Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Nya bron blir låg

onsdag 27 augusti 2014 17:21

Den nya "Lilla Lidingöbron, blå färg, kommer att ligga norr om Gamla Lidingöbron. Illustration: Atkins

Den nya "Lilla Lidingöbron, blå färg, kommer att ligga norr om Gamla Lidingöbron. Illustration: Atkins

Den nya bron till Lidingö som ska vara klar år 2020 blir låg, har endast 1 procents höjdskillnad, är inte öppningsbar, har seglingsfri höjd på 5,6 meter och ligger direkt norr om den gamla spårvägsbron. Nya bron, som på måndag får sitt namn Lilla Lidingöbron blir nästan dubbelt så bred som den gamla, har två dubbla cykelbanor och en gångbana, förutom ett enkelspår för Lidingöbanan. Anser SL att det behövs två spår måste man i så fall bidra med finansieringen.

Idag presenterades underlaget till det inriktningsbeslut om bron som Lidingös kommunfullmäktige förväntas ta den 20 oktober. Brons exakta placeringen kan komma att påverkas av var hållplatsen för Spårväg City i Ropsten läggs, något som Stockholms stad och SL fortfarande utreder. SL har heller inte bestämt sig för om ett spår är tillräckligt, med tanke på att Spårväg Citys vagnhallar ligger vid Aga.

Om det blir så att hållplatsen vid Ropstens läggs i samma höjd som tunnelbanans spår kommer Lidingöbanan/Spårväg City köras på en sluttande ramp till nya bron, där anslutningen sker nära mitten. Gång- och cykelbanorna behåller i vilket fall sin låga placering.

– Fördelen med att det är en låg bro i båda ändar är bland annat att det blir enklare att ansluta till det befintliga spåret på Lidingö. Det blir också lättare att ta sig över bron och att hålla en jämn hastighet vilket gör att trafiksäkerheten ökar, säger Britt-Marie Jacobsson, projektledare för den nya bron.

Det blir alltså två dubbla cykel- och mopedbanor, en för dem som kör i normal hastighet, en för dem som åker fort. Gångtrafikanterna ska kunna gå två i bredd. Någon form av avgränsning mellan cykelbanorna och gångbanan kommer det att bli, men hur den ser ut är inte klar. En låg bro kommer i vilket fall att underlätta för dem som ska cykla och gå.

Först tas nu ett inriktningsbeslut, sedan kommer arbetet med att få miljötillstånd. Alla förändringar som måste ansökas om görs i förhållande till den gamla bron, som är utgångspunkten.

Den framtida brons utformning och utseende kommer att hanteras i entreprenadupphandlingen. Det blir en totalentreprenad. Klart är att Lidingöbanan måste stängas av i cirka sex månader runt 2019 för att sammanbindningen med det befintliga spåret vid Torsvik ordnas. Förhoppningen är att gång- och cykeltrafiken då kan hållas öppen.

Kostnaden för bron beräknas ligga på drygt 500 miljoner kronor i 2014 års prisnivå. Vem som ska betala blir en förhandlingsfråga mellan Lidingö stad, Stockholms stad och SL. Eftersom halva bron ligger i Stockholm och SL har sitt spårområde, kan man tycka att saken vore enkel, men så är det inte.

År 1986 tog Lidingö över ägandet av Gamla Lidingöbron. Därmed har staden haft ett ansvar att bron är trafikerbar. Runt år 2010 började man komma fram till att kostnaderna för brons underhåll skulle öka i en framtid. Därför beslutade kommunfullmäktige år 2012 att bygga en ny bro för gång-, cykel- och spårvägstrafiken, mot bakgrund av att man år 2009 beslutat upplåta plats till Spårväg Citys vagnhallar i Agaområdet. Motprestationen var att Lidingöbanan skulle behållas.

Nu stundar förhandlingar främst med Stockholms stad. Det bästa resultatet man kan uppnå är ett avtal där de båda kommunerna står för sin del, det sämsta är att ägaren, alltså Lidingö, får stå för allt. Att SL står för sina spårkostnader kan också tyckas naturligt, men ännu finns inget avtal som reglerar detta.

Brons tekniska livslängd beräknas bli 120 år.

