstås infrias även vid ändhållplatsen Tor i Lidingö Centrum. Där planeras ju för ännu större ombyggnationer och det är bra om alla berörda, SL kommunens planerare inklusive projektledaren Gustaf Elfström inte missar den här lilla biten i det stora puzzlet. Seniorer, varav många rörelsehindrade, mäktar ju inte att gå långa sträckor utan problem.

John Pedersen 2016-09-21 18:12

Jag tycker att det är konstigt att riva Lidingö Sjukhus (Högsätrahuset?) Staden växer och fler bor på ön. Borde man inte renovera och bygga till istället? Och gångbron är ju guld värd. Tänk alla barn som ska till och från det nya badhuset. Det är redan nu tung trafik vi Larbergsvägen/Läroverksvägen. Sen att bygge en rondell tar bara en massa plats! Inte bra alls! Sen om det ska byggas ett torg i Hösätra så ska det torget byggas uppe vid Tryffen! Eller att man river Tyffen och bygger Bostäder där. Ja väggen mot Högsätravägen 20 ju utan fönster!!! Ja då går det att bygga mot den gamla hus kroppen. Och då spara på grönskan i området. :) Jag tycker att det går att göra det på ett bättre sätt. Dra Larsbrgsvägen närmare fotbollsplan där det nu går en lokalgata till skolan. Sen bygger man en korsning med trafikljus vid Läroverksvägen. Då blir det mer plats åt Badhusbygget och inte så snäv sväng vid skolans övergångsställ. Bra så vi bilister ser dom små i tid. :) Och försöka planera in gångbron i det nya. Ja då behöver inte en massa fotgängare och cyklister trycka på grön gubbe och hindra trafiken i onödan. Synd att man inte kan lägga in skisser eller bilder här. :(

Johan Silfver 2016-08-29 15:31

Är kommunens avsikt att få plats med så många nya skattebetalare som möjligt på Lidingö? Varför denna strävan efter att bygga hus på varje ledig plätt som uppstår?

Öppna ytor och grönområden framför förtätning av bostadsområden. Det är något förmodligen många Lidingöbor skriver under på.

Peter lasalle 2016-08-26 10:14

Håller med Olle...se på kottla badberg där kommun ställde ut två grillar....det stinker och det har blivit så skitigt och skräpigt. Tack för att ni förstörde den lilla oasen!

Olle knutsdon 2016-08-25 18:15

Bygg bara bygg mera!! Bygg på alla grönytor..!! Bra jobbat! Och glöm inte att sätta ut grillar här och där så hela Lidingö osar utav slaktoset!

Anders Håkansson 2016-08-24 23:03

Utvecklingsområdena kan fortsätta vara just det under överskådlig tid.
De planerade huskvarteren kommer sätta ett högre värde på området och i synnerhet den äldre bebyggelsen i gula/gröna husen i Högsätra.
Det som är av vikt är att det nya moderna badhuset med äventyrsbad och ja, ett badhus för alla helt enkelt som alla vill ha får tillräckligt med yta så att det inte bara byggs en liten simhall.
Minst 50% hyresbostäder för en jämnare fungerande bostadsmarknad på Lidingö.
Många föräldrar efterfrågar lägenheter till sina barn, de flesta kan inte köpa en lägenhet för 2 miljoner.
Det viktigaste för området och all kommande bebyggelse är 50% hyresbostäder vid nybyggnad.
Ett badhus för alla, ett Lidingö för alla.
Anders Håkansson (S)

Anders Wennberg 2016-08-23 15:07

Det blir intressant att se hur samrådet sammanställs denna gång, om det blir en rättvis bild eller om man försöker justera utfallet om svaren upplevs som "fel".

Anna Hadenius, du som var ansvarig för den tvivelaktiga sammanställningen av samrådet förra gången, vad har du lärt dig och hur kommer vi göra för att undvika samma miss framöver?

Ulrika Levihn 2016-08-22 22:18

Heter grönytor "utvecklingsområden" nuförtiden? Kommunen är kreativ...

Karl Larsson 2016-08-22 21:07

Underbart! Bor i området idag och tycker att det blir perfekt med fler bostäder. Vi lever en tynande tillvaro där service beror på befolkningunderlaget. Vem gillar gångbron, gamla sjukhuset och framförallt parkeringen.

Toppen. Är för samtliga förslag och tycker även att en sammankoppling med Larsberg skulle förhöja det hela.

Nina Göthberg 2016-08-22 19:22

Hur kan ni tycka att vi som bor mot läroverksvägen helt plötsligt inte ska ha fri utsikt mot träden helt plötsligt kommer sätta ett hus framför? Vi får både insyn och grönskan försvinner. Dessutom bygger ni allt runt större delen av där vi bor, både på sidan och framför. Ska man inte tänka lite på de som redan bor i området??

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google