Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

Nya lägenheter i Larsberg

lördag 19 mars 2016 00:01

95 LÄGENHETER. I Larsbergs centrum vill John Mattson Fastighets AB bygga två stycken flerbostadshus. Husen kommer att ligga i direkt anslutning till Centrumgången och Larsbergsparken. Idag finns där en låg byggnad som bland annat innehåller en förskola. Byggnaden är fuktskadad och kommer att rivas.

Den låga byggnaden närmast ska rivas och ersättas med två hus. Bilden tagen från Larsbergsparken. Centrumgången går längst till vänster på bilden.Den låga byggnaden närmast ska rivas och ersättas med två hus. Bilden tagen från Larsbergsparken. Centrumgången går längst till vänster på bilden. Ur planbeskrivningen.Ur planbeskrivningen. Ur planbeskrivningen.Ur planbeskrivningen.

I de nya husen är det tänkt att bli totalt 95 lägenheter. Miljö- och stadsbyggnadskontoret anser att med fler invånare och fler olika lägenhetsstorlekar kommer hela Larsberg att utvecklas. Det innebär ökade förutsättningar för mötesplatser, handel och annan service. Planförslaget är helt enligt den översiktsplan som antogs 2012. Där är området redovisat för centrum, service och bostäder.

Larsberg har byggts upp i olika etapper. 1965-1973 byggdes flera höga tiovåningshus och några lägre. 1982 tillkom det 15 våningar höga huset och under åren 2006-2008 byggdes parkeringshuset om och det tillkom ytterligare nya bostäder. Larsberg anses ha en intressant arkitektur vilket betyder att ska man göra förtätningar, ska det ske med noggrann omsorg om dagens bebyggelse.

Larsbergs centrum däremot har inte utpekats som kulturhistoriskt värdefull miljö, varken i stadens översiktsplan eller kulturmiljöprogram.

Ärendet kommer behandlas i kommunfullmäktige på mötet nu på måndag den 21 mars.

Text: Susann Thorngren

Illustration: Lidingö stadIllustration: Lidingö stad

Dela Nya lägenheter i Larsberg

Kommentarer

Daniel Larson (S) 2016-03-19 01:12

Det är angeläget att Lidingö utvecklas på ett hållbart sätt. Det är därför ett bra förslag att en ny detaljplan för Klockbojen 2, stadsdelen Larsberg tas fram.
Nu skapas möjligheter för att 95 nya lägenheter kan ersätta en gammal nersliten förskolebyggnad. Jag ser fram emot att få yrka bifall till förslaget vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars. Lidingö stad är mitt uppe i Sverigeförhandlingen och det finns därför all anledning att tacka John Mattson som med sin utvecklingsvilja bidrar till att göra Lidingö intressant vad gäller statliga investeringar i infrastruktur och förbättrad spårbunden kollektivtrafik.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google