Under sommaren 2015 görs en förfrågan om upphandling av broentreprenör, som tar fram en gestaltning av bron. 2016 utses entreprenören. Den nya bron kan tidigast börja byggas 2017 för att stå klar 2020.

Se även Lidingösidan 27 januari 2014.

Så här är det tänkt att brons höjd ska vara över vattenytan. Den högsta seglingsfria höjden på 5,6 meter ligger nära Lidingö.  Illustration: Atkins

Så här är det tänkt att brons höjd ska vara över vattenytan. Den högsta seglingsfria höjden på 5,6 meter ligger nära Lidingö. Illustration: Atkins

Nuvarande seglingsfria höjder för Gamla Lidingöbron.  Illustration: Atkins

Nuvarande seglingsfria höjder för Gamla Lidingöbron. Illustration: Atkins

Gamla Lidingöbron är drygt 7,5 meter.  Illustration: Atkins

Gamla Lidingöbron är drygt 7,5 meter. Illustration: Atkins

Nya "Lilla Lidingöbron" blir drygt 12 meter bred.  Illustration: Atkins

Nya "Lilla Lidingöbron" blir drygt 12 meter bred. Illustration: Atkins

Dela Nya bron blir låg

Kommentarer

Paul Lindquist 2014-09-23 23:03

Lidingö stad äger den befintliga tågbron som har enkelspår. Vårt ansvar är därför att även framgent tillhandahålla en tågbro med enkelspår.

Om SL vill ha dubbelspår på bron kommer det att byggas, men då måste de finansiera merkostnaden. Kollektivtrafik är nämligen deras ansvar, inte stadens.

När det gäller tunnelbana kan den av praktiska skäl inte gå på samma bro som spårvägen. Dessutom har SL har inga planer på att bygga tunnelbana till Lidingö och det lär inte bli aktuellt på flera decennier – om någonsin. Att Lidingös skattebetalare då skulle finansiera en tunnelbanebro förefaller orimligt.

Per Windhamn 2014-09-23 18:23

Nej!!! En ny fast låg bro??? :(

Varför inte förlänga Lidingöbanan från Gåshaga till Nacka också med en motsvarande lågbro? Utan möjlighet att ta in varken skärgårdsbåtar, stora kryssningsfartyg eller passagerarfärjor till Stockholm kan ju Stockholms hamnar läggas ned så att mark för att bygga ännu fler nya bostäder frigörs. Hundraåriga ångfartyg i Waxholmsbolagets trafik samt segelfartyg kan äntligen pensioneras eller skrotas! De kostar ju betydligt mer än moderna fartyg i drift och underhåll.

Som sjöfartsintresserad Stockholmare tycker jag förslaget på en ny låg spårvagnsbro istället för 1925 års bro är riktigt tragiskt. Förutom att gamla bron tidigare varit öppningsbar har den dessutom ett teknikhistoriskt och estetiskt värde som borde kunna tas tillvara genom flytt och återanvändning som buss spårvagnsbro med två spår/körfält uppe intill den befintliga nyare bron. Förläggs biltrafiken i en tunnel kan samtliga körfält offras till förmån för gående och cyklister.

Självklart vore det väl detta det allra bästa även för Lidingö? Att få ned biltrafiken till/från Lidingö i en ny tunnel direkt från/till Norra Länken? Få bort bullrig genomfartstrafik genom Lidingö Centrum och istället för att leda bort Lidingöbanans resenärer till Ropsten via en ny låg bro förbinda spåren med Lidingö Centrum och sedan ansluta till spår över den högre bron. Om Lidingös och Stockholm stads buss och spårvagnsnät mötas för byten nära lokal handel och service på ön istället för som idag i Ropsten borde det gynna ön då det blir smidigt att handla lokalt. Lidingöbanans gamla brofäste kan bli till brygga för Sjövägens färjor som nu också kan fortsätta längre norrut och skapa smidiga förbindelser till Lidingö Centrum från tillexempel Djursholm.

Många småbåtar och turistfartyg kräver betydligt större segelfri höjd än 5,6m för att kunna passera. Med bägge broarna i nivå med dagens bilbro (11,5m?) skulle mycket av båttrafiken kunna passera obehindrat utan att bron behöver öppnas. Med en öppningsbar bro kan även Briggen Tre Kronor och alla övriga segelfartyg, charter och turbåtar med höga master passera Lidingöbron när pendeltrafiken över bron är mindre intensiv och tidtabellerna för buss och spårväg tillåter eventuella broöppningar på fasta tider. Biltrafiken till och från ön behöver inte heller påverkas alls om den förläggs i tunneln.

john pedersen 2014-09-02 17:14

HALLÅ! Nu får ni ge er! Nu blir jag arg på er och SL. Ett spår över bron???? Vad tänker ni med? Om det ska bli fler som bor på ön, så måste ni bygga ut kapaciteten. Hur svårt ska det vara? Och det byggs ju en stor service hall på ön. Nej ni. Bygg en bro som är över 15 M bred. Ja tänk som man gjorde på 70 talet. Ja nu bygger vi en stor och bra bro. Ja så var det med de. Sluta snåla. Ja ni får väl höja skatten lite. Och sen när det ser bra ut så sänker ni igen. Jag gillar inte höga skatter men till detta går det bra. Ta ert ansvar nu! Bygg rätt från början.

Bo Widerström 2014-08-29 23:09

På kartan över nya bron ser man hur oerhört strategiskt Torsvikskajen ligger intill det stora broprojektet

Det kommer under den ca 4,5 år långa byggtiden samt den efterföljande rivningen av gamla bron att krävas en mycket stor yta som etablerings- och upplagsyta under ca 4,5 års tid. Torsvikskaje har ett helt unikt läge intill nya bron och kan förbilliga arbetena med upp till ca 30 mkr.

Ytor för följande kommer att krävas.

1. Etableringsytor för ca 100 tjänstemän och arbetare omfattande kontor, manskapsbaracker, förläggningbodar, husvagnar, verkstad, bränsletankar och förråd. Personal för stora komplicerade brobyggen kommer till största delen från andra orter och bor därför på arbetsplatsen.
2. Bilparkering för de anställda och besökare.
3. Stora upplagsytor för material.
4. Uppställningsytor för maskiner.
5. Provisorisk kajanläggning med intilliggande upplags- och lastningsytor.
6. Breda vägar inom området där stora tunga och långa trailerfordon med material kan vända och lossas.
7. Bra och trafiksäker infart till området med liten lutning.

Allt detta behov uppfyller Torsvikskajen.

Istället för att underlätta brobygget och minska miljöstörningarna samt spara kanske 30 mkr vill nu de styrande på Lidingö för all framtid arrendera ut den största delen av Torsvikskajen inkl. 10000 kvm vattenområde till en akvarieföretagare i för 20.000 kr/månad.

Dessutom kommer brobygget att störa akvariet med t.ex. mycket stora pålningsarbeten

Hur tänker våra tjänstemän och politiker?

Göran Leuhusen 2014-08-29 14:34

Förslaget saknar vision och framtid! Självklart skall man planera och bygga med en vision på närmare 100 (dvs livslängden på ett brobygge). Ge möjlighet att enkelt dra ut en tunnelbana till Torsvik/Centrum. Skapa förutsättningar för ett aktivt båtliv, inkl segelbåtar, så att man enkelt kan röra sig mellan tilltänkta nya Akvariet/Islingeviken och de attraktiva områdena kring nya Frihamnen. Ge möjlighet med segelfrihöjd motsvarande befintlig bilbro.

Att spara kortsiktigt blir oftast mycket kostsamt på sikt. Hushåll med våra skattepengar och tänk långsiktigt.

Henry Duhs 2014-08-28 09:47

Bygg en bro som kan bära en framtida tunnelbana.

Allt annat är vansinne och ett gravt slöseri med skattemedel samt brist på visioner.

Robin Lindmark 2014-08-28 08:45

En enkelspårig bro vore hål i huvudet att bygga om Lidingö Stad har för avsikt att få en stabil trafik på Lidingöbanan. Det fungerar så länge man vänder tågen i Ropsten men när förlängning mot stan sker så kommer enkelspåret ställa till det för trafiken på Lidingö. Vid störningar kommer man börja vända tåg från stan i Ropsten och resenärer på väg hem till Lidingö kommer bli stående i Ropsten. Om problemen uppstår ofta kanske man kommer börja vända både tåg från Stan och tåg från Lidingö i Ropsten permanent.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google